EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1354

Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета от 15 ноември 2007 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), във връзка с присъединяването на България и Румъния (Текст от значение за ЕИП)

OB L 304, 22.11.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1354/oj

22.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1354/2007 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2007 година

за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), във връзка с присъединяването на България и Румъния

(Текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 г., и по-специално член 56 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 56 от Акта за присъединяване от 2005 г., когато актовете на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването и необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване или в неговите приложения, необходимите актове се приемат от Съвета, освен ако първоначалният акт е приет от Комисията.

(2)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите (1) беше приет преди присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз и изисква адаптация във връзка с това присъединяване.

(3)

Следователно е целесъобразно да се промени определението на въведено вещество, така че веществата, произвеждани или продавани в България и Румъния преди присъединяването към Европейския съюз да подлежат на същите условия като веществата, произвеждани и продавани в другите държави-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 20, букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

е произведено в Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 1 януари 2007 г., но не е пускано на пазара от производителя или вносителя поне веднъж за изминалите 15 години преди влизането в сила на настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят имат документи, доказващи това;

в)

пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 1 януари 2007 г., преди влизането в сила на настоящия регламент и е било нотифицирано по смисъла на член 8, параграф 1, първо тире от Директива 67/548/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, както е установено в настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят имат документи, доказващи това“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.


Top