EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1238

Регламент (ЕО) № 1238/2007 на Комисията от 23 октомври 2007 година за определяне на правила относно квалификацията на членовете на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали

OJ L 280, 24.10.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 128 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1238/oj

24.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 280/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2007 година

за определяне на правила относно квалификацията на членовете на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 89 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 упълномощава Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „агенцията“) да взема индивидуални решения при регистрацията на химични вещества и създава Апелативен съвет, пред който могат да бъдат обжалвани такива решения.

(2)

Член 89 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 оправомощава Комисията да приема подробни правила относно изискваните квалификации за членовете на Апелативния съвет.

(3)

Председателят на Апелативния съвет трябва да притежава признат опит в областта на правото на Общността.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Квалификации на членовете на Апелативния съвет

1.   Апелативният съвет се състои от членове с техническа и юридическа квалификация. Председателят трябва да бъде лице с юридическо образование.

2.   Членовете с техническа квалификация и техните заместници притежават университетска диплома или еквивалентна квалификация, както и значителен професионален опит в областта на оценяването на опасността, извършването на оценка на въздействието при излагане или управление на риска от химически вещества по отношение на човешкото здраве, околната среда или свързани с тях области.

3.   Юридически квалифицираните членове и техните заместници притежават юридическа диплома и признат опит в областта на правото на Общността.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.


Top