EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0932

Регламент (ЕО) № 932/2007 на Комисията от 3 август 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2375/2002 по отношение на подквота II за мека пшеница, внасяна от Канада

OJ L 204, 4.8.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/932/oj

4.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 932/2007 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2375/2002 по отношение на подквота II за мека пшеница, внасяна от Канада

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и правителството на Канада във връзка с приключването на преговорите по член XXIV:6 от ГАТТ (2), одобрено с Решение 2007/444/ЕО на Съвета (3), предвижда тарифната квота за мека пшеница за Канада да се увеличи с 853 тона. Подквота II за мека пшеница, внасяна от Канада, която е предвидена в Регламент (ЕО) № 2375/2002 на Комисията от 27 декември 2002 г. относно откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни и за дерогиране от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета (4), следва да бъде увеличена с 853 тона.

(2)

Издаването на лицензии за количествата, за които са подадени заявления след 13,00 ч. брюкселско време на 16 април 2007 г. и които са обхванати от посочената в Регламент (ЕО) № 2375/2002 подквота II, бе прекратено с Регламент (ЕО) № 421/2007 на Комисията от 18 април 2007 г. за определяне на коефициент на отпускане за заявленията за лицензии за внос, подадени от 13,00 ч. брюкселско време на 9 април 2007 г. до 13,00 ч. брюкселско време на 16 април 2007 г., по силата на подквота II в рамките на тарифната квота на Общността, открита с Регламент (ЕО) № 2375/2002 за меката пшеница с качество, различно от високото (5). С оглед на увеличаването с 853 тона на тарифната квота за мека пшеница за Канада е целесъобразно да бъде отменено прекратяването при влизане в сила на настоящия регламент.

(3)

Следователно Регламент (ЕО) № 2375/2002 и Регламент (ЕО) № 421/2007 следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2375/2002 се изменя, както следва:

1)

В член 2 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Въвежда се тарифна квота от 2 989 240 тона мека пшеница, попадаща под код по КН 1001 90 99, с качество, различно от високо качество.“

2)

В член 3, параграф 1 второто тире се заменя със следното:

„—

подквота II (пореден номер 09.4124): 38 853 тона за Канада,“.

Член 2

Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 421/2007 се заличава.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(2)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 53.

(4)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 88. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2022/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 70).

(5)  ОВ L 102, 19.4.2007 г., стр. 11.


Top