EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0863

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите

OJ L 199, 31.7.2007, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 156 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; отменен от 32016R1624

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/863/oj

31.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 863/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 юли 2007 година

за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква а) и член 66 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след консултации с Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

На 26 октомври 2004 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2007/2004 (2) за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз („Агенцията“).

(2)

Държава-членка, изправена пред обстоятелства, изискващи засилена техническа и оперативна помощ на външните ѝ граници, може, без да се засягат разпоредбите на член 64, параграф 2 от Договора, в съответствие с членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 2007/2004, да поиска от Агенцията помощ под формата на съгласуване, когато участват повече държави-членки.

(3)

Ефективното управление на външните граници чрез проверки и наблюдение спомага за борбата с незаконната имиграция и трафика на хора и предотвратява всякакви заплахи за вътрешната сигурност, обществения ред, общественото здраве и международните отношения на държавите-членки. Граничният контрол е в интерес не само на държавата-членка, на чиято външна граница се извършва, но също така за всички държави-членки, които са премахнали вътрешния граничен контрол.

(4)

Държавите-членки носят отговорност за контрола на външните граници. С оглед на критичните ситуации, пред които държавите-членки са изправени периодично на външните си граници, и по-конкретно при пристигането в точки на външните граници на голям брой граждани на трети страни, опитващи се да влязат незаконно на територията на държавите-членки, може да възникне необходимост от подпомагане на държавите-членки посредством осигуряване на необходимите и достатъчни ресурси, и по-специално персонал.

(5)

Понастоящем възможностите за оказване на ефикасна практическа помощ при проверките на лица на външните граници и наблюдението на външните граници на европейско равнище се считат за недостатъчни, по-специално когато държавите-членки се изправят пред опити за незаконно влизане на територията на държавите-членки на голям брой граждани на трети страни.

(6)

Дадена държава-членка следва съответно да има възможност да поиска, в рамките на Агенцията, разгръщането на нейна територия на екипи за бърза гранична намеса, включващи специално обучени експерти от други държави-членки, за да оказват временно подпомагане на нейните национални гранични служители. Разгръщането на екипите за бърза гранична намеса ще допринесе за засилването на солидарността и взаимопомощта между държавите-членки.

(7)

Разгръщането на екипите за бърза гранична намеса за оказване на подкрепа в рамките на ограничен период от време се извършва при изключителни и спешни ситуации. Такива обстоятелства възникват, когато дадена държава-членка е изправена пред ситуация на масов приток на граждани на трети страни, които се опитват да навлязат на нейната територия нелегално, която ситуация налага неотложни действия и когато разгръщането на екипите за бърза гранична намеса ще допринесе за осигуряване на ефективни действия в отговор на това. Не е предвидено екипите за бърза гранична намеса да осигуряват дългосрочна помощ.

(8)

Общият брой на екипите за бърза гранична намеса ще зависи от планираните дежурства, наличността и честотата на разгръщане. За да се осигури тяхната оперативна ефективност, държавите-членки следва да осигурят подходящ брой гранични служители („база за бърза намеса“), съответстващ най-вече на специализацията и размера на собствените им структури за охрана на границите. С оглед на това, за засилване на ефективността на настоящия регламент, държавите-членки следва да създадат национални бази от експерти. Агенцията следва да вземе под внимание различната големина на държавите-членки и техническата специализация на техните структури за охрана на границите.

(9)

Най-добрите практики от много от държавите-членки показват, че познаването на профилите (умения и квалификации) на наличните гранични служители преди разгръщането значително допринася за ефективното планиране и провеждане на операциите. По тази причина управителният съвет на Агенцията следва да определи профилите и общия брой на граничните служители, предвидени за екипите за бърза гранична намеса.

(10)

Следва да се създаде механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса, който да осигури както на Агенцията, така и на държавите-членки, достатъчна гъвкавост и високо ниво на ефикасност и ефективност при изпълнението на операциите.

(11)

Агенцията следва, наред с другото, да съгласува състава, обучението и разгръщането на екипите за бърза гранична намеса. Следователно е необходимо в Регламент (ЕО) № 2007/2004 да се въведат нови разпоредби относно ролята на Агенцията във връзка с тези екипи.

(12)

Когато една държава-членка е изправена пред масов приток на граждани на трети страни, които се опитват да навлязат в нейната територия нелегално, или пред друго извънредно положение, което оказва значително влияние върху изпълнението на националните задачи, тя може да се въздържи от разгръщане на наличните си гранични служители.

(13)

За да сътрудничат ефективно на националните гранични служители, членовете на екипите следва да могат да изпълняват задължения, свързани с проверките на лицата и наблюдението на външните граници докато са разгърнати на територията на държавата-членка, потърсила тяхната помощ.

(14)

По същия начин ефективността на съгласуваните от Агенцията съвместни операции следва да се подобри допълнително, като се позволи на гост-служители от други държави-членки временно да изпълняват задължения, свързани с проверките на лица и наблюдението на външните граници.

(15)

Следователно е необходимо в Регламент (ЕО) № 2007/2004 да се въведат нови разпоредби относно задълженията и правомощията на гост-служителите, разгърнати на територията на държава-членка по нейно искане в рамките на Агенцията.

(16)

Настоящият регламент допринася за правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (3). За тази цел, при осъществяване на граничните проверки и наблюдението, членовете на екипите и гост-служителите следва да нямат дискриминиращо отношение към хората поради полова, расова или етническа принадлежност, религия и убеждения, както и поради инвалидност, възрастова и сексуална ориентация. Всички предприети мерки при изпълнение на техните задължения и при упражняване на правомощията им следва да съответстват на целите, които тези мерки преследват.

(17)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, утвърдени по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз. Той следва да се прилага в съответствие със задълженията на държавите-членки по отношение на международна закрила и принципа за неотблъскване.

(18)

Настоящият регламент следва да се прилага при пълно и цялостно зачитане на задълженията, произтичащи от международното морско право, и по-специално издирването и спасяването по море.

(19)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4) се прилага за обработването на личните данни от държавите-членки при прилагане на настоящия регламент.

(20)

Що се отнася до Исландия и Норвегия, настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия по отношение на по-късното асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (5), които спадат към областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (6) относно определени условия по прилагането на това споразумение.

(21)

Що се отнася до Швейцария, настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, по смисъла на споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които спадат към областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, във връзка с член 4, параграф 1 от решения на Съвета 2004/849/ЕО (7) и 2004/860/ЕО (8).

(22)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и нито е обвързана от него, нито е обект на прилагането му. Като се има предвид, че настоящият регламент доразвива достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на дял IV от трета част от Договора за създаване на Европейската общност, Дания следва, в съответствие с член 5 от този протокол, да реши в срок от шест месеца след датата на приемане на настоящия регламент дали ще го транспонира в националното си законодателство или не.

(23)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (9). Следователно Обединеното кралство не участва в приемането му и нито е обвързано с него, нито е предмет на неговото прилагане.

(24)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва съгласно Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (10). Следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана с него и не е подчинена на неговото прилагане.

(25)

Разпоредбите на член 6, параграфи 8 и 9 от настоящия регламент, доколкото се отнасят до предоставянето на достъп до Шенгенската информационна система, представляват разпоредби, основани на достиженията на правото от Шенген или които по друг начин са свързани с него по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. и член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент установява, под формата на екипи за бърза гранична намеса (наричани по-нататък „екипи“), механизъм за предоставяне на бърза оперативна помощ за ограничен период от време на държава-членка, поискала такава помощ в неотложна и изключителна ситуация, по-специално, при пристигането в точки на външните граници на голям брой граждани на трети страни, опитващи се да влязат незаконно на територията на държавата-членка. Настоящият регламент също така определя задълженията и правомощията на членовете на екипите по време на операции в държава-членка, различна от тяхната собствена.

2.   Настоящият регламент изменя Регламент (ЕО) № 2007/2004 в резултат на създаването на посочения в параграф 1 механизъм и с оглед определянето на задълженията и правомощията на граничните служители от държавите-членки, участващи в съвместни операции и пилотни проекти в друга държава-членка.

3.   Необходимата техническа помощ се предоставя на молеща държава-членка съобразно членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат правата на бежанците и лицата, които търсят международна закрила, и особено по отношение на принципа за неотблъскване.

ГЛАВА I

ЕКИПИ ЗА БЪРЗA ГРАНИЧНА НАМЕСА

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„Агенцията“ означава Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз;

2.

„членове на екипите“ означава гранични служители на държава-членка, служещи в екипите за бърза гранична намеса, различни от тези на приемащата държава-членка;

3.

„молеща държава-членка“ означава държава-членка, чиито компетентни органи искат от Агенцията да разгърне екипи за бърза гранична намеса на нейна територия;

4.

„приемаща държава-членка“ означава държава-членка, на чиято територия е разгърнат екип за бърза гранична намеса;

5.

„изпращаща държава-членка“ означава държавата-членка, на която член на екипа е граничен служител.

Член 4

Състав и разгръщане на екипите за бърза гранична намеса

1.   Съставът на екипите се определя от Агенцията съгласно член 8б от Регламент (ЕО) № 2007/2004 в редакцията, както е изменен с настоящия регламент. Тяхното разгръщане се регламентира от член 8г от посочения регламент.

2.   По предложение на изпълнителния директор на Агенцията, управителният съвет на Агенцията взема решение с мнозинство от три-четвърти относно профилите и общия брой на граничните служители, които да бъдат осигурени за участие в екипите (базата за бърза намеса). Същата процедура се прилага при всяка последваща промяна в профилите и общия брой на граничните служители в базата за бърза намеса. Държавите-членки допринасят за дейността на базата за бърза намеса посредством база от национални експерти, изградена въз основа на различните определени профили, като назначава гранични служители, отговарящи на необходимите профили.

3.   Държавите-членки имат готовност да разгърнат наличните гранични служители по искане на Агенцията, освен ако не са изправени пред изключителна ситуация и това не оказва значително влияние върху изпълнението на националните задачи. Автономията на изпращащата държава-членка във връзка с избора на персонал и срока на неговото разгръщане остава незасегната.

4.   Разходите, свързани с дейностите, посочени в параграф 1, се поемат от Агенцията в съответствие с член 8з от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

Член 5

Инструктиране на екипите за бърза гранична намеса

1.   По време на разгръщането на екипите те се инструктират от приемащата държава-членка съобразно оперативния план, посочен в член 8д от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

2.   Агенцията, посредством своя координиращ служител съгласно член 8ж от Регламент (ЕО) № 2007/2004, може да изпрати своето мнение относно инструкциите на приемащата държава-членка. Ако го направи, приемащата държава-членка взема предвид нейното мнение.

3.   В съответствие с член 8ж от Регламент (ЕО) № 2007/2004 приемащата държава-членка осигурява на координиращия служител цялата необходима помощ, включително пълен достъп до екипите във всеки момент по време на разгръщането.

Член 6

Задължения и правомощия на членовете на екипите

1.   Членовете на екипите следва да притежават капацитета да изпълняват всички задължения и да упражняват всички правомощия във връзка с граничните проверки или граничното наблюдение в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006, и които са необходими за осъществяването на целите на посочения регламент. Подробните правила относно всяко разгръщане се уточняват в оперативния план за това разгръщане съгласно член 8д от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

2.   При изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им членовете на екипите следва изцяло да зачитат човешкото достойнство. Всички предприети мерки при изпълнение на задълженията им и при упражняване на правомощията им съответстват на целите, които тези мерки преследват. При изпълнение на своите задължения членовете на екипите следва да не дискриминират хората поради полова, расова или етническа принадлежност, религия и убеждения, инвалидност, възраст или сексуална ориентация.

3.   Членовете на екипите могат единствено да изпълняват задължения и да упражняват правомощия съгласно инструкциите и, като общо правило, в присъствието на граничните служители на приемащата държава-членка.

4.   Членовете на екипите носят собствената си униформа при изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им. Когато са в униформа, те носят на ръкава си синя лента с отличителните знаци на Европейския съюз и на Агенцията, като това ги идентифицира като участници в разгръщане на екипите. С цел да се идентифицират пред националните органи на приемащата държава-членка и пред гражданите, членовете на екипите носят винаги документ за акредитация, определен в член 8, който представят при поискване.

5.   При изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им членовете на екипите могат да носят служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, което е разрешено съгласно националното право на изпращащата държава-членка. Приемащата държава-членка, обаче, може да забрани носенето на някои служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, при условие че нейното собствено законодателство съдържа същите разпоредби за граничните ѝ служители. Преди разгръщането на екипите приемащата държава-членка уведомява Агенцията за допустимите служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, както и за условията за тяхната употреба. Агенцията предоставя тази информация на разположение на всички държави-членки, участващи в разгръщането.

6.   При изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им на членовете на екипите се разрешава употребата на сила, включително служебни оръжия, боеприпаси и оборудване само със съгласието на изпращащата държава-членка и приемащата държава-членка, в присъствието на граничните служители на приемащата държава-членка и в съответствие с нейното национално законодателство.

7.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 6, служебните оръжия, боеприпаси и оборудване могат да бъдат използвани само при законна самоотбрана, при законна отбрана на членовете на екипите или на други лица в съответствие с националното законодателство на приемащата държава-членка.

8.   За целите на настоящия регламент приемащата държава-членка може да разреши на членовете на екипите да правят справки в нейните национални и европейски бази данни, необходими за граничните проверки и наблюдение. Членовете на екипите правят справки само с данните, необходими за изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им. Преди разгръщането на екипите държавите-членки уведомяват Агенцията за националните и европейските бази данни, в които може да се прави справка. Агенцията предоставя тази информация на разположение на всички държави-членки, участващи в разгръщането.

9.   Справките, посочени в параграф 8, се извършват в съответствие с общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка в областта на защитата на личните данни.

10.   Решенията за отказ на достъп в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 562/2006 се вземат само от гранични служители на приемащата държава-членка.

Член 7

Статус, права и задължения на членовете на екипите

1.   Членовете на екипите остават национални гранични служители на техните държави-членки и получават възнаграждение от тях.

2.   Граничните служители, които са предоставени на разположение на базата за бърза намеса съгласно член 4, участват в специализирано обучение, съответстващо на техните задължения и правомощия, както и в редовните учения на Агенцията в съответствие с член 8в от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

3.   Граничните служители получават дневни надбавки, включително компенсация за разходи за настаняване, за срока на своето участие в учебните курсове и учения, организирани от Агенцията, и за периодите, в които са разгърнати като членове на екипите в съответствие с член 8з от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

Член 8

Документ за акредитиране

1.   Агенцията, в сътрудничество с приемащата държава-членка, издава на членовете на екипите документ за идентифициране и в доказателство на техните правомощия да изпълняват задълженията и да упражняват правомощията по член 6, параграф 1, съставен на официалния език на приемащата държава-членка и на друг официален език на институциите на Европейския съюз. Документът включва следните данни за членовете на екипа:

а)

име и гражданство;

б)

чин; и

в)

актуална дигитална снимка.

2.   Документът се връща на Агенцията след приключване на разгръщането на екипа.

Член 9

Приложимо законодателство

1.   По време на изпълнение на задълженията и упражняване на правомощията по член 6, параграф 1 членовете на екипите се съобразяват с общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка.

2.   По време на изпълнение на задълженията и упражняване на правомощията по член 6, параграф 1, членовете на екипите продължават да бъдат обект на дисциплинарни мерки от страна на техните изпращащи държави.

3.   Конкретни правила по отношение на носенето и използването на служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, както и използването на насилие, са определени в член 6, параграфи 5, 6 и 7.

4.   Конкретни правила във връзка с гражданскоправната и наказателната отговорност са установени съответно в членове 10 и 11.

Член 10

Гражданскоправна отговорност

1.   Когато членовете на екипите действат в друга, приемаща държава-членка, тази държава-членка носи отговорност за всяка вреда, нанесена от тях по време на съвместните операции, съгласно своето национално законодателство.

2.   При възникване на вреди вследствие на груба небрежност или на умишлено нарушение на службата приемащата държава-членка може се обърне към изпращащата държава-членка с искане изпращащата държава-членка да ѝ възстанови сумите, които е изплатила в обезщетение на увредените лица или на техните пълномощници.

3.   Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети лица, всяка държава-членка се отказва от всички свои претенции към приемащата държава-членка или всяка друга държава-членка във връзка с претърпените от нея вреди, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение на службата.

4.   Всеки спор между държавите-членки във връзка с прилагането на параграфи 2 и 3, който не може да бъде разрешен чрез взаимни преговори между тях, се отнася от тях до Съда на Европейските общности в съответствие с член 239 от Договора.

5.   Без да се засяга упражняването на нейните правомощия спрямо трети лица, Агенцията поема разходите, свързани с щети, причинени на оборудването на Агенцията по време на разгръщане, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение на службата.

Член 11

Наказателна отговорност

По време на разгръщане на екипите членовете на екипите се считат по същия начин за длъжностни лица на приемащата държава-членка, що се отнася до всякакви престъпления, които могат да бъдат извършени срещу тях или от тях.

ГЛАВА II

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2007/2004

Член 12

Изменения

Регламент (ЕО) № 2007/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 1, параграф 4 се заличава.

2.

Въвежда се следният член:

„Член 1а

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„външни граници на държавите-членки“ означава сухопътните и морски граници на държавите-членки и техните летища и пристанища, към които се прилагат разпоредбите на общностното право относно преминаването на външни граници от хора;

2.

„приемаща държава-членка“ означава държава-членка, на територията на която е разгърнат екип за бърза гранична намеса или се осъществява съвместна операция или пилотен проект.

3.

„изпращаща държава-членка“ означава държавата-членка, чийто граничен служител е член на екипа или е гост-служител;

4.

„членове на екипите“ означава гранични служители на държава-членка, служещи в екипите за бърза гранична намеса, различни от тези на приемащата държава-членка;

5.

„молеща държава-членка“ означава държава-членка, чиито компетентни органи искат от Агенцията да разгърне екипи за бърза гранична намеса на нейна територия;

6.

„гост-служители“ означава служители от граничните служби на държави-членки, различни от приемащата държава-членка, които участват в съвместни операции и пилотни проекти.“

3.

Към член 2, параграф 1, се добавя следната буква:

„ж)

разгръщане на екипи за бърза гранична намеса в държави-членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаването на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм и за регулиране задълженията и правомощията на гост-служителите (11).

4.

Член 8, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Агенцията може да се снабдява с техническо оборудване за проверки и наблюдение на външните граници, което да бъде използвано от нейните експерти и в рамките на екипите за бърза гранична намеса за времетраенето на тяхното разгръщане.“

5.

Създават се следните членове:

„Член 8a

Екипи за бърза гранична намеса

По искане на държава-членка, изправена пред ситуация на неотложно и изключително напрежение, и особено пред пристигането в точки на външните граници на голям брой граждани на трети страни, които се опитват да навлязат незаконно на нейната територия, Агенцията може да разгърне за ограничен период от време един или повече екипи за бърза гранична намеса (наричани по-нататък „екип/и“) на територията на молещата държава-членка, за подходящ период, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 863/007.

Член 8б

Състав на екипите за бърза гранична намеса

1.   В случай на ситуация, описана в член 8а, по искане на Агенцията държавите-членки незабавно съобщават броя, имената и профилите на граничните служители от техния национален резерв, които те трябва да предоставят на разположение в рамките на пет дни, за да станат членове на екип. Държавите-членки имат готовност да разгърнат наличните си гранични служители по искане на Агенцията, освен ако не са изправени пред изключителна ситуация и това не оказва значително влияние върху изпълнението на националните задачи.

2.   При определяне на състава на екип, който ще бъде разгърнат, изпълнителният директор взема предвид конкретните обстоятелства, пред които е изправена молеща държавата-членка. Екипът се сформира съгласно плана за действие по член 8д.

Член 8в

Курсове и учения

Агенцията осигурява на граничните служители, които са част от базата за бърза намеса, посочена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 863/2007, специализирано обучение, свързано с техните задължения и правомощия и провежда редовни учения с тези гранични служители в съответствие със специализираното обучение и по график, установен в годишната работна програма на Агенцията.

Член 8г

Процедура за вземане на решение за разгръщане на екипите за бърза гранична намеса

1.   Искането за разгръщане на екипи, съгласно член 8а, включва описание на ситуацията, възможните цели и предполагаемите нужди за разгръщането. Ако е необходимо, изпълнителният директор може да изпрати експерти от Агенцията, за да оценят ситуацията по външните граници на молещата държава-членка.

2.   Изпълнителният директор незабавно уведомява управителния съвет за постъпило искане от държава-членка за разгръщане на екипите.

3.   Когато взема решение по искане на държава-членка, изпълнителният директор взема предвид резултатите от анализите на риска, извършени от Агенцията, както и всяка друга свързана с това информация, предоставена от молещата държава-членка или от друга държава-членка.

4.   Изпълнителният директор взема решение по искането за разгръщане на екипите във възможно най-кратък срок, но не по-късно от пет работни дни от датата на получаване на искането. Изпълнителният директор едновременно с това уведомява писмено молещата държава-членка и управителния съвет за взетото решение. В решението се посочват основните причини, на които то се основава.

5.   Ако изпълнителният директор решава да разгърне един или повече екипи, Агенцията и молещата държава-членка изготвят незабавно оперативен план съгласно член 8д.

6.   След съгласуването на оперативния план изпълнителният директор уведомява държавите-членки за поискания брой и профилите на граничните служители, които ще бъдат разгърнати в екипите. Тази информация се предоставя писмено на националните пунктове за връзка, посочени в член 8е, и се посочва датата, на която ще се състои разгръщането. Представя им се и екземпляр от оперативния план.

7.   Ако изпълнителният директор отсъства или не е на разположение, решенията, свързани с разгръщането на екипите, се вземат от заместник-изпълнителният директор.

8.   Държавите-членки имат готовност да разгърнат наличните си гранични служители по искане на Агенцията, освен ако не са изправени пред изключителна ситуация и това не оказва значително влияние върху изпълнението на националните задачи.

9.   Разгръщането на екипите се извършва не по-късно от пет работни дни след датата, на която оперативният план е одобрен от изпълнителния директор и молещата държава-членка.

Член 8д

Оперативен план

1.   Изпълнителният директор и молещата държава-членка съгласуват оперативен план, който подробно излага точните условия за разгръщане на екипите. Оперативният план включва следното:

а)

описание на ситуацията заедно с начина на действие и целите на разгръщането, включващо целта на операцията;

б)

предвижданата продължителност на разгръщането на екипите;

в)

географски определената област на отговорност в молещата държава-членка, където ще бъдат разгърнати екипите;

г)

описание на задълженията и специалните инструкции за членове на екипите, включващи разрешените справки от базите данни и разрешеното носене на служебни оръжия, боеприпаси и оборудване в приемащата държава-членка;

д)

състава на екипите;

е)

имената и чиновете на граничните служители на приемащата държава-членка, отговарящи за сътрудничеството с екипите, по-специално тези гранични служители, които командват екипите по време на разгръщането, и мястото на екипите в йерархията на командването;

ж)

техническото оборудване, което трябва да бъде разгърнато заедно с екипите в съответствие с член 8.

2.   Всякакви изменения или адаптации на оперативния план изискват съгласието на изпълнителния директор и на молещата държава-членка. Агенцията изпраща незабавно копие от изменения или адаптиран оперативен план до участващите държави-членки.

Член 8е

Национални пунктове за връзка

Държавите-членки определят национален пункт за връзка с Агенцията по всички въпроси, свързани с екипите. Националният пункт за връзка трябва да бъде на разположение по всяко време.

Член 8ж

Координиращ служител

1.   Изпълнителният директор назначава един или повече експерти от персонала на Агенцията, за да го разгърне като координиращ служител. Изпълнителният директор уведомява приемащата държава-членка за назначението.

2.   Координиращият служител действа от името на Агенцията във всички аспекти на разгръщане на екипите. В частност, координиращият служител:

а)

действа в качеството на връзка между Агенцията и приемащата държава-членка;

б)

действа в качеството на връзка между Агенцията и членовете на екипите, като подпомага, от името на Агенцията, всички дейности, свързани с условията за разгръщането им с екипите;

в)

наблюдава правилното изпълнение на оперативния план;

г)

докладва на Агенцията за всички аспекти на разгръщането на екипите.

3.   В съответствие с член 25, параграф 3, буква е) изпълнителният директор може да разреши на координиращия служител да окаже съдействие за разрешаване на всяко несъгласие относно изпълнението на оперативния план и разгръщането на екипите.

4.   При изпълнение на своите задължения, координиращият служител приема инструкции единствено от Агенцията.

Член 8з

Разходи

1.   Агенцията поема изцяло следните разходи, направени от държавите-членки при осигуряване на разположението на техните гранични служители за целите, посочени в членове 8а и 8в:

а)

пътните разходи от изпращащата държава-членка до приемащата държава-членка и от приемащата държава-членка до изпращащата държава-членка;

б)

разходи, свързани с ваксинации;

в)

разходи, свързани с нуждите от специална застраховка;

г)

разходи, свързани със здравни грижи;

д)

дневни надбавки, включително разходи по настаняване;

е)

разходи, свързани с техническото оборудване на Агенцията.

2.   Подробни правила за изплащането на дневните надбавки на членовете на екипите се приемат от управителния съвет.“

6.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Задължения и правомощия на гост-служителите

1.   Гост-служителите имат право да изпълняват всякакви задължения и да упражняват всички правомощия за извършване на гранични проверки или граничен контрол, в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (12), и които са необходими за осъществяване на целите на посочения регламент.

2.   По време на изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им гост-служителите трябва да спазват общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка.

3.   Гост-служителите могат единствено да изпълняват задължения и да упражняват правомощия съгласно инструкциите, и, като общо правило, в присъствието на гранични служители на приемащата държава-членка.

4.   Гост-служителите носят собствената си униформа при изпълнение на възложените им задължения и упражняване на правомощията им. Те носят синя лента със символите на Европейския съюз и на Агенцията на ръкава на униформите си, като това ги идентифицира като участници в съвместна операция или пилотен проект. С цел да се идентифицират пред националните органи на приемащата държава-членка и пред гражданите гост-служителите носят винаги документ за акредитация, определен в член 10а, който представят при поискване.

5.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2, по време на изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им гост-служителите могат да носят служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, разрешени в съответствие с националното законодателство на изпращащата държава-членка. Независимо от това приемащата държава-членка може да забрани носенето на някои служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, ако нейното законодателство включва същите разпоредби за собствените служители за граничен контрол. Преди разгръщането на гост-служителите, приемащата държава-членка уведомява Агенцията за разрешените служебни оръжия, боеприпаси и оборудване и условията за тяхното използване. Агенцията предоставя достъп до тази информация на държавите-членки.

6.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2, по време на изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им на гост-служителите се разрешава да използват сила, в това число служебно оръжие, боеприпаси и оборудване, със съгласието на изпращащата държава-членка и приемащата държава-членка, в присъствие на гранични служители на приемащата държава-членка и в съответствие с националното законодателство на приемащата държава-членка.

7.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 6, служебно оръжие, боеприпаси и оборудване могат да се използват при законна самоотбрана, законна самоотбрана на гост-служители и други лица, в съответствие с националното законодателство на приемащата държава-членка.

8.   За целите на настоящия регламент приемащата държава-членка може да разреши на гост-служителите да правят справки в нейните национални и европейските бази данни, необходими за извършване на гранични проверки и наблюдения. Гост-служителите правят справки само с данните, които са необходими за изпълнение на техните задължения и упражняване на правомощията им. Преди разгръщането на гост-служителите приемащата държава-членка уведомява Агенцията за националните и европейските бази данни, в които може да се прави справка. Агенцията предоставя достъп до тази информация на всички държави-членки, участващи в разгръщането.

9.   Справките, посочени в параграф 8, се извършват в съответствие с общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка в областта на защитата на личните данни.

10.   Решения за отказ на достъп, в съответствие с разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 562/2006, се вземат само от гранични служители на приемащата държава-членка.

Член 10а

Документ за акредитация

1.   Агенцията, в сътрудничество с приемащата държава-членка, издава на гост-служителите документ за идентифициране и като доказателство на техните правомощия да изпълняват задълженията и да упражняват правомощията по член 10, параграф 1, съставен на официалния език на приемащата държава-членка и на друг официален език на институциите на Европейския съюз. Документът включва следните данни за гост-служителя:

а)

име и гражданство;

б)

чин; и

в)

актуална дигитална снимка.

2.   Документът се връща на Агенцията в края на съвместната операция или пилотен проект.

Член 10б

Гражданскоправна отговорност

1.   Когато гост-служителите действат в друга, приемаща държава-членка, тази държава-членка носи отговорност за всяка вреда, нанесена от тях по време на техните операции, съгласно своето национално законодателство.

2.   При възникване на вреди вследствие на груба небрежност или на умишлено нарушение на службата, приемащата държава-членка може да се обърне към изпращащата държава-членка с искане изпращащата държава-членка да ѝ възстанови сумите, които е изплатила в обезщетение на увредените лица или на техните пълномощници.

3.   Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети лица, всяка държава-членка се отказва от всички свои претенции към приемащата държава-членка или всяка друга държава-членка във връзка с претърпените от нея вреди, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение на службата.

4.   Всеки спор между държавите-членки във връзка с прилагането на параграфи 2 и 3, който не може да бъде разрешен чрез взаимни преговори между тях, се отнася от тях до Съда на Европейските общности, в съответствие с член 239 от Договора.

5.   Без да се засяга упражняването на нейните правомощия спрямо трети лица, Агенцията поема разходите, свързани с щети, причинени на оборудването на Агенцията по време на разгръщане, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение на службата.

Член 10в

Наказателна отговорност

По време на разгръщането им при съвместни операции и пилотни проекти гост-служителите се считат по същия начин за длъжностни лица на приемащата държава-членка, що се отнася до всякакви престъпления, които могат да бъдат извършени срещу тях или от тях.

ГЛАВА III

ЗАЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Оценка

Комисията оценява прилагането на настоящия регламент една година след неговото влизане в сила и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Страсбург на 11 юли 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  Становище на Европейския парламент от 26 април 2007 г.(все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 12 юни 2007 г.

(2)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(7)  Решение 2004/849/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развиването на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 26).

(8)  Решение 2004/860/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейската общност и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развиването на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78).

(9)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(10)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(11)  ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 30.“

(12)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че в ситуация на неотложно и изключително напрежение по външните граници, която изисква интервенцията на екипи за бърза гранична намеса и в която евентуално не са налице достатъчни финансови средства за тази цел в бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX), следва да се изчерпят всички възможности за осигуряване на необходимите средства. Комисията проверява в хипотеза на извънредна спешност дали може да се извърши евентуално преразпределяне и осигуряване на нужните средства. В случай че стане необходимо вземането на решение от органа, компетентен за бюджета, Комисията образува процедура, която е в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, и по-специално на членове 23 и 24 от него, с цел да се осигури навременно вземане на решение от органа, компетентен за бюджета, относно отпускането на допълнително финансиране за FRONTEX във връзка с разгръщането на екипи за бърза гранична намеса. Органът, компетентен за бюджета, се ангажира да действа възможно най-бързо, като взема под внимание спешността на случая.


Top