EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0764

Регламент (ЕО) № 764/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на малц

OJ L 172, 30.6.2007, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/764/oj

30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/59


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 764/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на малц

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 от същия регламент, и цените на тези продукти в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид елементите на член 1 от Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1766/92 на Съвета за предоставянето на възстановявания при износ и мерките, които следва да се предприемат в случай на затруднения във функционирането на пазара на зърнени култури (2).

(3)

Възстановяването, което се прилага към различните видове малц, следва да се изчисли, като се вземат предвид количествата зърнени култури, необходими за производството на съответните продукти. Тези количества са посочени в Регламент (ЕО) № 1501/95.

(4)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяването за определени продукти с оглед тяхното местоназначение.

(5)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(6)

Прилагането на тези правила с оглед съществуващата ситуация на пазара на зърнени култури и най-вече с оглед котировките и цените на тези продукти в Общността и на световния пазар води до определяне на възстановяването в размери, посочени в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнените култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на малца, посочен в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1784/2003, се определят в размери, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 777/2004 (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50).


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Регламент на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на малц

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия A са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).


Top