Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0757

Регламент (ЕО) № 757/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно постоянното разрешение на някои добавки към храни за животни (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 87 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; отменен от 32017R1145

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/757/oj

30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 757/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

относно постоянното разрешение на някои добавки към храни за животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/EИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (1), и по-специално член 3 и член 9г, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (2), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на добавките за употреба при храненето на животните.

(2)

Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява преходни мерки относно заявленията за разрешителни за фуражни добавки, подадени в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявленията за разрешително за добавките, изброени в приложението към настоящия регламент, бе подадено преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Първоначалните бележки относно въпросните заявления, предвидени в член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО, са били препратени на Комисията преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно тези заявления ще продължават да бъдат третирани в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

(5)

Бяха предоставени данни в подкрепа на заявлението за разрешение за употреба без ограничение във времето на консерванта натриев бензоат, пропионова киселина и натриев пропионат за говеда за угояване. На 18 октомври 2006 г. Европейският орган за безопасност на храните даде становището си относно безопасността и ефикасността на въпросния консервант. Оценката показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съответно употребата на въпросния препарат, така както е посочено в приложение I към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(6)

Употребата на препаратa от бензоева киселина беше временно разрешена за първи път за свине за угояване с Регламент (ЕО) № 877/2003 на Комисията (3). Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително без ограничение във времето за този препарат за свине за угояване. Оценката показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Съответно употребата на въпросния препарат, така както е посочено в приложение II към настоящия регламент, следва да бъде разрешена без ограничение във времето.

(7)

Оценката на въпросните заявления показва, че следва да се изискват някои процедури, с цел защита на работещите от излагане на добавките, посочени в приложението. Такава защита следва да бъде осигурена с прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (4).

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „консерванти“, както е посочено в приложение I, се разрешава за употреба като добавка при храненето на животните без ограничение във времето, при спазване на условията, установени във въпросното приложение.

Член 2

Препаратът, принадлежащ към групата „регулатори на киселинността“, както е посочено в приложение II, се разрешава за употреба като добавка при храненето на животните без ограничение във времето, при спазване на условията, установени във въпросното приложение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

(2)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (OВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 126, 22.5.2003 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешения период

mg/kg зърнени храни

Консерванти

E700

Натриев бензоат 140 g/kg

Пропионова киселина 370 g/kg

Натриев пропионат 110 g/kg

 

Състав на добавката:

Натриев бензоат: 140 g/kg

Пропионова киселина: 370 g/kg

Натриев пропионат: 110 g/kg

Вода: 380 g/kg

 

Активни съставки:

Натриев бензоат C7H5O2Na

Пропионова киселина C3H6O2

Натриев пропионат C3H5O2Na

Говеда за угояване

3 000

22 000

Като консервант при зърнени храни със съдържание на влага по-голямо от 15 %

без ограничение във времето


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешения период

mg/kg от пълноценна храна за животни

Регулатори на киселинността

E210

Бензоена киселина

C7H6O2

Свине за угояване

5 000

10 000

Указанията за употреба съдържат следното:

 

„Допълнителен фураж, който съдържа бензоена киселина, която не може да бъде давана на свине за угояване в чист вид“

 

„За сигурността на потребителите: трябва да се предприемат мерки за намаляване на прахта, която може да бъде вдишвана, от тази добавка. На разположение са информационни листове за безопасност (ИЛБ).“

без ограничение във времето


Top