EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0711

Регламент (ЕО) № 711/2007 на Комисията от 22 юни 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през месец юни 2007 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

OJ L 163, 23.6.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/711/oj

23.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 711/2007 НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2007 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през месец юни 2007 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията от 4 юни 2007 г. относно откриване и управление на тарифни квоти в сектора на птичето месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни (3), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 616/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през месец юни 2007 г. за подпериода от 1 юли 2007 г. до 30 септември 2007 г. и, по отношение на група 3, за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества.

(3)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през месец юни за подпериода от 1 юли 2007 г. до 30 септември 2007 г., са за количества, по-малки от наличните за някои квоти. Поради това следва да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества следва да бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 616/2007 за подпериода от 1 юли 2007 г. до 30 септември 2007 г. и, по отношение на група 3, за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., се прилагат коефициенти на отпускане, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Количествата, за които не са били подадени заявления за лицензии за внос по силата на Регламент (ЕО) № 616/2007 и които се добавят към подпериода от 1 октомври 2007 г. до 31 декември 2007 г., са определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  OВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  OВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на отпускане за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Незаявени количества, които се добавят към подпериода от 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


№ на групата

Пореден №

Коефициент на отпускане за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лицензия.

(2)  Не се прилага: заявленията са по-малко от наличните количества.


Top