Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0447

Регламент (ЕО) № 447/2007 на Комисията от 23 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване

OJ L 106, 24.4.2007, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 323–325 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/447/oj

24.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 447/2007 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 8, параграф 3, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (2) е бил отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (3). Уместно е да се изменят няколко разпоредби на Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията (4), които все още съдържат позоваване на Регламент (ЕО) № 1260/2001, за да се вземе предвид това развитие.

(2)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 установява основните продукти, към които следва да се приравнят някои селскостопански продукти и продукти, получени от преработката на основни продукти, с цел предоставянето на възстановявания при износ в съответствие с този регламент.

(3)

Продуктите, които се приравняват към пълномаслено мляко на прах (продуктова група 3), са изброени в член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1043/2005. Все пак член 3, параграф 4, втора алинея позволява на компетентния орган, по искане на заинтересованата страна, да приравни продуктите, изброени в този параграф, към комбинация от обезмаслено мляко на прах (продуктова група 2), за тяхното съдържание на обезмаслено сухо вещество, или към масло (продуктова група 6), за тяхното съдържание на масленост в млякото при определяне на възстановяването, което трябва да се изплати.

(4)

Бързото намаляване на размерите на възстановяването за пълномаслено мляко на прах и обезмаслено мляко на прах по отношение на размерите на възстановяването за масло открива пред операторите възможността да се възползват от разпоредбите на член 3, параграф 4, втора алинея, за да предявят искания за възстановяване по отношение на млечната мазнина на продуктите, които при нормални условия биха били приравнени към пълномаслено мляко на прах. Тази възможност би могла да доведе до изплащане на по-големи възстановявания по отношение на селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, невключени в приложение I, отколкото би било приложимо за такива продукти, изнасяни без по-нататъшна преработка, и следователно не съответства на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (5), и по-специално на член 31, параграф 1, втора алинея от него.

(5)

В съответствие с това е уместно да се заличи втора алинея от член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 без да се засяга възможността от въвеждане на подобна мярка, ако въпросният риск престане да съществува. Въпреки това в случаите, когато Регламент (EО) № 61/2007 на Комисията от 25 януари 2007 г. за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти (6), е свел до нула, считано от26 януари 2007 г., ставката на възстановяване при износ на пълномаслено мляко на прах, някои държави-членки може вече да са счели, че вече не е уместно да приемат нови искания от операторите да се възползват от дерогацията, предвидена от член 3, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1043/2005. В интерес на хармонизирането на отговорите на държавите-членки на исканията, получени от 26 януари 2007 г., полезно е да се определи конкретна дата, след която държавите-членки да не приемат нови искания за приравняване към тази разпоредба.

(6)

Член 43 от Регламент (EО) № 1043/2005 предвижда, с изключение на сделките за хранителна помощ, заявленията за възстановяване да са валидни само когато е осигурено обезпечение в размер на 25 % от стойността, за която се кандидатства. Тази гаранция се внася в уверение на това, че титулярят за възстановяване иска възстановяване, равно на сумата, за която е бил издаден сертификатът за изнесени стоки през периода на валидност на сертификата за възстановяване. Размерът на гаранцията бе определен по времето, когато степента на заявленията за сертификати беше значително по-голяма от сумата, която би могла да се предостави. Като следствие от протичащото намаляване на размера на възстановяванията по отношение на селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, невключени в приложение I, степента на заявленията за сертификати спадна значително. При тези условия намаля вероятността операторите да внасят заявления по спекулативни причини. Съответно е уместно да се намали размерът на гаранцията.

(7)

Приложение VIII към Регламент (EО) № 1043/2005 съдържа вписвания на двадесет и един от двадесет и трите езика на Общността. Това приложение би трябвало да включва тези вписвания и на двата други езика, по-конкретно ирландски и малтийски.

(8)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 следва съответно да бъде изменен.

(9)

Управителният комитет по хоризонталните въпроси относно търговията с преработени селскостопански продукти, които не са изброени в приложение I, не е представил становище в срока, определен от председателя му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1043/2005 се изменя, както следва:

1)

а) В член 1, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея „Регламент (EО) № 1260/2001“ се заменя с:

„Регламент (EО) № 318/2006 (7)

б)

във втора алинея буква в) се заменя със следния текст:

„в)

Приложение VII към Регламент (ЕО) № 318/2006:“.

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

В параграф 4, втора алинея се заличава.

б)

Параграф 8 се изменя, както следва:

i)

в уводния текст „Регламент (EО) № 1260/2001“ се заменя с „Регламент (EО) № 318/2006“;

ii)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) № 318/2006, изключващ примеси, получени частично от използването на продукти, обхванати от Регламент (EО) № 1784/2003;

г)

продуктите, посочени в член 1, параграф 1, букви г) и ж) от Регламент (EО) № 318/2006, изключващ примеси, получени частично от използването на продукти, обхванати от Регламент (EО) № 1784/2003.“.

3)

В първа алинея от член 43, „25 %“ се заменя с „15 %“.

4)

В първа алинея от член 44, параграф 4, „25 %“ се заменя с „15 %“.

5)

В приложение II бележка 4 под линия относно колона 6 „Захар, меласа или изоглюкоза“ се заменя със следния текст:

„(4)

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1)“.

6)

В приложение III в описанието за код по КН 2905 43 00 Манитол първият параграф се заменя със следния текст:

„Получен от захароза, обхваната от Регламент (ЕО) № 318/2006“.

7)

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

след вписването за френски език се добавя следното тире:

„—

на ирландски: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]“

б)

след вписването за унгарски език се добавя следното тире:

„—

на малтийски: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Все пак член 3, параграф 4, втора алинея от Регламент (EО) № 1043/2005 продължава да се прилага по отношение на продукти, получили, със съгласието на съответния компетентен орган, приравняването, посочено в тази разпоредба, преди 17 февруари 2007 г. и изнесени при покритие от сертификати за възстановяване, за които е било поискано предварително установяване в съответствие с член 29 от въпросния регламент, преди 1 март 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1792/2006 (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(6)  ОВ L 19, 26.1.2007 г., стр. 8.

(7)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стp. 1.“;


Top