Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0286

Регламент (ЕО) № 286/2007 на Комисията от 16 март 2007 година за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през март 2007 г., в рамките на тарифните квоти за внос на някои продукти от сектора на свинското месо за периода от 1 април до 30 юни 2007 г.

OJ L 78, 17.3.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/286/oj

17.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 286/2007 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2007 година

за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през март 2007 г., в рамките на тарифните квоти за внос на някои продукти от сектора на свинското месо за периода от 1 април до 30 юни 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1458/2003 на Комисията от 18 август 2003 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти в сектора на свинското месо (1), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

Подадените заявления за лицензии за внос за второто тримесечие на 2007 г. са за количества, по-малки от наличните, и следователно могат да бъдат удовлетворени изцяло.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На заявленията за лицензии за внос, подадени за периода от 1 април до 30 юни 2007 г. по силата на Регламент (ЕО) № 1458/2003, се дава ход в степента, посочена в приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 март 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 208, 19.8.2003 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 341/2005 (ОВ L 53, 26.2.2005 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден № на квотата

Процент на приемане на подадените заявления за лицензии за внос за периода от 1 aприл до 30 юни 2007 г.

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

«—»

:

В Комисията не е постъпило заявление за лицензия.


Top