Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0260

Регламент (ЕО) № 260/2007 на Съвета от 9 март 2007 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

OJ L 72, 13.3.2007, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 206–214 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 36 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 13/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/260/oj

13.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 260/2007 НА СЪВЕТА

от 9 март 2007 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпинговия внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основен регламент“), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ВРЕМЕННИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕО) № 1350/2006 (2) („временен регламент“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на определени волфрамови електроди (ВЕ), които в момента се класифицират с кодове по КН ex81019910 и ex85159000 (кодове по КН от 1 януари 2007 г.) и които са с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

Разследването на дъмпинга и вредите обхвана периода от 1 януари до 31 декември 2005 г. („период на разследване“ или „ПР“). Що се отнася до тенденциите, влияещи върху оценката на вредите, Комисията анализира данни, обхващащи периода от 1 януари 2001 г. до края на периода на разследването („разглеждания период“).

Б.   ПОСЛЕДВАЩА ПРОЦЕДУРА

(3)

След налагането на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от КНР някои заинтересовани страни представиха писмен коментар. На страните, които са пожелали, е била предоставена също и възможност да бъдат изслушани.

(4)

Комисията продължи да изисква и проверява цялата информация, която смяташе за необходима, за да оформи окончателните си заключения. Устните и писмените коментари на страните бяха разгледани и, когато бе необходимо, временните констатации бяха съответно изменени. За тази цел Комисията направи допълнителни посещения за проверка в следните компании:

а)

несвързан вносител в Общността

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, France;

б)

свързани компании в Общността

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Germany;

Binzel France Sarl, Strasbourg, France.

(5)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча налагането на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от КНР и окончателното събиране на сумите, осигурени от временните мита. На тези страни бе предоставен и срок, в рамките на който да представят възраженията си във връзка с направеното оповестяване.

(6)

Бяха разгледани устните и писмените коментари на страните и, където бе уместно, констатациите бяха съответно изменени.

В.   ЗАСЕГНАТИ ПРОДУКТИ И СХОДНИ ПРОДУКТИ

(7)

Засегнатите продукти са волфрамови електроди за заваряване, включително волфрамови подложки и пръчки за заваръчни електроди със съдържание на волфрам, съставляващо 94 или повече процента от теглото, с изключение на тези, които са получени просто чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина или не. Понастоящем те се класифицират с кодове по КН ex81019910 и ex85159000 (кодове по КН от 1 януари 2007 г.). Разглежданите продукти се използват при заваряване и подобни процеси, включително волфрамово електродъгово заваряване в защитна среда от инертен газ, плазмено електродъгово заваряване и рязане и електродъгова метализация.

(8)

Един от вносителите възрази срещу направеното заключение в съображение 13 от временния регламент, а именно че всички волфрамови електроди представляват един продукт за целите на това производство. Този вносител подчерта различните качества на различните типове волфрамови електроди, и по-конкретно на един патентован тип, разработен от самия вносител.

(9)

Но още от самото начало на разследването за Комисията е ясно, че има няколко типа волфрамови електроди. Волфрамовите електроди не само че се продават с различни дължини и дебелини, но и могат да се изработят от чист волфрам или от сплав на волфрам с малък процент метал, като торий, лантан, церий, цирконий или комбинация от тях. Тази сплав влияе върху качествата на електродите, най-вече по отношение на тяхната възпламеняемост, стабилност и дълготрайност, благодарение на което те отговарят на нуждите на конкретни приложения. Въпреки вариациите в техническите характеристики на различните типове волфрамови електроди техните общи основни физически характеристики и степен на взаимозаменяемост са достатъчни условия волфрамовите електроди да се считат за един продукт за целите на това производство, тъй като имат общи физически и химически характеристики.

(10)

Но трябва да се отбележи, че различните типове волфрамови електроди, споменати по-горе, бяха взети предвид при изчисляване на дъмпинговия марж и маржа на вредите.

(11)

Посоченият в съображение 8 вносител също отбеляза различията в производствените процеси на европейските и китайските производители, като заяви, че последните водят до по-високо качество на китайските волфрамови електроди. Освен това производителят износител заяви, че неговите електроди са с по-добро качество от тези на конкурентите му и при всички случаи са по-подходящи за основния продукт, произвеждан от групировката — заваръчна горелка за електродъгово заваряване с волфрамов електрод в среда от инертен газ. Относно второто твърдение трябва да се подчертае, че според съществуващите доказателства различията в качеството не могат да попречат на използването на електроди на други производители за конкретното приложение, макар и те да не пасват оптимално на горелките. Що се отнася до твърдението на вносителя, че са налице общи различия в качеството между волфрамовите електроди, продавани от производството на Общността в рамките на Общността, и волфрамовите електроди, внасяни в Общността от КНР, няма обективна информация, която да подкрепи или количествено да представи подобни предполагаеми общи различия в качеството. Следователно волфрамовите електроди, продавани от производството на Общността, и волфрамовите електроди, внасяни в Общността от КНР, се смятат за подобни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент, като в това отношение не бяха направени корекции в изчисленията на вредите.

(12)

Тъй като няма други коментари относно засегнатите продукти и подобните продукти, съответно се потвърждават съображения от 12 до 15 от временния регламент.

Г.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране в условията на пазарна икономика („ТУПИ“)

(13)

Износителят производител, на когото е било отказано ТУПИ, тъй като не е изпълнил втория критерий на ТУПИ, посочен в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, заяви, че установените несъответствия в счетоводната му система се отнасят само до няколко случая и междувременно системата му е била подобрена, така че да отговаря на Международните счетоводни стандарти. Но компанията не обоснова това твърдение и не представи никакви доказателства. Освен това доказателствата, събрани по време на проверката на място, показват ясно, че установените практики определено са в нарушение на Международните счетоводни стандарти и на китайските счетоводни правила, дори и да са били подобрени след ПР.

(14)

Тъй като няма други аргументи относно предоставянето на ТУПИ, се потвърждават съображенията от 16 до 21 от временния регламент.

2.   Индивидуално третиране („ИТ“)

(15)

След представяне на временната информация производителите от Общността възразиха срещу предоставянето на ИТ на производителя износител, посочен в съображение 13 по-горе, тъй като са били установени несъответствия в счетоводните сметки на компанията и по отношение на записването на експортните продажби. В това отношение трябва да се отбележи, че компанията отговаря на всички критерии, зададени в член 9, параграф 5 от основния регламент, и поради това няма причина да се отхвърля искането ѝ за ИТ. Освен това всички доказателства за твърде малкото на брой сделки на компанията за износ за Общността през ПР могат да се получат по време на проверката на място по основния антидъмпингов въпросник и може незабавно да се направи една необходима корекция в данните ѝ за износа. Поради това искането на производителите от Общността бе отхвърлено.

(16)

Тъй като няма други коментари в това отношение, се потвърждават констатациите относно ИТ в съображения от 22 до 25 от временния регламент.

3.   Нормална стойност

а)   Определяне на нормалната стойност за производителя износител в КНР при предоставено третиране в условията на пазарна икономика (ТУПИ)

(17)

Като следствие от временното оповестяване въпросният производител износител представи месечна нормална стойност чрез свързване на проверената осреднена нормална стойност от ПР с промяната в цената на основната суровина, амониев параволфрамат (АПВ), за да покаже, че при сравнение с месечните експортни цени, в края на ПР вече няма дъмпинг. Освен това тази месечна нормална стойност предполага, че временната констатация за наличие на дъмпинг е породена главно от сериозното увеличение на цената на АПВ, на което компанията не е реагирала веднага чрез увеличение на цените на продажбите за износ, а е направила това едва в края на ПР. Компанията помоли Комисията да отчете това и да изчисли дъмпинговия марж единствено въз основа на последните шест месеца или последното тримесечие от ПР. Искането бе отхвърлено, тъй като подобно разминаване с ПР би било дискриминация спрямо всички останали проучени компании, които по същия начин са били засегнати от това общо увеличение на цената на АПВ. Молбата противоречи и на самата концепция за „период на разследване“. Всъщност тя означава селективно да се подберат данни за част от периода на разследване и така поставя под съмнение представителността на констатациите.

(18)

В този контекст, след представянето на временните данни, производителите от Общността заявиха, че трябва да се направи корекция на разходите за суровини при определяне на нормалната стойност за компанията при предоставено ТУПИ. По мнение на производителите от Общността подобна корекция е основателна по силата на член 2, параграфи 3 и 5 от основния регламент, тъй като на китайския пазар на волфрам има държавна намеса на макроикономическо ниво и затова цените на вътрешния пазар на основната суровина, АПВ, са били постоянно по-ниски от експортните цени на АПВ.

(19)

Това твърдение бе проверено чрез анализ на ефекта от политиките на китайското правителство на макроикономическо ниво, който може да доведе до различни ценови нива за АПВ на вътрешния пазар и на пазарите за износ. Разследването показа, че китайската политика за възстановяване на ДДС при износ до известна степен възпира износа на волфрам и свързаните с производството му продукти, като АПВ, тъй като на износителите се възстановява само част от ДДС, платен за суровини от източници в страната. Това също означава, че производителите на волфрамови електроди понасят допълнителни разходи при износ. Поради това бе направена корекция на нормалната стойност по силата на член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент, за да се отразят общите понесени разходи в резултат от описаната по-горе схема за ДДС. Смята се, че не са необходими други корекции.

(20)

С изключение на посочената по-горе корекция на нормалната стойност се потвърждава общата методология, представена в съображения от 26 до 33 от временния регламент.

б)   Определяне на нормалната стойност за производители износители в КНР без предоставено ТУПИ

i)   Страна аналог

(21)

Поради липсата на коментари относно използването на САЩ като страна аналог се потвърждават съображения от 34 до 38 от временния регламент.

ii)   Нормална стойност

(22)

Поради липсата на коментари относно определянето на нормалната стойност за износители производители без предоставено ТУПИ се потвърждават съображения от 39 до 46 от временния регламент.

4.   Експортни цени

(23)

Относно експортните цени на една компания с предоставено ИТ и на сътрудничещата компания без предоставено ТУПИ/ИТ, чийто дъмпингов марж се използва като база за дъмпинговия марж на цялата държава, както е обяснено в съображения от 54 до 56 от временния регламент, експортните цени бяха ревизирани, като от тях се изключиха две сделки, попадащи извън ПР.

(24)

След представяне на временните данни износителят производител с предоставено ТУПИ, чиито продажби за износ за Общността са били осъществени чрез свързан с него вносител и след това са били препродадени на свързани и несвързани с него компании в Общността, заяви, че разходите по продажбите и общите и административните разходи на свързаните с него компании, които са били използвани при определяне на експортната цена по силата на член 2, параграф 9 от основния регламент, са били надценени и не отразяват разходите, възникнали от продажбите на волфрамови електроди. Износителят производител помоли Комисията да използва първоначалните данни за разходите по продажбите и общите и административните разходи, които са били посочени от свързаните с него дистрибутори в отговорите във въпросника и които първоначално не са били приети поради липса на доказателства за метода за разпределяне на разходите. Компанията представи доказателствени материали за първоначално използвания метод на разпределение, който се базира на вътрешен стандарт, използван от компаниите в миналото. След това представените доказателства бяха проверени на място и бе установено, че първоначалният метод на разпределение съответства на разходите, свързани с продажбата на волфрамови електроди. В резултат на това искането бе прието и разходите по продажбите и общите и административните разходи на свързаните дистрибутори бяха съответно коригирани.

(25)

Относно маржовете на печалбата на двамата несвързани вносители, единият от които бе условно използван за изготвената експортна цена на посочения по-горе износител производител, бе установено, че тези маржове на печалбата не трябва да се използват, тъй като деловата дейност на тези вносители не е достатъчно съпоставима с дейността на въпросния свързан вносител. Всъщност основната част от внесените от този свързан вносител волфрамови електроди след това се интегрират в основния продукт, произвеждан от групировката — заваръчната горелка. Трябва също да се отбележи, че волфрамовите електроди са с по-ниска стойност в сравнение с крайния продукт. На тази основа бе направено заключението, че маржът на печалбата на свързания вносител представлява по-точна база за марж на печалбата, който да се използва за определяне на експортната цена.

(26)

Не бяха получени други коментари за експортните цени и затова се потвърждава общата методология, представена в съображения 47 и 48 от временния регламент, с изключение на това, че собственият марж на печалбата на свързания вносител се използва за определяне на експортната цена на производителя с предоставено ТУПИ, както бе описано по-горе.

5.   Сравнение

(27)

Нормалните стойности, описани в съображения от 17 до 20 и 22 по-горе, и експортните цени, ревизирани според съображения от 23 до 26, бяха сравнени на база „франко завода“. За да се гарантира справедлива съпоставка на нормалната стойност и експортната цена, бяха отчетени — в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент — различията във факторите, за които се твърди и бе доказано, че влияят върху цените и съпоставимостта на цените. Факторите, за които бяха приети корекции, са: непреки данъци, както е посочено в съображение 19, транспорт, застраховка, обработка и допълнителни разходи, опаковка, кредит и банкови такси.

6.   Дъмпингов марж

a)   За сътрудничещ износител производител с предоставено ТУПИ

(28)

С оглед на горепосоченото окончателният дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границите на Общността, без платено мито, е следният:

Компания

Окончателен дъмпингов марж

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

б)   За сътрудничещите износители производители с предоставено ИТ

(29)

След коригиране на експортната цена на другата компания с предоставено ИТ окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границите на Общността, без платено мито, са следните:

Компания

Окончателен дъмпингов марж

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

в)   за всички останали износители производители

(30)

След коригиране на експортната цена на сътрудничещия износител производител без предоставено ТУПИ/ИТ окончателното ниво на дъмпинг за цялата страна е 160,2 % от цената CIF на границите на Общността, без платено мито.

Д.   ВРЕДИ

1.   Производство на Общността

(31)

Тъй като няма коментари за производството на Общността, се потвърждават съображения 57 и 58 от временния регламент.

2.   Определение на „производство на Общността“

(32)

Тъй като няма коментари за определението на „производство на Общността“, се потвърждава съображение 59 от временния регламент.

3.   Потребление в Общността

(33)

Тъй като няма коментари за потреблението на Общността, се потвърждава съображение 60 от временния регламент.

4.   Внос в Общността от въпросната страна

(34)

Тъй като няма коментари за вноса от въпросната страна, се потвърждават съображения от 61 до 66 от временния регламент.

5.   Състояние на промишлеността на Общността

(35)

Тъй като няма коментари за състоянието на промишлеността на Общността, се потвърждават съображения от 67 до 93 от временния регламент.

Е.   ПРИЧИННА ВРЪЗКА

(36)

Тъй като няма нови и подкрепени с доказателства аргументи или информация в това отношение, се потвърждават съображения от 94 до 114 от временния регламент.

Ж.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

(37)

Трима износители, една асоциация на износителите и един вносител изтъкнаха тревогата си, че временните мита ще изключат китайските износители от пазара на Общността. Като се има предвид, че съществуват само двама производители от Общността и буквално няма внос от други страни, те смятат, че това ще доведе до елиминиране на конкуренцията от пазара на Общността, което ще е в ущърб на потребителите. Освен това те посочиха, че двамата производители от Общността са известни с това, че контролират цените на пазара в Общността чрез антиконкурентни практики. Но тези страни не представиха никакви допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията си, а в хода на разследването не бяха открити доказателства за подобни практики.

(38)

Както се посочва във временния регламент, целта на една антидъмпингова мярка е не да се спира достъпът на износители от трети страни до пазара на Общността, а да се възстановят равните условия, които са били променени от недобросъвестни търговски практики.

(39)

По време на проучването не бяха намерени доказателства за твърденията за антиконкурентни практики, а производството на Общността не се е радвало на необичайно високи печалби, дори и преди китайският внос да си извоюва значителни позиции на пазара на Общността. Освен двамата съществуващи производители от Общността, нивото на наложените мерки трябва да позволи поне на няколко износители производители от КНР да продължат да продават въпросния продукт на пазара на Общността. Всъщност целта на митата, когато са базирани на щети, е просто да се повишат вносните цени до ниво, което ще позволи на промишлеността от Общността да постигне нормална печалба.

(40)

Друг вносител също твърди, че митата ще застрашат съществуването на компанията му. Освен това този вносител предлага на пазара уникален тип висококачествен електрод и ако компанията му фалира, твърди той, това ще лиши крайните потребители на волфрамови електроди от ползи във връзка с иновациите и качеството на услугите.

(41)

Но както беше посочено във временния регламент, общият ефект върху вносителите от увеличаването на вносните цени на въпросния продукт би трябвало да е свързан с възстановяване на справедлива конкуренция с производителите от Общността и да не пречи на вносителите да продават въпросния продукт. Освен това, като се имат предвид установените високи маржове на печалбата за сътрудничещите вносители, малко вероятно е те да бъдат изтласкани извън тази дейност, дори и обемът на вноса да намалее след прилагане на мерките. Ролята на дистрибутора/посредника на пазара за заваръчни електроди е много важна, защото той предлага на крайния потребител предимствата на комплексното обслужване и задоволяване на всички негови нужди във връзка със заваряването. Затова е много вероятно тези посредници да продължат да бъдат важна характеристика на пазара, дори и след налагане на мерките.

(42)

Също така една от страните заяви, че внасяните от групировката ѝ волфрамови електроди се използват в производството на заваръчни горелки от същата компания. Ако в резултат от антидъмпинговите мерки потребителите решат да преминат към по-евтини електроди на други доставчици, ще пострадат работата и трайността на горелките на компанията, което ще има неблагоприятен ефект върху целия бизнес. Но се смята, че дори и клиентите на тези потребители да не знаят за неблагоприятните технически последици, относително ниското ниво на предложените за този износител мита едва ли ще ги накара да преминат към други източници на доставка. Освен това не бяха представени доказателства в подкрепа на твърденията за отрицателни последици.

(43)

Тъй като няма съществена нова информация или аргументи в това отношение, потвърждават се съображения от 115 до 132 от временния регламент.

З.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Степен на отстраняване на щетите

(44)

След представяне на временните констатации промишлеността на Общността заяви, че корекцията, дадена в съображение 136 от временния регламент, относно функциите на вносителите е прекомерна поради две причини:

Не всички вносители изпълняват всички функции, посочени в посоченото съображение, а именно опаковка, складиране, контрол на качеството, поставяне на търговска марка и, в някои случаи, физическа обработка на електродите. В някои случаи електродите се изнасят от КНР в състояние, при което не е необходимо вносителят да изпълнява повечето от тези операции.

Дори и ако на даден вносител се налага да изпълнява подобни функции, разходите му за тях — по преценка на промишлеността на Общността — ще бъдат значително по-малки от сумата на корекцията, временно определена от Комисията.

(45)

Комисията допълнително разследва въпроса чрез различни действия, включително като получи подробна информация от допълнителен несвързан вносител. Проучването показа, че както произведените в Общността, така и внесените електроди се продават чрез широко разнообразие от канали и често се препродават няколко пъти между производителя и крайния потребител. Участниците на този пазар в различна степен осъществяват такива функции, като контрол на качеството, складиране и логистика, препакетиране, маркетинг и техническа поддръжка. След като бе разгледана цялата налична информация, бе сметнато, че един много по-систематичен и еднороден начин да се вземат предвид функциите на вносителите е да се сравнят вносните цени и цените на промишлеността на Общността, приравнени към едно общо ниво на търговия.

(46)

За тази цел продажбите на производството на Общността на сходни продукти на пазара на Общността бяха използвани като база за изчисляване на разликите в цените, произтичащи от различните нива на търговия, т.е. търговци, търговци на дребно, крайни потребители и първоначални производители на оборудване. Поради това тази корекция за търговско ниво бе използвана вместо корекцията, посочена в съображение 136 от временния регламент.

(47)

Един износител посочи грешка в данните за продажбите, използвани за изчисляване на неговия марж на вредите. Бяха поправени и други технически грешки в данните, използвани за маржовете на вредите. В резултат от тези поправки бяха намалени маржовете на щетите на един износител и на държавата като цяло.

(48)

Също бе установено, че поради по-редките случаи на износ от някои износители от КНР и промените в обменния курс на USD към EUR по време на ПР използването на месечни обменни курсове дава значително по-точни резултати, отколкото използването на единен годишен курс. Съответно бяха ревизирани изчисленията за всички износители.

(49)

Един износител и една асоциация на износителите заявиха, че периодът от момента на закупуване на суровината до продажбата на готовия волфрамов електрод на търговски посредник е значително по-дълъг за износителите от КНР, отколкото за промишлеността на Общността поради по-продължителния транспорт и митническите процедури. Това означава, че за цените на износителите от КНР естествено е нужно повече време, за да реагират на увеличения в цената на суровината, отколкото за цените на производството на Общността и, както смята вносителят, това трябва да се отчете при изчисляване на щетите.

(50)

Макар да признаваме, че времето между производството на продукта и доставката му на клиента е по-дълго за китайските износители, това не се смята за уместен фактор при определяне на вредите. Използваните в разследването данни се базират на датата на фактурата, която обикновено съответства на датата, на която стоките са изпратени от фабриката. Съществува и разлика във времето между момента на договаряне на цената на базата на валидните за момента цени на суровините и датата на изпращане на стоката, но няма основания да се предполага, че тази разлика ще е по-голяма за китайските производители, отколкото за производителите от Общността. Затова този аргумент се отхвърля.

(51)

Следователно окончателните претеглени средни маржове на вредите за компаниите, на които е предоставено ИТ или ТУПИ, са:

Компания

Окончателен марж на вредите

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Всички други компании

63,5 %

2.   Форма и ниво на митата

(52)

Предвид посоченото по-горе и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент трябва да се наложи окончателно антидъмпингово мито, чието ниво да е достатъчно, за да се елиминират вредите, причинени от вноса, без да се надхвърля установеният дъмпингов марж.

(53)

Следователно окончателните мита са следните:

Компания

Окончателно мито

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Всички други компании

63,5 %

(54)

Антидъмпинговите мита, посочени в настоящия регламент за конкретни компании, са определени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Следователно те отразяват ситуацията, установена при това разследване по отношение на тези компании. Така тези мита (за разлика от митото за цялата държава, което се прилага за „всички други компании“) се прилагат изключително за вноса на продукти, произхождащи от въпросната страна и произведени от споменатите компании и, следователно, от конкретните юридически лица. Внесени продукти, произведени от друга компания, която не е конкретно посочена в оперативната част от настоящия регламент с името и адреса си, включително юридически лица, свързани с конкретно посочените тук, не могат да ползват тези проценти и ще се подчиняват на митото, приложимо за „всички други компании“.

(55)

Всяка молба за ползване на тези антидъмпингови мита за конкретни компании (напр. след изменение на името на юридическото лице или след създаване на нови структури за производство или продажба) трябва да се изпраща до Комисията (3) заедно с цялата необходима информация, особено за промяна в дейността на компанията, свързана с производството, продажбите на вътрешния пазар и продажбите за износ, например във връзка с промяната на името или промяната в структурите за производство и продажби. Ако е нужно, регламентът тогава ще бъде съответно изменен чрез актуализиране на списъка на компаниите, които ползват индивидуални мита.

(56)

За да се гарантира правилното прилагане на антидъмпинговото мито, остатъчното мито ще се прилага не само за несътрудничещи износители, а и за тези компании, които не са имали износ през ПР. Но когато изпълнят изискванията на член 11, параграф 4, втора алинея от основния регламент, последните се приканват да представят молба за преглед по силата на посочения член, за да бъде състоянието им проверено индивидуално.

3.   Мероприятия

(57)

След представяне на съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча налагане на окончателни антидъмпингови мита, двама износители производители от КНР предложиха ценови мероприятия в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент.

(58)

Засегнатият продукт се характеризира със значителен брой продуктови видове със значителни вариации в цените им. Двамата износители производители предложиха само една минимална вносна цена (МВЦ) за всички продуктови видове на ниво, което нямаше да гарантира елиминирането на вредния дъмпинг за всички продукти. Трябва също да се отбележи, че големият брой продуктови видове на практика прави невъзможно установяването на уместна МВЦ за всеки продуктов вид, която да може правилно да се контролира от Комисията, дори и ако износителите производители бяха предложили различни МВЦ за всеки от тях.

(59)

Освен това по време на ПР въпросният продукт показа съществена изменчивост на цените си и затова не бе подходящ за мероприятие за определяне на фиксирана цена. За да преодолеят този проблем, двете компании предложиха да индексират МВЦ въз основа на изменчивостта на цените на АПВ. Но тъй като по време на ПР за един от износителите производители не бе възможно да се установи тясна връзка между изменчивостта на цените на АПВ и изменчивостта на цените на ВЕ, индексацията на МВЦ въз основа на цените на АПВ не бе реално приложима за този конкретен износител производител.

(60)

Освен това единият от износителите производители има няколко свързани компании в ЕО и тези свързани компании продават и други продукти на същите клиенти. Тази сложна структура на продажби повишава риска от заобикаляне на изискванията.

(61)

Въз основа на посоченото по-горе бе направено заключението, че тези предложени мероприятия трябва да бъдат отхвърлени.

4.   Окончателно събиране на временни мита и специален мониторинг

(62)

С оглед на големината на установените дъмпингови маржове и въз основа на степента на вредата, причинена на промишлеността на Общността, се смята за необходимо сумите, осигурени чрез временното антидъмпингово мито, наложено от временния регламент, т.е. Регламент (ЕО) № 1350/2006, да се съберат окончателно до сумата на окончателно наложените мита. Когато окончателните мита са по-ниски от временните мита, ще се освободят временно осигурените суми, които превишават окончателните антидъмпингови мита. Когато окончателните мита са по-високи от временните мита, окончателно ще се съберат само сумите, осигурени от временните мита.

(63)

За да се намалят до минимум рисковете от заобикаляне на изискванията поради голямата разлика в различните мита, смята се за необходимо в този случай да се въведат специални мерки, които да гарантират правилното прилагане на антидъмпинговите мита. Тези специални мерки, които се отнасят само за компании, за които е въведено индивидуално мито, включват представянето на валидна търговска фактура пред митническите власти на държавите-членки, която да отговаря на изискванията, посочени в приложението към настоящия регламент. Внос, който не е придружен с такава фактура, ще се подчинява на остатъчното антидъмпингово мито, което се прилага за всички други износители.

(64)

Припомня се също така, че ако износът на компаниите, които ползват по-ниски индивидуални мита, се увеличи значително по обем след налагане на антидъмпинговите мерки, може да се приеме, че подобно увеличение на обема само по себе си представлява промяна в модела на търговия поради налагане на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При такива обстоятелства и при условие че са изпълнени условията, може да започне антидъмпингово разследване. В рамките на това разследване, inter alia, може да се разгледа и необходимостта за премахване на индивидуалните мита и последващо налагане на мито, определено за страната като цяло,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Прилага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на волфрамови заваръчни електроди, включително волфрамови подложки и пръчки за заваръчни електроди със съдържание на волфрам, съставляващо 94 или повече процента от теглото, с изключение на тези, които са получени просто чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина или не, попадащи под кодове по КН ex81019910 и ex85159000 (кодове по TAРИК 8101991010 и 8515900010) и произхождащи от Китайска народна република.

2.   Процентът на окончателното антидъмпингово мито, което се прилага към нетната цена франко границите на Общността, преди облагане с мита на продуктите, произведени от посочените по-долу компании, е следният:

Компания

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по TAРИК

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

A756

Всички други компании

63,5 %

A999

3.   Индивидуалните мита, определени за посочените в параграф 2 компании, се прилагат при представяне пред митническите власти на държавите-членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, дадени в приложението. Ако не бъде представена такава фактура, ще се прилага митото, определено за всички други компании.

4.   Освен ако не е посочено друго, прилагат се съществуващите разпоредби относно митата.

Член 2

Окончателно ще бъдат събрани сумите, осигурени чрез временните антидъмпингови мита по силата на Регламент (ЕО) № 1350/2006 върху вноса на определени волфрамови електроди, включително волфрамови подложки и пръчки за заваръчни електроди със съдържание на волфрам, съставляващо 94 или повече процента от теглото, с изключение на тези, които са получени просто чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина или не, попадащи под кодове по КН ex81019910 и ex85159000 (кодове по TAРИК 8101991010 и 8515900010) и произхождащи от Китайската народна република. Ще се освободят осигурените суми, които превишават сумата на окончателните антидъмпингови мита. Когато окончателните мита са по-високи от временните мита, окончателно ще се съберат само сумите, осигурени на нивото на временните мита.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 250, 14.9.2006 г., стр. 10.

(3)  

Eвропейска комисия

Генерална дирекция „Външна търговия“

Отдел H, офис J-79 5/16

1049 Брюксел/Белгия


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3 от настоящия регламент, трябва да включва декларация, подписана от длъжностно лице на компанията, в следния формат:

1.

Име и длъжност на длъжностното лице на компанията, издало търговската фактура.

2.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че [количество] волфрамови електроди, продадени за износ за Европейската общност и включени в тази фактура, са произведени от (име и адрес на компанията) (допълнителен код по TAРИК) в (съответна страна). Декларирам, че тази фактура представя пълна и вярна информация.“


Top