Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0022

Регламент (ЕО) № 22/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

OJ L 7, 12.1.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/22/oj

12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 22/2007 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2007 година

за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 581/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. за откриване на постоянен търг за възстановявания при износ на някои видове масло (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. относно тръжна процедура за възстановявания при износ на някои млечни продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да се определи максимален размер на възстановяването при износ за периода на подаване на офертите, приключващ на 9 януари 2007 г.

(3)

Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянния търг, открит с Регламент (ЕО) № 581/2004, за периода на подаване на офертите, приключващ на 9 януари 2007 г., максималният размер на възстановяването за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от посочения регламент, се определя в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 64. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 975/2006 (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 69).

(3)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1814/2005 (ОВ L 292, 8.11.2005 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

(EUR/100 kg)

Продукт

Код по номенклатурата за възстановяване при износ

Максимален размер на възстановяването при износ, чието местоназначение е посочено в член 1, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 581/2004

Масло

ex ex 0405 10 19 9500

Масло

ex ex 0405 10 19 9700

101,00

Млечна мазнина (Butteroil)

ex ex 0405 90 10 9000

123,50


Top