EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0002

2007/600/ЕО: Насоки на Европейската централна банка от 26 април 2007 година относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2007/2)

OJ L 237, 8.9.2007, p. 1–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; отменен от 32012O0027 . Latest consolidated version: 21/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/600/oj

8.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 237/1


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 април 2007 година

относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

(ЕЦБ/2007/2)

(2007/600/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 105, параграф 2, първо и четвърто тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка и по-специално член 3.1 и членове 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съществуващата Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET) има децентрализирана структура, която свързва националните системи за брутен сетълмент в реално време (СБСРВ) с Платежния механизъм на ЕЦБ (ПМЕ). Основният правен инструмент, уреждащ TARGET, е Насоки ЕЦБ/2005/16 от 30 декември 2005 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време („TARGET“) (1).

(2)

От 19 ноември 2007 г. TARGET ще бъде заменена с TARGET2, която се характеризира с единна съвместна платформа (ЕСП). Въпреки че подобно на TARGET, от правна гледна точка TARGET2 ще бъде структурирана като множество от платежни системи, Управителният съвет реши правилата относно системните компоненти на TARGET2 да се хармонизират до възможно най-голяма степен, с някои дерогации при наличие на национални ограничения от правно естество.

(3)

Съществуват три отделни нива на управление на TARGET2 както при създаването ѝ, така и през оперативните фази на системата. Ниво 1 (Управителен съвет) има върховна компетентност по отношение на TARGET2 и гарантира нейната публична функция. Ниво 2 (ЦБ на Еуросистемата) има субсидиарна компетентност по отношение на TARGET2, докато ниво 3 (ЦБ, предоставящи ECП) изгражда и поддържа ЕСП в полза на Еуросистемата.

(4)

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще сключи от името на Еуросистемата рамково споразумение и Споразумение за конфиденциалност и неразкриване на информация с доставчика на мрежови услуги, определен от Управителния съвет, което определя основните параметри за доставка на мрежови услуги на участниците, включително цената.

(5)

Подобно на TARGET, създаването на TARGET2 е належащо за осъществяването на някои от основните задачи на Еуросистемата, а именно провеждането на паричната политика на Общността и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи.

(6)

Миграцията от националните СБСРВ към ECП ще бъде осъществена поетапно и поради това Насоки ЕЦБ/2005/16 ще продължат да се прилагат за тези системи, докато съответните централни банки мигрират към ECП. За да се уредят обезщетенията при техническа неизправност преди края на миграцията към ЕСП, е необходимо да се направят някои малки изменения в Насоки ЕЦБ/2005/16,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време за разплащания в еуро със сетълмент с пари в централна банка. Тя е създадена и работи въз основа на ЕСП, през която се подават и обработват всички платежни нареждания и се получават плащанията по един и същи технически начин.

2.   От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от СБСРВ.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящите насоки:

„ЦБ, предоставящи ЕСП“ са Deutsche Bundesbank, Banque de France и Banca d'Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и опериращи ЕСП в полза на Еуросистемата,

„единна съвместна платформа (ЕСП)“ е инфраструктурата с обща техническа платформа, осигурена от ЦБ, предоставящи ЕСП,

„системен компонент на TARGET2“ е всяка система за брутен сетълмент в реално време (СБСРВ) на ЦБ на Еуросистемата, която е част от TARGET2,

„участваща НЦБ“ е националната централна банка (НЦБ) на държава-членка, която е приела еурото,

„Еуросистема“ е ЕЦБ и участващите НЦБ,

„ЦБ на Еуросистемата“ е ЕЦБ или участваща НЦБ,

„доставчик на мрежови услуги“ е доставчик на компютъризирани мрежови връзки с цел предаване на платежни съобщения в TARGET2,

„участник“ (или „директен участник“) е лице, което има поне една сметка в платежния модул в ЦБ на Еуросистемата,

„платежен модул (ПМ)“ е модул на ЕСП, в който се извършват плащания на участниците в TARGET2 по сметки в платежния модул,

„сметка в платежния модул“ е сметка, държана от участник в TARGET2 в платежния модул на ЦБ на Еуросистемата, която е необходима на такъв участник в TARGET2 за:

а)

подаване на платежни нареждания или получаване на плащания през TARGET2; и

б)

сетълмент на такива плащания в такава ЦБ на Еуросистемата;

„неучастваща държава-членка“ е държава-членка, която не е приела еурото,

„свързана ЦБ“ е НЦБ, различна от участваща НЦБ, която е свързана с TARGET2 по силата на специално споразумение,

„банков идентификационен код (BIC)“ е код, определен в стандарт ISO № 9362,

„индиректен участник“ е кредитна институция, установена в Европейското икономическо пространство (ЕИП), която е сключила споразумение с директен участник да подава платежни нареждания и да получава плащания през сметката в платежния модул на директния участник, и която бива разпознавана от системния компонент на TARGET2 като индиректен участник,

„адресат с BIC“ е лице, което: а) има банков идентификационен код (BIC); б) не е разпознато като индиректен участник; и в) е кореспондент или клиент на директен участник или на клон на директен или индиректен участник и може да подава платежни нареждания и да получава плащания от системния компонент на TARGET2 чрез този директен участник,

„работен ден“ е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е предвидено в приложение II, допълнение V,

„кредит в рамките на деня“ е кредит, отпуснат за срок, по-кратък от един работен ден,

„спомагателна система“ е система, управлявана от лице, което e установено в ЕИП и е предмет на надзор от страна на компетентен орган, в която се извършва обмен и/или клиринг на плащания и/или финансови инструменти, докато сетълментът на възникващите в резултат на това парични задължения се извършва в TARGET2 в съответствие с настоящите насоки и двустранната договореност между спомагателната система и съответната ЦБ на Еуросистемата,

„преходен период“ означава 4-годишен период за всяка ЦБ на Еуросистемата, който започва от момента, в който ЦБ на Еуросистемата мигрира към ЕСП,

„вътрешна сметка“ означава сметка, открита извън платежния модул от участваща НЦБ за лице, което може да стане индиректен участник,

„интерфейс на спомагателната система“ е техническото съоръжение, което позволява на спомагателната система да използва определен кръг специални, предварително определени услуги за подаване и сетълмент на платежни инструкции в спомагателната система; то също така може да бъде използвано от участващата НЦБ за сетълмент на касови операции, възникващи от парични депозити и тегления,

„интерфейс на участник“ е техническото съоръжение, което позволява на директния участник да подава и урежда платежни нареждания чрез услугите, предлагани в платежния модул,

„основни услуги на TARGET2“ означава обработването на платежни нареждания в системните компоненти на TARGET2, сетълмент на транзакции, свързани със спомагателните системи, и характеристики на пул за осигуряване на ликвидност.

Член 3

Системни компоненти на TARGET2

1.   Всяка ЦБ на Еуросистемата експлоатира свой собствен системен компонент в TARGET2.

2.   Всеки системен компонент на TARGET2 е система, определена като такава по съответното национално законодателство в изпълнение на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (2).

3.   Имената на системните компоненти на TARGET2 включват единствено „TARGET2“ и името или съкращението на съответната ЦБ на Еуросистемата или държавата-членка на такава ЦБ на Еуросистемата. Системният компонент на ЕЦБ в TARGET2 се нарича TARGET2-EЦБ.

Член 4

Свързване на НЦБ на неучастващи държави-членки

НЦБ на неучастващите държави-членки могат да се свързват с TARGET2 само ако сключат споразумение с ЦБ на Еуросистемата. Такова споразумение предвижда свързаните ЦБ да спазват настоящите насоки, при условията на подходящи взаимно договорени спецификации и изменения.

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ

Член 5

Нива на управление

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 8 от Устава, управлението на TARGET2 е изградено на три нива. В приложение I се уреждат задачите, възложени на Управителния съвет (ниво 1), на ЦБ на Еуросистемата (ниво 2) и на ЦБ, предоставящи ЕСП (ниво 3).

2.   Управителният съвет отговаря за общото развитие, управлението и контрола върху TARGET2. Задачите, възложени на ниво 1, попадат в изключителната компетентност на Управителния съвет. Комитетът за платежни и сетълмент системи (PSSC) на ЕСЦБ подпомага Управителния съвет като консултативен орган по всички въпроси, свързани с TARGET2.

3.   В съответствие с член 12.1, трети параграф от Устава ЦБ на Еуросистемата отговарят за всички задачи, възложени на ниво 2, в общата рамка, определена от Управителния съвет. Освен консултативната си роля, Комитетът по платежни и сетълмент системи изпълнява задачите, възложени на ниво 2. Свързаните ЦБ участват без право на глас при вземане на решения, отнасящи се до ниво 2. НЦБ на държави-членки, които не са нито ЦБ на Еуросистемата, нито свързани ЦБ, имат само статут на наблюдатели в ниво 2.

4.   ЦБ на Еуросистемата могат да се организират, като сключват подходящи споразумения. Решенията във връзка с такива споразумения се вземат с обикновено мнозинство и всяка ЦБ на Еуросистемата има един глас.

5.   В съответствие с член 12.1, трети параграф от Устава ЦБ, предоставящи ЕСП, отговарят за всички задачи, възложени на ниво 3, в общата рамка, определена от Управителния съвет.

6.   ЦБ, предоставящи ЕСП, сключват споразумение с ЦБ на Еуросистемата, което урежда услугите, предоставяни от тях на ЦБ на Еуросистемата. Ако е необходимо, страни по споразумението са и свързаните ЦБ.

РАЗДЕЛ III

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА TARGET2

Член 6

Хармонизирани условия за участие в TARGET2

1.   Всяка участваща НЦБ приема договорености в изпълнение на Хармонизираните условия за участие в TARGET2, които са предвидени в приложение II. Тези договорености уреждат единствено отношенията между съответната участваща НЦБ и нейните участници по отношение на обработката на плащанията в платежния модул.

2.   ЕЦБ приема условията за TARGET2-ЕЦБ в изпълнение на Хармонизираните условия с изключение на това, че TARGET2-ЕЦБ предоставя услуги единствено на организации за клиринг и сетълмент, включително и на лица, установени извън ЕИП, ако те са предмет на надзор от компетентен орган и достъпът им до TARGET2-ЕЦБ е бил одобрен от Управителния съвет.

3.   Приетите от ЦБ на Еуросистемата договорености в изпълнение на Хармонизираните условия следва да бъдат публично достъпни.

4.   ЦБ на Еуросистемата могат да поискат дерогация от Хармонизираните условия въз основа на национални ограничения от правно естество. Управителният съвет разглежда такива искания според конкретния случай и разрешава дерогация, ако това е подходящо.

5.   При спазване на съответното парично споразумение, ЕЦБ може да определи подходящи условия за участие в TARGET2 на лицата, посочени в приложение II, член 4, параграф 2, буква д).

6.   ЦБ на Еуросистемата не позволява на лице да стане индиректен участник или да се регистрира като адресат с BIC в нейния системен компонент на TARGET2, ако лицето действа чрез директен участник, който е НЦБ на държава-членка на ЕС, но не е ЦБ на Еуросистемата или свързана ЦБ.

Член 7

Кредит в рамките на деня

1.   Участващите НЦБ могат да отпускат кредит в рамките на деня, ако това се прави в съответствие с договореностите за прилагане на правилата за предоставяне на кредит в рамките на деня, предвидени в приложение III.

2.   Критериите за отпускане на кредит в рамките на деня на контрагенти на ЕЦБ са определени в Решение ЕЦБ/2003/NP2 от 28 януари 2003 г. за изменение на Решение ЕЦБ/1999/NP3 относно платежния механизъм на Европейската централна банка. Отпуснатият от ЕЦБ кредит в рамките на деня е ограничен дo съответния ден, без възможност за трансформиране в овърнайт кредит.

Член 8

Спомагателни системи

1.   ЦБ на Еуросистемата предоставят на спомагателните системи услуги за превод на парични средства в пари в централната банка в платежния модул, или през преходния период и в случай че е приложимо, във вътрешните сметки. Такива услуги се уреждат с двустранни споразумения между ЦБ на Еуросистемата и съответните спомагателни системи.

2.   Двустранните споразумения със спомагателните системи, които използват интерфейс на спомагателна система, следва да са в съответствие с приложение IV. Освен това ЦБ на Еуросистемата следва да осигури, че в такива двустранни споразумения се прилагат mutatis mutandis следните разпоредби от приложение II:

член 8, параграф 1 (технически и правни изисквания),

член 8, параграфи от 2 до 5 (процедура по прилагане), освен ако вместо да изпълнява изискването за критериите за достъп по член 4, от спомагателната система се изисква да изпълни критериите за достъп от определението за „спомагателни системи“, установени в член 1 от приложение II,

работния график от допълнение V,

член 11 (изисквания за сътрудничество и обмен на информация), с изключение на параграф 8,

членове 27 и 28 (процедура за непрекъсваемост на работата и извънредни ситуации и изисквания за сигурност),

член 31 (режим на отговорност),

член 32 (правила за доказване),

членове 33 и 34 (продължителност, временно спиране и прекратяване на участието), с изключение на член 34, параграф 1, буква б),

член 35, когато е приложимо (закриване на сметки в платежния модул),

член 38 (правила за конфиденциалност),

член 39 (изисквания за защита на данни, предотвратяване на прането на пари и свързани с това въпроси),

член 40 (изисквания за уведомленията),

член 41 (договорни отношения с доставчика на мрежови услуги), и

член 44 (правила за приложимото право, подсъдност и място на изпълнение).

3.   Двустранните споразумения със спомагателните системи, които използват интерфейса на участник, следва да се в съответствие с:

а)

приложение II, с изключение на дял V и допълнения VI и VII; и

б)

точка 18 от приложение IV.

Член 9

Методология за изчисляване на разходите

1.   Управителният съвет определя правилата, които се прилагат за финансирането на всички модули на ЕСП. Всеки излишък или дефицит, възникнал в резултат на функционирането на ЕСП, се разпределя от участващите НЦБ в съответствие с алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ по член 29 от Устава.

2.   Управителният съвет определя обща методология за изчисляване на разходите и ценова структура за основните услуги на TARGET2.

Член 10

Разпоредби за сигурност

1.   Управителният съвет определя политиката за сигурност, както и изискванията за сигурност и контрол за ЕСП, а през преходния период – за техническата инфраструктура на вътрешната сметка.

2.   ЦБ на Еуросистемата изпълняват и гарантират, че ЕСП изпълнява посочените в параграф 1 мерки.

Член 11

Правила за одит

Одиторските оценки се изготвят в съответствие с принципите и договореностите, съдържащи се в Одиторската политика на ЕСЦБ, приета от Управителния съвет.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Решаване на спорове и приложимо право

1.   При спор между ЦБ на Еуросистемата във връзка с настоящите насоки, засегнатите страни уреждат спора в съответствие с Меморандума за разбирателство относно процедурата за вътрешно решаване на споровете в ЕСЦБ.

2.   Ако спорът, отнасящ се до разпределянето на задачи между ниво 2 и ниво 3, не може да се реши чрез споразумение между засегнатите страни, чрез дерогация от параграф 1 той се решава от Управителния съвет.

3.   При спор от вида, посочен в параграф 1, съответните права и задължения на страните се уреждат предимно от правилата и процедурите, предвидени в настоящите насоки. При спорове относно разплащания между системните компоненти на TARGET2, правото на държавата-членка по седалището на ЦБ на получателя на плащането се прилага субсидиарно, ако то не противоречи на настоящите насоки.

Член 13

Миграция към ЕСП

1.   Миграцията от сегашните системи TARGET към ЕСП се извършва на следните дати:

а)

На 19 ноември 2007 г. за Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg и Banka Slovenije;

б)

На 18 февруари 2008 г. за Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal и Banco de España; и

в)

На 19 май 2008 г. за ЕЦБ, Bank of Greece и Banca d'Italia.

2.   Всяка ЦБ на Еуросистемата, която поради непредвидени обстоятелства не е мигрирала към ЕСП до 19 май 2008 г., следва да мигрира до 15 септември 2008 г.

Член 14

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящите насоки влизат в сила на 30 април 2007 г. при спазване на преходните разпоредби, предвидени в член 15.

2.   Без да се засяга член 15, Насоки ЕЦБ/2005/16 и ЕЦБ/2006/11 се отменят, считано от 15 септември 2008 г.

Член 15

Допълнителни и преходни разпоредби

1.   Сметките, открити от участваща НЦБ извън платежния модул, за кредитни институции и спомагателни системи, се уреждат от правилата за такава участваща НЦБ, при спазване на разпоредбите на настоящите насоки относно вътрешните сметки и другите решения на Управителния съвет. Сметките, открити от участваща НЦБ извън платежния модул, за лица, различни от кредитни институции и спомагателни системи, се уреждат от правилата за такава участваща НЦБ.

2.   Насоки ЕЦБ/2005/16 продължават да се прилагат към ЦБ на Еуросистемата, докато нейната национална СБСРВ (за ЕЦБ – ЕПМ) мигрира към ЕСП и започне да тече преходният период за ЦБ. Поради това единствено настоящите насоки се прилагат към такава ЦБ на Еуросистемата, при спазване на параграфи 3 и 4, и позоваванията на Насоки ЕЦБ/2005/16 се считат за позовавания на настоящите насоки по отношение на ЦБ на Еуросистемата.

3.   Таблицата за таксите, определена в Насоки ЕЦБ/2005/16, се прилага за всички ЦБ на Еуросистемата до края на работното време на 18 май 2008 г., независимо дали те са мигрирали към ЕСП до тази дата. Таблицата за таксите, определена в приложение II, допълнение IV и приложение IV, параграф 18, се прилага към ЦБ на Еуросистемата от 19 май 2008 г.

4.   Правата и задълженията на ЦБ на Еуросистемата, отнасящи се до разплащания, извършвани чрез взаимовръзката, определена в Насоки ЕЦБ/2005/16, продължават да се уреждат от Насоки ЕЦБ/2005/16, независимо дали съответните национални СБСРВ (или за ЕЦБ – ЕПМ) вече са мигрирали към ЕСП.

5.   Независимо дали съответните ЦБ на Еуросистемата вече са мигрирали към ЕСП, всеки проблем или спор, възникнал между ЦБ на Еуросистемата в периода от 19 ноември 2007 г. до 19 май 2008 г., се решава в съответствие с член 12.

6.   През преходния си период всяка ЦБ на Еуросистемата може да продължи да извършва сетълмент на плащания и други транзакции по нейните вътрешни сметки, включително следните:

a)

плащания между кредитни институции;

б)

плащания между кредитни институции и спомагателни системи; и

в)

плащания във връзка с операциите на отворения пазар на Еуросистемата.

7.   С изтичането на преходния период, се прекратява:

a)

регистрацията като адресат с BIC от ЦБ на Еуросистемата в случай на лицата, посочени в приложение II, член 4, параграф 1, букви а) и б);

б)

индиректното участие в ЦБ на Еуросистемата; и

в)

сетълментът по вътрешните сметки на всички плащания, посочени в параграф 6, букви от а) до в).

8.   Определението за „неизправност на националната СБСРВ“ в член 1, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2005/16 се заменя със следното:

„—

„неизправност на националната СБСРВ“ или „неизправност на TARGET“ или „неизправност“ означава технически или други трудности, дефекти или повреди в техническата инфраструктура и/или компютърните системи на която и да е национална СБСРВ или в разплащателния механизъм на ЕЦБ или компютъризираните мрежови връзки за взаимовръзка или двустранна връзка, или всяко друго събитие, отнасящо се до която и да е национална СБСРВ или разплащателния механизъм на ЕЦБ, взаимовръзка или двустранна връзка, което прави невъзможно осъществяването и завършването в същия ден на обработката на платежните нареждания в рамките на TARGET; определението обхваща също така случаите, когато неизправността се случва едновременно в повече от една СБСРВ (например поради авария, свързана с доставчика на мрежови услуги) или преди миграцията към TARGET2 настъпи неизправност в единната съвместна платформа на TARGET2, определена в Насоки ЕЦБ/2007/2.“.

9.   Член 8, параграф 4, букви б) и в) от Насоки ЕЦБ/2005/16 се заменят със следното:

„б)

Участниците в TARGET предявяват своето/ите заявление/я по образец пред НЦБ, при която поддържат сетълмент сметката, която е била или е трябвало да бъде дебитирана или кредитирана (локални НЦБ) в четириседмичен срок от деня на повредата. Допълнителна информация и доказателства, поискани от локална НЦБ, се предоставят в двуседмичен срок от деня, в който е направено искането;

в)

Управителният съвет на ЕЦБ разглежда всички постъпили искания и решава дали да се направи предложение за обезщетение. Освен ако друго не е било решено от Управителния съвет на ЕЦБ и съобщено на участниците в TARGET, разглеждането се извършва не по-късно от 14 седмици след неизправността.“

Член 16

Адресати, мерки за изпълнение и годишни отчети

1.   Настоящите насоки се прилагат към всички ЦБ на Еуросистемата.

2.   Участващите НЦБ изпращат на ЕЦБ до 31 юли 2007 г. мерките, чрез които те възнамеряват да изпълнят настоящите насоки.

3.   ЕЦБ изготвя годишни отчети за общото функциониране на TARGET2, които се разглеждат от Управителният съвет.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 април 2007 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 18, 23.1.2006 г., стр. 1. Насоки, изменени с Насоки ЕЦБ/2006/11 (ОВ L 221, 12.8.2006 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА TARGET2

Ниво 1 – Управителен съвет

Ниво 2 – ЦБ на Еуросистемата

Ниво 3 – ЦБ, предоставящи ЕСП

0.   Общи разпоредби

Ниво 1 има върховна компетентност по отношение на свързани с TARGET2 въпроси с вътрешен и презграничен характер и гарантира публичната функция на TARGET2

Ниво 2 има субсидиарна компетентност по отношение на въпросите, които ниво 1 му е предоставило за решаване

Ниво 3 взема решения относно ежедневното функциониране на единната съвместна платформа (ЕСП) въз основа на набор от услуги, определени в споразумението, посочено в член 5, параграф 6 от настоящите насоки

1.   Политика за разходи и цени

Взема решение относно общата методология за изчисляване на разходите

Взема решение за единна структура на цените

Взема решения за цените на допълнителните услуги и/или модули

(Не се прилага)

2.   Набор от услуги

Взема решения относно основните услуги

Взема решения относно допълнителните услуги и/или модули

Оказва съдействие съобразно нуждите на ниво 1/ниво 2

3.   Управление на риска

Взема решения относно общата рамка за управление на риска и поемането на други рискове

Осъществява фактическото управление на риска

Извършва анализ на риска и последващи услуги

Предоставя необходимата информация за анализ на риска съгласно исканията на ниво 1/ниво 2

4.   Управление и финансиране

Определя правилата за собствеността, вземането на решения и финансирането на ЕСП

Създава и осигурява адекватно прилагане на правната рамка на ЕСЦБ относно TARGET2

Изготвя правилата за управление и финансиране, решени на ниво 1

Изготвя бюджета, неговото одобрение и изпълнение

Има право на собственост и/или контрол върху прилагането

Събира средства и възнаграждения за услуги

Дава на ниво 2 данни относно разходите за предоставяните услуги

5.   Развитие

Бива консултирано от ниво 2 относно местонахождението на ЕСП

Одобрява цялостния проект

Взема решение за първоначалния проект и развитие на ЕСП

Взема решение дали да се изгради изцяло нова ЕСП или ЕСП да се изгради на базата на съществуваща платформа

Взема решение за избора на оператор на ЕСП

Създава, със съгласието на ниво 3, набора от услуги на ЕСП

Взема решение за местонахождението на ЕСП след консултация с ниво 1

Предлага първоначалния проект за ЕСП

Предлага дали да се изгради изцяло нова ЕСП или ЕСП да се изгради на база на съществуваща платформа

Предлага местонахождението на ЕСП

Разработва общи и подробни функционални спецификации (подробни вътрешни функционални спецификации и подробни функционални спецификации за потребители)

 

Одобрява методологията на спецификационния процес и „доставките“ от ниво 3, които се считат за подходящи за определяне, а впоследствие и за тестване и приемане на продукта (по-конкретно, общи и подробни спецификации за потребители)

Създава план на проекта с най-важните събития

Извършва оценка и приема доставките

Създава сценарии за проверка

Координира проверката на централните банки и на потребителите в тясно сътрудничество с ниво 3

Изготвя подробни технически спецификации

Оказва (първоначално и текущо) сътрудничество за планиране на важните събития по проекта и за контрола

Техническо и оперативно съдействие за проверки (проверки на ЕСП, сътрудничество при свързаните с ЕСП проверки сценарии, съдействие на ЦБ на Еуросистемата при техните дейности по проверка на ЕСП)

6.   Изпълнение и миграция

Взема решение за стратегията за миграция

Подготвя и координира миграцията към ЕСП в тясно сътрудничество с ниво 3

Оказва съдействие по въпроси, свързани с миграцията, според искания на ниво 2

Извършва дейности, свързани с миграцията към ЕСП; съдейства допълнително на присъединяващи се НЦБ

7.   Функциониране

Управление при тежки кризисни ситуации

Управление, свързано с отговорностите като собственик на системата

Поддържа контакти с потребители на европейско равнище (но единствено ЦБ на Еуросистемата са отговорни за деловите отношения с клиентите им) и наблюдава ежедневната дейност на потребителите от търговска гледна точка.

Наблюдава развитието на пазарите

Извършва задачи, свързани с бюджета, финансирането, фактурирането (задача на ЦБ на Еуросистемата) и други административни задачи

Управлява системата въз основа на споразумение, посочено в член 5, параграф 6 от настоящите насоки


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В TARGET2

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 1

Определения

Към настоящите Хармонизирани условия (наричани по-долу „условията“) се прилагат следните определения:

„адресат с BIC“ (addressable BIC holder) е лице, което: а) има банков идентификационен код (BIC); б) не е разпознато като индиректен участник; и в) е кореспондент или клиент на директен участник или на клон на директен или индиректен участник и може да подава платежни нареждания и получава плащания от системен компонент на ТАRGЕТ2 чрез този директен участник,

„банков идентификационен код (BIC)“ (Bank Identifier Code, BIC) е кодът, определен в стандарт ISO № 9362,

„Банкова директива“ означава Директива 2006/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции (преработена) (1),

„временно прекратяване“ (suspension) е временно блокиране на правата и задълженията на участник за период от време, определен от [посочете името на ЦБ],

„вътрешна сметка“ (Home Account) е сметка, открита и управлявана извън платежния модул от ЦБ за лице, отговарящо на изискванията за индиректен участник,

„група“ е:

а)

съвкупност от кредитни институции, които са включени в консолидирания финансов отчет на дружеството майка, в случаите, когато дружеството майка е задължено да представи консолидиран финансов отчет по Международен счетоводен стандарт 27 (МСС 27), приет съгласно Регламент (EО) № 2238/2004 на Комисията (2), и която се състои от:

i)

дружество майка и едно или повече дъщерни дружества; или

ii)

две или повече дъщерни дружества на дружеството майка, или

б)

съвкупност от кредитни институции по смисъла на буква а), i) или ii), за които дружеството майка не представя консолидиран финансов отчет в съответствие с МСС 27, но би могло да изпълни определените в МСС 27 критерии за включване в консолидиран финансов отчет, при проверка от страна от ЦБ на участник, или в случай на AL-група – от управляваща НЦБ; или

в)

двустранна или многостранна мрежа от кредитни институции, която:

i)

е уредена от правна рамка, определяща принадлежността на кредитните институции към такава мрежа; или

ii)

се характеризира със самоорганизационни механизми за сътрудничество (насърчаване, подкрепа, представителство на деловите интереси на членовете ѝ) и/или с икономическа солидарност, надвишаваща обичайното сътрудничество, характерно за кредитни институции, където това сътрудничество и солидарност се разрешават от вътрешните правила или учредителните актове на кредитните институции или са установени по силата на допълнителни споразумения,

и във всеки от посочените в буква в) случаи Управителният съвет на ЕЦБ е одобрил молба такава мрежа да се счита за група,

„Директива относно окончателността на сетълмента“ е Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (3),

„доставчик на мрежови услуги“ (network service provider) е предприятие, назначено от Управителния съвет на ЕЦБ да доставя компютъризирани мрежови връзки, с цел подаване на платежни съобщения в TARGET2,

„единна съвместна платформа, ЕСП“ (Single Shared Platform, SSP) е инфраструктурата с обща техническа платформа, осигурена от ЦБ, предоставящи ЕСП,

„затворена потребителска група на TARGET2“ (TARGET2 CUG) е подгрупа от клиенти на доставчика на мрежови услуги, групирани според целта, с която използват съответните услуги и продукти на доставчика на мрежови услуги при достъпа им до платежния модул,

„изпълнително събитие“ (еnforcement event) по отношение на член на AL-групата:

а)

е всеки случай на неизпълнение, посочен в член 34, параграф 1;

б)

всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2, по отношение на което [посочете името на ЦБ] е решила, вземайки предвид сериозността на неизпълнението или на събитието, че е необходимо [посочете ако е приложимо: [изпълнение срещу заложеното имущество в съответствие с член 25б] [изпълнение срещу обезпечение в съответствие с член 25в] и] прихващане на вземания в съответствие с член 26; или

в)

решение за временно прекратяване или спиране на достъпа до кредит в рамките на деня,

„инвестиционен посредник“ е инвестиционен посредник по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство в изпълнение на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (4) ], с изключение на институциите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО], при условие че въпросният инвестиционен посредник:

а)

притежава лиценз и подлежи на надзор от признат компетентен орган, който е определен като такъв в съответствие с Директива 2004/39/ЕО; и

б)

има право да извършва дейностите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на приложение I, раздел А, точки 2, 3, 6 и 7 от Директива 2004/39/ЕО],

„индиректен участник“ (indirect participant) е установена в ЕИП кредитна институция, която е сключила споразумение с директен участник да подава платежни нареждания и получава плащания през сметката в платежния модул на директния участник, и която бива разпознавана от системния компонент на TARGET2 като индиректен участник,

„клон“ (branch) е клон по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 4, параграф 3 от Банковата директива],

„кредит в рамките на деня“ (intraday credit) е кредит, отпуснат за срок, по-кратък от един работен ден,

„кредитна институция“ (credit institution) е кредитна институция по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 4, параграф 1, буква а) и, ако е приложимо – член 2 от Банковата директива], която подлежи на надзор от компетентен орган,

„мениджър на AL-група“ (AL group manager) е член на AL-група, назначен от останалите членове на AL-групата да управлява наличната ликвидност в AL-групата през работниятa ден,

„мениджър на CAI-група“ (CAI group manager) е член на CAI-група, назначен от останалите членове на CAI-групата да наблюдава и разпределя наличната ликвидност в рамките на CAI-групата през работния ден,

„многоадресен достъп“ (multi-addressee aссess) е възможност, посредством която клонове или кредитни институции, установени в ЕИП, могат да имат достъп до съответния системен компонент на TARGET2, като подават платежни нареждания и/или получават плащания директно към/от системния компонент на TARGET2; тази възможност оправомощава тези лица да подават платежните си нареждания чрез сметката в платежния модул на директния участник без намесата на този участник,

„модул за извънредни ситуации“ (Contingency Module) е модулът на ЕСП, който позволява обработката на критични и много критични плащания при извънредни ситуации,

„модул за информация и контрол, ICM“ (Information and Control Module, ICM) е модул на ЕСП, който позволява на участниците да получават онлайн-информация и им дава възможност да изпращат нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидност и да инициират определен вид платежни нареждания в извънредни ситуации,

„налична ликвидност“ (или „ликвидност“) (available liquidity, liquidity) е положително салдо по сметка в платежния модул на участник в TARGET2 и ако е приложимо, всяка кредитна линия в рамките на деня, предоставена от съответната ЦБ във връзка с такава сметка,

„нареждане за директен дебит“ (direct debit instruction) е инструкция от страна на получателя на плащането до неговата ЦБ, съгласно която ЦБ на платеца дебитира сметката на платеца до размера, посочен в инструкцията, на основание съгласието за директен дебит,

„нареждане за кредитен превод“ (credit transfer order) е инструкция от платец за предоставяне на средства на разположение на получател чрез заверяване на сметка в платежния модул,

„нареждане за прехвърляне на ликвидност“ (liquidity transfer order) е платежно нареждане, което има за основна цел да прехвърли ликвидност между различни сметки на един и същ участник или в рамките на CAI-група или AL-група,

„нареждащ участник“ (instructing participant) е участник в TARGET2, който е инициирал платежно нареждане,

„неизпълнено платежно нареждане“ (non-settled payment order) е платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен в работния ден на приемането му,

„орган от публичния сектор“ (public sector body) е организация от публичния сектор, определен в член 3 от Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 относно установяването на определения за прилагането на забраните, посочени в членове 104 и 104б, параграф 1 от Договора (5) (сега член 101 и член 103, параграф 1),

„платежен модул“ (Payments Module, PM) е модул на ЕСП, в който се извършва сетълмент на плащания по сметки в платежния модул на участниците в TARGET2,

„платежно нареждане“ (payment order) е нареждане за трансфер на кредит, нареждане за прехвърляне на ликвидност или нареждане за директен дебит,

„платец“ (payer) е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се дебитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане,

„получател на плащане“ (payee) е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се кредитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане,

„пределен лихвен процент на кредитиране“ (marginal lending rate) е лихвен процент, приложим към пределното кредитно улеснение,

„пределно кредитно улеснение“ (marginal lending facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Еуросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти, за да получават овърнайт кредит от ЦБ на Еуросистемата по предварително определен пределен лихвен процент на кредитиране,

„производство по несъстоятелност“ (insolvency proceedings) е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директивата относно окончателността на сетълмента,

„обработка на плащането незабавно след неговото приемане“ (entry disposition) е фаза от обработката на плащането, през която TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се опитва да извърши сетълмент на платежно нареждане, което е било прието в съответствие с член 14, чрез специфичната процедура, описана в член 20,

„работен ден“ (business day) е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е предвидено в допълнение V,

„свързана ЦБ“ (connected CB) означава национална централна банка (НЦБ), различна от ЦБ на Еуросистемата, която е свързана с TARGET2 по силата на специално споразумение,

„системен компонент на TARGET2“ (TARGET2 component system) е системата за брутен сетълмент в реално време (СБСРВ) на всяка ЦБ, която е част от TARGET2,

„случай на неизпълнение“ (event of default) e предстоящо или съществуващо събитие, чието настъпване може да застраши изпълнението на задълженията на участник съгласно настоящите условия или други правила, приложими към отношенията между този участник и [посочете ЦБ/държава] или всяка друга ЦБ, включително:

а)

когато участникът престане да отговаря на критериите за достъп, предвидени в член 4, или на изискванията, предвидени в член 8, параграф 1, буква а), i);

б)

при откриване на производство по несъстоятелност срещу участника;

в)

при подаването на молба, свързана с производството, посочено в буква б);

г)

при изготвяне на писмена декларация от страна на участник за невъзможността му да изплати всички или част от задълженията си или да изпълни задълженията си във връзка с кредит в рамките на деня;

д)

при сключване на доброволно общо споразумение или договореност между участника и неговите кредитори;

е)

когато участникът е или когато неговата ЦБ счита, че е неплатежоспособен или не може да плати дълговете си;

ж)

когато сметката на участника в платежния модул или всички, или значителна част от неговите активи са предмет на заповед за блокиране, запориране, конфискуване или на друго производство, предназначено да защити обществения интерес или правата на кредиторите на участника;

з)

когато участието на участник в друг системен компонент на TARGET2 и/или в спомагателна система е временно или окончателно прекратено;

и)

когато някоя формална заявка или преддоговорно изявление, които са направени от участника, или за които се счита, че са направени от участника, са неправилни или неверни съгласно приложимото право; или

й)

при отчуждаване на всички или на значителна част от активите на участника,

„сметка в платежния модул“ (PM account) е сметка, поддържана от участник в TARGET2 в платежния модул на ЦБ, която е необходима на такъв участник, за да:

а)

подава платежни нареждания или получава плащания чрез TARGET2; и

б)

извършва сетълмент на такива плащания с такава ЦБ,

„спомагателна система“ (ancillary system, AS) е система, управлявана от лице, което e установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е предмет на надзор от страна на компетентен орган, в която се извършва обмен и/или клиринг на плащания и/или финансови инструменти, докато сетълментът на възникващите в резултат парични задължения се извършва в TARGET2 в съответствие с Насоки ЕЦБ/2007/2 и двустранните договорености между спомагателнатa система и съответната ЦБ,

„становище за правоспособност“ (capacity opinion) е становище относно конкретен участник, което съдържа оценка на способността на участника да поема и изпълнява задължения по настоящите условия,

„съгласие за директен дебит“ (direct debit authorisation) е обща инструкция от платеца до неговата ЦБ, с което тази ЦБ се оправомощава и задължава да дебитира сметката на платеца при нареждане за директен дебит от страна на получателя на плащането,

„съобщение, излъчено от модула за информация и контрол“ (ICM broadcast message) е информация, която чрез модула за информация и контрол е едновременно достъпна за всички или за избрана група участници в TARGET2,

„техническа неизправност на TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) е всяка трудност, дефект или повреда в техническата инфраструктура и/или компютърните системи, използвани от TARGET2-[посочете ЦБ/държава], или всяко друго събитие, което прави невъзможно изпълнението и завършването в рамките на същия ден на обработката на плащания в TARGET2-[допълни ЦБ/посочи държава] или през миграционния период – на плащания от национални СБСРВ, които все още не са мигрирали към TARGET2 и обратно,

„управляваща НЦБ“ (managing NCB) означава AL-НЦБ от системния компонент на TARGET2, в която участва мениджърът на AL-групата,

„участник в TARGET2“ (TARGET2 participant) е всеки участник в системен компонент на TARGET2,

„участник“ или „директен участник“ (participant or direct participant) е лице, което има поне една сметка в платежния модул в [посочете името на ЦБ],

„формуляр за събиране на статични данни“ (static data collection form) е формуляр, изготвен от [посочете името на ЦБ] за регистриране на заявители на услугите на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и за регистриране на всяко изменение по отношение на предоставянето на такива услуги,

„ЦБ на Еуросистемата“ (Eurosystem CB) е ЕЦБ или НЦБ на държава-членка, която е приела еурото,

„ЦБ, предоставящи ЕСП“ (SSP-providing CBs) са Deutsche Bundesbank, Banque de France и Banca d'Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и опериращи ЕСП в полза на Еуросистемата,

„централни банки, ЦБ“ (central banks, CBs) означава ЦБ на Еуросистемата и свързаните ЦБ,

„член на AL-група“ (AL group member) е участник в TARGET2, който е сключил AL-споразумение,

„AL-група“ (AL group) е група, съставена от членове, които използват AL-режим,

„AL-НЦБ“ (AL NCB) е участваща НЦБ, която е страна по AL-споразумение и действа като контрагент на членовете на AL-групата, които участват в нейния системен компонент на TARGET2,

„AL-режим“ (AL mode) е агрегирането на наличната ликвидност по сметки в платежния модул,

„AL-споразумение“ (AL agreement) е многостранно споразумение за агрегиране на ликвидност, сключено от всички членове на АL-групата и съответните им AL-НЦБ за целите на AL-режима,

„CAI-група“ (CAI group) е група, съставена от участници в TARGET2, които използват CAI-режим,

„CAI-режим“ (CAI mode) е предоставянето на консолидирана информация относно сметки в платежния модул посредством модул за информация и контрол,

„TARGET2“ е съвкупността от всички системни компоненти на централните банки,

„TARGET2-[посочете ЦБ/държава]“ е системният компонент на TARGET2 на [посочете името на ЦБ].

Член 2

Допълнения

1.   Следните допълнения представляват неразделна част от настоящите условия:

Допълнение I: Технически спецификации за обработка на платежни нареждания

Допълнение II: Схема за обезщетение в рамките на TARGET2

Допълнение III: Образци на становища относно правоспособността и относно държавите

Допълнение IV: Процедури за непрекъсваемост на работата и извънредни ситуации

Допълнение V: Работен график

Допълнение VI: Таблица за таксите и фактуриране

Допълнение VII: Споразумение за агрегиране на ликвидност

2.   В случай на противоречие или несъгласуваност между съдържанието на допълненията и съдържанието на разпоредбите в настоящите условия, последните имат предимство.

Член 3

Общо описание на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и TARGET2

1.   TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време за разплащания в еуро със сетълмент в пари в централна банка.

2.   Следните платежни нареждания се обработват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

а)

платежни нареждания, възникващи директно от или направени във връзка с операциите на паричната политика на Еуросистемата;

б)

сетълмент на рамото в еуро на валутни операции на Еуросистемата;

в)

сетълмент на трансфери в еуро в резултат на транзакции в трансгранични широкомащабни системи за нетиране;

г)

сетълмент на трансфери в еуро, възникващи в резултат на транзакции чрез системи за плащания на дребно в еуро, които са със системно значение; и

д)

всички други платежни нареждания в еуро, отправени до участници в TARGET2.

3.   TARGET2 е създадена и функционира на базата на ЕСП. Еуросистемата определя техническата конфигурация и характеристиките на ЕСП. Услугите на ЕСП се предоставят от ЦБ, предоставящи ЕСП, в полза на ЦБ на Еуросистемата, съгласно отделни споразумения.

4.   Съгласно настоящите условия [посочете името на ЦБ] е доставчикът на услуги. Всяко действие или бездействие на ЦБ, предоставящи ЕСП, се счита за действие или бездействие на [посочете името на ЦБ], за което тя носи отговорност в съответствие с член 31 по-долу. Участието по смисъла на настоящите условия не създава договорно отношение между участниците и ЦБ, предоставящи ЕСП, когато последните действат в това им качество. Нареждания, съобщения или информация, получени от или подадени до ЕСП от участник във връзка с услугите, предоставяни съгласно настоящите условия, се считат за получени или подадени от [посочете името на ЦБ].

5.   От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от платежни системи, състоящи се от всички системни компоненти на TARGET2, определени като „системи“ съгласно националното право в изпълнение на Директивата относно окончателността на сетълмента. TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е определена като „система“ съгласно [посочете съответните законови разпоредби за прилагане на Директивата относно окончателност на сетълмента].

6.   Участието в TARGET2 се извършва посредством участие в системния компонент на TARGET2. Настоящите условия описват взаимните права и задължения на участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и [посочете името на ЦБ]. Правилата за обработка на платежни нареждания (дял IV) се отнасят до всички подадени платежни нареждания или получени плащания от участник в TARGET2.

ДЯЛ II

УЧАСТИЕ

Член 4

Критерии за достъп

1.   Следните видове лица имат право на директно участие в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

а)

кредитни институции, установени в ЕИП, включително когато извършват дейност чрез клон, установен в ЕИП;

б)

кредитни институции, установени извън територията на ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен в ЕИП;

в)

НЦБ на държавите-членки на ЕС и ЕЦБ.

2.   [Посочете името на ЦБ] може по своя преценка да допусне и следните лица като преки участници:

а)

трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите-членки, активни на паричните пазари;

б)

органи на публичния сектор на държавите-членки, оправомощени да държат сметки на клиенти;

в)

инвестиционни посредници, установени на територията на ЕИП;

г)

организации, предоставящи услуги по клиринг и сетълмент, които са установени на територията на ЕИП и подлежат на надзор от компетентен орган; и

д)

кредитни институции или други лица от вида, посочен в букви от а) до г), и в двата случая, когато са установени в държава, с която Европейската общност е сключила парично споразумение, разрешаващо достъп на такива лица до платежните системи в Европейската общност при условията, определени в паричното споразумение, и ако съответният правен режим, прилаган в страната, е еквивалентен на съответното законодателство на Общността.

3.   Институции за електронни пари по смисъла на [посочете разпоредбите на националното законодателство за прилагане на член 1, параграф 3, буква а) от Директива 2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари (6)] нямат право да участват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

Член 5

Директни участници

1.   Директните участници в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] са задължени да спазват изискванията на член 8, параграфи 1 и 2. Те имат поне една сметка в платежния модул в [посочете името на ЦБ].

2.   Директните участници могат да определят адресати с BIC, независимо от тяхното място на установяване.

3.   Директните участници могат да определят лица за индиректни участници, ако са спазени условията на член 6.

4.   Многоадресен достъп чрез клонове може да се предостави, както следва:

а)

Кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), която е допусната като директен участник, може да даде достъп до сметка си в платежния модул на един или повече от клоновете си, установени на територията на ЕИП, за да подават платежни нареждания и/или да получават плащания директно, при условие че [посочете името на ЦБ] е била съответно информирана.

б)

Ако клон на кредитна институция е бил допуснат за директен участник, останалите клонове на същото юридическо лице и/или главното му управление, ако и в двата случая са установени на територията на ЕИП, могат да получат достъп до сметката в платежния модул на клона, при условие, че клонът е уведомил [посочете името на ЦБ].

Член 6

Индиректни участници

1.   Кредитни институции, установени в ЕИП, могат да сключат договор с един директен участник, който е кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), или ЦБ, за да подават платежни нареждания и/или получават плащания и да извършват сетълмент по тях през сметката в платежния модул на този директен участник. ТARGET2-[посочете ЦБ/държава] разпознава индиректни участници по регистрацията на такова индиректно участие в директория на TARGET2, описана в член 9.

2.   Ако директен участник, който е кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), и индиректен участник принадлежат към една и съща група, директният участник може изрично да упълномощи индиректния участник да използва сметката му в платежния модул, за да подава директно платежни нареждания и/или да получава плащания чрез свързания с групата многоадресен достъп.

Член 7

Отговорност на директния участник

1.   За да бъде избегнато всяко съмнение, платежните нареждания, подадени от, или плащанията, получени от индиректни участници, съгласно член 6, и от клоновете съгласно член 5, параграф 4, се считат за извършени или получени от самия директен участник.

2.   Директният участник се задължава от такива платежни нареждания, независимо от съдържанието или неизпълнението на договорните или другите споразумения между този участник и лицата, посочени в параграф 1.

Член 8

Процедура по прилагане

1.   За да се присъединят към TARGET2-[посочете ЦБ/държава], заявителите участници трябва да изпълнят:

а)

следните технически изисквания:

i)

да инсталират, управляват, експлоатират, наблюдават и гарантират сигурността на необходимата ИТ инфраструктура за свързване с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и да подават платежни нареждания до системата. При извършване на тези дейности заявителите участници могат да ангажират трети страни, но продължават да носят отговорност самостоятелно. По-специално, заявителите участници сключват договор с доставчика на мрежови услуги, за да получат необходимата връзка и достъп в съответствие с техническите спецификации в допълнение I; и

ii)

да са преминали тестовете, изисквани от [посочете името на ЦБ]; и

б)

следните правни изисквания:

i)

да предоставят становище за правоспособност във формата, определена в допълнение III, освен ако информацията относно правоспособността, която се предоставя в такова становище, вече е била получена от [посочете името на ЦБ] по друг повод; и

ii)

да предоставят по отношение на лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква б), становище относно държавата във формата, посочена в допълнение III, освен ако вече не е било предоставено съответното актуализирано становище относно въпросната държава във връзка с други участници от същата държава.

2.   Заявителите изпращат писмена молба до [посочете името на ЦБ], съдържаща най-малко следните изискуеми документи/информация:

а)

попълнени формуляри за събиране на статични данни, както е предвидено от [посочете името на ЦБ];

б)

становище за правоспособност, ако бъде поискано от [посочете името на ЦБ]; и

в)

становище за държавата, ако бъде поискано от [посочете името на ЦБ].

3.   [Посочете името на ЦБ] може също да изиска всякаква допълнителна информация, която счита за необходима за вземане на решение по молбата.

4.   [Посочете името на ЦБ] отхвърля молбата, ако:

а)

критериите за достъп, посочени в член 4, не са изпълнени;

б)

един или повече от критериите за участие, посочени в параграф 1, не са изпълнени; и/или

в)

съгласно преценката на [посочете името на ЦБ], такова участие би застрашило цялостната стабилност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или би застрашило изпълнението от [посочете името на ЦБ] на задачите ѝ, описани в [посочете съответното национално законодателство] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

5.   В срок от един месец от получаването от [посочете името на ЦБ] на молбата за участие [посочете името на ЦБ] уведомява заявителя за решението си по молбата. Когато [посочете името на ЦБ] изиска допълнителна информация съгласно параграф 3, решението се съобщава в срок от един месец от получаването от страна на [посочете името на ЦБ] на информацията от заявителя. Всяко решение за отхвърляне задължително съдържа мотивите за това.

Член 9

Директория на TARGET2

1.   Директорията на TARGET2 е база данни за банкови идентификационни кодове, използвани за определяне на маршрута на платежни нареждания, отправени до:

а)

участниците в TARGET2 и техните клонове с многоадресен достъп;

б)

индиректните участници в TARGET2, включително тези с многоадресен достъп; и

в)

адресатите с BIC в TARGET2.

Тя се актуализира всяка седмица.

2.   Банковите идентификационни кодове се публикуват в директорията на TARGET2, освен ако участникът не е поискал друго.

3.   Участниците могат да предоставят директорията на TARGET2 единствено на своите клонове и на лицата с многоадресен достъп.

4.   Лицата, посочени в параграф 1, букви б) и в), използват своя банков идентификационен код единствено по отношение на един директен участник.

ДЯЛ III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 10

Задължения на [посочете името на ЦБ] и на участниците

1.   [Посочете името на ЦБ] предоставя услугите, описани в дял IV. Ако в настоящите условия или в закон не е предвидено друго, [посочете името на ЦБ] прави всичко необходимо в границите на правомощията си, за да изпълни задълженията си съгласно настоящите условия, без да гарантира резултат.

2.   Участниците плащат на [посочете името на ЦБ] таксите, посочени в допълнение VI.

3.   Участниците гарантират, че са свързани с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] през работните дни в съответствие с работния график, посочен в допълнение V.

4.   Участникът гарантира пред [посочете името на ЦБ], че изпълнението на неговите задължения по настоящите условия не нарушава действащите законови или подзаконови актове или споразумения, от които той е обвързан.

Член 11

Сътрудничество и обмен на информация

1.   При изпълнение на задълженията и упражняването на правата им съгласно настоящите условия, [посочете името на ЦБ] и участниците си сътрудничат тясно, за да гарантират стабилността и сигурността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. Те си предоставят взаимно информация или документи от значение за изпълнението на съответните им задължения и упражняването на съответните права съгласно настоящите условия, без да се засяга задължението за банкова тайна.

2.   [Посочете името на ЦБ] създава и поддържа отдел за системна поддръжка, за да оказва съдействие на участниците при трудности, възникващи във връзка със системни операции.

3.   Актуализирана информация относно оперативния статус на ЕСП се намира в Информационната система на TARGET2 (T2IS). Информационната система на TARGET2 може да бъде използвана за получаване на информация относно всеки случай, засягащ нормалното функциониране на TARGET 2.

4.   [Посочете името на ЦБ] може да разпространява съобщения до участниците посредством съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, или чрез други средства за връзка.

5.   Участниците са отговорни за навременното актуализиране на наличните формуляри за статични данни и предоставянето на [посочете името на ЦБ] на нови формуляри за статични данни. Участниците са отговорни за проверката на точността на информацията, отнасяща се до тях, която е въведена в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] от [посочете името на ЦБ].

6.   [Посочете името на ЦБ] се счита за упълномощена да даде на ЦБ, предоставящи ЕСП, всякаква свързана с участниците информация, която може да им е необходима в качеството им на администратори на услуги в съответствие с договор, сключен с доставчика на мрежови услуги.

7.   Участниците информират [посочете името на ЦБ] за всяка промяна в тяхната правоспособност и за съответните законови изменения, засягащи въпроси от свързаното с тях становище относно държавата.

8.   Участниците информират [посочете името на ЦБ] за:

а)

всеки нов индиректен участник, адресат с BIC или лице с многоадресен достъп, който/ето те регистрират; и

б)

всяка промяна относно лицата, изброени в буква а).

9.   Участниците уведомяват незабавно [посочете името на ЦБ] за всеки случай на неизпълнение, който ги засяга.

ДЯЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКИ В ПЛАТЕЖНИЯ МОДУЛ И ОБРАБОТКА НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

Член 12

Откриване и управление на сметки в платежния модул

1.   [Посочете името на ЦБ] открива и води поне една сметка в платежния модул и ако е приложимо, подсметки за всеки участник.

2.   [Посочете ако е приложимо: дебитно салдо е недопустимо по сметки в платежния модул].

3.   [Посочете ако е приложимо: в началото и в края на работния ден салдото по сметките в платежния модул е нулево. Счита се, че участниците са дали нареждане на [посочете името на ЦБ] да преведе в края на работния ден всяко салдо по сметката, посочена от участника].

4.   [Посочете ако е приложимо: в началото на следващия работен ден такова салдо да се преведе обратно по сметката на участника в платежния модул].

5.   По сметките в платежния модул и техните подсметки не се начислява лихва, освен ако те не се използват за поддържане на минимални резерви. В този случай изчисляването и плащането на лихва по минималните резерви се урежда от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (7) и Регламент ЕЦБ/2003/9 от 12 септември 2003 г. относно прилагане на изискването за минимални резерви (8).

6.   Освен за сетълмент на платежни нареждания в платежния модул, сметката в платежния модул може да се използва за сетълмент на платежни нареждания към и от вътрешна сметка, съгласно правилата, определени от [посочете името на ЦБ].

7.   Участниците използват модула за информация и контрол, за да получат информация относно тяхната ликвидна позиция. [Посочете името на ЦБ] предоставя ежедневно извлечение от сметките на участниците, които са поискали такава услуга.

Член 13

Видове платежни нареждания

За целите на TARGET2 като платежни нареждания се класифицират следните:

а)

нареждане за кредитен превод;

б)

нареждане за директен дебит, изпълнено в съответствие с дадено съгласие за директен дебит; и

в)

нареждане за прехвърляне на ликвидност.

Член 14

Приемане и отхвърляне на платежни нареждания

1.   Платежните нареждания, подадени от участник, се считат за приети от [посочете името на ЦБ], ако:

а)

платежното съобщение е съобразено с правилата, установени от доставчика на мрежови услуги;

б)

платежното съобщение отговаря на правилата за форматиране и на условията на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и издържа проверката за двойно въвеждане, описана в допълнение I; и

в)

в случаите, когато правата на платец или получател на плащане са прекратени, е получено изричното съгласие на ЦБ на участника, чиито права са били прекратени.

2.   [Посочете името на ЦБ] отхвърля незабавно всяко платежно нареждане, което не отговаря на условията, предвидени в параграф 1. [Посочете името на ЦБ] информира участника за всяко отхвърляне на платежно нареждане, както е посочено в допълнение I.

Член 15

Правила за платежни нареждания, ползващи се с приоритет

1.   Нареждащите участници определят всяко платежно нареждане, както следва:

а)

нормално платежно нареждане (приоритет клас 2);

б)

спешно платежно нареждане (приоритет клас 1); или

в)

много спешно платежно нареждане (приоритет клас 0).

Ако не е посочен класът на приоритета на платежното нареждане, то се третира като нормално платежно нареждане.

2.   Много спешните платежни нареждания могат да се определят единствено от:

а)

ЦБ; и

б)

участниците, в случаи на плащания до и от CLS International Bank и прехвърляне на ликвидност в полза на спомагателни системи.

Всички платежни инструкции, подадени от спомагателна система чрез интерфейса на спомагателната система за дебитиране или кредитиране на сметките в платежния модул на участниците, се считат за много спешни платежни нареждания.

3.   При спешни и нормални платежни нареждания платецът може да промени приоритета с незабавно действие през модула за информация и контрол. Приоритетът за много спешни плащания не може да се променя.

Член 16

Лимити на ликвидност

1.   Участник може да ограничи използването на наличната ликвидност за платежни нареждания във връзка с други участници в TARGET2, с изключение на ЦБ, като зададе двустранен или многостранен лимит. Такива лимити могат да бъдат задавани само във връзка с нормални платежни нареждания.

2.   Лимити могат да бъдат зададени само от или във връзка със АL-група в нейната цялост. Лимити не могат да се задават спрямо една сметка в платежния модул на член на АL-група или спрямо членове на АL-група в отношенията им един спрямо друг.

3.   Като задава двустранен лимит, участникът инструктира [посочете името на ЦБ] да не извършва сетълмент на прието платежно нареждане, ако сумата от неговите изходящи нормални платежни нареждания в полза на друга сметка в платежния модул на участник в TARGET2, намалена със сумата на всички входящи и нормални плащания от такава сметка в платежния модул на участник в TARGET2, би превишила този двустранен лимит.

4.   Участник може да зададе многостранен лимит за всяко отношение, което не е предмет на двустранен лимит. Многостранен лимит може да бъде зададен само ако участникът е задал поне един двустранен лимит. Ако участник зададе многостранен лимит, той инструктира [посочете името на ЦБ] да не извършва сетълмент на прието платежно нареждане, ако сумата от неговите изходящи нормални платежни нареждания към всички сметки в платежния модул на участници в TARGET2, спрямо които не е зададен двустранен лимит, намалена със сумата на всички входящи спешни и нормални плащания от такива сметки в платежния модул, би превишила този многостранен лимит.

5.   Минималната сума за всеки лимит е в размер на 1 милион еуро. Двустранен или многостранен лимит с нулева стойност се третира като незададен. Лимити между нула и 1 милион еуро са недопустими.

6.   Лимитите могат да бъдат променяни през модула за информация и контрол в реално време с незабавно действие или от следващия работен ден. Когато лимитът е променен на нулев, той не може да бъде променян отново в рамките на същия работен ден. Задаването на нов двустранен или многостранен лимит има действие само от следващия работен ден.

Член 17

Резервиране на ликвидност

1.   Участниците могат да резервират ликвидност за много спешни или спешни платежни нареждания през модула за информация и контрол.

2.   Мениджърът на АL-група може да резервира ликвидност единствено за цялата АL-група. Ликвидност не може да се резервира за отделни сметки в АL-група.

3.   Чрез искането за резервиране на определен размер на ликвидност за много спешни платежни нареждания участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да извърши сетълмент на спешни и нормални платежни нареждания само ако има ликвидност, след като е приспаднат резервираният размер за много спешни платежни нареждания.

4.   Чрез искането за резервиране на определен размер на ликвидност за спешни платежни нареждания участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да извърши сетълмент на нормални платежни нареждания само ако има ликвидност, след като е приспаднат резервираният размер за спешни и много спешни платежни нареждания.

5.   След получаване на искането за резервиране на ликвидност [посочете име на ЦБ] проверява дали размерът на ликвидността по сметката в платежния модул на участник е достатъчен за резервирането на ликвидност. Ако не eдостатъчен, резервира се единствено ликвидността, налична по сметката в платежния модул. Остатъкът от резервираната ликвидност не се резервира автоматично към по-късен момент, дори ако размерът на ликвидността, налична по сметка в платежния модул на участника, достигне нивото на първоначалното искане за резервиране на ликвидност.

6.   Нивото на резервираната ликвидност може да бъде променяно. Участниците могат да направят искане чрез модула за информация и контрол за запазване на нови размери с незабавно действие или от следващия работен ден.

Член 18

Предварително определен момент на сетълмент

1.   Инструктиращите участници могат да определят предварително момента на сетълмент на платежни нареждания в рамките на работния ден, като използват индикатор за най-ранния момент за извършване на дебит (Earliest Debit Time Indicator) или индикатор за най-късния момент за извършване на дебит (Latest Debit Time Indicator).

2.   Когато се използва индикаторът за най-ранен момент за извършване на дебит, приетото платежно нареждане се запазва и се въвежда за обработка незабавно след неговото приемане единствено в посочения момент.

3.   Когато се използва индикаторът за най-късен момент за извършване на дебит, приетото платежно нареждане се връща като неизпълнено, ако към посочения момент на дебит не може да се извърши сетълмент. Инструктиращият участник получава автоматично уведомление през модула за информация и контрол 15 минути преди определения момент на дебит. Инструктиращият участник може също да използва индикатора за най-късен момент за извършване на дебит единствено като предупреждаващ индикатор. В тези случаи съответното платежно нареждане не се връща.

4.   Инструктиращите участници могат да променят индикатора за най-ранен момент за извършване на дебит и индикатора за най-късен момент за извършване на дебит през модула за информация и контрол.

5.   Повече технически подробности се съдържат в допълнение I.

Член 19

Предварително подадени платежни нареждания

1.   Платежните нареждания могат да бъдат подавани до пет работни дни преди определената дата на сетълмент (платежни нареждания „от хранилището на данни“).

2.   Платежни нареждания „на съхранение“ се приемат и въвеждат за обработка незабавно след приемането им на датата, определена от инструктиращия участник, в началото на обработката през деня, както е посочено в допълнение V. Те се нареждат преди платежните нареждания със същия приоритет.

3.   Член 15, параграф 3, член 22, параграф 2 и член 29, параграф 1, буква а) се прилагат mutatis mutandis към платежните нареждания „на съхранение“.

Член 20

Сетълмент на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им

1.   Ако инструктиращите участници не са посочили момента на сетълмента по начина, описан в член 18, сетълментът на приетите платежни нареждания се извършва незабавно или най-късно в края на работния ден, в който те са били приети, при условие че са налице достатъчно средства по сметката на платеца в платежния модул, имайки предвид лимитите на ликвидност и резервираната ликвидност, посоченй в членове 16 и 17.

2.   Сетълментът може да се извършва със средства от:

а)

наличната ликвидност по сметка в платежния модул; или

б)

входящи плащания от други участници в TARGET2, подлежащи на приложимите процедури за оптимизация.

3.   За много спешни платежни нареждания се прилага принципът FIFO (first in, first out). Това означава, че сетълментът на много спешни платежни нареждания се извършва в хронологичен ред. Сетълментът на спешни или нормални платежни нареждания не се извършва, докато на опашката чакат много спешни платежни нареждания.

4.   Принципът FIFO се прилага също и за спешни платежни нареждания. Сетълментът на нормални платежни нареждания не се извършва, ако на опашката чакат спешни или много спешни платежни нареждания.

5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 може да се извърши сетълмент на платежни нареждания с по-нисък приоритет (или със същия приоритет, но приети по-късно), ако платежните нареждания с по-нисък приоритет (или със същия приоритет, но приети по-рано) могат да се нетират с получени плащанията и водят като цяло до увеличаване на ликвидността по салдото на платеца.

6.   Сетълментът на нормални платежни нареждания се извършва при заобикаляне на принципа FIFO. Това означава, че спрямо тях незабавно може да бъде извършен сетълмент (независимо от други нормални плащания на опашка, приети в по-ранен момент) и поради това може да се наруши принципът FIFO, при условие че са налице достатъчно средства.

7.   Повече подробности относно сетълмента на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им, се съдържат в допълнение I.

Член 21

Сетълмент и връщане на платежни нареждания на опашката

1.   Платежните нареждания, които не са въведени за обработка незабавно след приемането им, се нареждат на опашката в съответствие с приоритета, определен от съответния участник, съгласно член 15.

2.   За да се оптимизира сетълментът на чакащите платежни нареждания, [посочете име на ЦБ] може да използва процедурите за оптимизация, описани в допълнение I.

3.   Платецът може да промени чрез модула за информация и контрол поредността на платежните нареждания, чакащи на опашка (т.е. да ги преподреди). Платежните нареждания могат да бъдат премествани с незабавно действие в началото или в края на съответната опашка по всяко време през обработката през деня, както е посочено в допълнение V.

4.   Нареждания за прехвърляне на ликвидност, инициирани в модула за информация и контрол, се връщат незабавно като неуредени, ако няма достатъчно ликвидност. Другите платежни нареждания се връщат като неуредени, ако не могат да бъдат извършени към крайния срок за приемане на съответния вид съобщение, както е посочено в допълнение V.

Член 22

Въвеждане на платежни нареждания в системата и тяхната неотменимост

1.   По смисъла на член 3, параграф 1, първо изречение от Директивата относно окончателността на сетълмента и [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на горепосочения член от Директивата относно окончателността на сетълмента] платежните нареждания се считат за въведени в TARGET2–[посочете ЦБ/държава] в момента на дебитиране на сметката на съответния участник в платежния модул.

2.   Платежните нареждания могат да бъдат отменяни, докато не бъдат въведени в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] в съответствие с параграф 1. Платежните нареждания, включени в алгоритъма, посочен в допълнение I, не могат да бъдат отменяни през периода на действие на алгоритъма.

ДЯЛ V

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ

Член 23

Режим за обединяване на ликвидност

[Посочете име на ЦБ] предоставя режим за консолидирана информация за сметка (CAI) и режим за агрегирана ликвидност (AL-режим).

Член 24

Режим за консолидирана информация за сметка

1.   Следните лица могат да използват CAI-режим:

а)

кредитна институция и/или нейните клонове, независимо дали такива лица участват или не в същия системен компонент на TARGET2, при условие че съответните лица имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни банкови идентификационни кодове; или

б)

две или повече кредитни институции, които принадлежат към една и съща група и/или техни клонове, всеки един от които има една или повече сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни банкови идентификационни кодове.

2.

а)

В CAI-режим на всеки член на определена CAI-група и на техните съответни ЦБ се предоставя списък от сметки на членовете на групата в платежния модул и следната допълнителна информация, консолидирана на нивото на CAI-групата:

i)

кредитни линии в рамките на деня (ако е приложимо);

ii)

салда, включително салда по подсметки;

iii)

оборот;

iv)

изпълнени плащания; и

v)

чакащи на опашка платежни нареждания.

б)

Мениджърът на CAI-групата и съответните ЦБ имат достъп до информация по всяка от горепосочените точки по отношение на всички сметки в платежния модул на CAI-групата.

в)

Посочената в настоящия параграф информация се предоставя чрез модула за информация и контрол.

3.   Мениджърът на CAI-група има право да инициира прехвърляне на ликвидност през модула за информация и контрол между сметки в платежния модул, включително техни подсметки, които представляват част от същата CAI-група.

4.   CAI-групата може също да включва сметки в платежния модул, които са включени в АL-група. В този случай всички сметки в платежния модул на AL-групата представляват част от CAI-групата.

5.   Когато две или повече сметки в платежния модул са част от AL-група и същевременно са част от CAI-група (обхващаща допълнителни сметки в платежния модул), приложимите към AL-групата правила имат предимство пред отношенията в АL-групата.

6.   CAI-група, която включва сметки в платежния модул на АL-група, може да назначи мениджър на CAI-група, който е различен от мениджъра на АL-групата.

7.   Процедурата за получаване на разрешение за използване на AL-режима, установена в член 25, параграфи 4 и 5, се прилага mutatis mutandis към процедурата за получаване на разрешение за използване на CAI-режима.

Член 25

Режим за агрегирана ликвидност

1.   Следните лица могат да използват AL-режим:

а)

кредитна институция и/или нейните клонове, независимо дали такива лица участват или не в същия системен компонент на TARGET2, при условие че съответните лица са установени в Еурозоната и имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни банкови идентификационни кодове;

б)

клонове, установени в Еурозоната, независимо дали тези клонове участват или не в същия системен компонент на TARGET2, на кредитна институция, установена извън Еурозоната, при условие, че такива клонове имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни банкови идентификационни кодове; или

в)

две или повече кредитни институции, посочени в буква а), и/или клонове, посочени в буква б), които принадлежат към същата група.

Във всеки от случаите, посочен в букви от а) до в), се изисква съответните лица да са сключили договорености за кредит в рамките на деня със съответната участваща НЦБ.

2.   При AL-режима, с цел да се провери дали едно платежно нареждане има достатъчно покритие, наличната ликвидност по всички сметки на членовете на АL-групата в платежния модул се агрегира. Въпреки това, двустранното отношение във връзка със сметка в платежния модул между член на АL-групата и неговата АL-НЦБ продължава да се урежда от договореностите на съответния системен компонент на TARGET2 в съответствие с измененията, съдържащи се в AL-споразумението. Кредитът в рамките на деня, отпуснат на член на АL-група по неговата сметка в платежния модул, може да се покрие от наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от такъв член на АL-група, или по сметките в платежния модул, държани от другите членове на АL-група в същата или друга АL-НЦБ.

3.   За да използва AL-режима, един или повече участници в TARGET2, който/ито отговаря/т на критериите по параграф 1, сключва/т АL-споразумение с [посочете име на ЦБ] и, ако е приложимо, с други ЦБ от системния компонент на TARGET2, в които участват другите членове на AL-групата. Участник в TARGET2 може да сключи само едно AL-споразумение във връзка с конкретна сметка в платежния модул. АL-споразумението трябва да съответства на съответния образец в допълнение VII.

4.   Всяка АL-група определя мениджър на АL-групата. В случай че тази АL-група се състои само от един участник, този участник действа като мениджър на АL-групата. Мениджърът на АL-група изпраща до управляващата НЦБ писмена молба за използване на АL-режим (съдържаща формуляри за събиране на статични данни, както се изисква от [посочете име на ЦБ]), заедно с подписаното АL-споразумение въз основа на образеца, предоставен от управляващата НЦБ. Останалите членове на АL-групата изпращат техните писмени молби (съдържащи формуляри за събиране на статични данни, както се изисква от [посочете име на ЦБ]) до техните съответни АL-НЦБ. Управляващата НЦБ може да изиска всякаква допълнителна информация или документи, които счита за необходими за вземане на решение по молбата. Освен това управляващата НЦБ, със съгласието на другите АL-НЦБ, може да изиска въвеждането на допълнителни разпоредби в АL-споразумението, които счита за необходими, за да осигури точното и навременно изпълнение на всяко съществуващо и/или бъдещо задължение на всички членове на АL-група спрямо някоя АL-НЦБ.

5.   Управляващата НЦБ проверява дали заявителите изпълняват изискванията за създаване на АL-група и дали АL-споразумението е надлежно подписано. За тази цел, управляващата НЦБ може да установи контакт с другите АL-НЦБ. Решението на управляващата НЦБ се изпраща от нея писмено до мениджъра на АL-групата в срок от един месец от получаването на молбата по параграф 4 или, ако управляващата НЦБ поиска допълнителна информация, в срок от един месец от получаването на тази информация. Всяко решение за отхвърляне задължително съдържа мотивите за това.

6.   Членовете на АL-група получават автоматично достъп до CAI-режим.

7.   Предоставянето на информация и всички интерактивни мерки за контрол в АL-групата са достъпни през модула за информация и контрол.

[Посочете, ако е приложимо:

Член 25а

Залог/изпълнение

1.   Настоящите и бъдещите вземания на [посочете име на ЦБ], възникващи от правоотношението между член на AL-група и [посочете име на ЦБ], обезпечени с [добавете приложимия термин: залог/плаващо обезпечение (floating charge)] по член 36, параграфи 1 и 2 от настоящите условия, включват вземанията на [посочете име на ЦБ] срещу члена на AL-групата, възникващи в резултат на AL-споразумението, по което и двамата са страни.

2.   [Посочете, ако се изисква съгласно законодателството на съответната държава: Без да се засяга AL-споразумението, залогът не може да пречи на участника да използва своя паричен депозит по сметка/и в платежния модул през работния ден.]

3.   [Посочете, ако се изисква съгласно законодателството на съответната държава: Специална разпределителна клауза: Членът на AL-групата разпределя парите, депозирани по неговата сметка в платежния модул, за изпълнение на всички негови задължения, възникнали от [посочете договореностите в изпълнение на Хармонизираните условия].]

[Ако е приложимо и се изисква съгласно законодателството на съответната държава:

Член 25б

Изпълнение върху заложеното имущество

При настъпване на изпълнително събитие [посочете име на ЦБ] има неограничено право да се удовлетвори от залога без предварително уведомление. [Посочете, ако се счита за необходимо съгласно законодателството на съответната държава: в съответствие с [посочете съответните разпоредби от националното законодателство, уреждащи изпълнението върху залога].]

[Ако е приложимо и се изисква съгласно законодателството на съответната държава:

Член 25в

Изпълнение върху обезпечения

При настъпване на изпълнителното събитие [посочете име на ЦБ] има право да се удовлетвори от обезпечението по член 36.]

Член 26

Прихващане на вземания по член 36, параграфи 4 и 5

При настъпването на изпълнително събитие всяко вземане на [посочете име на ЦБ] от такъв член на AL-група става изискуемо автоматично и незабавно и е предмет на член 36, параграфи 4 и 5 от настоящите условия.

ДЯЛ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Член 27

Процедури за непрекъсваемост на работата и извънредни ситуации

В случай на необичайно външно събитие или друго събитие, което засяга дейността на ЕСП, се прилагат процедурите за непрекъсваемост на работата и извънредни ситуации, описани в допълнение IV.

Член 28

Изисквания за сигурност

1.   Участниците осъществяват адекватен контрол за сигурност, за да защитят системите си срещу неразрешен достъп и използване. Участниците носят изключителна отговорност за адекватната защита на поверителността, целостта и наличността на техните системи.

2.   Участниците информират [посочете име на ЦБ] за свързаните със сигурността инциденти в тяхната техническа инфраструктура и, когато е приложимо, за свързаните със сигурността инциденти, които настъпват в техническата инфраструктура на трети лица доставчици. [Посочете име на ЦБ] може да изиска допълнителна информация за инцидента и ако е необходимо, да изиска от участника да вземе подходящи мерки, за да предотврати повторното настъпване на такова събитие.

3.   [Посочете име на ЦБ] може да наложи допълнителни изисквания за сигурност спрямо всички участници и/или спрямо участниците, които се считат за критични от [посочете име на ЦБ].

ДЯЛ VII

МОДУЛ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТРОЛ

Член 29

Използване на модула за информация и контрол

1.   Модулът за информация и контрол:

а)

позволява на участниците да имат достъп до информация, свързана с техните сметки, и да управляват ликвидността;

б)

може да се използва за иницииране на нареждания за прехвърляне на ликвидност; и

в)

позволява на участниците да правят допълнителни сумарни или извънредни плащания в случай на проблем, свързан с платежната инфраструктура на участника.

2.   Повече технически подробности във връзка с модула за информация и контрол се съдържат в допълнение I.

ДЯЛ VIII

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, РЕЖИМ НА ОТГОВОРНОСТ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

Член 30

Схема за обезщетение

Ако едно платежно нареждане не може да бъде изпълнено в същия ден, в който е прието, поради техническа неизправност на TARGET2, [посочете име на ЦБ] предлага обезщетение на съответните директни участници в съответствие със специалната процедура, предвидена в допълнение II.

Член 31

Режим на отговорност

1.   При изпълнение на задълженията си по настоящите условия [посочете име на ЦБ] и участниците трябва да изпълняват с разумна грижа задълженията си един спрямо друг.

2.   [Посочете име на ЦБ] носи отговорност пред своите участници в случаи на измама (включително, но не ограничена до умишлено нарушение) или груба небрежност, за всяка загуба, възникваща от дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. В случаите на непредпазливост отговорността на [посочете ЦБ] се ограничава до пряката загуба на участника, тоест до сумата на въпросната транзакция и/или загубата на лихви върху нея, като се изключва всяка последваща загуба.

3.   [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за загуби, възникнали от неизправности или повреди на техническата инфраструктура (включително, но не ограничена само до компютърната инфраструктура на [посочете име на ЦБ], програми, данни, приложения или мрежи), ако неизправността или повредата са възникнали, въпреки че [посочете име на ЦБ] е взела съответните необходими мерки, за защита на такава инфраструктура срещу неизправност или повреда и за разрешаване на последиците от тази неизправност или повреда (последното включва, но не е ограничено до започването и завършването на процедурите за непрекъсваемост на работата и извънредни ситуации, посочени в допълнение IV).

4.   [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност:

а)

за размера на загубата, причинена от участника; или

б)

ако загубата е възникнала от външни събития, извън разумния контрол на [посочете име на ЦБ] (форсмажорно събитие).

5.   Независимо от [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на Директива 97/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно трaнcграничните кредитни преводи (9)], параграфи от 1 до 4 се прилагат, доколкото може да се изключи отговорността на [посочете име на ЦБ].

6.   [Посочете име на ЦБ] и участниците предприемат всички разумни и практични мерки, за да ограничат вредите и загубите, посочени в настоящия член.

7.   При изпълнение на някои или на всички свои задължения по настоящите условия [посочете име на ЦБ] може да упълномощи трети лица, по-конкретно телекомуникационни или други мрежови доставчици или други лица, да извършват действия от нейно име, ако това е необходимо за изпълнение на задълженията на [посочете име на ЦБ] или е стандартна пазарна практика. Задълженията на [посочете име на ЦБ] се ограничават до надлежния избор и упълномощаване на такива трети лица и отговорността на [посочете име на ЦБ] се ограничава в съответствие с това. По смисъла на настоящия параграф ЦБ, предоставящи ЕСП, не се считат за трети лица.

Член 32

Доказване

1.   Освен ако в настоящите условия не е предвидено друго, всички плащания и съобщения, свързани с обработка на плащане във връзка с TARGET2, като например потвърждения за дебит или кредит, или извлечения от сметки, между [посочете име на ЦБ] и участниците, се извършват чрез доставчика на мрежови услуги.

2.   Електронните или писмените записи на съобщенията, съхранявани от [посочете име на ЦБ] или от доставчика на мрежови услуги, се приемат като доказателствено средство за обработените плащания чрез [посочете име на ЦБ]. Запазената или разпечатана форма на оригиналното съобщение на доставчика на мрежови услуги се приема като доказателствено средство, независимо от формата на оригиналното съобщение.

3.   Ако връзката между участника и доставчика на мрежови услуги се разпадне, участникът използва алтернативните средства за предаване на съобщения, предвидени в допълнение IV. В тези случаи запазената или разпечатана форма на съобщението, изготвено от [посочете име на ЦБ] има същата доказателствена сила, както оригиналното съобщение, независимо от неговата форма.

4.   [Посочете име на ЦБ] пази цялата информация за платежните нареждания подадени от участниците и плащанията, получени от участниците, за срок от [посочете срока, предвиден в съответното национално законодателство] от момента, в който такива платежни нареждания са подадени и плащанията са получени.

5.   Книгите и регистрите (независимо дали се съхраняват в печатна форма или на микрофилм, микрофиш, електронен или магнитен запис, във всяка друга форма, възпроизводима по механичен път, или по друг начин) на [посочете име на ЦБ] се приемат като доказателствено средство за задълженията на участниците и за всички факти и събития, на които страните се позовават.

ДЯЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ

Член 33

Продължителност и обикновено прекратяване на участие

1.   Без да се засяга член 34, участието в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е за неопределен период от време.

2.   Участник може да прекрати участието си в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] по всяко време с предизвестие от 14 работни дни, освен ако не договори по-кратък срок за предизвестие с [посочете име на ЦБ].

3.   [Посочете име на ЦБ] може да прекрати участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] по всяко време с тримесечно предизвестие, освен ако не е договорен различен срок за предизвестие с този участник.

4.   При прекратяване на участието задълженията за поверителност, предвидени в член 38, остават в сила за срок от пет години, който започва да тече от датата на прекратяването.

5.   При прекратяване на участието сметките в платежния модул на съответния участник се закриват в съответствие с член 35.

Член 34

Временно спиране и извънредно прекратяване на участие

1.   Участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се прекратява незабавно без предварително предизвестие или се спира временно, ако настъпи една от следните форми на неизпълнение:

а)

откриване на производство по несъстоятелност; и/или

б)

участникът не отговаря вече на критериите за достъп, предвидени в член 4.

2.   [Посочете име на ЦБ] може да прекрати без предизвестие или да спре временно участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], ако:

а)

настъпят едно или повече неизпълнения (различни от посочените в параграф 1);

б)

участникът съществено нарушава настоящите условия;

в)

участникът не е изпълнил свое материално задължение спрямо [посочете име на ЦБ];

г)

участникът е изключен от или преустановява по друг начин членството си в затворената потребителска група на TARGET2; и/или

д)

настъпи друго свързано с участника събитие, което, съгласно преценката на [посочете името на ЦБ], би застрашило цялостната стабилност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или което би застрашило изпълнението от [посочете името на ЦБ] на задачите и, описани в [посочете съответното национално законодателство] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

3.   При извършване на преценката си по параграф 2 [посочете име на ЦБ] взима предвид, inter alia, сериозността на неизпълнението или събитията, посочени в букви от а) до в).

4.

а)

В случай че [посочете име на ЦБ] временно спре или прекрати участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], съгласно параграфи 1 или 2, [посочете име на ЦБ] уведомява незабавно този участник, другите ЦБ и останалите участници относно временното спиране или прекратяване, чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

б)

В случай че [посочете име на ЦБ] е уведомена от друга ЦБ за временно спиране или прекратяване на правата на участник в друг системен компонент на TARGET2, [посочете име на ЦБ] уведомява незабавно своите участници за такова временно спиране или прекратяване чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

в)

След като съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, е получено от участниците, последните се считат за уведомени относно прекратяването/временното спиране на участието на участника в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или друг системен компонент на TARGET2. Участниците понасят загубите, възникнали от подаването на платежно нареждане до участници, чието участие е било временно спряно или прекратено, ако платежното нареждане е въведено в [посочете ЦБ/държава] след получаването на съобщението, излъчено от модула за информация и контрол.

5.   След прекратяването на участието на участник TARGET2-[посочете ЦБ/държава] не приема нови платежни нареждания от такъв участник. Платежните нареждания, чакащи на опашката, платежните нареждания „от хранилището на данни“ и новите платежни нареждания в полза на този участник се връщат.

6.   Ако участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е временно спряно, всички негови входящи плащания и изходящи платежни нареждания се запазват и се въвеждат за обработка незабавно след приемането им само след изричното им приемане от ЦБ на отстранения участник.

Член 35

Закриване на сметки в платежния модул

1.   Участниците могат да закрият своите сметки в платежния модул по всяко време при условие, че дадат на [посочете име на ЦБ] предизвестие от 14 работни дни.

2.   При прекратяване на участието съгласно член 33 или член 34 [посочете име на ЦБ] закрива сметките в платежния модул на съответния участник, след като:

а)

е изпълнила или върнала платежните нареждания, чакащи на опашката; и

б)

е упражнила правата си на залог или прихващане по член 36.

ДЯЛ Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Права на [посочете име на ЦБ] на залог и прихващане

1.   [Посочете ако е приложимо: [посочете име на ЦБ] има право на залог върху настоящите и бъдещи кредитни салда на участника по неговите сметки в платежния модул, с което се обезпечава всяко настоящо или бъдещо вземане, възникващо от правоотношението между страните.]

1а.   [Посочете ако е приложимо: Настоящите и бъдещите вземания на участник към [посочете име на ЦБ], възникващи от кредитно салдо по сметка в платежния модул, се прехвърлят на [посочете име на ЦБ], като обезпечение (тоест фидуциарно прехвърляне) за настоящите или бъдещи вземания на [посочете име на ЦБ] към участника, възникващи от [посочете споразумението за прилагане на настоящите условия]. Такова обезпечение се учредява чрез факта на кредитиране на средствата по сметката на участника в платежния модул.]

1б.   [Посочете, ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има право на плаващо обезпечение върху настоящите и бъдещите кредитни салда на участника по неговата сметка в платежния модул, с което се обезпечава всяко настоящо или бъдещо вземане, възникващо от правоотношението между страните.]

2.   [Посочете ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има правото, посочено в параграф 1, дори ако вземанията ѝ са само под условие или не са възникнали.]

3.   [Посочете ако е приложимо: Участникът, действащ в качеството си на титуляр на сметка в платежния модул, потвърждава с настоящото учредяването на залог в полза на [посочете име на ЦБ], в която е открита тази сметка; това потвърждение се изразява в предоставянето на заложеното имущество на [посочете име на ЦБ] по [прилагателно, обозначаващо съответна националност] право. Суми, платени по сметката в платежния модул, върху чието салдо е учреден залог, се залагат неотменимо със самия факт на плащане, без каквото и да е ограничение, като обезпечение за пълното изпълнение на гарантираните задължения.]

4.   В случай на:

а)

неизпълнение, посочено в член 34, параграф 1; или

б)

всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2, което е довело до временно спиране или прекратяване на участието на участника в TARGET2 – [посочете ЦБ/страна],

въпреки започването на производство по несъстоятелност срещу участник и въпреки всяко прехвърляне, съдебно или друго запориране или друго разпореждане със или във връзка с правата на участника, всички задължения на участника стават изискуеми автоматично и незабавно, без предизвестие и без да е необходимо предварително потвърждение от който и да е било орган. Освен това, взаимните задължения на участника и на [посочете име ЦБ] автоматично се прихващат едно с друго, и страната, дължаща по-голямата сума, изплаща на другата разликата.

5.   [Посочете име на ЦБ] уведомява своевременно участника за всяко прихващане, съгласно параграф 4, след като това прихващане е извършено.

6.   [Посочете име на ЦБ] може без предварително известие да дебитира сметката на участник в платежния модул с всяка сума, която участникът дължи на [посочете име на ЦБ], възникваща от правоотношението между участника и [посочете име на ЦБ].

Член 37

Право на обезпечение по отношение на средства по подсметки

1.   [Посочете име на ЦБ] има [посочете метода за обезпечение по приложимото право] върху салдото по подсметка на участник, открита за извършване на сетълмент на платежни инструкции, свързани със спомагателни системи, съгласно договореностите между съответната спомагателната система и нейната ЦБ. Такова салдо обезпечава задължението на участника, посочено в параграф 7, спрямо [посочете име на ЦБ] във връзка с такъв сетълмент.

2.   [Посочете име на ЦБ] блокира салдото на подсметката на участника след съобщение от спомагателната система (чрез съобщение „начало на цикъла“). Такова блокиране се отменя след съобщение от спомагателната система (чрез съобщение „край на цикъла“).

3.   Чрез потвърждение на блокирането на салдото на подсметката на участника [посочете име на ЦБ] гарантира на спомагателната система плащане до размера на това салдо. Гаранцията е неотменима, безусловна и платима при първо поискване. Ако [посочете име на ЦБ] не е ЦБ на спомагателна система, [посочете име на ЦБ] се счита за инструктирана да направи горепосочената гаранция към ЦБ на спомагателната система.

4.   Ако спрямо участника няма открито производство по несъстоятелност, платежните инструкции, свързани със спомагателни системи за погасяване на задълженията по сетълмента на участника, се уреждат без да се прибягва до гаранцията и правото на обезпечение спрямо салдото на подсметката на участника.

5.   При несъстоятелност на участника, платежните инструкции, свързани със спомагателни системи за погасяване на задълженията по сетълмента на участника, се уреждат като първият се насочва към гаранцията; дебитирането на сумата по инструкцията от подсметката на участника (и кредитирането на техническата сметка на спомагателната система) е свързано с изпълнение на задължението за гаранция от [посочете име на ЦБ] и осъществяването на правото ѝ на обезпечение върху салдото на подсметката на участника.

6.   Гаранцията се погасява при съобщение от спомагателната система, че сетълментът е завършил (съобщение „край на цикъла“).

7.   Участникът възстановява на [посочете име на ЦБ] всички разходи, направени от нея във връзка с такава гаранция.

Член 38

Поверителност

1.   [Посочете име на ЦБ] е задължена да пази поверителността на всяка чувствителна или секретна информация, включително такава информация, която се отнася до плащане, техническа или организационна информация, свързана с участника или клиентите на участника, освен ако участникът или неговият клиент е дал писмено съгласието си за разкриване [допълнете със следващата фраза, ако е приложимо, съгласно националното право]: или това разкриване е допустимо или необходимо по [прилагателно, обозначаващо държава] право].

2.   Чрез дерогация от параграф 1 участникът се съгласява, че [посочете име на ЦБ] може да разкрие платежна, техническа или организационна информация по отношение на участника или клиентите на участника, получена при осъществяване на дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], на други ЦБ или трети лица, които са включени в дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], доколкото е необходима за ефективното функциониране на TARGET2, или на надзорните и контролни органи на държавите-членки и на Общността, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните публични задачи и при условие, че във всички тези случаи разкриването не противоречи на приложимото право. [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за финансовите и търговските последици от такова разкриване.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 и при условие че това не прави възможно, независимо дали пряко или косвено, идентифицирането на участника или клиентите на участника, [посочете име на ЦБ] може да използва, разкрива или публикува информация за плащане относно участник или клиенти на участник за статистически, исторически, научни или други цели при упражняването на нейните публични функции или на функциите на други субекти на публичното право, на които е била разкрита информацията.

4.   Информация, свързана с дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], до която участниците са имали достъп, може да се използва единствено за целите, установени в настоящите условия. Участниците са длъжни до пазят поверителността на такава информация, освен ако [посочете име на ЦБ] е дала изрично своето писмено съгласие за разкриване. Участниците гарантират, че трети лица, на които те аутсорсват, делегират или възлагат подизпълнението на задачи, които оказват или могат да окажат въздействие върху изпълнението на техните задължения по настоящите условия, са обвързани с изискванията за поверителност по настоящия член.

5.   [Посочете име на ЦБ] е оправомощена да извършва сетълмент на платежно нареждане, да обработва и предоставя необходимите данни на доставчика на мрежови услуги.

Член 39

Защита на данни, предотвратяване на пране на пари и свързани с това въпроси

1.   Счита се, че участниците са запознати и са длъжни да спазват всички свои задължения, свързани със законодателството за защита на данните, предотвратяването на прането на пари и финансирането на терористична дейност, и по-конкретно, във връзка с изпълнението на съответните мерки относно всяко плащане, което е дебитирано или кредитирано по техните сметки в платежния модул. Участниците са длъжни също да се запознаят с политиката за обработка на данни на доставчика на мрежови услуги, преди да влязат в договорни отношения с него.

2.   Счита се, че участниците са оправомощили [посочете име на ЦБ] да получава всякаква отнасяща се до тях информация от всеки финансов, надзорен или търговски орган, независимо дали е национален или чуждестранен, ако тази информация е необходима за участието им в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

Член 40

Уведомления

1.   Освен когато в настоящите условия е предвидено друго, всички уведомления, които се изискват или допускат съгласно настоящите условия, се изпращат чрез препоръчана поща, факсимиле или по друг начин в писмена форма или с достоверно съобщение чрез доставчика на мрежови услуги. Уведомленията до [посочете име на ЦБ] се изпращат до ръководителя на [посочете дирекцията за платежни системи или съответния отдел на ЦБ] на [посочете име на ЦБ], [посочете съответния адрес на ЦБ] или на адреса при доставчика на мрежови услуги [добавете SWIFT адреса на ЦБ]. Уведомления до участника се изпращат на адреса му, по факса или на SWIFT адреса му, които участникът съобщава периодично на [посочете име на ЦБ].

2.   За да се докаже, че уведомлението е изпратено, е достатъчно да се докаже, че уведомлението е доставено на съответния адрес или че пликът, съдържащ това уведомление, е бил правилно адресиран и изпратен по пощата.

3.   Всички уведомления се правят на [посочете съответния национален език и/или „английски език“].

4.   Участниците са обвързани от всички формуляри и документи на [посочете име на ЦБ], които участниците са попълнили и/или подписали, включително, но не само, формулярите за събиране на статични данни, посочени в член 8, параграф 2, буква а), и информацията, предоставена съгласно член 11, параграф 5, които са предоставени в съответствие с параграфи 1 и 2 и които [посочете име на ЦБ] основателно счита, че е получила от участниците, техни служители или представители.

Член 41

Договорни отношения с доставчика на мрежови услуги

1.   По смисъла на настоящите условия доставчикът на мрежови услуги е SWIFT. Всеки участник сключва отделно споразумение със SWIFT относно услугите, които се предоставят от SWIFT във връзка с използването от участника на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. Правоотношението между даден участник и SWIFT се урежда изключително съгласно условията на SWIFT.

2.   Всеки участник участва също и в затворената потребителска група на TARGET2, както е определено от ЦБ, предоставящи ЕСП, действащи като администратор на услугите на SWIFT за ЕСП. Приемането и изключването на участник в или от затворената потребителска група на TARGET2 има действие от момента на съобщаването му на SWIFT от администратора на услуги на SWIFT.

3.   Участниците отговарят на изискванията на TARGET2 SWIFT Service Profile, който се предоставя от [посочете име на ЦБ].

4.   Услугите, предоставяни от SWIFT, не са част от услугите, извършвани от [посочете име на ЦБ] във връзка с TARGET2.

5.   [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за действия, грешки или бездействия на SWIFT (включително на неговите директори, персонал или подизпълнители) като доставчик на услуги на SWIFT, или за действия, грешки или бездействия на мрежови доставчици, избрани от участниците, за да получат достъп до мрежата на SWIFТ.

Член 42

Процедура за изменение

[Посочете име на ЦБ] може по всяко време да измени едностранно настоящите условия, включително техните допълнения. Измененията на настоящите условия, включително на техните допълнения, се оповестяват посредством [посочете съответните средства за оповестяване]. Счита се, че измененията са приети, освен ако участникът изрично не възрази в срок от 14 дни от уведомяването му за тези изменения. Ако даден участник възрази срещу изменението, [посочете име на ЦБ] има право да прекрати незабавно участието на този участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и да закрие неговите сметки в платежния модул.

Член 43

Права на трети лица

1.   Правата, интересите, задълженията, отговорностите и вземанията, възникващи от или свързани с настоящите условия, не могат да се прехвърлят или залагат от участниците на трети лица без писменото съгласие на [посочете име на ЦБ].

2.   Настоящите условия не създават права в полза на или задължения спрямо лица, които са различни от [посочете име на ЦБ] и участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

Член 44

Приложимо право, подсъдност и място на изпълнение

1.   Двустранните отношения между [посочете име на ЦБ] и участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се уреждат съгласно [посочете прилагателно, обозначаващо държава] право.

2.   Без да се засягат компетенциите на Съда на Европейските общности, всеки спор, възникнал по въпрос, свързан с отношенията, посочени в параграф 1, е от изключителната подсъдност на компетентния съд на [посочете мястото по седалището на ЦБ].

3.   Мястото на изпълнение във връзка с правоотношенията между [посочете ЦБ] и участниците е [посочете мястото по седалището на ЦБ].

Член 45

Ограничаване

Ако някоя от разпоредбите в настоящите условия е или стане невалидна, това не засяга приложимостта на останалите разпоредби от настоящите условия.

Член 46

Влизане в сила и обвързваща сила

1.   Настоящите условия влизат в сила от [посочете съответна дата].

2.   [Посочете, ако е приложимо съгласно националното законодателство: Чрез участието си в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] участниците приемат автоматично настоящите условия да уреждат отношенията помежду им и във връзка с [посочете име на ЦБ].


(1)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 2238/2004 на Комисията от 29 декември 2004 г. за изменение на Регламент (EO) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно МСС, МСФО I, МСС № от 1 до 10, от 12 до 17, от 19 до 24, от 27 до 38, 40 и 41 и ПКР № от 1 до 7, от 11 до 14, от 18 до 27 и от 30 до 33 (ОВ L 394, 31.12.2004 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 39.

(7)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(9)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 25.

Допълнение I

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

В допълнение към Хармонизираните условия при обработката на платежни нареждания се прилагат следните правила:

1.   Технически изисквания за участие в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] относно инфраструктурата, мрежата и форматите

1.

TARGET2 използва услугите на SWIFT за обмен на съобщения. Поради това е необходимо всеки участник да се свърже с IP-мрежата за сигурност на SWIFT. Всяка сметка в платежния модул на участник се идентифицира чрез осем- или единадесетцифрен банков идентификационен код на SWIFT. Освен това всеки участник трябва да премине успешно поредица от тестове за доказване на неговата техническа и оперативна компетентност, преди да може да участва в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

2.

За подаване на платежни нареждания и обмен на платежни съобщения в платежния модул се използва услугата SWIFTNet FIN Y-copy. За тази цел се създава специална затворена потребителска група (CUG) на SWIFT. Платежните нареждания в такава затворена потребителска група на TARGET2 се адресират директно до получаващия участник в TARGET2, чрез въвеждане на неговия банков идентификационен код в заглавния блок на съобщението SWIFTNet FIN.

3.

Като услуги за информация и контрол могат да се използват следните SWIFTNet-услуги:

а)

SWIFTNet InterAct;

б)

SWIFTNet FileAct; и/или

в)

SWIFTNet Browse.

4.

Сигурността на обмена на съобщения между участниците се базира изключително на услугата „инфраструктурен публичен ключ“ (Public Key Infrastructure, PKI) на SWIFT. Информация относно услугата „инфраструктурен публичен ключ“ може да бъде намерена в документацията, предоставена от SWIFT.

5.

Услугата „управление на двустранните отношения“, предоставяна от Приложението на SWIFT за управление на отношенията (SWIFT’s Relationship Management Application, RMA), се използва само между банкови идентификационни кодове, предназначени за централизирана адресация в ЕСП, а не за платежни съобщения между участници в TARGET2.

2.   Типове платежни съобщения

1.

Обработват се следните типове SWIFTNet FIN съобщения:

Тип съобщение

Начин на употреба

Описание

МТ 103

Задължително

Клиентско плащане

МТ 103+

Задължително

Клиентско плащане (обработка от край до край)

МТ 202

Задължително

Плащане от тип банка-банка

МТ 204

Опционално

Плащане по директен дебит

МТ 011

Опционално

Съобщение за успешно изпълнение

МТ 012

Опционално

Уведомление на изпращача

МТ 019

Задължително

Уведомление за неуспешен сетълмент

МТ 900

Опционално

Потвърждение за извършен дебит

МТ 910

Опционално

Потвърждение за извършен кредит

МТ 940/950

Опционално

Извлечение по (клиентска) сметка

МТ 011, МТ 012, МТ 019 са системни съобщения на SWIFT.

2.

Когато се регистрират в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], директните участници заявяват кой тип опционално съобщение ще използват, с изключение на съобщенията МТ 011 и МТ 012, за които директните участници решават периодично дали да ги получават или не по отношение на специфични съобщения.

3.

Участниците се съобразяват със SWIFT структурата на съобщението и спецификациите за полето на SWIFT, както са определени в документацията на SWIFT и съгласно ограниченията на TARGET2, описани в глава 9.1.2.2 от Подробните функционални спецификации за потребителите (User Detailed Functional Specifications (UDFS), книга 1.

4.

Съдържанието на полетата се валидира на ниво TARGET2-[посочете държава/ЦБ] в съответствие с изискванията на Подробните функционални спецификации за потребителите. Участниците могат да се споразумеят помежду си за определени правила относно съдържанието на полетата. В TARGET2-[посочете държава/ЦБ] обаче не се извършват специални проверки във връзка с това, дали участниците спазват тези правила.

3.   Проверка за двойно въвеждане

1.

Всички платежни нареждания подлежат на проверка за двойно въвеждане, която има за цел да отхвърли платежни нареждания, които са били подадени погрешно повече от веднъж.

2.

Проверяват се следните полета на типовете SWIFT-съобщения:

Информация

Част от SWIFT-съобщението

Поле

Изпращач

Основен заглавен блок

LT-адрес

Тип съобщение

Заглавен блок на приложението

Тип съобщение

Получател

Заглавен блок на приложението

Адрес на получателя

Референтен номер на транзакцията (TRN)

Текст блок

:20

Свързваща референция

Текст блок

:21

Вальор

Текст блок

:32

Сума

Текст блок

:32

3.

Когато всички полета, описани в точка 2 във връзка с новоподадено платежно нареждане, са идентични с тези, отнасящи се до платежно нареждане, което вече е прието, подаденото ново платежно нареждане се връща.

4.   Кодове за грешка

Ако платежно нареждане е отхвърлено, инструктиращият участник получава уведомление за неуспешен сетълмент (МТ 019), указващо причината за отхвърлянето чрез използване на кодове за грешка. Кодовете за грешки са определени в глава 9.4.2 от Подробните функционални спецификации за потребителите.

5.   Предварително определен момент на сетълмент

1.

За платежни нареждания, използващи индикатора за най-ранен момент на дебит (Еaliest Debt Time Indicator), се прилага кодовата дума „/FROTIME/“.

2.

За платежни нареждания, използващи индикатора за най-късен момент на дебит (Latest Debt Time Indicator), съществуват две възможности:

а)

Кодова дума „/REJTIME/“: ако платежното нареждане не може да бъде извършено до посочения момент на дебит, платежното нареждане се връща.

б)

Кодова дума „/TILTIME/“: ако платежното нареждане не може да бъде извършено до посочения момент на дебит, платежното нареждане не се връща, а се нарежда на съответната опашка.

И при двете възможности се изпраща автоматично съобщение от модула за информация и контрол при условие, че платежното нареждане с индикатор за най-късен момент на дебит не бъде извършено 15 минути преди времето, посочено в него.

3.

Ако се използва кодова дума „/CLSTIME/“, плащането се третира по същия начин, както платежното нареждане, съгласно точка 2, буква б).

6.   Сетълмент на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им

1.

Проверките за прихващане и ако е уместно, разширените проверки за прихващане (двата термина са определени в параграфи 2 и 3) се извършват спрямо платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им, за да се осигури бърз и спестяващ ликвидност брутен сетълмент на платежните нареждания.

2.

Проверката за прихващане установява дали платежните нареждания на получателя на плащането, които са най-отпред на опашката за много спешни или, ако е неприложимо, на опашката за спешни плащания, могат да се прихванат с платежното нареждане на платеца (наричани по-долу „платежни нареждания за прихващане“). Ако дадено платежно нареждане за прихващане не предоставя достатъчно средства за съответното платежно нареждане на платеца, въведено за обработка незабавно след приемането му, се установява дали има достатъчно ликвидност по сметката на платеца в платежния модул.

3.

Ако проверката за прихващане е неуспешна, [посочете име на ЦБ] може да извърши разширена проверка за прихващане. Разширената проверка за прихващане установява дали съществуват платежни нареждания за прихващане на опашките на получателя на плащането, независимо кога са се присъединили към опашката. Ако обаче на опашката на получателя на плащането има платежни нареждания с по-висок приоритет, адресирани до други участници в TARGET2, принципът FIFO може да се наруши, само ако извършването на такова прихващане би довело до увеличаване на ликвидността на получателя на плащането.

7.   Сетълмент на платежни нареждания, чакащи на опашка

1.

Обработката на платежни нареждания, чакащи на опашките, зависи от класа приоритет, към който те са причислени от инструктиращия участник.

2.

Обработка на платежни нареждания, чакащи на опашките, за много спешни и спешни плащания се извършва, като се прилага проверката за прихващане, описана в параграф 6, като се започне с платежното нареждане отпред на опашката, в случаите, когато е налице увеличаване на ликвидността или когато има намеса на нивото на опашката (промяна на поредността в опашката, момента на сетълмент, или приоритета или отмяна на платежното нареждане).

3.

Обработка на платежни нареждания, чакащи на опашката за нормални плащания, включително и всички много спешни и спешни платежни нареждания, които все още не са извършени, се извършва непрекъснато. Използват се различни механизми за оптимизация (алгоритми). Ако алгоритъмът е успешен, то включените платежни нареждания ще бъдат изпълнени. Ако алгоритъмът е неуспешен, включените платежни нареждания ще останат на опашката. За прихващане на платежни потоци се прилагат три алгоритъма (от 1 до 3). Чрез алгоритъм 4 се прилага процедура за сетълмент 5 (както е предвидено в глава 2.8.1 от Подробните функционални спецификации за потребителите) за сетълмент на платежни инструкции от спомагателни системи. За да се оптимизира сетълментът на много спешни транзакции на спомагателна система по подсметка на участник, се използва специален алгоритъм (алгоритъм 5).

а)

Съгласно алгоритъм 1 („всичко или нищо“) [посочете име на ЦБ], и в двата случая – както спрямо всяко взаимоотношение, за което е установен двустранен лимит, така и спрямо общия брой от взаимоотношения, за които е установен многостранен лимит:

i)

изчислява позицията на цялостна ликвидност на сметката в платежния модул на всеки един участник в TARGET2, като установява дали съвкупността на всички изходящи и входящи платежни нареждания, чакащи на опашката, е отрицателна или положителна и ако е отрицателна, проверява дали тя превишава наличната ликвидност на този участник (позицията на цялостна ликвидност съставлява „позицията на обща ликвидност“).

ii)

проверява дали се спазват лимитите и резервираната ликвидност, направени от всеки участник в TARGET2 във връзка с всяка съответна сметка в платежния модул;

Ако резултатът от тези изчисления и проверки е положителен за всяка съответна сметка в платежния модул, [посочете име на ЦБ] и другите участващи ЦБ извършват всички плащания едновременно по сметките в платежния модул на съответните участници в TARGET2.

б)

Съгласно алгоритъм 2 („частично“) [посочете име на ЦБ]:

i)

изчислява и проверява позицията на ликвидност, лимитите на ликвидност и резервираната ликвидност на всяка релевантна сметка в платежния модул, както е предвидено в алгоритъм 1; и

ii)

ако позицията на обща ликвидност на една или повече съответни сметки в платежния модул е отрицателна, извлича самостоятелни платежни нареждания, докато позицията на обща ликвидност на всеки участник в TARGET2 стане положителна.

След това [посочете име на ЦБ] и другите участващи банки, при условие че са налице достатъчно средства, извършват едновременно по сметките на съответните участници в TARGET2 в платежния модул всички останали плащания (с изключение на извлечените платежни нареждания).

Когато извлича платежни нареждания, [посочете име на ЦБ] започва от сметката в платежния модул на участника в TARGET2 с най-голяма отрицателна позиция на обща ликвидност и от платежното нареждане в края на опашката с най-нисък приоритет. Процесът на избор се прилага само за кратък период, определен от [посочете име на ЦБ] по нейна собствена преценка.

в)

Съгласно алгоритъм 3 („многосъставен“) [посочете име на ЦБ]:

i)

сравнява двойките от сметки в платежния модул на участниците в TARGET2, за да установи дали наредените платежни нареждания могат да се извършат в рамките на наличната ликвидност на съответните две сметки в платежния модул на участниците в TARGET2 и при зададените от тях лимити (като започва от двойката сметки в платежния модул с най-малка разлика между платежните нареждания, адресирани един към друг), а ЦБ, които участват, вписват едновременно тези плащания по двете сметки в платежния модул на участниците в TARGET2; и

ii)

ако по отношение на двойката сметки в платежния модул, описани в i), ликвидността не е достатъчна, за да осигури двустранната позиция, извлича самостоятелни платежни нареждания, докато не се набави достатъчна ликвидност. В този случай, участващите ЦБ извършват едновременно по сметките на двамата участници в TARGET2 в платежния модул останалите плащания, с изключение на извлечените.

След извършване на проверката, посочена в i)—ii), [посочете име на ЦБ] извършва проверка за многостранен сетълмент (между сметка в платежния модул на участник и сметки в платежния модул на други участници в TARGET2, относно които е зададен многостранен лимит). За тази цел процедурата, описана в i)—ii), се прилага mutatis mutandis.

г)

Съгласно алгоритъм 4 („частичен сетълмент и сетълмент на спомагателни системи“) [посочете име на ЦБ] следва същата процедура, както при алгоритъм 2, но без да извлича платежни нареждания във връзка със сетълмента на спомагателна система (която извършва сетълмент на едновременна и многостранна основа).

д)

Съгласно алгоритъм 5 („сетълмент на спомагателни системи през подсметки“) [посочете име на ЦБ] следва същата процедура, както при алгоритъм 1, с тази разлика, че [посочете име на ЦБ] стартира алгоритъм 5 през интерфейса на спомагателната система и проверява единствено дали има достатъчно средства по подсметките на участниците. Освен това не се вземат предвид никакви лимити и резервирана ликвидност. Алгоритъм 5 се прилага също и за сетълмент през нощта.

4.

Платежните нареждания, въведени за обработка веднага след приемането им след стартирането на алгоритми от 1 до 4, могат все пак да се изпълнят веднага след приемането им, ако позициите и лимитите на съответните сметки в платежния модул на участниците в TARGET2 отговарят както на сетълмента на тези платежни нареждания, така и на сетълмента на платежните нареждания в настоящата процедура за оптимизация. Два алгоритъма обаче не могат да се прилагат едновременно.

5.

При обработката през деня алгоритмите се прилагат в определена последователност. Ако не е в ход едновременен многостранен сетълмент на спомагателна система, последователността е следната:

а)

алгоритъм 1;

б)

ако алгоритъм 1 е неуспешен, се прилага алгоритъм 2;

в)

ако алгоритъм 2 е неуспешен, се прилага алгоритъм 3, или ако алгоритъм 2 е успешен, се повтаря алгоритъм 1.

Ако е в ход едновременен многостранен сетълмент („процедура 5“) във връзка със спомагателна система, се прилага алгоритъм 4.

6.

Алгоритмите се прилагат гъвкаво чрез задаване на предварително определен период между прилагането на различните алгоритми, за да се гарантира минимален интервал между прилагането на два алгоритъма. Последователността във времето се контролира автоматично. Възможна е и ръчна намеса.

7.

Докато се обработва от алгоритъм, платежното нареждане не може да се пренареди (промяна на реда на опашката) или отмени. Исканията за промяна на поредността или отмяна на платежно нареждане изчакват докато алгоритъмът завърши. Ако съответното платежно нареждане е изпълнено докато алгоритъмът е в ход, всяко искане за пренареждане или отмяна се отхвърля. Ако платежното нареждане не е изпълнено, исканията на участника се приемат незабавно.

8.   Използване на модула за информация и контрол

1.

Модулът за информация и контрол може да се използва за получаване на информация и управление на ликвидност. IP-мрежата за сигурност на SWIFT е основната техническа и комуникационна мрежа за обмен на информация и осъществяване на контролни мерки.

2.

С изключение на платежните нареждания от хранилището на данни и информацията за статични данни, през модула за информация и контрол са достъпни единствено данни относно текущия работен ден. Информацията на екраните е само на английски език.

3.

Информацията се предоставя в режим „пул“, което означава, че всеки участник трябва да поиска да му бъде предоставена информация.

4.

За използването на модула за информация и контрол са възможни следните режими:

а)

Режим приложение-към-приложение (A2A)

В А2А се пренася информация и съобщения между платежния модул и вътрешното приложение на участника. За това участникът трябва да осигури наличието на подходящо приложение за обмен на XML-съобщения (запитвания и отговори) с модула за информация и контрол през стандартизиран интерфейс. Допълнителни подробности се съдържат в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол и в книга 4 от Подробните функционални спецификации за потребителите.

б)

Режим потребител-към-приложение (U2A)

U2A допуска пряка връзка между участник и модула за информация и контрол. Информацията се показва в браузър, който е активиран в системата на PC (SWIFT Alliance WebStation). За достъп от типа U2A през Alliance WebStation на SWIFT, ИТ инфраструктурата трябва да може да поддържа cookies и JavaScript. Допълнителни подробности се съдържат в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол.

5.

Всеки участник трябва да разполага с поне една SWIFT Alliance WebStation, за да има достъп до модула за информация и контрол през U2A.

6.

Право на достъп до модула за информация и контрол се предоставя чрез използване на Контрол на достъп съгласно ролята на потребителя (Role Based Access Control) на SWIFT. Услугата за невъзможност за отказ за предаване (Non Repudiation оf Еmission, NRE) на SWIFT, която може да се използва от участниците, позволява на получателя на XML-съобщение да докаже, че това съобщение не е било променяно.

7.

Ако участник има технически проблеми и не може да подаде платежно нареждане, той може да генерира преформатирани сумарни резервни плащания или плащания при извънредни ситуации, като използва модул за информация и контрол. [Посочете име на ЦБ] открива такава функция по искане на участника.

8.

Участниците могат също да използват модул за информация и контрол за прехвърляне на ликвидност:

а)

[посочете, ако е приложимо] от тяхна сметка в платежния модул към тяхна сметка, извън платежния модул;

б)

между сметката в платежния модул и подсметките на участника; и

в)

от сметката в платежния модул към огледалната сметка, управлявана от спомагателна система.

9.   Подробни функционални спецификации за потребителите и Наръчник за потребителите на модула за информация и контрол

Допълнителни подробности и примери, разясняващи горните правила, се съдържат в Подробните функционални спецификации за потребителите и в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол, със съответните изменения, публикувани на уебсайта на [посочете име на ЦБ] и на уебсайта на ЕЦБ на английски език.

Допълнение II

СХЕМА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В РАМКИТЕ НА TARGET2

1.   Общи принципи

а)

Ако възникне техническа неизправност на TARGET2, директните участници могат да предявяват исканията си за обезщетение в съответствие със схемата за обезщетение на TARGET2, уредена в настоящото допълнение.

б)

Освен ако не е решено друго от Управителния съвет на ЕЦБ, схемата за обезщетение на TARGET2 не се прилага, когато техническата неизправност на TAREGT2 е причинена от събития извън разумния контрол на съответните ЦБ или е резултат от действия или бездействия на трети лица.

в)

Обезщетението по схемата за обезщетение на TARGET2 е единствената процедура с тази цел, предлагана в случай на техническа неизправност на TARGET2. Участниците могат обаче да използват други правни средства да претендират за обезщетение за загуби. Ако участник приеме предложение за обезщетение съгласно схемата за обезщетение на TARGET2, това представлява неотменимо съгласие на участника, че се отказва от всички претенции във връзка с платежните нареждания, от които получава обезщетение (включително всякакви претенции за обезщетение на последващи загуби), които може да има срещу ЦБ, и че получаваното от него обезщетение напълно и окончателно удовлетворява всички такива претенции. Участникът възстановява на съответната ЦБ до максимален размер сумата, получена по схемата за обезщетение на TARGET2, по отношение на други претенции, направени от друг участник или трето лице, за същото платежно нареждане или плащане.

г)

Предложението за обезщетение не представлява признаване на отговорност от страна на [посочете име на ЦБ] или на друга ЦБ във връзка с техническа неизправност на TARGET2.

2.   Условия за предложения за обезщетение

а)

Платецът може да претендира за обезщетение за административна такса и за лихва, ако поради техническа неизправност на TARGET2:

i)

платежното нареждане не е било изпълнено в рамките на работния ден, в който е било прието; или

ii)

през периода на миграция даден платец може да докаже, че е възнамерявал да подаде платежно нареждане до TARGET2-[посочете ЦБ/държава], но не е могъл да го направи поради невъзможност за изпращане (stop-sending status) от национална СБСРВ, която все още не е мигрирала към TARGET2.

б)

Получателят на плащане може да претендира за административна такса, ако поради техническа неизправност на TARGET2 не е получил плащането, което е очаквал да получи в определен работен ден. Получателят на плащането може също да претендира за лихвено обезщетение, ако са спазени едно или повече от следните условия:

i)

в случая на участници, които имат достъп до пределно кредитно улеснение: получателят на дадено плащане е използвал пределното кредитно улеснение поради техническа неизправност на TARGET2; и/или

ii)

за всички участници: било е технически невъзможно да се използва паричният пазар или такова рефинансиране е било невъзможно поради други обективно оправдани причини.

3.   Изчисляване на обезщетението

а)

По отношение на предложението за обезщетение на платец:

i)

административната такса е в размер на 50 EUR за първото неизпълнено платежно нареждане, 25 EUR за всяко от следващите четири такива платежни нареждания и 12,50 EUR за всяко следващо платежно нареждане. Административната такса се изчислява поотделно за всеки платец;

ii)

лихвеното обезщетение се определя чрез прилагане на референтна лихва, която се изчислява към съответния ден. Референтната лихва е по-ниската измежду лихвата ЕОНИА (EONIA, Euro Overnight Index Average) и пределния лихвен процент за кредитиране. Референтната лихва се прилага до размера на платежното нареждане, неизпълнено поради техническа неизправност на TARGET2, за всеки ден през периода от датата на фактическото или планираното във връзка с платежни нареждания, посочени в параграф 2, буква а), ii), подаване на платежното нареждане до датата, на която платежното нареждане е или е могло да бъде успешно изпълнено. Постъпленията, получени от депозиране в Еуросистемата на средства от неизпълнени платежни нареждания, се приспадат от сумата на обезщетението; и

iii)

обезщетение за лихви не се изплаща, ако и само доколкото средствата от неизпълненото платежно нареждане са вложени на пазара или са използвани за изпълнение на изискванията за задължителни минимални резерви.

б)

По отношение на предложението за обезщетение на получателя на плащане:

i)

административната такса е в размер на 50 EUR за първото неизвършено платежно нареждане, 25 EUR за всяко от следващите четири такива платежни нареждания и 12,50 EUR за всяко следващо платежно нареждане; и

ii)

методът, предвиден в буква а), ii), за изчисляване на лихвеното обезщетение се прилага при условие, че обезщетението за лихва се заплаща в размер, равен на разликата между пределния лихвен процент за кредитиране и референтната лихва, и се изчислява върху размера на използваното в резултат на техническа неизправност на TARGET2 пределното кредитно улеснение.

4.   Процедурни правила

а)

Искането за обезщетение се извършва със заявление по образец, достъпно на уебсайта на [посочете име на ЦБ] на английски език (вижте [посочете уебсайта на ЦБ]). Платците подават отделно заявление по образец за всеки получател на плащане и получателите на плащане подават самостоятелно заявление по образец за всеки платец. В подкрепа на информацията, посочена в заявлението по образец, се предоставят достатъчно допълнителна информация и документи. По отношение на едно определено плащане или платежно нареждане се прави само една заявление.

б)

В срок от четири седмици от техническата неизправност на TARGET2 участниците подават заявлението/ята по образец до [посочете име на ЦБ]. Всякаква допълнителна информация и доказателства, изискани от [посочете име на ЦБ], се предоставят в срок от две седмици от предявяването на такива искания.

в)

[посочете име на ЦБ] преглежда заявленията и ги препраща на ЕЦБ. Освен ако не е решено друго от Управителния съвет на EЦБ и съобщено на участниците, всички получени заявления се разглеждат не по-късно от 14 седмици след настъпването на техническа неизправност на TARGET2.

г)

[посочете име на ЦБ] съобщава на съответните участници резултата от решението по буква в). Ако решението е за предложение за обезщетение, съответните участници в срок от четири седмици от съобщаването на това предложение го приемат или отхвърлят по отношение на всяко плащане или платежно нареждане, съдържащо се във всяко заявление, чрез подписване на стандартно писмо за приемане (във формата, достъпна на уебсайта на [посочете име на ЦБ] (виж [добавете интернет адреса на уебсайта на ЦБ]). Ако такова писмо не е получено от [посочете име на ЦБ] в срок от четири седмици, се счита, че съответните участници са отхвърлили предложението за обезщетение.

д)

[посочете име на ЦБ] изплаща обезщетение след получаване на писмото за приемане на обезщетението от участника. Не се дължи лихва по плащане за обезщетение.

Допълнение III

ОБРАЗЦИ НА СТАНОВИЩА ОТНОСНО ПРАВОСПОСОБНОСТТА И ОТНОСНО ДЪРЖАВИТЕ

Образец на становище относно правоспособността на участниците в TARGET2

[Име на ЦБ]

[адрес]

Участие в [наименование на системата]

[място], [дата]

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

В качеството ни на [юрисконсулти или външни правни консултанти] на [посочете името на участника или на клона на участника] ни беше възложено да представим становище относно проблеми, възникващи съгласно законодателството на [държавата, където е уставен участникът: наричана по-долу „държавата“] във връзка с участието на [посочете името на участника] (наричан по-долу „участника“) в [наименование на системния компонент на TARGET2] (наричан по-долу „системата“).

Настоящото становище се ограничава до [прилагателно, обозначаващо държава] право, действащо към датата на настоящото становище. За целите на настоящото становище ние не сме проучвали правото на някоя друга държава и не изразяваме изрично или имплицитно становище в това отношение. Представените по-долу твърдения и мнения се отнасят до [прилагателно, обозначаващо държава] право с еднаква точност и валидност, независимо от това дали при подаването на платежните нареждания или при получаването на плащания участникът действа чрез главното си управление или чрез един или няколко клона, учредени във или извън [държавата].

I.   РАЗГЛЕДАНИ ДОКУМЕНТИ

За целите на настоящото становище разгледахме:

1.

заверено копие на [посочете съответния/те документ/и за учредяване] на участника, които са валидни към настоящата дата;

2.

[ако е приложимо] извлечение от [посочете съответния фирмен регистър] и [ако е приложимо] [регистъра на кредитните институции или друг подобен регистър];

3.

[доколкото е приложимо] копие от лиценза на участника или друг документ, удостоверяващ, че той има разрешение за извършване на банкови, инвестиционни, парично-преводни или други финансови услуги в [държава];

4.

[доколкото е приложимо] копие от решение, прието от съвета на директорите или от друг управителен орган на участника, на [посочете дата], [посочете година], удостоверяващи, че участникът е съгласен да спазва определените по-долу документи на системата; и

5.

[посочете всички пълномощни и други документи, от които произтичат или които удостоверяват правомощията на лицето или лицата, които подписват съответните документи на системата (както са определени по-долу) от името на участника];

и всички други документи, отнасящи се до конституирането, правомощията и разрешенията на участника, които са необходими или подходящи за представянето на настоящото становище (наричани по-долу „документи на участника“).

За целите на настоящото становище също разгледахме:

1.

[посочете договореностите в изпълнение на Хармонизираните условия за участие в TARGET2] за системата от [посочете дата] (наричани по-долу „правилата“) и ;

2.

[…].

Правилата и […] се наричат по-долу „документи на системата“ (а заедно с документите на участника се наричат „документите“).

II.   ДОПУСКАНИЯ

За целите на настоящото становище приехме по отношение на документите, че:

1.

документите на системата, които ни бяха предоставени, са оригинали или заверени с оригинала копия;

2.

условията на документите на системата и възникващите от тях права и задължения са валидни и правно обвързващи по [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право, което ги урежда, и изборът на [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право да урежда документите на системата е признат по [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право;

3.

документите на участника съответстват на правоспособността и правомощията на съответните страни и са надлежно одобрени, приети и подписани, а ако е необходимо и предоставени от съответните страни; и

4.

документите на участника обвързват страните, до които са отправени, и определените в тях условия не са нарушени.

III.   СТАНОВИЩА ОТНОСНО УЧАСТНИКА

A.

Участникът е дружество, надлежно създадено и регистрирано или по друг начин надлежно учредено или организирано по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

Б.

Участникът има всички необходими правомощия съгласно дружественото право, за да се ползва от правата си и изпълнява задълженията си по документите на системата, по които е страна.

В.

Приемането или изпълнението от участника на правата и задълженията по документите на системата, по които е страна, следва да не засягат по никакъв начин разпоредбите на законов или подзаконов акт по [прилагателно, обозначаващо държава] право, приложимо към участника или към документите на участника.

Г.

Във връзка с приемането, валидността или прилагането на документите на системата или на упражняването на правата и изпълнението на задълженията, възникващи от тях, от участника не могат да се изискват допълнителни разрешения, одобрения, съгласия, вписвания, регистрации, нотариални заверки или други удостоверения от който и да е съд или правителствен, съдебен или публичен орган, който е компетентен в [държава].

Д.

Участникът е предприел всички необходими корпоративни действия и е взел други мерки, необходими по [прилагателно, обозначаващо държава] право, за да се гарантира, че задълженията му по документите на системата са законосъобразни, валидни и обвързващи.

Настоящото становище е валидно към датата, посочена в него, и е адресирано единствено до [посочете името на ЦБ] и до [участника]. Трети лица не могат да се ползват от настоящото становище. Без нашето предварително писмено съгласие неговото съдържание не може да бъде разкривано пред лица, различни от неговите получатели и техните правни консултанти, с изключение на Европейската централна банка и националните централни банки от Европейската система на централните банки [и [националната централна банка/съответните регулаторни органи] на [държава]].

С уважение,

[подпис]

Образец на становище относно държавите за участници в TARGET2 извън ЕИП

[Име на ЦБ]

[адрес]

[наименование на системата]

[място], [дата]

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

В качеството ни на [външни] правни консултанти на [посочете името на участника или на клона на участника] („участника“) ни беше възложено по отношение на въпросите, възникващи по [прилагателно, обозначаващо държавата, в която е учреден участникът; наричано по-долу „прилагателно, обозначаващо държавата“] право, да представим настоящото становище относно [прилагателно, обозначаващо държавата] право във връзка с участието на участника в система, която е компонент на TARGET2 (наричана по-долу „системата“). По смисъла на настоящото становище [прилагателно, обозначаващо държавата] право означава всички приложими разпоредби по [прилагателно, обозначаващо държава] право. Нашето становище се базира на [прилагателно, обозначаващо държавата] право, като се отделя особено внимание на участника, учреден извън [посочете държава-членка на системата] по отношение на правата и задълженията, възникващи от участието му в системата, в представените по-долу документите на системата.

Настоящото становище се ограничава до [прилагателно, обозначаващо държавата] право, в сила към датата на настоящото становище. За целите на настоящото становище ние не сме проучвали правото на някоя друга държава и не изразяваме изрично или имплицитно становище в това отношение. Приемаме, че настоящото становище няма да бъде повлияно от правото на друга държава.

1.   РАЗГЛЕДАНИ ДОКУМЕНТИ

При изготвянето на настоящото становище разгледахме изброените по-долу документи и други документи, за които считаме, че са необходими и подходящи.

1.

[посочете договореностите в изпълнение на Хармонизираните условия за участие в TARGET2] за системата от [посочете дата] (наричани по-долу „правилата“); и

2.

всеки друг документ, уреждащ системата и/или отношенията между участника и други участници в системата, и между участниците в системата и [добавете името на ЦБ].

Правилата и […] се наричат по-долу „документи на системата“

2.   ДОПУСКАНИЯ

За целите на настоящото становище по отношение на документите на системата приехме, че:

1.

документите на системата съответстват на правоспособността и правомощията на съответните страни и са надлежно одобрени, приети или подписани, а ако е необходимо, и предоставени от съответните страни;

2.

разпоредбите на документите на системата и произтичащите от тях права и задължения са валидни и правно обвързващи по [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право, което е приложимо за тях и изборът на [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право да урежда документите на системата е признато от [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право;

3.

участниците в системата, чрез които се подават платежни нареждания и се получават плащания или чрез които се упражняват правата и изпълняват задълженията по документите на системата, имат лиценз за предоставяне на парично-преводни услуги във всички съответни държави; и

4.

документите, предоставени като копие или като образци, съответстват на оригиналите.

3.   СТАНОВИЩЕ

Въз основа на и при условията на изложеното по-горе и при условията на представените по-долу позиции, нашето становище е:

3.1.   Специфични за държавата правни аспекти [доколкото са приложими]

Следните характеристики на [прилагателно, обозначаващо държавата] право са в съответствие със и не засягат по какъвто и да е начин задълженията на участника, възникващи от документите на системата: [списък на специфичните за държавата правни аспекти].

3.2.   Общи проблеми относно несъстоятелността

3.2.a.   Видове производства по несъстоятелност

Единствено следните видове производства по несъстоятелност (включително спогодба или оздравително производство), които за целите на настоящото становище включват всички производства във връзка с активите на участника или негов клон в [държава], се прилагат към участника: [списък на производствата на оригиналния език и в превод на английски език] (наричани по-долу заедно „производства по несъстоятелност“).

Освен производството по несъстоятелност към участника, неговите активи или клонове в [държава] се прилагат уредените по [прилагателно, обозначаващо държава] право: [посочете на оригиналния език и в превод на английски език приложимите мораториуми, производства по принудително изпълнение или други производства, в резултат на които плащанията към и/или от участника могат временно да се прекратят или ограничат, както и други подобни производства – избройте ги на оригиналния език и в превод на английски език] (наричани общо „производства“).

3.2.б.   Международни спогодби за несъстоятелността

[Държава] или определени териториални политически единици в [държава] е/са страна/и по следните спогодби за несъстоятелност: [посочете, ако е приложимо, спогодби, които засягат или могат да засегнат настоящото становище].

3.3.   Правно действие на документите на системата

При условията на представените по-долу позиции, всички разпоредби на документите на системата по [прилагателно, обозначаващо държава] право са обвързващи и изпълними, особено в случаите на откриване на производство по несъстоятелност или друго производство срещу участника.

В частност, нашето становище е:

3.3.a.   Обработка на платежни нареждания

Разпоредбите за обработка на платежни нареждания от [списък на разделите] от правилата са валидни и изпълними. В частност, всички платежни нареждания, обработвани съгласно тези раздели, са валидни, обвързващи и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право. Разпоредбата от правилата, определяща точния момент, в който платежното нареждане, подадено от участник в системата, става изпълнимо и неотменимо ([посочете раздела от правилата]), е валидна, обвързваща и изпълнима по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.б.   Правомощия на [посочете името на ЦБ] да изпълнява функциите си

Откриването на производство по несъстоятелност или друго производство срещу участника не засяга правомощията на [посочете името на ЦБ], възникващи по силата на документите на системата. [Отбележете [доколкото е приложимо]: Същото становище се отнася и за друго лице, което предоставя на участника услуги, непосредствено необходими за участие в системата (например доставчик на мрежови услуги)].

3.3.в.   Средства за правна защита в случай на неизпълнение

Ако е приложимо към участника, разпоредбите в [списък на разделите] от правилата относно изпълнение на задължения преди да станат изискуеми, прихващане на вземания с депозити на участника, изпълнение върху заложено имущество, временно или окончателно прекратяване на участие, вземания по лихва за просрочка, прекратяване на споразумения и сделки ([посочете други релевантни клаузи от правилата или документите на системата]) са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.г.   Временно или окончателно прекратяване

Ако е приложимо към участника, разпоредбите на [списък на разделите] от правилата (по отношение на временното или окончателно прекратяване на участието на участника в системата при откриване на производство по несъстоятелност или друго производство, или други случаи на неизпълнение по смисъла на документите на системата, или ако участникът представлява системен риск или има сериозни оперативни проблеми) са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.д.   Санкции

Ако е приложимо към участника, разпоредбите на [списък на разделите] от правилата по отношение на санкциите, наложени на участник, който не е могъл да върне навреме кредит в рамките на деня или овърнайт кредит, са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.е.   Прехвърляне на права и задължения

Без предварителното писмено съгласие на [посочете ЦБ] правата и задълженията на участника не могат да бъдат прехвърляни, изменяни или по друг начин преотстъпвани от участника на трети лица.

3.3.ж.   Избор на приложимо право и подсъдност

Разпоредбите на [посочете разделите] от правилата и особено тези, отнасящи се до приложимото право, решаването на спорове, компетентните съдилища и исковите молби, са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.4.   Недействителност на преференциални сделки

Считаме, че нито задълженията, произтичащи от документите на системата, нито тяхното изпълнение преди откриване на производството по несъстоятелност или друго производството срещу участника, могат да бъдат засегнати по [прилагателно, обозначаващо държавата] право от преференциални, недействителни или други подобни сделки и действия.

По-конкретно и без ограничение на предходното, поддържаме настоящото становище във връзка с всички платежни нареждания, подадени от участниците в системата. В частност, считаме, че разпоредбите на [посочете разделите] от правилата, установяващи правното действие и неотменяемостта на платежните нареждания, са валидни и изпълними, и платежните нареждания, подадени от участник и обработени съгласно [посочете разделите] от правилата, не могат да бъдат засегнати по [прилагателно, обозначаващо държава] право от преференциални, недействителни или други подобни сделки и действия.

3.5.   Запор

Ако кредитор на участника иска налагане на запор (включително заповед за блокиране на средства, заповед за изземване или всяка друга частно- или публичноправна процедура за защита на обществения интерес или на правата на кредиторите на участника) – наричани по-долу „запор“ – по [прилагателно, обозначаващо държава] право от съд или от съдебен, правителствен или друг [прилагателно, обозначаващо държава] публичен компетентен орган, ние считаме, че [добавете анализи и обяснения]:

3.6.   Обезпечение [ако е приложимо]

3.6.a.   Прехвърляне на права или депозирани активи с цел обезпечение по договор за залог, репо сделка и/или поръчителство

Прехвърляне с цел обезпечение е валидно и изпълнимо по [прилагателно, обозначаващо държава] право. В частност, учредяването на и изпълнението върху залог или репо сделка по [посочете съответните договорености с ЦБ] са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право. В случай че за участието на участника в системата е необходимо поръчителство от друг правен субект, това поръчителство е обвързващо без ограничение на размера на сумата, за която се поръчителства, и без оглед на икономическото състояние на участника и е изпълнимо спрямо поръчителя.

3.6.б.   Предимство на интересите на прехвърлителите, залогодателите или обезпечителите по репо сделки пред тези на други кредитори

В случай на производство по несъстоятелност или друго производство срещу участника, правата или активите, прехвърлени с цел обезпечение, или заложени от участника в полза на [посочете ЦБ] или други участници в системата, имат предимство пред вземанията на всички други кредитори на участника; другите кредитори не могат да се удовлетворят от тях предпочтително.

3.6.в.   Удовлетворяване на претенции от обезпечения

В случай на производство по несъстоятелност или друго производство срещу участника, другите участници в системата и [посочете името на ЦБ] в качеството си на [според случая, прехвърлители, залогодатели или обезпечители по репо сделки] могат да се удовлетворят от правата и активите на участника чрез действия от [посочете името на ЦБ] съгласно правилата.

3.6.г.   Форма и изисквания за регистрация

Няма изисквания за формата на прехвърлянето на права или имущество на участника с цел обезпечение или за учредяването на и изпълнението върху залог или репо сделка с оглед на такива права или имущество, и не е необходимо [прехвърляне с цел обезпечение, залог или репо сделка, според случая, или някакви особености на такива [прехвърляния, залог или репо сделка, според случая]] да бъдат регистрирани или вписани в компетентния съд или в компетентния за [държава] правителствен, съдебен или публичен орган.

3.7.   Клонове [доколкото е приложимо]

3.7.a.   Становището се отнася и за действия, извършвани от клонове

Представените по-горе твърдения и мнения за участника се отнасят по [прилагателно, обозначаващо държава] право с еднаква точност и валидност за случаите, когато участникът действа чрез своя/ите клон/ове, учреден/и извън [държавата].

3.7.б.   Спазване на правото

Упражняването на правата и изпълнението на задълженията по документите на системата и подаването, трансмисията или получаването на платежни нареждания от клон на участник не нарушават [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.7.в.   Необходимо упълномощаване

За упражняването на правата и изпълнението на задълженията по документите на системата и подаването, трансмисията или получаването на платежни нареждания от клон на участник, не са необходими допълнителни разрешения, одобрения, съгласия, вписвания, регистрации, нотариални заверки или други удостоверения от съд или правителствен, съдебен или публичен орган, компетентен в [държава].

Настоящото становище е валидно към посочената в него дата и е адресирано единствено до [посочете името на ЦБ] и до [участник]. Трети лица не могат да се ползват от настоящото становище. Без нашето предварително писмено съгласие неговото съдържание не може да бъде разкривано пред лица, различни от неговите получатели и техните правни консултанти, с изключение на Европейската централна банка и националните централни банки от Европейската система на централните банки [и [националната централна банка/съответни регулаторни органи] на [държава]].

С уважение,

[подпис]

Допълнение IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА РАБОТАТА И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

1.   Общи разпоредби

а)

Настоящото допълнение установява договореностите между [посочете име на ЦБ] и участниците или спомагателните системи, ако един или повече елементи на ЕСП или телекомуникационната мрежа се повредят или бъдат засегнати от необичайно външно събитие, или ако повредата засегне някой участник или спомагателна система.

б)

Всяко посочване на определено време в настоящото допълнение се отнася до времето на Европейската централна банка, тоест местното време там, където е седалището на ЕЦБ.

2.   Мерки за непрекъсваемост на работата и обработка при извънредни ситуации

а)

В случай че настъпи необичайно външно събитие и/или има повреда на ЕСП или на телекомуникационната мрежа, които засягат нормалното функциониране на TARGET2, [посочете име на ЦБ] има право да вземе мерки за непрекъсваемост на работата и обработка при извънредни ситуации.

б)

TARGET2 разполага със следните основни мерки за непрекъсваемост на дейността и обработката при извънредни ситуации:

i)

преместване на дейността на ЕСП на друго място;

ii)

промяна на работното време на ЕСП; и

iii)

започване на обработката при извънредни ситуации на много критични и критични плащания, както е предвидено съответно в параграф 6, букви в) и г).

в)

Във връзка с мерките за непрекъсваемост на работата и обработка при извънредни ситуации, [посочете име на ЦБ] разполага с пълна свобода на преценка дали и какви мерки да предприеме, за да извърши сетълмент на платежните нареждания.

3.   Съобщение за инцидент

а)

Информация за повреда на ЕСП и/или за необичайно външно събитие се съобщава на участниците чрез вътрешните канали за комуникация, модула за информация и контрол и T2IS. По-конкретно, съобщенията до участниците съдържат следната информация:

i)

описание на събитието;

ii)

очакваното забавяне на обработката (ако е известно);

iii)

информация за взетите вече мерки; и

iv)

указание към участниците.

б)

Освен това [посочете име на ЦБ] може да уведоми участниците за друго съществуващо или очаквано събитие, което е в състояние да засегне нормалното функциониране на TARGET2.

4.   Преместване на дейността на ЕСП на друго място

а)

В случай че настъпи някое от събитията, посочени в параграф 2, буква а), дейността на ЕСП може да бъде преместена на друго място в същия или в различен регион.

б)

В случай че дейността на ЕСП е преместена в различен регион, участниците полагат максимални усилия, за да възстановят позициите си до онези към момента на повредата или настъпването на необичайното външно събитие и предоставят на [посочете име на ЦБ] цялата съответна информация в тази връзка.

5.   Промяна на работното време

а)

Обработката през деня на TARGET2 може да бъде удължена или началото на нов работен ден за TARGET2 може да бъде отложено. През удълженото работно време на TARGET2 платежните нареждания се обработват в съответствие с [посочете договореностите в изпълнение на Хармонизираните условия] при условията на измененията, съдържащи се в настоящото допълнение.

б)

Обработката през деня може да бъде удължена и по този начин да се отложи краят на работното време, ако повредата на ЕСП е настъпила през деня, но е била отстранена преди 18,00 ч. Отлагането на края на работното време при обичайни обстоятелства не може да превишава два часа и се съобщава на участниците възможно най-рано. Ако за такова отлагане е съобщено преди 16,50 ч., минималният период от един час след крайния срок за приемане на клиентски и междубанкови платежни нареждания остава в сила. След като е било обявено, такова отлагане вече не може да бъде отменено.

в)

Краят на работното време се удължава в случаите, когато повредата на ЕСП е настъпила преди 18,00 ч. и не е била отстранена до 18,00 ч. [Посочете име на ЦБ] уведомява участниците незабавно за удължаването на работното време.

г)

При възстановяване на ЕСП се извършват следните действия:

i)

[Попълнете име на ЦБ] урежда всички чакащи плащания в срок от един час; този срок се намалява до 30 минути, в случай че повредата на ЕСП е настъпила в 17,30 ч. или по-късно (в случаите, когато повредата на ЕСП е съществувала в 18,00 ч.).

ii)

Крайното салдо на участниците се приключва в срок от един час; този срок се намалява до 30 минути, в случай че повредата на ЕСП е настъпила в 17,30 ч. или по-късно, в случаите, когато повредата на ЕСП е съществувала в 18,00 ч.

iii)

В крайния срок за приемане на междубанкови плащания се извършва обработката в края на деня, включително използване на ликвидните улеснения на Еуросистемата с постоянен достъп.

д)

Спомагателните системи, които изискват ликвидност рано сутринта, трябва да разполагат със средства, за да се справят със случаите, когато обработката през деня не може да започне поради повреда на ЕСП от предишния ден.

6.   Работа при извънредни ситуации

а)

Ако счете за необходимо, [посочете име на ЦБ] инициира обработката на платежни нареждания при извънредни ситуации в Модула за извънредни ситуации на ЕСП. В такива случаи на участниците се предоставя единствено минимален набор от услуги. [Посочете име на ЦБ] информира своите участници чрез всички възможни средства за комуникация за началото на обработката при извънредни ситуации.

б)

При работа в извънредни ситуации платежните нареждания се обработват ръчно от [посочете име на ЦБ].

в)

Следните плащания се считат за „много критични“ и [посочете име на ЦБ] полага максимални усилия, за да ги обработи при ситуация на извънредни ситуации:

i)

плащания, свързани със CLS Bank International;

ii)

сетълмент на EURO1 в края на деня; и

iii)

искане за предоставяне на допълнително обезпечение на централен контрагент.

г)

Следните видове плащания се считат за „критични“ и [посочете име на ЦБ] може да реши да инициира тяхната обработка при извънредни ситуации:

i)

плащания във връзка със сетълмент в реално време на свързани системи за сетълмент на ценни книжа; и

ii)

допълнителни плащания, ако са необходими за избягване на системен риск.

д)

Участниците подават платежни нареждания за обработка при извънредни ситуации и информация за получателя на плащането се извършва чрез [посочете средствата за комуникация]. Информация относно салдото по сметка, дебитни и кредитни операции може да се получи чрез [посочете име на ЦБ].

е)

Платежни нареждания, които вече са подадени до TARGET2-[посочете ЦБ/държава], но са наредени на опашка, могат също да са предмет на обработка при извънредни ситуации. В тези случаи [посочете име на ЦБ] полага усилия да избегне двойна обработка на платежни нареждания. Участниците носят риска от двойната обработка, ако е извършена такава.

ж)

При обработката на платежни нареждания в извънредни ситуации участникът предоставя допълнителни обезпечения. По време на работа при извънредни ситуации входящите плащания при извънредни ситуации могат да се използват за финансиране на изходящите плащания при извънредни ситуации. За целите на обработката при извънредни ситуации наличната ликвидност на участниците може и да не се вземе предвид от [посочете име на ЦБ].

7.   Повреди, свързани с участници или спомагателни системи

а)

В случай че участник има проблем, който го възпрепятства да извърши плащане в TARGET2, той е отговорен за разрешаването на проблема. По-конкретно, участникът може да използва собствени решения или функционалността на модула за информация и контрол, тоест сумарни резервни плащания или плащания при извънредни ситуации (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

б)

Ако участник реши да използва функционалността на модула за информация и контрол за извършване на сумарни резервни плащания, [посочете име на ЦБ] предоставя, ако участникът поиска, тази функционалност през модула за информация и контрол. Ако участникът поиска, [посочете име на ЦБ] изпраща съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, за да уведоми другите участници относно използваните от участника сумарни резервни плащания. Участникът е отговорен за изпращането на такива сумарни резервни плащания единствено спрямо други участници, с които той е договорил на двустранна основа използването на такива плащания, както и за всички други действия във връзка с такива плащания.

в)

Ако посочените в буква а) мерки са изчерпани или са неефективни, участникът може да поиска помощ от [добавете име на ЦБ].

г)

В случай че повредата засяга спомагателна система, тази спомагателна система е отговорна за отстраняването на повредата. Ако спомагателната система поиска, [посочете име на ЦБ] може да реши да действа от нейно име. [Посочете име на ЦБ] решава по собствено усмотрение каква помощ да окаже на спомагателната система, включително и при сетълмент през нощта на спомагателната система. При извънредни ситуации могат да се вземат следните мерки:

i)

спомагателната система инициира клирингови плащания (тоест плащания, които не са свързани с основната транзакция) през интерфейса на участника;

ii)

[посочете име на ЦБ] създава и/или обработва XML-указания/файлове от името на спомагателната система; и/или

iii)

извършва [посочете име на ЦБ] клирингови плащания от името на спомагателната система.

д)

Двустранните споразумения между [посочете име на ЦБ] и съответната спомагателна система съдържат в по-големи подробности мерки при извънредни ситуации във връзка със спомагателните системи.

8.   Други разпоредби

а)

В случай че определени данни не са на разположение поради настъпване на някое от събитията, посочени в параграф 3, буква а), [посочете име на ЦБ] може да започне или продължи обработката на платежни нареждания и/или да оперира TAREGT2-[посочете ЦБ/държава] въз основа на последните налични данни, както е определено от [посочете име на ЦБ]. Ако е поискано от [посочете име на ЦБ], участниците и спомагателните системи изпращат отново техните FileAct/Interact–съобщения или извършват всяко друго действие, считано за подходящо от [посочете име на ЦБ].

б)

В случай на повреда в [посочете име на ЦБ], някои или всички технически действия във връзка с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] могат да се извършат от друга ЦБ на Еуросистемата.

в)

[Посочете име на ЦБ] може да поиска от участниците да участват в редовни или извънредни проверки на мерките за непрекъсваемост на работата и обработката при извънредни ситуации, обучение или други превантивни договорености, считани за необходими от [посочете име на ЦБ]. Всички разходи, понесени от участниците в резултат на тези проверки или други договорености, са за сметка единствено на участниците.

Допълнение V

РАБОТЕН ГРАФИК

1.

TARGET2 е отворена през всички дни с изключение на съботите, неделите, Нова година, Велики петък и Велики понеделник (съгласно календара, който се прилага на мястото, където е седалището на ЕЦБ), 1 май, Коледа и 26 декември.

2.

Референтното време за системата е времето на Европейската централна банка, тоест местното време там, където е седалището на ЕЦБ.

3.

Работният ден започва вечерта на предишния работен ден и има следния график:

Време

Описание

6,45—7,00 ч.

Бизнес прозорец за подготовка на дневните операции (1)

7,00—18,00 ч.

Обработка през деня

17,00 ч.

Преустановяване на приемане на клиентски плащания (тоест плащания, при които наредителят и/или бенефициентът на плащане не е директен или индиректен участник; те се идентифицират в системата чрез използването на съобщение МТ 103 или МТ 103+)

18,00 ч.

Преустановяване на приемане на междубанковите плащания (тоест плащания, различни от клиентските)

18,00—18,45 ч. (2)

Обработка в края на деня

18,15 ч. (2)

Общо преустановяване на използването на ликвидни улеснения с постоянен достъп

(Малко по-късно) 18,30 ч. (3)

Данните за актуализиране на счетоводните системи са достъпни за ЦБ

18,45—19,30 ч. (3)

Начало на обработката за деня (нов работен ден)

19,00 ч. (3) – 19,30 ч. (2)

Предоставяне на ликвидност по сметка в платежния модул

19,30 ч. (3)

Съобщение „начало на процедурата“ и сетълмент на постоянни нареждания за прехвърляне на ликвидност от сметки в платежния модул към подсметка/и/огледални сметки (сетълмент, свързан със спомагателна система)

19,30 (3) – 22,00 ч.

Изпълнение на трансфери за допълнителна ликвидност през модула за информация и контрол преди спомагателната система да изпрати съобщение „началото на цикъла“; период на сетълмент на операции на спомагателни системи, извършвани през нощта, (единствено за процедчра за сетълмент 6 на спомагателните системи, както е посочено в приложение IV)

22,00—1,00 ч.

Период на техническа поддръжка

1,00—6,45 ч.

Процедура за сетълмент на операции на спомагателни системи, извършвани през нощта, (единствено за процедура за сетълмент 6 на спомагателните системи)

4.

Модулът за информация и контрол може да бъде използван за прехвърляне на ликвидност от 19,30 ч. (4) до 18,00 ч. на следващия ден, с изключение на периода за техническа поддръжка от 22,00 ч. до 1,00 ч.

5.

Работното време може да бъде изменено, в случай че се приемат мерки за непрекъсваемост на работата в съответствие с допълнение IV, параграф 5.


(1)  Операции през деня означава обработка през деня и обработка в края на деня.

(2)  Приключва 15 минути по-късно през последния ден от периода на поддържане на резервите.

(3)  Започва 15 минути по-късно през последния ден от периода на поддържане на резервите.

(4)  Започва 15 минути по-късно през последния ден от периода на поддържане на резервите.

Допълнение VI

ТАБЛИЦА ЗА ТАКСИТЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Такси за директни участници

1.

Месечната такса за обработката на платежни нареждания в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] за директни участници в зависимост от избраната от директния участник възможност е:

а)

100 EUR за всяка сметка в платежния модул и твърда такса в размер на 0,80 EUR за всяка транзакция (дебитна операция); или

б)

1 250 EUR за всяка сметка в платежния модул и такса за всяка транзакция, определена на основата на обема на транзакциите (дебитна операция) за месец:

Диапазон

От

До

Цена

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Над 100 000

0,125 EUR

Няма такса при прехвърляне на ликвидност между сметка в платежния модул на участник и неговата подсметка.

2.

Месечната такса за многоадресен достъп е 80 EUR за всеки 8-цифрен BIC-адрес, различен от банковия идентификационен код на сметката на директния участник.

3.

Директни участници, които не желаят банковият идентификационен код на тяхната сметка да бъде публикуван в директорията на TARGET2, заплащат допълнителна месечна такса в размер на 30 EUR за сметка.

4.

Таксата за всяка регистрация на индиректен участник от директен участник в директорията на TARGET2 е в размер на 20 EUR.

5.

Таксата за всяка регистрация в директорията на TARGET2 на адресат с BIC, включително клонове на директни или индиректни участници, е в размер на 5 EUR.

Такси за пул за осигуряване на ликвидност

6.

При CAI-режим месечната такса е в размер на 100 EUR за всяка сметка, включена в групата.

7.

При АL-режим месечната такса е в размер на 200 EUR за всяка сметка, включена в АL-групата. Ако АL-групата използва CAI-режим, за сметки, които не са включени в АL-режим, се заплаща месечна такса в размер на 100 EUR за сметка.

8.

При АL- и CAI-режим за всички плащания на участниците в групата се прилагат намаляващите такси, посочени в таблицата по параграф 1, буква б), все едно, че тези плащания са изпратени от една сметка.

9.

Месечната такса в размер на 1 250 EUR, посочена в параграф 1, буква б), се плаща от мениджъра на съответната група, а месечна такса в размер на 100 EUR, посочена в параграф 1, буква а), се плаща от всички останали членове на групата. Ако АL-група е част от CAI-група и ако мениджърът на АL-групата и мениджърът на CAI-групата са едно и също лице, се заплаща еднократно месечната такса в размер на 1 250 EUR. Ако АL-групата е част от CAI-група и мениджърът на СAI-групата е различен от мениджъра на АL-групата, мениджърът на CAI-групата плаща допълнителна месечна такса в размер на 1 250 EUR. В този случай общата фактура за всички такси в CAI-групата (включително сметките на АL-групата) се изпращат на мениджъра на CAI-групата.

Фактуриране

10.

За директните участници се прилагат следните правила за фактуриране. Директният участник (мениджърът на АL- или на CAI-групата, в случай че се използва AL- или CAI-режим) получава не по-късно от петия работен ден на следващия месец фактурата за предишния месец, посочваща дължимите такси. Плащането се извършва най-късно на десетия работен ден от този месец по сметка, посочена от [посочете името на ЦБ], и се дебитира от тази сметката в платежния модул на участника.

Допълнение VII

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГРЕГИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ – ВАРИАНТ А

Образец за използване на AL-режим от една или повече кредитни институции

Между, от една страна,

[участник], титуляр на сметка/и в платежния модул № [..................................], при [посочете ЦБ], представляван от [..............................................................], действащ като [..........................................],

[участник], титуляр на сметка/и в платежния модул № [..................................], при [посочете ЦБ] представляван от [..............................................................], действащ като [..........................................],

[участник], титуляр на сметка/и в платежния модул № [.................................], при [посочете ЦБ] представляван от [..............................................................], действащ като [..........................................],

(по-долу „членовете на AL-група“),

и от друга страна,

[име на AL-НЦБ],

[име на AL-НЦБ],

[име на AL-НЦБ],

(по-долу „AL-НЦБ“)

(членовете на AL-групата и AL-НЦБ, наричани по-долу заедно „Страните“)

като имат предвид, че:

(1)

От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от платежни системи, определени като такива по съответното национално законодателство за прилагане на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (1).

(2)

Участниците в един или повече системни компоненти на TARGET2 могат, при определени обстоятелства, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2, да създадат AL-група, посредством която се агрегира ликвидност по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата.

(3)

Агрегирането на ликвидност позволява на членовете на AL-групата да извършват сетълмент на платежни нареждания за сума, надвишаваща наличната ликвидност по техните съответни сметки в платежния модул, при условие че общата стойност на всички такива платежни нареждания никога не надвишава общия размер на наличната ликвидност по всички такива сметки в платежния модул. Възникналата дебитна позиция по една или повече от тези сметки в платежния модул представлява кредит в рамките на деня, чието предоставяне се урежда съгласно съответните национални договорености, при условията на измененията, описани в настоящото споразумение; и по-конкретно, такава дебитна позиция е обезпечена с наличната ликвидност по сметките в платежния модул на другите членове на AL-групата.

(4)

Действието на настоящия механизъм няма за цел да обедини различните сметки в платежния модул, които съгласно ограниченията описани в настоящото споразумение, продължават да се държат изключително от техните съответни титуляри.

(5)

Настоящият механизъм има за цел да избегне фрагментирането на ликвидност в различните системни компоненти на TARGET2 и да опрости управлението на ликвидността в рамките на една група от кредитни институции.

(6)

Настоящият механизъм подобрява цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2.

(7)

[Участник], [участник] и [участник] са свързани съответно с TARGET2-[посочете ЦБ/държава], TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и са обвързани от [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] от [посочете съответните дати],

понастоящем страните се споразумяха за следното:

Член 1

Влизане в сила на настоящото споразумение

Настоящото споразумение и измененията към него влизат в сила единствено когато управляващата НЦБ, след като е получила считаните от нея за необходими информация и документи, потвърди писмено, че настоящото споразумение или измененията към него съответстват на изискванията, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2.

Член 2

Взаимен интерес на членовете на AL-групата и на AL-НЦБ

1.   Членовете на AL-групата декларират и потвърждават изрично, че сключването на настоящото споразумение е в полза на техния взаимен икономически, социален и финансов интерес, тъй като сетълментът на платежните нареждания на всички членове на AL-групата може да се извърши в техния съответен системен компонент на TARGET2 до сума, съответстваща на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, като по този начин се увеличава наличната ликвидност в други системни компоненти на TARGET2.

2.   AL-НЦБ имат взаимен интерес да предоставят кредит в рамките на деня на членовете на AL-групата, тъй като това повишава цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2. Кредитът в рамките на деня е обезпечен в съответствие с член 18 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като дебитното салдо, възникващо от изпълнението на платежното нареждане, е покрито с наличната ликвидност по сметките в платежния модул, държани от другите членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ, които са обезпечени за изпълнение на задълженията, дължими от всеки член на AL-групата към AL-НЦБ.

Член 3

Права и задължения на членовете на AL-група

1.   Членовете на дадена AL-група са солидарно отговорни спрямо всички AL-НЦБ за всички вземания, възникващи от сетълмента в техния съответен системен компонент на TARGET2 на платежното нареждане на даден член на AL-групата. Членовете на AL-групата нямат право да се позовават на вътрешногруповите договорености за разпределяне на задължения с цел избягване на отговорност спрямо AL-НЦБ във връзка с обединяването на всички гореспоменати задължения.

2.   Общата стойност на всички платежни нареждания, изпълнени от членовете на AL-групата по техни сметки в платежния модул, никога не може да превишава общия размер на цялата налична ликвидност по всички такива сметки в платежния модул.

3.   Членовете на AL-група са оправомощени да използват CAI-режим, както е посочено в [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

4.   Членовете на AL-групата сключват вътрешно споразумение помежду си, което съдържа между другото:

а)

правилата за вътрешна организация на AL-групата;

б)

условията, съгласно които мениджърът на AL-групата е длъжен да се отчита пред членовете на AL-групата;

в)

разходите за AL-режима (включително тяхното разпределение между членовете на AL-групата); и

г)

дължимото възнаграждение на членовете на AL-групата за услугите, които те си предоставят взаимно по AL-споразумението, и правилата за изчисляване на финансовата престация.

С изключение на буква г), членовете на AL-групата могат да решат дали да разкрият или не вътрешното споразумение или части от него пред AL-НЦБ. Членовете на AL-групата са задължени да разкрият пред AL-НЦБ информацията, посочена в буква г).

Член 4

Права и задължения на AL-НЦБ

1.   Ако член на AL-група подаде платежно нареждане до неговия съответен системен компонент на TARGET2 за сума, надвишаваща наличната ликвидност по сметката в платежния модул на този член на AL-групата, неговата съответна AL-НЦБ отпуска кредит в рамките на деня, който е обезпечен с наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от член на AL-групата в съответната AL-НЦБ, или по сметките в платежния модул, държани от другите членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ. Този кредит в рамките на деня се урежда от правилата, приложими за предоставянето на кредит в рамките на деня от такава AL-НЦБ.

2.   Платежни нареждания, подадени от член на AL-групата, които водят до превишаване на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, се нареждат на опашка, докато се натрупа достатъчно ликвидност.

3.   С изключение на случаите на образуване на производство по несъстоятелност срещу един или повече от членовете на AL-групата, AL-НЦБ може да поиска от всеки от членовете на AL-групата пълното изпълнение на всички задължения, възникващи от сетълмента на платежни нареждания на член на AL-групата в неговия системен компонент на TARGET2.

Член 5

Назначаване и функции на мениджъра на AL-група

1.   С настоящото членовете на AL-групата определят [посочете участника, определен за мениджър на AL-групата] за управител на AL-групата, който е контактна точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Всички членове на дадена AL-група предоставят на съответната си AL-НЦБ и на мениджъра на AL-групата всяка информация, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително и без ограничение, всяко изменение и прекратяване на връзките между членовете на AL-групата, необходими за да отговарят на определението за група, установено в [посочете съответните разпоредби в договореността/ите по изпълнение на Хармонизираните условия], настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или други съответни разпоредби от договореността/ите по изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Мениджърът на AL-групата предоставя незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, описана в параграф 2, отнасяща се до него или до всеки друг член на AL-групата.

4.   Мениджърът на AL-групата отговоря за наблюдението в рамките на деня върху наличната ликвидност в рамките на AL-групата.

5.   Мениджърът на AL-групата има пълномощно за сметките в платежния модул на членовете на AL-групата и, по-конкретно, действа като представител на членовете на AL-групата във връзка със следните дейности:

а)

всякакви операции на модула за информация и контрол във връзка със сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, включително, но не ограничено до, промяна на приоритета на платежно нареждане, отмяна, промяна на момента на сетълмент, прехвърляне на ликвидност (включително от и към подсметки), промяна на реда на транзакции, чакащи в опашката, запазване на ликвидност във връзка с AL-групата, и задаване и промяна на лимити по отношение на AL-групата;

б)

всички ликвидни операции по приключване в края на деня между сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, гарантиращи, че всички салда по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата са изравнени, така че никоя от тези сметки да няма дебитно салдо в края на деня или, където е приложимо, да има дебитно салдо, което не е обезпечено по подходящ начин (по-долу тази процедура се нарича „изравняване“);

в)

общи указания, съгласно които се извършва автоматично изравняване, т.е. определяне на последователността на сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, по които има ликвидност, за дебитиране в рамките на изравняването;

г)

при липсата на изрични инструкции от мениджъра на AL-групата съгласно букви б) и в) се извършва автоматично изравняване, като се започва от сметката в платежния модул с най-голямото кредитно салдо и се насочва към сметката с най-голямото дебитно салдо.

Същите критерии, определени в букви в) и г), се използват, ако настъпи изпълнително събитие, както е посочено в [посочете съответните разпоредби от договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

6.   Членовете на AL-групата се отказват изрично от всички права спрямо мениджъра на AL-групата съгласно [посочете, ако е приложимо, съответните разпоредби от националното законодателство], възникващи от съвместяването на качеството на този мениджър като титуляр на сметка в платежния модул и член на AL-група с качеството на управител на AL-групата.

Член 6

Роля на управляващата НЦБ

1.   Управляващата НЦБ е контактната точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Всички AL-НЦБ предоставят незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, която е свързана със съответните им членове на AL-групата, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не ограничено до, всяко изменение или прекратяване на връзките между членовете на AL-групата, необходими за да отговарят на определението за група, настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете залога, разпоредбите за приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Управляващата НЦБ има достъп до всяка значима информация във връзка с всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, включително, но не ограничено до, информация във връзка с всички кредитни линии, салда, общ оборот, извършени плащания, чакащи на опашка плащания, както и информация относно лимити и резервиране на ликвидност на членовете на AL-групата.

Член 7

Срок и прекратяване на настоящото споразумение

1.   Настоящото споразумение е безсрочно.

2.   Всеки член на AL-групата може да прекрати едностранно участието си в настоящото споразумение с писмено предизвестие от 14 работни дни до AL-НЦБ, в чиито системен компонент на TARGET2 участва, и до управляващата НЦБ. Управляващата НЦБ потвърждава на този член на AL-групата датата на прекратяване на неговото участие в AL-споразумението и съобщава тази дата на всички AL-НЦБ, които съответно информират техните членове на AL-групата. Ако въпросният член на AL-групата е нейният мениджър, останалите членове на AL-групата назначават незабавно нов мениджър на AL-групата.

3.   Настоящото споразумение или участието на член на AL-групата в настоящото споразумение, според случая, се прекратява автоматично без предварително предизвестие и с незабавно действие, ако настъпи едно или повече от следните събития:

а)

изменение или прекратяване на връзките между всички членовете на AL-групата, необходимо, за да отговарят на определението за група, посочено в [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] или засягащо един или повече членове на AL-групата; и/или

б)

всички членове на AL-групата или един или повече от членовете на AL-групата, вече не отговаря/т на някое от изискванията за използване на AL-режима, описани в [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

4.   Въпреки настъпването на някое от събитията, описани в параграф 3, платежното нареждане, което вече е подадено от участник в AL-група в съответния системен компонент на TARGET2, остава валидно и изпълнимо по отношение на всички членове на AL-групата и AL-НЦБ. [Посочете, ако е приложимо: Освен това [посочете договореностите за залог и/или приключващо нетиране или друго приложимо обезпечение] остават валидни след прекратяването на настоящото споразумение докато всички дебитни позиции по сметките в платежния модул, чиято ликвидност е агрегирана, са изпълнени изцяло от членовете на AL-групата].

5.   Без да се засяга параграф 3, управляващата НЦБ, съгласувано със съответната AL-НЦБ, може да прекрати по всяко време, без предварително предизвестие и с незабавно действие, участието в настоящото споразумение на всеки член на AL-групата, ако този член на AL-групата нарушава някоя от настоящите разпоредби. Такова решение се отправя писмено до всички членове на AL-групата, като се излагат мотивите за решението. Ако участието е прекратено на това основание, членовете на AL-групата, чието участие в настоящото споразумение не е прекратено, имат право да прекратят участието си в настоящото споразумение, при условие, че дадат на управляващата НЦБ и на съответната AL-НЦБ писмено предизвестие от пет работни дни за това. Ако участието на мениджъра на AL-групата е прекратено, останалите членове на AL-групата незабавно определят нов мениджър на AL-групата.

6.   Управляващата НЦБ, съгласувано с останалите AL-НЦБ, може да прекрати настоящото споразумение без предварително предизвестие и с незабавно действие, ако неговото спазване застрашава цялостната стабилност и сигурност на TARGET2 или излага на риск изпълнението от AL-НЦБ на задачите им съгласно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Всяко такова решение се изпраща писмено до членовете на AL-групата и съдържа мотивите на решението.

7.   Настоящото споразумение е валидно, докато има поне двама участници в AL-групата.

Член 8

Процедура за изменение

Всяко изменение на настоящото споразумение, включително приемането на други участници в AL-групата, е валидно и изпълнимо единствено ако всички страни са дали своето изрично писмено съгласие.

Член 9

Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда, тълкува и изпълнява в съответствие с [посочете правото, приложимо към сметката в платежния модул на управителя на AL-групата, държана при управляващата НЦБ]. Това не засяга:

а)

отношенията между даден член на AL-група и неговата съответна AL-НЦБ, регламентирани от правото на съответната AL-НЦБ; и

б)

правата и задълженията между AL-НЦБ, уредени по правото на AL-НЦБ, която поддържа сметката в платежния модул на члена на AL-групата, чиято налична ликвидност се използва като обезпечение.

Член 10

Прилагане на [посочете договореността/ите по изпълнение на Хармонизираните условия]

1.   По отношение на всеки от членовете на AL-групата и техните съответни AL-НЦБ, разпоредбите на [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] уреждат всеки въпрос, който не е изрично уреден от настоящото споразумение.

2.   [Посочете договореността/ите в изпълнение Хармонизираните условия] и настоящото споразумение се считат за част от едно и също договорно отношение.

Съставено в толкова копия, колкото са страните, на [...дата...].

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГРЕГИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ – ВАРИАНТ Б

Образец за използване на AL–режим от една кредитна институция

Между, от една страна: [име и адрес на кредитна институция], представлявана от [.............................................], действаща като [..........................................],

[участник], титуляр на сметка/и в платежния модул № [.........................], при [посочете име на ЦБ],

[участник], титуляр на сметка/и в платежния модул № [........................], при [посочете име на ЦБ],

[участник], титуляр на сметка/и в платежния модул № [........................], при [посочете име на ЦБ],

(участниците се наричат по-долу „членове на AL-група“),

и от друга страна,

[име на AL-НЦБ],

[име на AL-НЦБ],

[име на AL-НЦБ],

(наричани по-долу „AL-НЦБ“)

(членовете на AL-групата и AL-НЦБ, наричани по-долу заедно „Страни“)

като имат предвид, че:

(1)

От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от платежни системи, определени като такива по съответното национално законодателство за прилагане на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (2).

(2)

Кредитна институция с няколко сметки в платежния модул в един или повече системни компоненти на TARGET2 може, при определени обстоятелства, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2, да създаде AL-група, посредством което се агрегира ликвидността по такива сметки в платежния модул на членовете на AL-групата.

(3)

Агрегирането на ликвидност позволява на членовете на AL-групата да извършват сетълмент на платежни нареждания за сума, надвишаваща наличната ликвидност по една сметка в платежния модул, при условие че общата стойност на всички тези платежни нареждания никога не надвишава общия размер на наличната ликвидност по всички сметки на членовете на AL-групата в платежния модул. Възникналата дебитна позиция по една или повече от тези сметки в платежния модул представлява кредит в рамките на деня, чието предоставяне се урежда съгласно съответните национални договорености, при условията на измененията, описани в настоящото споразумение; и по-конкретно, такава дебитна позиция е обезпечена с наличната ликвидност по сметките на членовете на AL-групата в платежния модул.

(4)

Действието на настоящия механизъм няма за цел да обедини различните сметки в платежния модул, които съгласно ограниченията по настоящото споразумение продължават да се държат отделно от членовете на AL-групата.

(5)

Настоящият механизъм има за цел да избегне фрагментирането на ликвидност в различните системни компоненти на TARGET2 и да опрости управлението на ликвидност на членовете на AL-групата.

(6)

Настоящият механизъм подобрява цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2.

(7)

[Участник], [участник] и [участник] са свързани съответно с TARGET2-[посочете ЦБ/държава], TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и са обвързани от [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] от [посочете съответните дати],

понастоящем страните се споразумяха за следното:

Член 1

Влизане в сила на настоящото споразумение

Настоящото споразумение и измененията към него влизат в сила единствено когато управляващата НЦБ, след като е получила считаните от нея за необходими информация и документи, потвърди писмено, че настоящото споразумение или измененията към него съответстват на изискванията, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2.

Член 2

Взаимен интерес на AL-НЦБ

AL-НЦБ имат взаимен интерес да предоставят кредит в рамките на деня на членовете на AL-групата, тъй като това повишава цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2. Кредитът в рамките на деня е обезпечен в съответствие с член 18 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като дебитното салдо, възникващо от изпълнението на платежно нареждане, е покрито с наличната ликвидност по сметките в платежния модул, държани от членовете на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ, които са обезпечени за изпълнението на задълженията, дължими от членовете на AL-групата на AL-НЦБ.

Член 3

Права и задължения на членовете на AL-група

1.   Членовете на AL-групата носят отговорност спрямо всички AL-НЦБ във връзка с всички вземания, възникнали от сетълмента на платежните нареждания в техните съответни системни компоненти на TARGET2, наредени от член на AL-групата.

2.   Общата стойност на всички платежни нареждания, извършени от членовете на AL-групата по техните сметки в платежния модул, не може никога да превишава общия размер на наличната ликвидност по всички тези сметки в платежния модул.

3.   Членовете на AL-групата са оправомощени да използват CAI-режима, както е посочено в [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

Член 4

Права и задължения на AL-НЦБ

1.   Ако член на AL-група подаде платежно нареждане до системен компонент на TARGET2 за сума, надвишаваща наличната ликвидност по сметката в платежния модул на този член на AL-групата, съответната AL-НЦБ отпуска кредит в рамките на деня, който е обезпечен с наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от члена на AL-групата при неговата съответна AL-НЦБ или по сметки в платежния модул, държани от други членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ. Този кредит в рамките на деня се урежда от правилата, приложими за предоставянето на кредит в рамките на деня от такива AL-НЦБ.

2.   Платежни нареждания, подадени от членовете на AL-групата, които водят до превишаване на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-група, се нареждат на опашка, докато се натрупа достатъчно ликвидност.

3.   Всяка AL-НЦБ може да поиска от членовете на AL-групата пълното изпълнение на всички задължения, възникнали от сетълмента на платежните нареждания на членовете на AL-групата в системните компоненти на TARGET2, в които те държат сметки в платежния модул.

Член 5

Назначаване и функции на мениджъра на AL-група

1.   С настоящото членовете на AL-групата определят [посочете участника, определен за мениджър на AL-групата] за мениджър на AL-групата, който е контактна точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Членовете на AL-групата предоставят на съответните AL-НЦБ всяка информация, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително и без ограничение, настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете съответните разпоредби от договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или други съответни разпоредби от договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Мениджърът на AL-групата предоставя незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, описана в параграф 2.

4.   Мениджърът на AL-групата отговоря за наблюдението в рамките на деня върху наличната ликвидност в рамките на AL-групата.

5.   Мениджърът на AL-групата има пълномощно за всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата и по-конкретно извършва следните дейности:

а)

всички операции на модула за информация и контрол във връзка със сметките на членовете на AL-групата в платежния модул, включително, но не ограничено до, всяка промяна на приоритета на платежно нареждане, отмяна, промяна на момента на сетълмент, прехвърляне на ликвидност (включително от и към подсметки), промяна на реда на чакащи на опашката транзакции, запазване на ликвидност във връзка с AL-групата и задаване и променяне на лимити по отношение на AL-групата;

б)

всички ликвидни операции по приключване в края на деня между сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, гарантиращи, че всички салда по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата са изравнени, така че никоя от тези сметки да няма дебитно салдо в края на деня или, ако е приложимо, да нямат дебитен баланс, който не е обезпечен по подходящ начин (по-нататък такава процедура се нарича „изравняване“);

в)

общи указания, съгласно които се извършва автоматично изравняване, т.е. определяне на последователността на сметките в платежния модул на членовете на AL-групата с налична ликвидност, които се задължават в рамките на изравняването;

г)

при липсата на изрични инструкции от страна на мениджъра на AL-групата съгласно букви б) и в) се извършва автоматично изравняване, като се започва от сметката в платежния модул с най-голямо кредитно салдо и се насочва ликвидност към сметката в платежния модул с най-голямо дебитно салдо.

Същите критерии, определени в букви в) и г), се използват, ако настъпи изпълнително събитие, както е посочено в [посочете съответните разпоредби от договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

Член 6

Роля на управляващата НЦБ

1.   Управляващата НЦБ е контактната точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Всичките AL-НЦБ предоставят незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, свързана с член на AL-групата, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не ограничено до, настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете съответните разпоредби от договореностите в изпълнение на Хармонизираните условия] или събития, които могат да засегнат валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от договореност/ите в изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Управляващата НЦБ има достъп до всяка значима информация във връзка с всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, включително, но не ограничено до, информация във връзка с всички кредитни линии, салда, общи обороти, извършени плащания, чакащи в опашката плащания, както и информация относно лимитите и запазването на ликвидност на членовете на AL-групата.

Член 7

Срок и прекратяване на настоящото споразумение

1.   Настоящото споразумение е безсрочно.

2.   Всеки член на AL-групата може да прекрати едностранно участието си в настоящото споразумение с писмено предизвестие от 14 работни дни до AL-НЦБ, в чиито системен компонент на TARGET2 участва, и до управляващата НЦБ. Управляващата НЦБ потвърждава на члена на AL-групата датата на прекратяване на неговото участие в AL-споразумението и съобщава тази дата на всички AL-НЦБ, които съответно информират техните членове на AL-групата. Ако този член на AL-групата е нейният мениджър, останалите членове на AL-групата назначават незабавно нов мениджър на AL-групата.

3.   Настоящото споразумение се прекратява автоматично, без предизвестие и с незабавно действие, ако изискванията за използване на AL-режима, описани в [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия], престанат да бъдат изпълнявани.

4.   Въпреки настъпването на някое от събитията, описани в параграф 3, платежното нареждане, което вече е подадено от участник в AL-групата в съответния системен компонент на TARGET2, остава валидно и изпълнимо по отношение на всички членове на AL-групата и AL-НЦБ. [Посочете, ако е приложимо: Освен това [посочете договореностите за залог и/или приключващо нетиране или друго съответно обезпечение] остават валидни след прекратяването на настоящото споразумение докато всички дебитни позиции по сметките в платежния модул, чиято ликвидност е агрегирана, са изпълнени изцяло от членовете на AL-групата].

5.   Без да се засяга параграф 3, управляващата НЦБ, съгласувано с AL-НЦБ, може да прекрати по всяко време настоящото споразумение, ако член на AL-групата е нарушил настоящите разпоредби. Такова решение се отправя в писмена форма до всички членове на AL-групата, като се посочват мотивите за решението.

6.   Управляващата НЦБ, съгласувано с останалите AL-НЦБ, може да прекрати настоящото споразумение, ако неговото спазване застрашава цялостната стабилност и сигурност на TARGET2 или излага на риск изпълнението от AL-НЦБ на техните задачи съгласно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Всяко решение за прекратяване на настоящото споразумение се изпраща писмено до членовете на AL-групата и съдържа мотивите за решението.

Член 8

Процедура за изменение

Всяко изменение на настоящото споразумение, включително приемането на други участници в AL-групата, е валидно и изпълнимо единствено, ако всички страни са изразили съгласието си изрично и в писмена форма.

Член 9

Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда, тълкува и изпълнява в съответствие с [посочете правото, приложимо към сметката в платежния модул на мениджъра на AL-групата]. Това не засяга:

а)

отношението между членовете на AL-групата и техните съответни AL-НЦБ; уредено от правото на съответната AL-НЦБ, и

б)

правата и задълженията между AL-НЦБ, регламентирани по правото на AL-НЦБ, която поддържа сметката в платежния модул, чиято налична ликвидност се използва като обезпечение.

Член 10

Прилагане на [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия]

1.   По отношение на всяка от сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, разпоредбите на [посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] уреждат всеки въпрос, който не е изрично уреден от настоящото споразумение.

2.   [Посочете договореността/ите в изпълнение на Хармонизираните условия] и настоящото споразумение се считат за част от едно и също договорно отношение.

Съставено в толкова копия, колкото са страните, на [...дата...].


(1)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ

Определения

По смисъла на настоящото приложение:

„Банкова директива“ означава Директива 2006/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции (преработена) (1),

„кредитна институция“ е кредитна институция по смисъла на член 2 и член 4, параграф 1, буква а) от Банковата директива, както са въведени в националното законодателство, която подлежи на надзор от компетентен орган,

„пределно кредитно улеснение“ е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Еуросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти, за да получават овърнайт кредит от НЦБ по предварително определен пределен лихвен процент на кредитиране,

„пределен лихвен процент на кредитиране“ е лихвен процент, приложим към пределното кредитно улеснение,

„клон“ е клон по смисъла на член 4, параграф 3 от Банковата директива, както е въведен в националното законодателство,

„орган от публичния сектор“ е организация от публичния сектор, определен в член 3 от Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора (2) (настоящи член 101 и член 103, параграф 1),

„инвестиционен посредник“ е инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (3), с изключение на институциите, посочени в член 2, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, при условие че въпросният инвестиционен посредник: а) притежава лиценз и подлежи на надзор от признат компетентен орган, който е определен като такъв в съответствие с Директива 2004/39/ЕО; и б) има право да извършва дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 2, 3, 6 от Директива 2004/39/ЕО,

„тесни връзки“ са тесни връзки по смисъла на глава 6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Еуросистемата (4),

„производство по несъстоятелност“ е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директива 98/26/ЕО,

„случай на неизпълнение“ e предстоящо или съществуващо събитие, чието настъпване може да застраши изпълнението от страна на дадено лице, на задълженията му по националните договорености в изпълнение на настоящите насоки или по правилата, приложими към отношенията между това лице и всяка ЦБ на Еуросистемата, включително:

а)

когато лицето престане да отговаря на критериите за достъп и/или техническите изисквания, установени в приложение II;

б)

при откриване на производство по несъстоятелност срещу лицето;

в)

при подаването на молба, свързана с производството, посочено в буква б);

г)

при изготвяне на писмена декларация от страна на лицето за невъзможността му да изплати всички или част от задълженията си или да изпълни задълженията си във връзка с кредита в рамките на деня;

д)

при сключване на доброволно общо споразумение или договореност между лицето и неговите кредитори;

е)

когато лицето е, или съответната му участваща НЦБ счита, че е неплатежособно или не може да плаща дълговете си;

ж)

когато сметката в платежния модул на лицето, или всички или значителна част от неговите активи са предмет на заповед за блокиране, запориране, конфискуване или на друго производство, предназначено да защити обществения интерес или правата на кредиторите на лицето;

з)

когато участието на лицето в друг системен компонент на TARGET2 и/или в спомагателна система е временно или окончателно прекратено;

и)

когато някоя формална заявка или преддоговорно изявление, които са направени от лицето, или за която се счита, че са направени от лицето съгласно приложимото право, са неправилни или неверни; или

й)

при отчуждаване на всички или на значителна част от активите на лицето.

Лица, които отговарят на изискванията

1.

Всяка участваща НЦБ предоставя кредит в рамките на деня на посочените в параграф 2 лица, които имат сметка в съответната участваща НЦБ. Кредит в рамките на деня обаче не може да се отпуска на лице, което е установено в държава, различна от държавата-членка, в която се намира седалището на участващата НЦБ, в която лицето има сметка.

2.

Кредит в рамките на деня може да се отпуска на следните лица:

а)

кредитни институции, установени в ЕИП, които са допустими контрагенти за операциите на паричната политика на Еуросистемата и които имат достъп до пределните кредитни улеснения, включително когато тези кредитни институции действат чрез клон, установен в ЕИП и включително клонове, установени в ЕИП на кредитни институции, установени извън територията на ЕИП;

б)

кредитни институции, установени в ЕИП, които не са допустими контрагенти за операциите на паричната политика на Еуросистемата и/или нямат достъп до пределните кредитни улеснения, включително когато те действат чрез клон, установен в ЕИП и включително клонове, установени в ЕИП на кредитни институции, установени извън територията на ЕИП;

в)

трезорни отдели на централни и регионални правителства на държавите-членки, които са активни на паричните пазари, и органи на публичния сектор на държавите-членки, оправомощени да държат сметки за клиенти;

г)

инвестиционни посредници, установени в ЕИП, ако са сключили споразумение с контрагент по операциите на паричната политика на Еуросистемата, за да осигурят че всички остатъчни дебитни позиции в края на съответния ден са покрити; и

д)

лица, различни от тези по букви а) и б), които предоставят клиринг и сетълмент услуги, които са установени в ЕИП и са предмет на надзор от компетентен орган, в случай че договореностите за отпускане на кредит в рамките на деня на такива лица са били предварително предоставени и одобрени от Управителния съвет.

3.

За лицата, посочени в параграф 2, букви от б) до д), кредитът в рамките на деня се ограничава до въпросния ден и не е възможно удължаването му в овърнайт кредит.

Допустими обезпечения

4.

Кредитът в рамките на деня се базира на допустимо обезпечение и се отпуска чрез обезпечени овърдрафти в рамките на деня и/или репо сделки в рамките на деня в съответствие с минималните общи характеристики, определени от Управителния съвет по отношение на операциите на паричната политика на Еуросистемата. Допустимите обезпечения са същите активи и инструменти като допустимите обезпечения за операциите на паричната политика на Еуросистемата, и са предмет на същите правила за оценка и контрол на риска, както тези, предвидени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7.

5.

Дебитни инструменти, емитирани или гарантирани от лицето или от друго трето лице, с които лицето има тесни връзки, могат до бъдат приети като допустими обезпечения в случаите, посочени в раздел 6.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7.

6.

Управителният съвет може по предложение на съответната участваща НЦБ да освободи посочените в параграф 2, буква в) трезорни отдели от изискванията за предоставяне на адекватни обезпечения преди получаването на кредит в рамките на деня.

Процедура за отпускане на кредит

7.

Достъп до кредит в рамките на деня се дава за дадения работен ден.

8.

Върху отпуснатия кредит в рамките на деня не се начисляват лихви.

9.

Ако лице, посочено в параграф 2, буква а), не върне кредита до края на деня, счита се че такова лице е поискало да използва пределно кредитно улеснение.

10.

Ако лице, посочено в параграф 2, буква б), г) или д), не върне кредита до края на деня, независимо от причината лицето подлежи на следните санкции:

а)

ако въпросното лице има дебитно салдо по сметката си в края на деня за първи път от 12 месеца, на лицето се налага наказателна лихва по дебитното салдо в размер на 5 процентни пункта над пределния лихвен процент;

б)

ако въпросното лице има дебитно салдо по сметката си в края на деня поне два пъти в рамките на 12 месеца, посочената в буква а) наказателна лихва се увеличава с 2,5 процентни пункта за всеки следващ път на дебитна позиция в рамките на същия 12-месечен период.

11.

Управителният съвет може да реши да отмени или намали санкциите по параграф 10, ако въпросното дебитното салдо в края на деня се дължи на форсмажорно обстоятелство и/или техническа неизправност на TARGET2, както е определена в приложение II.

Временно спиране или прекратяване на достъп до кредит в рамките на деня

12.

Участващите НЦБ спират или прекратяват достъпа до кредит в рамките на деня в случай на неизпълнение и/или при настъпване на едно от следните събития:

а)

сметката на лицето в участващата НЦБ е блокирана или закрита;

б)

въпросното лице вече не изпълнява някои от посочените в настоящото приложение изисквания за отпускане на кредит.

13.

Когато участваща НЦБ временно спре или прекрати достъпа до кредит в рамките на деня на контрагент по паричната политика на Еуросистемата, такова временно спиране или прекратяване настъпва след одобрението на ЕЦБ.

14.

Чрез дерогация от параграф 13 в спешни случаи участваща НЦБ може да прекрати с незабавен ефект достъпа до кредит в рамките на деня на контрагента по паричната политика на Еуросистемата. В такива случаи съответната участваща НЦБ незабавно уведомява за това в писмена форма ЕЦБ. ЕЦБ има правомощия да обезсили действията на НЦБ. Ако обаче ЕЦБ не изпрати на участващата НЦБ съобщение за обезсилването на действията в рамките на 10 работни дни от получаването от ЕЦБ на уведомлението, счита се, че ЕЦБ е одобрила действията на участващата НЦБ.


(1)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ ЗА СПОМАГАТЕЛНИ СИСТЕМИ

1.   Определения

По смисъла на настоящото приложение и в допълнение към определенията по член 2:

„кредитна инструкция“ е платежна инструкция, подадена от спомагателната система и адресирана до ЦБ на спомагателна система за дебитиране на една от сметките държани и/или управлявани от спомагателна система в платежния модул и за кредитиране със сумата, посочена в нея, на сметка в платежния модул на банка по сетълмента или на нейна подсметка,

„дебитна инструкция“ е платежна инструкция, подадена от спомагателната система и адресирана до ЦБ по сетълмента за дебитиране с посочената в нея сума на сметка в платежния модул на банка по сетълмента или на нейна подсметка, въз основа на съгласие за дебит, и за кредитиране или на някоя от сметките на спомагателна система в платежния модул или на сметка или подсметка на друга банка по сетълмента в платежния модул,

„платежна инструкция“ или „платежна инструкция на спомагателната система“ означава кредитна инструкция или дебитна инструкция,

„централна банка на спомагателна система“ е ЦБ на Еуросистемата, с която съответната спомагателна система има двустранно споразумение за сетълмент на платежните инструкции на спомагателната система в платежния модул,

„централна банка по сетълмента“ е ЦБ на Еуросистемата, държаща сметка в платежния модул на банка по сетълмента,

„банка по сетълмента“ е участник, чиято сметка в платежния модул или подсметка се използва за сетълмент на платежна инструкция на спомагателна система,

„модул за информация и контрол (ICM)“ e модулът на ЕСП, който позволява на участниците да получават онлайн информация и им дава възможността да дават нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и да инициират платежни нареждания в извънредни ситуации,

„съобщение, излъчено от модула за информация и контрол“ е информация, която чрез този модул е едновременно достъпна за всички или за определена група участници в TARGET2,

„съгласие за дебит“ е оправомощаване от банка по сетълмента във формата, предвидена във формулярите за статични данни на ЦБ на Еуросистемата, което е адресирано до нейната спомагателна система и ЦБ по сетълмента, даващо право на спомагателната система да подава дебитни инструкции и инструктиращо ЦБ по сетълмента да дебитира сметката в платежния модул на банката по сетълмента или на нейна подсметка в резултат на дебитни инструкции,

„къса позиция“ означава парично задължение пo време на сетълмента на платежна инструкция на спомагателна система,

„дълга позиция“ означава право на парично вземане по време на сетълмента на платежна инструкция на спомагателна система.

2.   Функции на ЦБ по сетълмента

Всяка ЦБ на Еуросистемата действа като ЦБ по сетълмента по отношение на която и да е банка по сетълмента, за която тя държи сметка в платежния модул.

3.   Управление на отношенията между ЦБ, спомагателните системи и банките по сетълмента

1.

ЦБ на спомагателните системи гарантират, че спомагателните системи, с които имат двустранни договорености, предоставят на банките по сетълмента списък, съдържащ данни за сметките на банките по сетълмента в платежния модул, който ЦБ на спомагателната система съхранява в модула за (управление на) статични данни (Static Data (Management) Module) на ЕСП. Всяка спомагателна система може да получи достъп до списъка на нейните съответни банки по сетълмента през модула за информация и контрол.

2.

ЦБ на спомагателните системи гарантират, че спомагателните системи, с които те имат двустранни договорености, ги информират незабавно за промените, свързани със списъка на банките по сетълмента. ЦБ на спомагателните системи информират съответната ЦБ по сетълмента за всички такива промени чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

3.

ЦБ на спомагателните системи осигуряват, че спомагателните системи, с които имат двустранни договорености, събират съгласията за дебит и другите съответни документи от техните банки по сетълмента и ги изпращат на ЦБ на спомагателните системи. Тези документи се предоставят на английски език и/или на националния/ите език/езици на съответната ЦБ на спомагателните системи. Ако националният/ите език/езици не е/са идентичен/ни с националния/ните език/езици на ЦБ по сетълмента, необходимите документи се предоставят единствено на английски език или на английски език и на съответния/ите национален/ни език/езици на ЦБ на спомагателните системи. Когато спомагателната система извършва сетълмент през TARGET2-ЕЦБ, документите се предоставят на английски език.

4.

Ако банка по сетълмента е участник в съответния системен компонент на TARGET2 на ЦБ на спомагателна система, последната проверява валидността на съгласието за дебит, дадено от банката по сетълмента, и извършва всички необходими вписвания в модула за (управление на) статични данни. Ако банка по сетълмента не е участник в съответния системен компонент на TARGET2 на ЦБ на спомагателна система, ЦБ на спомагателната система препраща съгласието за дебит (или електронно копие от него, ако ЦБ на спомагателната система и ЦБ по сетълмента са се споразумели за това) на съответната/ите ЦБ по сетълмента за проверка на неговата валидност. ЦБ по сетълмента извършват такава проверка и информират съответната ЦБ на спомагателната система за резултата от проверката в срок от пет работни дни след получаването на такова искане. След проверката ЦБ на спомагателната система актуализира списъка на банките по сетълмента в модула за информация и контрол.

5.

Извършената от ЦБ на спомагателната система проверка не засяга отговорността на спомагателната система да ограничи платежните инструкции до списъка на банките по сетълмента, посочени в точка 1.

6.

ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента обменят информация относно всяко значимо събитие в процеса на сетълмент, освен ако те не са едно и също лице.

4.   Иницииране на платежни инструкции през интерфейс на спомагателна система

1.

Всички платежни инструкции, подадени от спомагателна система през интерфейс на спомагателна система, са във формата на XML-съобщения.

2.

Всички платежни инструкции, подадени от спомагателна система през интерфейс на спомагателна система, се считат за „много спешни“ и се уреждат в съответствие с разпоредбите на приложение II.

3.

Счита се, че платежната инструкция е приета, ако:

а)

платежната инструкция е съобразена с правилата, установени от доставчика на мрежови услуги;

б)

платежната инструкция отговаря на правилата и условията за форматиране на системния компонент на TARGET2 на ЦБ на спомагателна система;

в)

банката по сетълмент е включена в списъка на банките по сетълмент, посочен в параграф 3, точка 1; и

г)

в случай че участието в TARGET2 на банката по сетълмента бъде временно прекратено, е взето изричното съгласие на ЦБ по сетълмента на банката по сетълмента, чието участие е прекратено.

5.   Въвеждане на платежни инструкции в системата и тяхната неотменимост

1.

Кредитните инструкции се считат за въведени в съответния системен компонент на TARGET2 към момента и неотменими от момента, в който са приети от ЦБ на спомагателна система. Дебитните инструкции се считат за въведени в съответния системен компонент на TARGET2 към момента и неотменими от момента, в който са приети от ЦБ по сетълмента.

2.

Прилагането на точка 1 не засяга правилата на дадена спомагателна система, които определят момента на въвеждане в спомагателна система и/или неотменимост на преводно нареждане, подадено до тази спомагателна система, в момент, предхождащ момента на въвеждане на съответната платежна инструкция в съответния системен компонент на TARGET2.

6.   Процедури за сетълмент

1.

Ако спомагателната система заяви използването на процедура за сетълмент, съответната ЦБ на спомагателната система предлага една или повече от посочените по-долу процедури за сетълмент:

а)

процедура за сетълмент 1 („прехвърляне на ликвидност“);

б)

процедура за сетълмент 2 („сетълмент в реално време“);

в)

процедура за сетълмент 3 („двустранен сетълмент“);

г)

процедура за сетълмент 4 („стандартен многостранен сетълмент“);

д)

процедура за сетълмент 5 („едновременен многостранен сетълмент“);

е)

процедура за сетълмент 6 („целева ликвидност“).

2.

ЦБ по сетълмента извършват сетълмент на платежни инструкции на спомагателна система в съответствие с избора на процедури за сетълмент, посочени в точка 1 като, между другото, извършват сетълмент на платежни инструкции по сметката в платежния модул на банките по сетълмента или по нейната подсметка.

3.

Повече подробности, свързани с процедурите за сетълмент, посочени в точка 1, се съдържат в параграфи от 9 до 14.

7.   Липса на задължение за откриване на сметка в платежния модул

Докато използват интерфейс на спомагателна система, спомагателните системи не са длъжни да станат директни участници в системен компонент на TARGET2 или да поддържат сметка в платежния модул.

8.   Сметки за поддържане на процедурите за сетълмент

1.

Освен сметки в платежния модул, следните видове сметки могат да бъдат откривани в платежния модул и използвани от ЦБ на спомагателните системи, спомагателни системи и от банките по сетълмента за процедурите за сетълмент, посочени в параграф 6, точка 1:

а)

технически сметки;

б)

огледални сметки;

в)

сметки на гаранционния фонд;

г)

подсметки.

2.

Когато ЦБ на спомагателна система предлага процедури за сетълмент 4, 5 или 6 за свързани модели, тя открива за съответната спомагателна система техническа сметка в своя системен компонент на TARGET2. Такива сметки могат да бъдат предложени от ЦБ на спомагателна система като възможност за процедурите за сетълмент 2 и 3. Самостоятелни технически сметки се откриват в съответствие с процедури за сетълмент 4 и 5. Салдото по техническите сметки трябва да бъде нулево или положително в края на съответния процес на сетълмент на спомагателната система, а салдото в края на деня трябва да е нулево. Технически сметки се идентифицират чрез съответния банков идентификационен код на спомагателната система.

3.

Когато предлага процедура за сетълмент 1 или 6 за интегрирани модели, ЦБ на спомагателна система трябва, а когато предлага процедура за сетълмент 3 или 6 за свързани модели ЦБ на спомагателна система може, да открие и управлява огледални сметки в своя системен компонент на TARGET2. Огледалните сметки са специални сметки в платежния модул за спомагателна система, поддържани от ЦБ на спомагателна система в сиcтемния ѝ компонент на TARGET2. Огледалните сметки се идентифицират чрез съответния банков идентификационен код на ЦБ на спомагателната система.

4.

Когато предлага процедури за сетълмент 4 или 5, ЦБ на спомагателната система може да открие в полза на спомагателната система сметка на гаранционния фонд в своя системен компонент на TARGET2. Салдата по тези сметки се използват за извършване на сетълмент на платежните инструкции на спомагателната система в случай, че няма достатъчно ликвидност по сметката в платежния модул на банката по сетълмента. Титулярите на сметки в гаранционния фонд могат да бъдат ЦБ на спомагателните системи, спомагателни системи или обезпечители. Сметките в гаранционния фонд се идентифицират чрез съответния банков идентификационен код на ЦБ на спомагателна система.

5.

Когато ЦБ на спомагателна система предлага процедура за сетълмент 6 за свързан модел, ЦБ по сетълмента откриват в полза на банките по сетълмента една или повече подсметки в техните системни компоненти на TARGET2, която/които да се използва/т за агрегиране на ликвидност. Подсметките се идентифицират чрез банковия идентификационен код на сметката в платежния модул, към която се отнасят, в комбинация с номер на сметка, който е специфичен за съответната подсметка. Номерът на сметката се състои от кода на страната и до 32 символа (в зависимост от структурата на сметката на съответната национална банка).

6.

Сметките, посочени в точка 1, букви от а) до г), не се публикуват в директорията на TARGET2. Ако бъдат поискани от участника, съответните извлечения от сметки (МТ 940 и МТ 950) за всички такива сметки могат да се предоставят на титуляра на сметката в края на всеки работен ден.

7.

Подробните правила относно откриването на видовете сметки, посочени в настоящия параграф, и относно тяхното прилагане за поддържане на процедурите за сетълмент могат да се определят по-подробно в двустранни споразумения между спомагателните системи и ЦБ на спомагателните системи.

9.   Процедура за сетълмент 1 – прехвърляне на ликвидност

1.

Когато предлагат процедура за сетълмент 1, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента поддържат прехвърлянето на ликвидност от огледална сметка в сметка на платежния модул на банката по сетълмента през интерфейса на спомагателната система. Прехвърляне на ликвидност може да се инициира от спомагателна система или от ЦБ на спомагателна система, която действа от името на спомагателната система.

2.

Процедура за сетълмент 1 се използва единствено при интегрирания модел, където спомагателната система е задължена да използва огледална сметка, първо, за да събере необходимата ликвидност, която е агрегирана от нейната банка по сетълмента, и второ, за да прехвърли тази ликвидност обратно по сметката в платежния модул на банката по сетълмента.

3.

ЦБ на спомагателните системи могат да предложат сетълмент на платежни инструкции в конкретни срокове, определени от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точки 2 и 3.

4.

Банките по сетълмента и спомагателните системи имат достъп до информация посредством модула за информация и контрол. Спомагателните системи биват уведомявани за завършването или неизпълнението на сетълмента. Ако спомагателната система инициира прехвърляне на ликвидност от огледална сметка в сметка на платежния модул на банката по сетълмента, банката по сетълмента бива уведомявана за кредитирането чрез съобщение на SWIFT МТ 202.

10.   Процедура за сетълмент 2 – сетълмент в реално време

1.

Когато предлагат процедура за сетълмент 2, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента поддържат сетълмента на паричното рамо по транзакции на спомагателната система като изпълняват платежни инструкции, подадени от спомагателната система на индивидуална основа, а не групово. Ако платежна инструкция за дебитиране на сметка в платежния модул на банка по сетълмента с къса позиция е наредена на опашка в съответствие с приложение II, съответната ЦБ на Еуросистемата информира банката по сетълмента чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

2.

Процедурата за сетълмент 2 може също да бъде предложена на спомагателна система за целите на сетълмент на многостранни салда, като в тези случаи ЦБ на спомагателната система открива техническа сметка за такива спомагателни системи. Освен това ЦБ на спомагателна система не предлага на спомагателната система услугата на коректно управление на последователността на входящите и изходящите плащания, както може да се поиска за такъв многостранен сетълмент. Самата спомагателна система носи отговорност за необходимата последователност.

3.

ЦБ на спомагателна система може да предложи сетълмент на платежни инструкции в конкретни срокове, определени от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точки 2 и 3.

4.

Банките по сетълмента и спомагателните системи имат достъп до информация през модула за информация и контрол. Спомагателните системи се уведомяват за завършването или неизпълнението на сетълмента. Ако поискат, банките по сетълмента се уведомяват за успешен сетълмент чрез съобщение на SWIFT МТ 900 или МТ 910.

11.   Процедура за сетълмент 3 – двустранен сетълмент

1.

Когато предлагат процедура за сетълмент 3, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента поддържат сетълмента на паричната престация по транзакции на спомагателните системи като изпълняват платежни инструкции, подадени от спомагателните системи в групов режим. Ако платежна инструкция за дебитиране на сметка в платежния модул на банка по сетълмента с къса позиция е наредена на опашка в съответствие с приложение II, съответната ЦБ по сетълмента информира тази банка по сетълмента чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

2.

Процедура за сетълмент 3 може също да бъде предложена на спомагателната система за сетълмент на многостранни салда. Параграф 10, точка 2 се прилага mutatis mutandis, с тази разлика, че:

а)

платежните инструкции: i) за дебитиране на сметките в платежния модул на банки по сетълмента с къси позиции и кредитиране на техническата сметка на спомагателната система; и ii) за дебитиране на техническата сметка на спомагателната система и кредитиране на сметките в платежния модул на банките по сетълмента с дълги позиции, са подадени в различни файлове; и

б)

сметките в платежния модул с дълги позиции на банките по сетълмента се кредитират само сред като всички сметки в платежния модул с къси позиции на банките по сетълмента се дебитират.

3.

Ако многостранният сетълмент е неуспешен (например защото не всички вземания от сметки на банки по сетълмента с къси позиции са събрани), спомагателната система подава платежни инструкции за сторниране на вече извършена дебитна транзакция.

4.

ЦБ на спомагателните системи могат да предложат:

а)

сетълмент на платежни инструкции в конкретни срокове, определени от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точка 3; и/или

б)

функцията „информационен период“, както е посочено в параграф 15, точка 1.

5.

Банките по сетълмента и спомагателните системи имат достъп до информация през модула за информация и контрол. Спомагателните системи биват уведомявани за завършването или неизпълнението на сетълмента. Ако поискат, банките по сетълмента биват уведомявани за успешен сетълмент посредством съобщение на SWIFT МТ 900 или МТ 910.

12.   Процедура за сетълмент 4 – стандартен многостранен сетълмент

1.

Когато предлагат процедура за сетълмент 4, ЦБ на спомагателните системи или ЦБ по сетълмента поддържат сетълмента на многостранни парични салда по транзакции на спомагателни системи чрез изпълнение на платежни инструкции, подадени от спомагателна система в групов режим. ЦБ на спомагателните системи откриват специална техническа сметка за такава спомагателна система.

2.

ЦБ на спомагателните системи или ЦБ по сетълмента осигуряват необходимата последователност на платежните инструкции. Те кредитират сметки единствено, ако всички дебитирания са успешно извършени. Платежните инструкции: а) за дебитиране на сметки на банки по сетълмента с къси позиции и кредитиране на техническата сметка на спомагателната система; и б) за кредитиране на сметки на банки по сетълмента с дълги позиции и дебитиране на техническата сметка на спомагателната система се подават в самостоятелен файл.

3.

Платежните инструкции за дебитиране на сметката в платежния модул на банки по сетълмента с къси позиции и за кредитиране на техническата сметка на спомагателната система се изпълняват първи; само след сетълмента на всички такива платежни инструкции (включително възможно финансиране на техническата сметка чрез механизма на гаранционния фонд), се кредитират сметките в платежния модул на банките по сетълмента с дълги позиции.

4.

Ако платежна инструкция за дебитиране на сметка в платежния модул на банка по сетълмента с къса позиция е наредена на опашка в съответствие с приложение II, ЦБ по сетълмента информират такава банка по сетълмента посредством съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

5.

Ако банка по сетълмента с къса позиция няма достатъчно средства по своята сметка в платежния модул, ЦБ на спомагателната система задейства механизма на гаранционния фонд, при условие, че това е предвидено в двустранното споразумение между ЦБ на спомагателната система и спомагателната система.

6.

Ако не е предвиден механизъм на гаранционен фонд и сетълментът е изцяло неуспешен, се счита, че ЦБ на спомагателните cистеми и ЦБ по сетълмента са инструктирани да уредят всички платежни инструкции от файла и да сторнират всички платежни инструкции, които вече са били изпълнени.

7.

ЦБ на спомагателните системи информират банките по сетълмента за неуспешен сетълмент чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

8.

ЦБ на спомагателна система може да предложи:

а)

сетълмент на платежни инструкции в определени срокове, решението за които е взето от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точка 3;

б)

функция „информационнен период“, както е посочено в параграф 15, точка 1;

в)

механизъм на гаранционнен фонд, както е посочено в параграф 15, точка 4.

9.

Банките по сетълмента и спомагателната система имат достъп до информация посредством модула за информация и контрол. Спомагателните системи биват уведомявани за завършването или неизпълнението на сетълмента. Ако поискат, банките по сетълмента биват уведомявани за успешен сетълмент чрез съобщение на SWIFT МТ 900 или МТ 910.

13.   Процедура за сетълмент 5 – едновременен многостранен сетълмент

1.

Когато предлагат процедура за сетълмент 5, ЦБ на спомагателните системи или ЦБ по сетълмента поддържат сетълмента на многостранни парични салда по транзакции на спомагателната система чрез изпълнение на платежни инструкции, подадени от спомагателната система. За изпълнение на съответните платежни инструкции се използва алгоритъм 4 (виж приложение II, допълнение I). За разлика от процедурата за сетълмент 4, процедурата за сетълмент 5 действа на основа на алгоритъма „всичко или нищо“. В настоящата процедура дебитирането на сметки в платежния модул на банки по сетълмента с къси позиции и кредитирането на сметки в платежния модул на банки по сетълмента с дълги позиции се извършва едновременно (а не последователно, както е при процедура за сетълмент 4). Параграф 12 се прилага mutatis mutandis при спазване на следното условие: ако една или повече платежни инструкции не могат да бъдат изпълнени, всички платежни инструкции се нареждат на опашка и алгоритъм 4, описан в параграф 16, точка 1, се повтаря, за да се изпълнят чакащите на опашка платежни инструкции на спомагателната система.

2.

ЦБ на спомагателна система може да предложи:

а)

сетълмент на платежни инструкции в определени срокове, решението за които е взето от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точка 3;

б)

функция „информационнен период“, както е посочено в параграф 15, точка 1;

в)

механизъм на гаранционнен фонд, както е посочено в параграф 15, точка 4.

3.

Банките по сетълмента и спомагателните системи имат достъп до информация през модула за информация и контрол. Спомагателните системи се уведомяват за завършването или неизпълнението на сетълмента. Ако поискат, банките по сетълмента биват уведомявани за успешен сетълмент чрез съобщение на SWIFT МТ 900 или 910.

4.

Ако платежна инструкция за дебитиране на сметка в платежния модул на банка по сетълмента с къса позиция е наредена на опашка в съответствие с приложение II, съответната ЦБ по сетълмента информира банката по сетълмента чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

14.   Процедура за сетълмент 6 – целева ликвидност

1.

Процедура за сетълмент 6 може да се използва както при свързания, така и при интегрирания модел, както е описано съответно в точки от 3 до 10 и от 11 до 13 по-долу. При интегрирания модел съответната спомагателна система трябва да използва огледална сметка за събиране на необходимата ликвидност, заделена от нейните банки по сетълмента. При свързан модел, банката по сетълмента трябва да открие поне една подсметка, свързана с определена спомагателна система.

2.

Ако поискат, банките по сетълмента биват уведомявани чрез съобщение на SWIFT МТ 900 или МТ 910 за кредитирането и дебитирането на техните сметки в платежния модул, а ако е приложимо, и на техните подсметки.

А.   Свързан модел

3.

Когато предлагат процедура за сетълмент 6, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента поддържат сетълмента на двустранни и/или многостранни парични салда на транзакции на спомагателната система като:

а)

дават възможност на банка по сетълмента да финансира предварително бъдещите си задължения по сетълмента чрез прехвърляне на ликвидност от нейната сметка в платежния модул към нейна подсметка (наричано по-долу „целева ликвидност“) преди обработката в спомагателната система; и

б)

изпълняват платежните инструкции на спомагателната система след завършването на обработката в спомагателната система: по отношение на банки по сетълмента с къси позиции, дебитират техните подсметки (в границите на предоставените средства по тази сметка) и кредитират техническата сметка на спомагателната система, а по отношение на банки по сетълмент с дълги позиции, кредитират техните подсметки и дебитират техническата сметка на спомагателната система.

4.

Когато предлагат процедура за сетълмент 6:

а)

ЦБ по сетълмента откриват поне една подсметка за всяка банка по сетълмента във връзка с всяка отделна спомагателна система; и

б)

ЦБ на спомагателна система открива техническа сметка на спомагателната система за: i) кредитиране на средства, събрани от подсметките на банките по сетълмента с къси позиции; и ii) дебитиране на средства при отпускане на кредити по целевите подсметки на банките по сетълмента с дълги позиции.

5.

Процедура за сетълмент 6 се предлага за дневна обработка и нощни операции на спомагателна система. В последния случай, новият работен ден започва незабавно след изпълнение на изискванията за минималните задължителни резерви; всеки дебит или кредит по съответните сметки е от значение за новия работен ден.

6.

По процедура за сетълмент 6 и във връзка с целевата ликвидност, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента предоставят следните видове услуги за прехвърляне на ликвидност по и от подсметката:

а)

постоянни нареждания, които банките по сетълмента могат да подават или променят по всяко време през работния ден чрез модула за информация и контрол (когато е на разположение). Постоянни нареждания, подавани след изпращането на съобщение „начало на процедурата“ през даден работен ден, са валидни единствено за следващия работен ден. Ако има няколко постоянни нареждания за кредитиране на различни подсметки, те се уреждат по реда на техния размер, като се започне с най-голямата. При нощните операции на спомагателна система, ако има постоянни нареждания за които няма достатъчно средства по сметката в платежния модул, такива нареждания се изпълняват след пропорционално намаляване на всички нареждания;

б)

текущи нареждания, които могат да бъдат подадени или от банка по сетълмента (през модул за информация и контрол) или от съответната спомагателна система чрез XML-съобщение докато процедурата за сетълмент 6 е в действие (определена от времевия отрязък между съобщенията „начало на процедурата“ и „край на процедурата“) и които ще се извършат единствено докато цикълът за обработка на спомагателната система не е започнал. Ако има подадено от спомагателната система текущо нареждане, за което средствата по сметката в платежния модул не са достатъчни, такова нареждане се изпълнява частично; и

в)

нареждания на SWIFT, извършвани чрез съобщение МТ 202, които могат да бъдат подадени единствено по време на действието на процедура за сетълмент 6 и единствено при дневната обработка. Такива нареждания се изпълняват незабавно. При работен цикъл, това се извършва без да се уведомява спомагателната система.

7.

Процедура за сетълмент 6 започва посредством съобщението „начало на процедурата“ и приключва със съобщение „край на процедурата“, като двете съобщения се изпращат от спомагателната система. При нощните операции на спомагателните системи обаче, съобщението „начало на процедурата“ се изпраща от ЦБ на спомагателната система. Съобщението „начало на процедурата“ стартира сетълмента на постоянни нареждания за прехвърляне на ликвидност по подсметките. Съобщението „край на процедурата“ води до автоматично връщане на ликвидност от подсметката към сметката в платежния модул.

8.

Съгласно процедура за сетълмент 6, целевата ликвидност на подсметките се блокира докато цикълът за обработка в спомагателната система е в действие (започващ със съобщение „начало на цикъла“ и завършващ със съобщение „край на цикъла“, и двете, изпратени от спомагателната система) и след това се освобождава.

9.

В рамките на всеки цикъл за обработка на спомагателна система, платежните инструкции се изпълняват от целевата ликвидност, при което като правило се използва алгоритъм 5 (както е посочено в приложение II, допълнение I).

10.

В рамките на всеки цикъл за обработка в спомагателна система, целевата ликвидност на банка по сетълмента може да се увеличи чрез кредитирането на определени входящи плащания директно по нейните подсметки (тоест плащания по купони и изкупувания). В тези случаи техническата сметка трябва първо да бъде кредитирана с ликвидността, след това тази сметка се дебитира, преди подсметката (или сметката в платежния модул) да се кредитира с ликвидността.

Б.   Интегриран модел

11.

Когато предлагат процедура за сетълмент 6 за интегрирани модели, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента поддържат такъв сетълмент. Ако за интегрирания модел при дневна обработка се използва процедура за сетълмент 6, предлагат се единствено ограничени функции.

12.

По процедура за сетълмент 6 и във връзка с интегрирания модел, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента предоставят следните видове услуги за прехвърляне на ликвидност по огледална сметка:

а)

постоянни нареждания (за дневна обработка и нощни операции на спомагателните системи), които банките по сетълмента могат да подават или променят по всяко време през работния ден чрез модулa за информация и контрол (когато е на разположение). Постоянни нареждания, подадени след изпращането на съобщение „начало на процедурата“ през даден работен ден, са валидни единствено за следващия работен ден. Ако има няколко постоянни нареждания, те се уреждат по реда на техния размер, като се започне с най-голямото. Ако постоянно нареждане за дневна обработка не е покрито, то се отхвърля. При нощни операции на спомагателните системи, ако има няколко постоянни нареждания, за които средствата по сметката в платежния модул не са достатъчни, такива нареждания се изпълняват след пропорционално намаляване на всички нареждания;

б)

текущи нареждания, които могат да бъдат подадени от банка по сетълмента (през модулa за информация и контрол) или от съответната спомагателна система чрез XML-съобщение докато процедурата за сетълмент 6 е в действие (определена от времевия отрязък между съобщенията „начало на процедурата“ и „край на процедурата“) и които се уреждат единствено ако цикълът за обработка в спомагателната система не е започнал. Текущи нареждания, за което средствата по сметката в платежния модул не са достатъчни, се уреждат частично; и

в)

нареждания на SWIFT, извършвани чрез съобщение МТ 202, които могат да бъдат подадени единствено при дневната обработка. Такива нареждания се уреждат незабавно.

13.

Правилата относно съобщенията „начало на процедурата“ и „край на процедурата“, както и относно началото и края на цикъла на свързания модел, се прилагат mutatis mutandis.

15.   Опционално свързан механизъм

1.

Опционално свързаният механизъм „информационен период“ може да бъде предложен от ЦБ на спомагателна система при процедури за сетълмент 3, 4 и 5. Ако спомагателна система (или нейната ЦБ на спомагателната система от нейно име) е определила време за опционален „информационен период“, банката по сетълмента получава съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, посочващо времето, до което банката по сетълмента може да поиска сторниране на съответната платежна инструкция. Такова искане се взима предвид от ЦБ по сетълмента, само ако е съобщено чрез и одобрено от спомагателната система. Сетълментът започва, ако ЦБ по сетълмента не получи такова искане до изтичането на срока на „информационния период“. При получаване на такова искане от ЦБ по сетълмента в рамките на „информационния период“:

а)

когато процедура за сетълмент 3 се използва при двустранен сетълмент, съответната платежна инструкция се сторнира;

б)

когато процедура за сетълмент 3 се използва за сетълмент на многостранни салда, или когато сетълментът по процедури за сетълмент 4 е изцяло неуспешен, всички платежни инструкции от файла се сторнират и всички банки по сетълмента и спомагателните системи се информират чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

2.

Ако спомагателната система изпрати инструкция за сетълмент преди определеното време за сетълмент („от“), инструкциите се съхраняват до настъпване на определеното време. В този случай платежните инструкции само се подават за обработка незабавно след тяхното приемане, когато е настъпило времето „от“. Този опционен механизъм може да бъде използван в процедури за сетълмент 1 и 2.

3.

Периодът за сетълмент („до“) дава възможност за разпределяне на ограничен период от време при сетълмент на спомагателна система, за да не се предотврати или забави сетълментът на други свързани със спомагателната система или TARGET2 транзакции. Ако платежна инструкция не е изпълнена до настъпването на момента „до“, тези платежни инструкции се връщат или, в случая на процедурите за сетълмент 4 и 5, се задейства механизмът на гаранционния фонд. Периодът на сетълмент („до“) може да бъде определен за процедури за сетълмент от 1 до 5.

4.

Механизмът на гаранционния фонд може да бъде използван, ако ликвидността на дадена банка по сетълмента не е достатъчна да покрие нейните задължения, произтичащи от сетълмента в спомагателната система. Настоящият механизъм се използва за предоставяне на необходимата допълнителна ликвидност, за да позволи изпълнението на всички платежни инструкции, включени в сетълмента на спомагателната система. Този механизъм може да бъде използван при процедури за сетълмент 4 и 5. Когато се използва механизмът на гаранционния фонд, е необходимо да се поддържа специална сметка на гаранционния фонд, по която има „спешна ликвидност“ или при нужда може да се набави такава.

16.   Използвани алгоритми

1.

Алгоритъм 4 поддържа процедура за сетълмент 5. За да се улесни сетълментът и да се намали необходимата ликвидност, се включват всички платежни инструкции на спомагателната система (независимо от техния приоритет). Подлежащите на изпълнение платежни инструкции на спомагателната система съгласно процедура за сетълмент 5 заобикалят обработката на плащането незабавно след неговото приемане и се държат отделно в платежния модул докато приключи процеса на оптимизация. Няколко спомагателни системи, използващи процедура за сетълмент 5, се включват в същата обработка на алгоритъм 4, ако възнамеряват да извършат сетълмента едновременно.

2.

При процедура за сетълмент 6 банката по сетълмента може да задели целево една сума за ликвидност във връзка с уреждане на салдата, идващи от определена спомагателна система. Целевото заделяне се извършва чрез заделяне на необходимата ликвидност по определена подсметка (свързан модел). Алгоритъм 5 се използва както за нощни операции на спомагателните системи, така и за дневна обработка. Процесът на сетълмент се извършва посредством дебитиране на подсметките на банките по сетълмента с къса позиция в полза на техническата сметка на спомагателната система и последващо дебитиране на техническата сметка на спомагателната система с дълга позиция в полза на подсметките на банките по сетълмента с дълга позиция. При положително салдо заверяването може да се извърши директно – ако е посочено от спомагателната система в съответната транзакция – по сметката в платежния модул на банката по сетълмента. Ако сетълментът на едно или повече дебитни инструкции е неуспешен (например поради грешка на спомагателната система), въпросното плащане се нарежда на опашка по подсметката. Процедурата по сетълмент 6 може да използва алгоритъм 5, действащ спрямо подсметки. Освен това, алгоритъм 5 не се съобразява с никакви лимити и резервирана ликвидност. За всяка банка по сетълмента се изчислява общата позиция и, ако всички общи позиции са покрити, всички транзакции се изпълняват. Транзакции, които не са покрити, се нареждат отзад на опашката.

17.   Действие на временно спиране или прекратяване

При временно спиране или прекратяване на използването на интерфейс на спомагателна система от спомагателната система през цикъла на сетълмент на платежна инструкция на спомагателната система, ЦБ на спомагателната система се счита за оправомощена да довърши цикъла на сетълмента от името на спомагателната система.

18.   Таблица за таксите и фактуриране

1.

Спомагателна система, използваща интерфейса на спомагателната система или интерфейса на участника, независимо от броя на сметките, които държи в ЦБ на спомагателната система и/или ЦБ по сетълмента, дължи такса, състояща се от посочените по-долу три елемента:

а)

Фиксирана месечна такса от 1 000 EUR, дължима от всяка спомагателна система (фиксирана такса I).

б)

Втора месечна фиксирана такса в размер от 417 EUR до 4 167 EUR, пропорционална на базовата брутна стойност на паричния сетълмент в еуро на транзакциите на спомагателната система (фиксирана такса II):

Диапазон

От (млн. EUR/ден)

До (млн. EUR/ден)

Годишна такса

Месечна такса

1

0

под 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

под 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

под 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

под 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

под 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

Над 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Брутната стойност на паричния сетълмент в еуро на транзакциите на спомагателната система се изчислява веднъж годишно от ЦБ на спомагателната система на база на брутната стойност през предходната година и изчислената брутна стойност се използва за определяне на таксата, дължима от 1 януари на всяка календарна година.

в)

Такса за транзакция, изчислена на същата основа както в тарифата, установена за участници в TARGET2 в приложение II, допълнение VI. Спомагателната система може да избере една от двете възможности: или да заплаща фиксирана такса в размер на 0,80 EUR за всяка платежна инструкция (възможност А) или да заплаща такса на намаляваща основа (възможност Б), при спазване на следните условия:

за възможност Б границите на диапазоните, свързани с обема на платежните инструкции, от които сe прилага по – ниска такса за транзакция, са разделени на две; и

дължи се твърда месечна такса от 100 EUR (съгласно възможност А) или 1 250 EUR (съгласно възможност Б) в допълнение към фиксирана такса I и фиксирана такса II.

2.

Всяка такса, платима във връзка с подадена платежна инструкция или плащане, получено от спомагателната система чрез интерфейса на участник или интерфейса на спомагателната система, се дължи единствено на спомагателната система. Управителният съвет може да създаде по-подробни правила за определяне на подлежащите на таксуване транзакции, които се уреждат чрез интерфейса на спомагателната система.

3.

Всяка спомагателна система получава фактура от съответната ЦБ на спомагателната система за предходния месец, издадена на база на таксите, посочени в точка 1, не по-късно от петия работен ден на следващия месец. Плащания се извършват не по-късно от десетия работен ден на текущия месец по сметката, посочена от ЦБ на спомагателната система, или се дебитира сметка, определена от спомагателната система.

4.

По смисъла на настоящия параграф всяка спомагателна система, посочена съгласно Директива 98/26/ЕО, се третира отделно, дори когато две или повече от тях се управляват от едно юридическо лице. Същото правило се прилага към спомагателната система, която не е посочена съгласно Директива 98/26/ЕО, в който случай спомагателната система се определя с помощта на следните критерии: а) формално споразумение, въз основа на договорен или правен инструмент (например, споразумение между участниците и системния оператор); б) множество участия; в) общи правила и стандартизирани споразумения; и г) за клиринг, нетинг и/или сетълмент на плащания и/или ценни книжа между участниците.


Top