EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0055

Директива 2007/55/ЕО на Комисията от 17 септември 2007 година за изменение на някои приложения към директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустими количество на остатъци от азинофос-метил (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 243, 18.9.2007, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; заключение отменено от 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/55/oj

18.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/41


ДИРЕКТИВА 2007/55/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2007 година

за изменение на някои приложения към директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустими количество на остатъци от азинофос-метил

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури (2), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (3), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (4), и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията беше информирана, че е възможно настоящите максимално допустими количества на остатъци от азинофос-метил да се нуждаят от преразглеждане, като се има предвид наличието на нова информация от токсикологична гледна точка и дневната доза, приемана от потребителите. Комисията поиска съответната държава-членка, докладваща относно азинофос-метила по силата на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (5), да направи предложение за преразглеждане на максимално допустимите количества (МДК), определени в Общността. Такова предложение бе предоставено на Комисията.

(2)

МДК на Общността и количествата, препоръчвани от Codex Alimentarius, са установени и оценени посредством сходни процедури. Съществуват редица МДК за азинофос-метил, определени от Codex Alimentarius. МДК на Общността, основани на МДК от Codex Alimentarius, също бяха оценени от докладващата държава-членка, като се взе предвид наличието на нова информация за рисковете за потребителите.

(3)

Краткосрочното или дългосрочното излагане на потребителите на азинофос-метил, посредством хранителни продукти, беше преразгледано и оценено в съответствие с действащите в Общността процедури и практики, вземайки предвид насоките, публикувани от Световната здравна организация (6). Въз основа на това следва да се определят нови МДК, които да гарантират, че няма неприемлива експозиция на потребителите.

(4)

За да се гарантира подходяща защита на потребителя срещу излагане на остатъчни вещества в резултат от неразрешени употреби на продукти за растителна защита, следва да се определят МДК за съответните комбинации от продукт/пестицид на долната граница на аналитично откриване.

(5)

Необходимо е следователно да бъдат изменени МДК, установени в приложенията към директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, за да се осигури възможност за необходимите наблюдение и контрол върху забраната за тяхната употреба и за да се защитят потребителите.

(6)

Чрез Световната търговска организация бяха информирани търговските партньори на Общността по отношение на новите МДК и техните становища относно тези граници ще бъдат взети предвид.

(7)

Следователно директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/895/ЕИО вписването относно азинофос-метил се заличава.

Член 2

Директива 86/362/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 3

Директива 86/363/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 4

Директива 90/642/ЕИО се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 5

Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 18 март 2008 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те съобщават незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 19 март 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Директива 2007/8/ЕО на Комисията (ОВ L 63, 1.3.2007 г., стp. 9).

(2)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2007/27/ЕО на Комисията (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стp. 31).

(3)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2007/28/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 26.5.2007 г., стр. 6).

(4)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2007/39/ЕО на Комисията (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стp. 25).

(5)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/52/ЕО на Комисията (ОВ L 214, 17.8.2007 г., стp. 3).

(6)  Насоки за прогнозното изчисляване на количествата остатъци от пестициди, приемани с храната (актуализирани), изготвени от Световната система за екологичен мониторинг/програма за безопасност на храните (GEMS/Food Programme) в сътрудничество с Комитета за Кодекса за остатъците от пестициди, и публикувани от Световната здравна организация, 1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните редове се прибавят в приложение II, част А, към Директива 86/362/ЕИО:

Остатъци от пестициди

Максимално допустими количества в мг/кг

„Азинофос-метил

0,05 (*)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Следните редове се прибавят в приложение II, част А, към Директива 86/363/ЕИО:

 

Максимално допустими количества в мг/кг (ppm)

Пестицидни остатъци

на мазнината в месо, месни продукти и карантии и животинските мазнини, посочени в приложение I, позиции ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602 (1) (4)

за сурово краве мляко и пълномаслено краве мляко, посочени в приложение I, позиция 0401: за други храни в позиции 0401, 0402, 0405 00 и 0406 в съответствие с (2) (4)

на белени пресни яйца, за птичи яйца и яйчени жълтъци, посочени в приложение I, позиции 0407 00 и 0408 (3) (4)

„Азинофос-метил

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Показва по-ниска граница от аналитично изчислената.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Следната колона се прибавя в приложение II, част А, към Директива 90/642/ЕИО:

„Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

Азинофос-метил

1.   

Плодове, пресни, изсушени или сурови, замразени, несъдържащи добавена захар, ядки

i)

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

Грейпфрут

 

Лимони

 

Сладки лимони

 

Мандарини (включително клементинки и други хибриди)

 

Портокали

 

Помело

 

Други

 

ii)

ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (със или без черупки)

0,5

Бадеми

 

Бразилски орехи

 

Кашу

 

Кестени

 

Кокосови орехи

 

Лешници

 

Орехи „макадамия“

 

Пеканови орехи

 

Ядки от борови шишарки

 

Шам фъстък

 

Орехи

 

Други

 

iii)

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

0,5 (2)

Ябълки

 

Круши

 

Дюли

 

Други

 

iv)

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

0,5 (2)

Кайсии

 

Череши

 

Праскови (включително нектарини и подобни хибриди)

 

Сливи

 

Други

 

v)

ЯГОДОВИ ПЛОДОВЕ И ДРЕБНОПЛОДНИ

 

a)

Десертно и винено грозде

0,05 (1)

Десертно грозде

 

Винено грозде

 

б)

Ягоди (без диви горски ягоди)

0,5 (2)

в)

Къпиноплодни (без дивите плодове)

0,5 (2)

Къпини

 

Едри къпини

 

Хибрид (кръстоска) между малина и къпина

 

Малини

 

Други

 

г)

Други дребноплодни и ягодови плодове (различни от диворастящи)

 

Боровинки

 

Червени боровинки

0,1

Френско грозде (червено, черно (касис) и бяло)

0,5 (2)

Цариградско грозде

0,5 (2)

Други

0,05 (1)

д)

Диворастящи ягодови и други плодове

0,05 (1)

vi)

ДРУГИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

Авокадо

 

Банани

 

Фурми

 

Смокини

 

Киви

 

Кумкуат

 

Личи

 

Манго

 

Маслини (за консумация)

 

Маслини (за производство на маслиново масло)

 

Папая

 

Маракуя

 

Ананаси

 

Нар

 

Други

 

2.   

Зеленчуци, пресни или неварени, в замразено или изсушено състояние

i)

КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

0,05 (1)

Червено цвекло

 

Моркови

 

Маниока

 

Целина с едри глави

 

Хрян

 

Земни ябълки

 

Пащърнак

 

Корени от магданоз

 

Репички

 

Козя брада

 

Сладки картофи

 

Жълта ряпа

 

Ряпа

 

Игнам

 

Други

 

ii)

ЗЕЛЕНЧУЦИ С ЛУКОВИЦА

0,05 (1)

Чесън

 

Лук

 

Шалот

 

Зелен лук

 

Други

 

iii)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ПЛОДОВЕ

 

a)

Зеленчуци от семейство Solanacea

0,05 (1)

Домати

 

Пиперки

 

Патладжани

 

Бамя

 

Други

 

б)

Зеленчуци от семейство тиквови — ядлива кора

 

Краставици

0,2

Корнишони

 

Тиквички

 

Други

0,05 (1)

в)

Зеленчуци от семейство тиквови — с неядлива кора

0,05 (1)

Пъпеши

 

Тиква

 

Диня

 

Други

 

г)

Сладка царевица

0,05 (1)

iv)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ ВИДА BRASSICA

0,05 (1)

a)

Зелеви (развитие на съцветия)

 

Броколи (включително Calabrese)

 

Карфиол

 

Други

 

б)

Зелеви (на глави)

 

Брюкселско зеле

 

Зеле

 

Други

 

в)

Зелеви (развитие на листа)

 

Китайско зеле

 

Кайл (къдраво зеле)

 

Други

 

г)

Алабаш

 

v)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ ПОДПРАВКИ

0,05 (1)

a)

Марули и подобни

 

Кресон

 

Градинска салата

 

Маруля

 

Ескариол (широколистна ендивия)

 

Рукола

 

Листа и стъбла от зеле, включително листа от ряпа

 

Други

 

б)

Спанак и подобни

 

Спанак

 

Листа от цвекло (къдраво)

 

Други

 

в)

Воден кресон

 

г)

Ендивия

 

д)

Билки

 

Балдаран

 

Сибирски лук

 

Магданоз

 

Листа от целина

 

Други

 

vi)

БОБОВИ РАСТЕНИЯ (пресни)

0,05 (1)

Фасул (с шушулки)

 

Фасул (без шушулки)

 

Грах (с шушулки)

 

Грах (без шушулки)

 

Други

 

vii)

СТЪБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

0,05 (1)

Аспержи

 

Бяло цвекло

 

Целина

 

Копър

 

Артишок (ангинарии)

 

Праз

 

Ревен

 

Други

 

viii)

ГЪБИ

0,05 (1)

a)

Култивирани гъби

 

б)

Диворастящи гъби

 

3.

Бобови растения

0,05 (1)

Фасул

 

Леща

 

Грах

 

Лупина

 

Други

 

4.   

Маслодайни семена

Семена от лен

 

Фъстъци

 

Семена от мак

 

Семена от сусам

 

Семена от слънчоглед

 

Семена от рапица

 

Семена от соя

 

Семена от синап

 

Семена от памук

0,2

Семена от коноп

 

Други

0,05 (1)

5.

Картофи

0,05 (1)

Ранни картофи

 

Късни картофи

 

6.

Чай (изсушени листа и стебла, ферментирали или обработени другояче, Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Хмел (сушен), включително под формата на гранули и неконцентриран прах

0,1 (1)


(1)  Показва по-ниска граница от аналитично изчислената.

(2)  Временни МДК до 18 септември 2008 г. След тази дата МДК ще са 0,05 () mg/kg, освен ако не са изменени с директива или регламент.“


Top