EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0036

Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар

OJ L 184, 14.7.2007, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 130 - 137

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj

14.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 184/17


ДИРЕКТИВА 2007/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 юли 2007 година

относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 44 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

В своето съобщение до Съвета и Европейския парламент от 21 май 2003 г., озаглавено „Модернизиране на дружественото право и укрепване на корпоративното управление: План за придвижване напред“, Комисията посочи, че е необходимо да се приемат нови конкретни инициативи с оглед укрепване на правата на акционерите в дружества, регистрирани на фондова борса, и да се разрешат спешно проблемите, свързани с трансграничното гласуване.

(2)

В своята резолюция от 21 април 2004 г. (3) Европейският парламент изрази подкрепата си за намерението на Комисията да засили правата на акционерите, в частност посредством разширяване на правилата за прозрачност, правата за гласуване чрез пълномощник, възможността за участие в общи събрания по електронен път и гарантиране, че ще могат да се упражняват трансграничните права на глас.

(3)

Притежателите на акции, които имат права на глас трябва да могат да упражняват тези права, при условие че те са отразени в цената, която трябва да се плати при закупуването на акциите. Освен това ефективният акционерен контрол е необходимо условие за добро корпоративно управление и следователно трябва да бъде улеснен и насърчаван. Необходимо е следователно да се приемат мерки за сближаване на законодателствата на държавите-членки за тази цел. Пречките, които възпрепятстват акционерите от гласуване, като обвързването на упражняването на правата на глас с блокиране на акции за определен период от време преди събранието, трябва да бъдат отстранени. Въпреки това настоящата директива не засяга съществуващото общностно законодателство относно дялови единици, емитирани от предприятия за колективно инвестиране, или относно дялови единици, придобити или прехвърлени от такива предприятия.

(4)

Действащото общностно законодателство е недостатъчно за постигане на тази цел. Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 28 май 2001 г. относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване (4) се съсредоточава върху информацията, която емитентите трябва да разкрият на пазара и съответно не разглежда самия процес на гласуване на акционерите. Освен това Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (5) налага на емитентите задължение да предоставят определена информация и документи, отнасящи се до общите събрания, но съответните информация и документи трябва бъдат предоставени в държавата-членка по произход на емитента. Следователно следва да се въведат някои минимални стандарти с оглед защита на инвеститорите и насърчаване на безпрепятственото и ефективно упражняване на акционерни права, дадени от акции с право на глас. По отношение на правата, различни от правото на глас, държавите-членки имат свободата да разширят прилагането на тези минимални стандарти и за акции без право на глас, до степента, в която тези акции не са вече защитени от такива стандарти.

(5)

Значителна част от акциите на дружества, регистрирани на фондовата борса, се притежават от акционери, които не пребивават в държавата-членка, в която се намира седалището на дружеството според устройствения акт. Акционерите, които не пребивават постоянно в държавата-членка, следва да могат да упражняват своите права по отношение на общото събрание толкова лесно, колкото и акционерите, които пребивават в държавата-членка, в която се намира седалището на дружеството според устройствения му акт. Това налага отстраняването на съществуващите пречки, които възпрепятстват достъпа на акционери, непребиваващи в държавата-членка, до информацията, отнасяща се до общото събрание, и тяхното упражняване на правата на глас без да присъстват физически на общото събрание.

(6)

Акционерите трябва да имат възможност да бъдат добре осведомени при гласуването по време на или преди общото събрание, независимо от това къде пребивават. Всички акционери следва да имат достатъчно време да разгледат документите, които предстои да бъдат внесени на общото събрание, и да решат как да гласуват своите акции. С тази цел трябва да се дава навременно предизвестие за общото събрание, а на акционерите да се осигурява пълната информация, която предстои да бъде внесена на общото събрание. Трябва да се използват възможностите на съвременните технологии да предоставят незабавно достъпна информация. Настоящата директива предполага, че всички регистрирани дружества, които са допуснати до регулиран пазар, вече разполагат с интернет сайт.

(7)

По принцип акционерите трябва да имат възможност да включват точки в дневния ред на общото събрание и да внасят предложения за решения по точки от дневния ред. Без да се засягат различни времеви рамки и условия, използвани понастоящем в Общността, упражняването на тези права следва да бъде подчинено на две основни правила, а именно правилото всеки праг, необходим за упражняване на тези права, да не надвишава 5 % от дяловия капитал на дружеството и правилото всички акционери винаги да получават своевременно окончателната версия на дневния ред, за да се подготвят за дискусията и гласуването на всяка точка от дневния ред.

(8)

По принцип всеки акционер трябва да има възможност да задава въпроси, свързани с точки от дневния ред на общото събрание, и да получава отговор, като правилата за това как и кога се задават въпроси и получават отговори следва да се определят от държавите-членки.

(9)

Дружествата не следва да срещат правни пречки при предлагането на своите акционери на всякакви начини за електронно участие в общото събрание. Гласуването без да се присъства лично на общото събрание, независимо дали по пощата или по електронен път, не трябва да подлежи на други ограничения, освен онези, необходими за установяването на самоличността и сигурността на съобщенията. Това, обаче, не трябва да е пречка за държавите-членки да приемат правила, целящи да гарантират, че резултатите от гласуването отразяват намеренията на акционерите при всички обстоятелства, включително правила, насочени към справяне със ситуации, при които настъпват или се разкриват нови обстоятелства, след като акционерът е гласувал по пощата или по електронен път.

(10)

Доброто корпоративно управление изисква безпрепятствен и ефективен процес на гласуване чрез пълномощник. Съществуващите ограничения и пречки, които правят гласуването чрез пълномощник тромаво и скъпо, трябва следователно да бъдат отстранени. Но доброто корпоративно управление също така изисква подходящи гаранции срещу евентуална злоупотреба с гласуването чрез пълномощник. Следователно пълномощникът трябва да е задължен да спазва всички получени указания от акционера и държавите-членки трябва да въведат подходящи мерки, които да гарантират, че пълномощникът не преследва интерес, различен от този на акционера, независимо от причината, която е породила конфликта на интереси. Мерките срещу евентуална злоупотреба в частност се състоят от режими, приети от държавите-членки с цел регулиране на дейността на лица, които активно се занимават с получаването на пълномощни или които всъщност са получили повече от определен значителен брой пълномощни, по-специално за да се гарантира адекватна степен на достоверност и прозрачност. Съгласно настоящата директива акционерите имат неограничено право да назначават такива лица като пълномощници, за да присъстват на общи събрания и да гласуват от тяхно име. Въпреки това настоящата директива не засяга правилата или санкциите, които държавите-членки могат да наложат на тези лица, когато са гласували чрез неправомерна употреба на получените пълномощни. Освен това настоящата директива не налага никакво задължение на дружествата да проверяват дали пълномощниците са гласували в съответствие с указанията за гласуване на упълномощилите ги акционери.

(11)

В случаите на участие на финансови посредници, ефективността на гласуването по дадени указания зависи до голяма степен от ефикасността на веригата от посредници, като се има предвид, че инвеститорите често не могат да упражняват правата на глас, дадени от акциите им, без съдействието на всеки посредник от веригата, който може да няма икономически дял в акциите. С цел да се даде възможност на инвеститора да упражнява своите права на глас в трансгранични ситуации, е важно следователно посредниците да улесняват упражняването на правата на глас. Комисията следва да разгледа по-подробно този въпрос в рамките на препоръка, с цел да се гарантира достъпът на инвеститорите до ефективни услуги за гласуване и упражняването на правата на глас да става в съответствие с указанията, дадени от тези инвеститори.

(12)

Когато времето на оповестяване на подадените гласове по пощата или по електронен път преди общото събрание пред административния, ръководен или надзорен орган, както и пред обществеността, е важен въпрос по отношение на корпоративното управление, то може да се определи от държавите-членки.

(13)

Резултатите от гласуването следва да се установят чрез методи, които отразяват намеренията за гласуване, изразени от акционерите, и тяхната прозрачност следва да се осигури след общото събрание най-малко посредством интернет сайта на дружеството.

(14)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се позволи на акционерите да използват ефективно своите права навсякъде в Общността, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и могат, предвид мащаба и последиците на тези мерки, да бъдат осъществени по-успешно на общностно ниво, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(15)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за подобряване на законотворчеството (6), държавите-членки се насърчават да съставят, за себе си и за интересите на Общността, таблици, отразяващи, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките по въвеждането ѝ в националното законодателство, както и да предоставят публичен достъп до тези таблици,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящата директива определя изискванията по отношение упражняване на някои акционерни права, дадени от акции, във връзка с общо събрание на дружества, чието седалище според устройствения акт се намира в държава-членка и чиито акции са допуснати до регулиран пазар, намиращ се или действащ в държава-членка.

2.   Държавата-членка, компетентна да регулира въпросите, обхванати от настоящата директива, е държавата-членка, в която се намира седалището на дружеството и всяко препращане към „приложимото право“ е препращане към правото на тази държава-членка.

3.   Държавите-членки могат да освободят от настоящата директива следните видове дружества:

а)

предприятия за колективно инвестиране по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (7);

б)

предприятия, чийто единствен предмет на дейност е колективно инвестиране на капитал, предоставен чрез публично предлагане, и които действат на принципа за разпределяне на риска и не се стремят към постигане на юридически или управленски контрол над който и да било от емитентите на техните базови инвестиции, при условие че съответните предприятия за колективно инвестиране са оторизирани и подлежат на надзор от компетентни органи и че имат депозитар, изпълняващ функции, еквивалентни на тези предвидени от Директива 85/611/ЕИО;

в)

кооперации.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„регулиран пазар“ означава пазар съгласно определението от член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазара на финансови инструменти (8);

б)

„акционер“ означава физическо или юридическо лице, признато за акционер съгласно приложимото право;

в)

„пълномощно“ означава упълномощаването на физическо или юридическо лице от страна на акционер да упражнява някои или всички права на съответния акционер в общото събрание от негово име и за негова сметка.

Член 3

Допълнителни национални мерки

Настоящата директива не забранява на държавите-членки да налагат допълнителни задължения на дружествата или по друг начин да предприемат допълнителни мерки за улесняване упражняването от акционерите на правата, предвидени в настоящата директива.

ГЛАВА II

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 4

Равно третиране на акционерите

Дружеството гарантира равното третиране на всички акционери, които са в еднакво положение по отношение на участието и упражняването на правата на глас на общото събрание.

Член 5

Информация, предшестваща общото събрание

1.   Без да се засягат член 9, параграф 4 и член 11, параграф 4 от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане (9), държавите-членки осигуряват щото дружеството да публикува покана за свикване на общо събрание посредством един от способите, посочени в параграф 2 от настоящия член, не по-късно от двадесет и първия ден преди деня на събранието.

Държавите-членки могат да предвидят, че когато дружество предостави на акционерите възможността да гласуват чрез достъпни за тях електронни средства, общото събрание на акционерите може да реши публикуването на поканата за свикване на общо събрание, което не е годишно общо събрание, да става посредством един от способите, посочени в параграф 2 от настоящия член, не по-късно от четиринадесет дни преди деня на събранието. Това решение трябва да бъде взето с мнозинство от не по-малко от две трети от гласовете, дадени от ценни книжа или от представения записан капитал, и с максимален срок на действие до следващото годишно общо събрание.

Държавите-членки не са длъжни да прилагат минимални срокове, посочени в първа и втора алинеи по отношение на втора или последваща покана за свикване на общо събрание, наложено от липса на необходимия кворум при първото свикване, при условие че при първата покана са били спазени изискванията на настоящия член и няма добавени нови точки към дневния ред, и между последната покана и датата на общото събрание има най-малко 10 дни.

2.   Без да се засягат допълнителните изисквания за нотифициране или публикуване, предвидени от компетентната държава-членка, определена съгласно член 1, параграф 2, дружеството трябва да публикува поканата за свикването на общото събрание по параграф 1 от настоящия член по недискриминационен и гарантиращ бърз достъп способ. Държавата-членка изисква дружеството да използва такива средства за масова информация, на които разумно може да се разчита за ефективното разпространение на информация към обществеността в рамките на Общността. Държавата-членка не може да налага задължение за използването само на едно средство за масова информация, чиито оператори са установени на нейна територия.

Не е нужно държавата-членка да прилага първа алинея по отношение на дружества, които са в състояние да посочат имената и адресите на своите акционери с помощта на актуална книга на акционерите, при условие че дружеството е задължено да изпрати покана за свикването на общото събрание на всеки от своите регистрирани акционери.

При всички случаи дружеството не може да иска покриване на разходи за публикуване на поканата за свикване на общо събрание по предписания начин.

3.   Поканата, предвидена в параграф 1, трябва най-малко:

а)

точно да указва кога и къде ще се проведе общото събрание и предложения дневен ред за общото събрание;

б)

да съдържа ясно и точно описание на процедурите, които акционерите трябва да следват, за да могат да участват и да гласуват в общото събрание. Това включва информация относно:

i)

правата, с които разполагат акционерите по член 6, доколкото тези права могат да бъдат упражнени след публикуването на поканата, и тези по член 9, както и крайните срокове за упражняване на тези права; съдържанието на поканата може да се ограничи до обявяване само на крайните срокове за упражняване на тези права, при условие че съдържа препратка към по-подробна информация относно тези права, която е предоставена на интернет сайта на дружеството;

ii)

процедурата за гласуване чрез пълномощник, формулярите, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и техническите средства, посредством които дружеството е подготвено да приема електронни нотификации за назначаване на пълномощници; и

iii)

когато е приложимо, процедурата за подаване на гласове по пощата или по електронен път;

в)

когато е приложимо, да посочва датата на вписване, така както е определена по член 7, параграф 2, и да пояснява, че само лицата, които са акционери на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание;

г)

да посочва къде и как могат да бъдат получени пълните и несъкратени текстове на документите и предложенията за решения по букви в) и г) от параграф 4;

д)

да посочва адреса на интернет сайта, на който ще бъде предоставена информацията, посочена в параграф 4.

4.   Държавите-членки гарантират, че за периода, започващ не по-късно от двадесет и първия ден преди деня на общото събрание и включващ деня на провеждане на събранието, дружеството трябва да предостави на акционерите си на своя интернет сайт най-малко следната информация:

а)

поканата, посочена в параграф 2;

б)

общия брой акции и правата на глас и датата на свикване (включително общия брой за всеки клас акции, когато капиталът на дружеството е разделен на два или три класове акции);

в)

документите, които следва да се представят на общото събрание;

г)

предложение за решение или, когато няма предложение за приемане на решение, коментар от компетентен орган на дружеството, признат от приложимото право, относно всяка точка от предложения дневен ред на общото събрание; освен това предложенията за решения, внесени от акционерите, следва да се добавят възможно най-скоро след получаването им от дружеството;

д)

когато е приложимо, формулярите, които се използват за гласуване чрез пълномощник и за гласуване по пощата, освен ако тези формуляри са изпратени директно на всеки акционер.

Когато формулярите, посочени в буква д), не могат да бъдат предоставени по интернет по технически причини, дружеството посочва на сайта си как те могат да бъдат получени на хартия. В този случай дружеството следва да изпрати формулярите безплатно по пощата на всеки акционер, който поиска това.

Когато, в съответствие с член 9, параграф 4 или член 11, параграф 4 от Директива 2004/25/ЕО, или по силата на втора алинея от параграф 1 от настоящия член, поканата за общото събрание е публикувана по-късно от двадесет и първия ден преди събранието, срокът, определен в този параграф, съответно се намалява.

Член 6

Право на включване на точки в дневния ред на общото събрание и на внасяне на предложения за решения

1.   Държавите-членки гарантират, че акционерите, действащи индивидуално или колективно:

а)

имат право да включват точки в дневния ред на общото събрание, при условие че всяка точка е придружена от обосновка или предложение за приемане на решение на общото събрание; и

б)

имат право да внасят предложения за решения по точки, които са или предстои да бъдат включени в дневния ред на общо събрание.

Държавите-членки могат да предвидят, че правото по буква а) може да бъде упражнено единствено по отношение на годишното общо събрание, при условие че акционерите, действащи индивидуално или колективно, имат право да свикат или да отправят към дружеството искане за свикване на общо събрание, което не е годишно общо събрание, с дневен ред, включващ най-малко всички точки, предложени от акционерите.

Държавите-членки могат да предвидят, че тези права се упражняват в писмена форма (на носители, изпратени по пощата или по електронен път).

2.   Ако някое от посочените в параграф 1 права е подчинено на условието съответният акционер или акционери да притежава минимален процент от дяловия капитал на дружеството, този минимален дял не може да надхвърля 5 % от капитала.

3.   Всяка държава-членка установява единен краен срок, указващ определения брой дни до провеждането или свикването на общото събрание, преди който акционерите могат да упражнят правото по параграф 1, буква а). По същия начин всяка държава-членка може да установи краен срок за упражняване на правото по параграф 1, буква б).

4.   Държавите-членки гарантират, че в случаите, когато упражняването на правата, посочени в параграф 1, буква а), води до промяна в дневния ред на общото събрание, за който на акционерите вече е съобщено, дружеството предоставя на разположение изменения дневен ред по реда, по който е предоставен предишния дневен ред преди приложимата дата на вписване, така както е определена по член 7, параграф 2 или, ако не се прилага такава дата, достатъчно по-рано от датата на провеждане на общото събрание, така че да се даде възможност на останалите акционери да назначат пълномощник или, при необходимост, да гласуват по пощата.

Член 7

Изисквания за участие и гласуване на общо събрание

1.   Държавите-членки гарантират, че:

а)

правата на акционера, свързани с участие в общо събрание и гласуване по отношение на която и да било от притежаваните от него акции, не са подчинени на никакви условия, изискващи неговите акции да бъдат депозирани, прехвърлени или регистрирани на името на друго физическо или юридическо лице преди провеждането на общото събрание; и

б)

правата на акционера да продава или по друг начин да прехвърля своите акции в периода между датата за вписване, както е определена по параграф 2, и общото събрание, за което тя се отнася, не са подчинени на никакво ограничение, което не се прилага по отношение на тях в друг момент.

2.   Държавите-членки гарантират, че правата на акционера да участва в общо събрание и да гласува по отношение на своите акции се определят в зависимост от акциите, притежавани от него към определена дата преди провеждането на общото събрание („дата на вписване“).

Не е нужно държавите-членки да прилагат първа алинея по отношение на дружества, които са в състояние да посочат имената и адресите на своите акционери с помощта на актуална книга на акционерите в деня на провеждане на общото събрание.

3.   Всяка държава-членка гарантира, че за всички дружества се прилага единна дата на вписване; при все това държавата-членка може да определи една дата за вписване в регистъра, валидна за дружествата, които са издали акции на приносител и друга дата на вписване в регистъра за дружествата, които са издали поименни акции, при условие че се прилага единна дата на вписване в регистъра за дружествата, които са издали и двата вида акции. Датата за вписване не е по-рано от тридесет дни преди датата но общото събрание, за което се отнася. При прилагането на настоящата разпоредба и на параграф 1 от член 5 всяка държава-членка гарантира, че периодът между последната допустима дата за свикване на общото събрание и датата на вписване е поне осемдневен. Тези две дати не се включват при изчисляването на броя на дните. При условията, посочени в член 5, параграф 1, трета алинея, държавата-членка може да установи изискване за изтичането на шестдневен период между датата на вписване и последната допустима дата за повторното или последващо свикване на общо събрание. Тези две дати не се включват при изчисляването на броя на дните.

4.   Доказателството за квалифицирането като акционер може да бъде подчинено на изисквания, необходими за установяване на самоличността на акционерите и до степен, пропорционална за постигането на тази цел.

Член 8

Участие в общо събрание по електронен път

1.   Държавите-членки разрешават на дружествата да предоставят на своите акционери възможност за участие в общо събрание по електронен път, и по-специално чрез една или всички долупосочени форми:

а)

предаване в реално време на общото събрание;

б)

двупосочна връзка в реално време, позволяваща на акционерите да се обърнат към общото събрание от далечно разстояние;

в)

система за подаване на гласове, преди или по време на общото събрание, без да се налага назначаването на пълномощник, който да присъства физически на събранието.

2.   Използването на електронни средства с оглед предоставянето на възможност на акционерите за участие в общо събрание може да бъде подчинено на изисквания и ограничения, необходими за установяване на самоличността на акционерите и гарантиране сигурността на съобщенията, и до степен, пропорционална за постигането на тези цели.

Това не засяга действието на законовите разпоредби, които държавите-членки са приели или могат да приемат относно механизма на вземане на решение в дружествата по отношение на въвеждането или прилагането на всяка форма на участие по електронен път.

Член 9

Право на отправяне на въпроси

1.   Всеки акционер има право да отправя въпроси, свързани с точки от дневния ред на общото събрание. Дружеството отговаря на отправените към него въпроси от акционерите.

2.   Правото на отправяне на въпроси и задължението за отговор са подчинени на мерките, които държавата-членка може да предприеме или да позволи на дружествата да предприемат, за гарантиране индентифицирането на акционерите, реда на общите събрания и тяхната подготовка, както и поверителността и търговските интереси на дружествата. Държавите-членки могат да позволят на дружествата да дадат един общ отговор на въпросите с едно и също съдържание.

Държавите-членки могат да предвидят разпоредби, съгласно които отговорът се счита за даден, ако съответната информация е на разположение на интернет сайта на дружеството под формата на въпроси и отговори.

Член 10

Гласуване чрез пълномощник

1.   Всеки акционер има право да назначи физическо или юридическо лице за свой пълномощник, който присъства и гласува на общо събрание от негово име. Пълномощникът се ползва от същите права да се изказва или отправя въпроси на общото събрание, както и така представляваният акционер.

Освен изискването за правоспособност на пълномощника, държавите-членки отменят всички правни норми, които ограничават или позволяват на дружествата да ограничат възможностите за избор на лица, назначавани за пълномощници.

2.   Държавите-членки могат да поставят ограничение за назначаване на пълномощник само за едно събрание или за събранията, провеждани в определен период.

Без да се засягат разпоредбите на член 13, параграф 5, държавите-членки могат да ограничат броя на лицата, които акционерът може да назначи като пълномощници за дадено общо събрание. При все това, ако акционерът притежава акции на дружество, съдържащи се в повече от една сметка за ценни книжа, такова ограничение не възпрепятства акционера да назначи отделен пълномощник по отношение на акциите от всяка сметка за ценни книжа за всяко едно общо събрание. Горепосоченото не засяга предвидените от приложимото право разпоредби, които забраняват подаването на гласове по диференциран начин спрямо акциите, притежавани от един и същ акционер.

3.   Освен изрично допуснатите в параграфи 1 и 2 ограничения, държавите-членки не могат да ограничават или да позволяват на дружествата да ограничават упражняването на правата на акционерите чрез пълномощници по съображения, различни от тези, свързани с потенциални конфликти на интереси между пълномощника и акционера, в чийто интерес пълномощникът е задължен да действа, като при това държавите-членки не могат да налагат други изисквания освен долупосочените:

а)

държавите-членки може да препоръчат пълномощникът да разкрие някои определени факти, които може да бъдат от значение за акционерите при оценката на риска за възможността пълномощникът да преследва интерес, различен от този на акционера;

б)

държавите-членки може да ограничат или да не допуснат упражняването на акционерни права чрез пълномощници без определени указания за гласуване за всяко решение, по отношение на което пълномощникът трябва да гласува от името на акционера;

в)

държавите-членки може да ограничат или да не допуснат прехвърлянето на пълномощно на друго лице, но това не възпрепятства пълномощника, който е юридическо лице, да упражнява дадените му права чрез някой от членовете на своя административен или управителен орган или някой от своите служители.

Конфликт на интересите по смисъла на настоящия параграф може в частност да възникне, когато пълномощникът:

i)

е акционер с контролен пакет акции на дружеството или е друго образувание, контролирано от такъв акционер;

ii)

е член на административния, управителен или надзорен орган на дружеството, или на акционер с контролен пакет акции, или на контролирано образувание по смисъла на i);

iii)

е служител или одитор на дружеството, или на акционер с контролен пакет акции, или на контролирано образувание по смисъла на i);

iv)

има семейна връзка с физическо лице, посочено в i)—iii).

4.   Пълномощникът гласува съгласно указанията, дадени от назначаващия акционер.

Държавите-членки може да изискат от пълномощниците да водят архив на указанията за гласуване за определен минимален период и да потвърдят, при поискване, че указанията са били спазени.

5.   Лице, действащо като пълномощник, може да представлява повече от един акционер без ограничение на броя на представляваните акционери. Когато пълномощник представлява няколко акционери, приложимото право му позволява да гласува за определен акционер различно от начина, по който гласува за друг.

Член 11

Ред за назначаване на пълномощници и нотифициране

1.   Държавите-членки разрешават на акционерите да назначават пълномощник по електронен път. Освен това държавите-членки разрешават на дружествата да приемат нотифицирането за назначаване по електронен път и гарантират, че всяко дружество предлага на своите акционери най-малко един ефективен метод за нотифициране по електронен път.

2.   Държавите-членки гарантират, че пълномощниците могат да бъдат назначени и че дружеството е нотифицирано за такова назначаване, само в писмена форма. Извън това основно формално изискване, назначаването на пълномощник, уведомяването на дружеството относно назначаване и даването на указания за гласуване, ако има такива, на пълномощника може да бъдат подчинени само на такива формални изисквания, каквито са необходими за гарантиране на идентификацията на акционера и пълномощника или за гарантиране на възможността за проверка на съдържанието на указанията за гласуване, съответно, и до степен, пропорционална за постигането на тези цели.

3.   Разпоредбите на настоящия член се прилагат mutatis mutandis за отмяна на назначаването на пълномощник.

Член 12

Гласуване по пощата

Държавите-членки разрешават на дружествата да предлагат на своите акционери възможност да гласуват по пощата преди общото събрание. Гласуването по пощата може да бъде подчинено само на изискванията и ограниченията, необходими за гарантиране идентификацията на акционерите и само до степен, пропорционална на постигането на тази цел.

Член 13

Отстраняване на някои пречки за ефективно упражняване на правата на глас

1.   Настоящият член е приложим в случаите, когато физическо или юридическо лице, признато като акционер от приложимото право, действа, в хода на неговата делова дейност, от името на друго физическо или юридическо лице („клиента“).

2.   Когато приложимото право налага изисквания за оповестяване като предпоставка за упражняване на права на глас от акционер съгласно параграф 1, такива изисквания не надхвърлят предоставянето на списък, разкриващ пред дружеството самоличността на всеки клиент и броя на акциите, гласувани от негово име.

3.   Когато приложимото право налага формални изисквания относно упълномощаването на акционер по параграф 1 за упражняване права на глас или относно указания за гласуване, такива формални изисквания не надхвърлят необходимото за идентифицирането на клиента или за възможността за проверка на съдържанието на указанията за гласуване, съответно, и до степен, пропорционална за постигането на тези цели.

4.   Акционер, посочен в параграф 1, има право да гласува различно за различните акции, даващи му гласове.

5.   Когато приложимото право ограничава броя на лицата, които акционер може да назначи за пълномощници съгласно член 10, параграф 2, такова ограничение не възпрепятства акционер по параграф 1 от настоящия член да издава пълномощно на всеки от своите клиенти или на всяко трето лице, определено от клиент.

Член 14

Резултати от гласуването

1.   Дружеството установява за всяко гласувано решение най-малко броя на акциите, за които действително са подадени гласове, дела на дяловия капитал, представен от тези гласове, общия брой на действително подадените гласове, както и броя на гласовете, подадени „за“ и „против“ всяко решение и, при целесъобразност, броя на въздържалите се.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят или да позволят на дружествата да предвидят, че в случаите когато нито един акционер не изисква подробна справка за гласуването, е достатъчно да се установят резултатите от гласуването само до степен, необходима за гарантиране, че за всяко решение е постигнато необходимото мнозинство.

2.   Дружеството публикува на своя интернет сайт резултатите от гласуването, установени съгласно параграф 1, в рамките на срок, който се определя от националното право и не надхвърля петнадесет дни от датата, на която е проведено общото събрание.

3.   Настоящият член не засяга законови разпоредби, които са приети или може да бъдат приети от държавите-членки относно формалностите, необходими за влизането в сила на едно решение, или възможността за последващо правно оспорване на резултата от гласуването.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Транспониране

Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 3 август 2009 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Независимо от разпоредбата на първия параграф, държавите-членки, в които към 1 юли 2006 г. са в сила национални мерки, които ограничават или забраняват назначаването на пълномощник в случаите по член 10, параграф 3, втора алинея, ii), приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за прилагането на член 10, параграф 3 по отношение на такова ограничение или забрана, не по-късно от 3 август 2012 г.

Държавите-членки съобщават незабавно на Комисията броя на дните, определени в член 6, параграф 3 и член 7, параграф 3, и всякакви последващи промени в тях, като Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

Когато държавите-членки приемат разпоредбите, посочени в първа алинея, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или са придружени от това позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 16

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 17

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 юли 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 42.

(2)  Становище на Европейския парламент от 15 февруари 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 12 юни 2007 г.

(3)  OВ С 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 714.

(4)  ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1. Директивата, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

(5)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(6)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.


Top