EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

Директива 2007/26/ЕО на Комисията от 7 май 2007 година за изменение на Директива 2004/6/ЕО за удължаване на периода на нейното прилагане (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; заключение отменено от 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/5


ДИРЕКТИВА 2007/26/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2007 година

за изменение на Директива 2004/6/ЕО за удължаване на периода на нейното прилагане

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните, предназначени за специфична хранителна употреба (1), и по-специално член 4, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/15/ЕО на Комисията от 15 февруари 2001 г. относно веществата, които могат да се добавят за специални хранителни цели в храни за специфична хранителна употреба (2), посочва определени категории вещества, като за всяка категория са споменати химическите вещества, които могат да се използват в производството на храни за специфична хранителна употреба.

(2)

По време на приемането на Директива 2001/15/ЕО редица химически вещества, добавяни за специални хранителни цели в храните със специфична хранителна употреба, които са на пазара в някои държави-членки, не можеха да бъдат включени в приложението към посочената директива, тъй като не бяха оценени от Научния комитет по храните (НКХ).

(3)

До приключване на процедурите по оценяване на тези вещества от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Директива 2004/6/ЕО на Комисията (3) предвижда възможността държавите-членки да продължат да позволяват търгуването на тяхна територия с продукти, които съдържат въпросните вещества, доколкото са изпълнени някои условия по отношение на тяхната безопасност, до 31 декември 2006 г.

(4)

Приключването на оценяването и съпътстващите го административни дейности не беше възможно преди 31 декември 2006 г. Следователно, с оглед да се избегне излишното затрудняване на търговията със съответните храни, периодът на прилагане на Директива 2004/6/ЕО следва да бъде удължен.

(5)

За да се вземе предвид необходимото време за приключване на процедурите по оценяване на веществата от ЕОБХ и въвеждането на свързаните с това мерки в националното законодателство, е целесъобразно да се предвиди удължаване на периода на прилагане на Директива 2004/6/ЕО до 31 декември 2009 г.

(6)

Датата 31 декември 2006 г., предвидена в член 1 от Директива 2004/6/ЕО, изисква настоящата директива да бъде транспонирана в кратки срокове. С цел да бъдат избегнати затрудненията при търговията с продуктите, които съдържат веществата, изброени в Директива 2004/6/ЕО, е уместно настоящата директива да започне да се прилага от 1 януари 2007 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 1 от Директива 2004/6/ЕО датата „31 декември 2006 г.“ се заменя с датата „31 декември 2009 г.“.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 8 юли 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат посочените разпоредби от 1 януари 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 52, 22.2.2001 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 2006/34/ЕО (ОВ L 83, 22.3.2006 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 15, 22.1.2004 г., стр. 31.


Top