Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0880

2007/880/ЕО: Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за даване на разрешение на Франция да приложи намалена данъчна ставка за безоловния бензин, използван като гориво в департаментите на Корсика, съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО

OJ L 346, 29.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/880/oj

29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за даване на разрешение на Франция да приложи намалена данъчна ставка за безоловния бензин, използван като гориво в департаментите на Корсика, съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО

(само текстът на френски език е автентичен)

(2007/880/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1), и по-специално член 19, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че

(1)

Съгласно член 18, параграф 1 от Директива 2003/96/ЕО, във връзка с приложение II към тази директива, на Франция бе дадено разрешение да прилага намалено ниво на данъчно облагане за потреблението в Корсика. Срокът на това разрешение изтече на 31 декември 2006 г.

(2)

С писмо от 16 октомври 2006 г. френските власти поискаха да им се даде разрешение да прилагат, по отношение на енергийния данък, намалена данъчна ставка само върху безоловните бензини, използвани като моторно гориво, продължавайки практиката, следвана в рамките на посочената дерогация и преди нейното изтичане. Намалението възлиза на 1 EUR на хектолитър. Поискано е разрешение за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г. В Корсика доставката на безоловните бензини на бензиностанциите включва значителни допълнителни разходи в сравнение с доставката на континента, като крайните цени са с 4 до 7 EUR/hl по-високи от практикуваните на континента.

(3)

Като се намали данъкът върху безоловния бензин, налаган на потребителите в Корсика, тези потребители се приравняват в по-голяма степен с тези на континента. Тази мярка отговаря следователно на целите на регионалната политика и на политиката за сближаване.

(4)

Данъчното намаление не надхвърля онова, което е необходимо, за да се отчетат допълнителните разходи за транспорт и разпространение, понасяни от потребителите в Корсика.

(5)

Крайното ниво на данъчното облагане е в съответствие с минимумите, предвидени от Директива 2003/96/ЕО, които понастоящем са 359 EUR/1 000 l (или 35,90 EUR/hl). Това е така, дори ако се отчита разрешението, предоставено с Решение 2005/767/ЕО на Съвета от 24 октомври 2005 г. (2), чието действие може да се кумулира с това на настоящото решение.

(6)

Предвид отдалечеността и островното положение на департаментите, към които се прилага, както и ниския размер на намалението на тарифата, което впрочем е значително високо в сравнение с общностния минимум, тази мярка няма да доведе до движение, свързано конкретно с доставката на моторно гориво.

(7)

Следователно исканата мярка е приемлива с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар и необходимостта да се осигури лоялна конкуренция и не е несъвместима с политиките на Общността по отношение на околната среда, енергетиката и транспорта.

(8)

Следователно е целесъобразно да се даде, съгласно разпоредбите на член 19, параграф 2, на Директива 2003/96/ЕО, разрешение на Франция да въведе намалено ниво на данъчното облагане върху безоловните бензини, използвани като моторно гориво и пуснати в обращение в Корсика, и то до 31 декември 2012 г.

(9)

Целесъобразно е да се гарантира възможността на Франция да приложи конкретното намаление предмет на настоящото решение без прекъсване по отношение на действащото преди 1 януари 2007 г. законодателство, в контекста на дерогацията, предвидена в член 18 и във връзка с приложение II към Директива 2003/96/ЕО. Следователно поисканото разрешение следва да бъде предоставено от 1 януари 2007 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Франция се дава разрешение да прилага намалено ниво на данъчно облагане на безоловните бензини, използвани като моторно гориво и пуснати в обращение в департаментите на Корсика.

За да се избегне всяка свръхкомпенсация, намалението не трябва да надвишава понасяните допълнителни разходи за транспорт, складиране и разпространение, в сравнение с континентална Франция.

Намалената данъчна ставка трябва да е съобразена със задълженията, предвидени от Директива 2003/96/ЕО, и по-специално с минималните нива, предвидени в член 7.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г. и неговият срок изтича на 31 декември 2012 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 283, 31.10.2003г., стр. 51. Директива, последно изменена с Директива 2004/75/ЕО (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 100).

(2)  ОВ L 290, 4.11.2005 г., стр. 25.


Top