Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0863

2007/863/ЕО: Решение на Комисията от 14 декември 2007 година за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2007) 6281)

OJ L 337, 21.12.2007, p. 122–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/863/oj

21.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/122


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2007 година

за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

(нотифицирано под номер C(2007) 6281)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2007/863/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (1), и по-специално параграф 2, трета алинея от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

Ако количеството животински тор, което държава членка възнамерява да разпръсне годишно на хектар, е различно от това, определено в параграф 2, втора алинея, първо изречение от приложение III към Директива 91/676/ЕИО и в буква а) от него, това количество трябва да бъде определено така, че да не възпрепятства постигането на целите, определени в член 1 от посочената директива, и трябва да бъде оправдано въз основа на обективни критерии, като, в настоящия случай, дълги периоди на развитие и култури със силна абсорбция на азот.

(2)

На 10 Август 2007 г. Обединеното кралство внесе в Комисията искане за дерогация по параграф 2, трета алинея от приложение III към Директива 91/676/ЕИО по отношение на Северна Ирландия.

(3)

Исканата дерогация се отнася до намерението на Обединеното кралство да позволи употребата на максимално 250 kg азот от животински торове на хектар годишно в пасищните ферми на Северна Ирландия. Потенциално дерогацията ще засегне приблизително 732 животновъдни стопанства в Северна Ирландия, които съставляват 2,7 % от всички стопанства, 4 % от използваната селскостопанска земя и 5 % от главите добитък.

(4)

Прието е законодателство по прилагането на Директива 91/676/ЕИО, а именно The Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 № 489) (разпоредби на програмата за действие, свързана с нитратите (за Северна Ирландия) 2006 г. (Наредба № 489 от 2006 г.), което със същата сила се прилага и към исканата дерогация.

(5)

The Phosphorus (Use in Agriculture) Regulations (Northern Ireland) 2006 (разпоредбите (на Северна Ирландия) по отношение на фосфора (използван в селското стопанство) от 2006 г.) предвиждат мерки, регулиращи разпръскването на фосфатни торове в селското стопанство, с оглед предотвратяване замърсяването на водите. Разпоредбите забраняват употребата на изкуствени торове освен в случаите, когато се докаже, че количеството не надвишава необходимото за реколтата, което изисква, inter alia, оценка на плодородието на почвата посредством химичен анализ.

(6)

Подадените данни относно качеството на водата показват, че наличието на ниска концентрация на нитрати е обичайно за водните обекти в Северна Ирландия. През 2005 г. средната концентрация на нитрати в подпочвените води е била под 20 mg/l при 71 % от станциите за наблюдение, а концентрации над 50 mg/l са регистрирани в не повече от 7 % от обектите, от които е взета проба. Данните за качеството на водата в речните басейни показаха, че през 2005 г. средната нитратна концентрация е била под 20 mg/l при 99 % от обектите, от които е взета проба, а в нито една от станциите за наблюдение не е надвишено количеството от 50 mg/l нитрати. Всички големи езера съдържат средно по-малко от 10 mg/l нитрати.

(7)

Според третия доклад относно прилагането на Директивата за нитратите 72 % от пунктовете за наблюдение на подпочвените води показват тенденция към стабилизиране или намаляване на нитратната концентрация в периода 1999—2003 г.; концентрацията на нитрати в повърхностните води е стабилна или намалява при 87 % от станциите за наблюдение на повърхностните води за същия период.

(8)

В съответствие с член 3, параграф 5 от Директива 91/676/ЕИО Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (разпоредбите на програмата за действие, свързана с нитратите (за Северна Ирландия) 2006 г.) се прилага на цялата северноирландска територия.

(9)

Броят на селскостопанските животни и употребата на изкуствени торове са спаднали през последното десетилетие. Броят на едрия рогат добитък, прасетата и овцете намаля съответно с 2 %, 36 % и 22 % в периода 1995—2005 г. Употребата на изкуствени азотни торове намаля с 41 % в периода 1995—2005 г., а прилаганите количества през 2005 г. са били 89 kg азот на хектар, за същия период употребата на фосфатни торове е намаляла с 49 % и през 2005 г. употребата на фосфор е била средно 7 kg на хектар. Азотният излишък на национално ниво намаля от 159 kg/ha през 1995 г. на 124 kg/ha през 2005 г.

(10)

Поради силните валежи и преобладаването на почви с лошо отводняване в Северна Ирландия деветдесет и три процента от селскостопанската земя се ползва като пасища, голяма част от които се класифицират като притежаващи добър до много добър потенциал за отглеждане на трева. Поради затрудненото отводняване способността за денитрификация на повечето почви в Северна Ирландия е относително висока, което намалява нитратната концентрация в почвата, а така и количеството нитрати, които са податливи на излужване.

(11)

В Северна Ирландия 70 % от земята се обработва екстензивно, а 45 % от общата сухоземна площ се обработва по програми за екологично земеделие.

(12)

Климатът в Северна Ирландия се характеризира с равномерно разпределение на валежите през цялата година и със сравнително малки температурни амплитуди, което позволява относително дълъг период на развитие на тревата, продължаващ от 270 дни в източните крайбрежни райони до около 260 дни в годината в централните низини, където земята се управлява и обработва активно.

(13)

Представените към уведомлението подкрепящи документи показват, че предлаганото годишно количество от 250 kg на хектар азот от тора на пасящ добитък във фермите е оправдано на базата на обективни критерии, като дълги периоди на развитие и култури със силна абсорбция на азот.

(14)

Комисията, след като прегледа искането, смята, че предложеното количество от 250 кг азот от животински тор на хектар годишно няма да попречи на осъществяването на целите на Директива 91/676/ЕИО, при условие че бъдат изпълнени определени строги условия.

(15)

Настоящото решение следва да се прилага заедно с Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (разпоредбите на програмата за действие, свързана с нитратите (за Северна Ирландия) 2006 г.), която е в сила в Северна Ирландия за периода 2007—2010 г.

(16)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по нитратите, създаден по силата на член 9 от Директива 91/676/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогацията, поискана от Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия с писмо от 10 Август 2007 г. с цел да се разреши прилагането на по-голямо количество животински тор от предвиденото в приложение III, параграф 2, втора алинея, първо изречение и в буква а) от Директива 91/676/ЕИО, се разрешава при спазване на условията, указани в настоящото решение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение важат следните определения:

а)

„пасищни ферми“ означава стопанства, в които 80 % или повече от земеделската земя, налична за прилагане на естествен тор, са заети с трева;

б)

„пасящ добитък“ означава едър рогат добитък (с изключение на малки телета), овце, сърни, кози и коне;

в)

„пасище“ означава постоянно или временно пасище (под временно се разбира за по-малко от четири години).

Член 3

Обхват

Настоящото решение се прилага на индивидуална основа към пасищните ферми и подлежи на условията, определени в членове 4, 5 и 6.

Член 4

Ежегодно даване на разрешение и ангажираност

1.   Всяка година фермерите, които искат да се възползват от дерогацията, подават молба до компетентните власти.

2.   Едновременно с молбата, посочена в параграф 1, те поемат писмено ангажимента да спазват условията, определени в членове 5 и 6.

3.   Компетентните власти следят всички молби за дерогация да бъдат предавани за административна проверка. Когато извършената от националните власти проверка на молбата, посочена в параграф 1, докаже, че не са спазени изискванията на членове 5 и 6, кандидатът се уведомява. В такъв случай молбата му се смята за отхвърлена.

Член 5

Разпръскване на естествени и други торове

1.   Количеството естествен тор от пасящ добитък, което ежегодно се разпръсква в пасищните ферми, включително и от страна на самите животни, не може да надхвърля количеството естествен тор, което съдържа 250 kg азот на хектар, при спазване на условията, указани в параграфи 2—8.

2.   Общото постъпление на азот не може да надвишава предвидимата потребност от хранителното вещество на съответната култура и следва да отчита постъпленията от почвата.

3.   За всяко стопанство трябва да се води план на наторяването, в който следва да се описва редуването на културите на селскостопанската земя и планираното разпръскване на животински тор, азотни и фосфатни торове. Той трябва да бъде наличен в стопанството всяка календарна година най-късно до 1 март.

Планът за торене съдържа следното:

а)

брой глави добитък, описание на системата за подслон и складиране, включително наличната вместимост за съхранение на животински тор;

б)

изчисляване на произведените във фермата азот от естествени торове (без загубите в оборите и в складовете) и фосфор;

в)

редуване на културите и заеманата от всяка култура площ, включително схема на разположение на отделните полета;

г)

предвидими нужди на културите от азот и фосфор;

д)

количество и вид животински тор, който се изнася от фермата или се внася в нея;

е)

резултати от анализите на почвата за наличие на азот и фосфор, ако са налице такива;

ж)

количество разпръснати азот и фосфор от животински тор върху всяко поле (участък от фермата с еднородни почва и посеви);

з)

количество разпръснати азот и фосфор при използването на изкуствени торове върху всяко поле.

Плановете следва да бъдат преразгледани най-късно до седем дни след настъпването на някаква промяна в земеделските практики, за да се гарантира тяхната актуалност.

4.   Всяка ферма води отчети за наторяването, придружени с информация за управлението на отпадните води и приложените количества фосфор. Те се представят всяка календарна година пред компетентните власти.

5.   Всяка пасищна ферма, която се ползва от индивидуална дерогация, приема, че посочената молба в член 4, параграф 1, планът за торене и отчетите за торенето могат да станат обект на проверки.

6.   Анализът на съдържанието на азот и фосфор в почвата се извършва във всяка ферма, която се ползва от индивидуална дерогация, поне веднъж на всеки четири години за всяка еднородна площ на стопанството, предвид редуването на културите и почвените характеристики. Изисква се минимум по един анализ на всеки пет хектара обработваема земя.

7.   Забранява се разпръскването на естествени торове през есента, преди засяването на тревата.

8.   Всяка пасищна ферма, която се ползва от индивидуална дерогация, следва да се увери, че количеството фосфор, изчислено според методологията, установена от компетентните органи в съответствие с член 7, параграф 2 от настоящото решение, не надвишава 10 kg фосфор на хектар годишно.

Член 6

Управление на земеделските ресурси

80 или повече процента от земята във фермите, налична за прилагане на животински торове, следва да бъде засята с трева. Фермите, ползващи се с индивидуална дерогация, са длъжни да изпълняват следните мерки:

а)

временните пасища и ливади се орат напролет;

б)

на мястото на разораните тревни площи незабавно се засява култура с високо потребление на азот, независимо от вида на почвата;

в)

при редуването на култури не се включват зеленчуци и други растения, които фиксират азот от въздуха. Това обаче не важи за детелината в тревни насаждения, където тя заема под 50 % от площите, нито за зърнени култури и грах, засети заедно с тревата.

Член 7

Други мерки

1.   Настоящата дерогация се прилага, без да се накърняват мерките, които следва да бъдат предприети с оглед спазване на други законови актове на Общността, отнасящи се до околната среда.

2.   Компетентните власти следва да определят и представят пред Комисията подробна процедура за изчисляване на количествата фосфор във фермите, ползващи се от дерогацията, като вземат предвид подавания фосфор под формата на концентрат, фуражи и торове, както и изходящото количество в продуктите (под формата на живи животни, месо и други животински продукти), фуражи и растителни култури.

Член 8

Наблюдение

1.   Компетентният орган следва да състави карти с процента на пасищните ферми, на животните и на селскостопанските земи, за които във всеки район е дадена индивидуална дерогация, като тези карти се обновяват всяка година. Картите се представят ежегодно на Комисията, като първите трябва да бъдат получени до 1 май 2008 г.

2.   Наблюдението на фермите, за които важат програмата за действие и дерогацията, се провежда на място във фермите и в наблюдаваните земеделски зони. Референтните зони за наблюдение са представителни за различните видове почви, за различните нива на интензивност на обработката и за практиките по наторяване.

3.   Проучването и анализът на хранителните вещества предоставят данни за местното земеползване, редуването на културите и селскостопанските практики в стопанствата, ползващи се от индивидуални дерогации. Тази информация може да се използва за изчисляване по зададен модел на количеството просмукали се през почвата нитрати и фосфор от ливадите, върху които годишно се разпръскват не повече от 250 kg/ha азот от тор от пасящ добитък.

4.   Наблюдението на плитките подпочвени води, почвените води, дренажните води и водите във фермите, които спадат към мрежата на земеделските зони за наблюдение, предоставя данни за концентрацията на азот и фосфор във водите, които напускат зоната на кореновите системи и навлизат в повърхностните и подпочвените води.

5.   Засилено наблюдение на водите се прилага към селскостопански зони, разположени в близост до най-уязвимите езера.

6.   До изтичането на срока на дерогацията се провежда проучване, за да се събере подробна научна информация за интензивните системи от пасища и ливади с оглед подобряване на управлението на средствата за обогатяване на почвата. Проучването следва да бъде насочено към загубата на хранителни вещества, включително просмукване на азот, загуби от денитрификация и липса на фосфор при системи за интензивно производство на млечни продукти в представителни райони.

Член 9

Контролни механизми

1.   Компетентният национален орган упражнява административен контрол върху всички ферми, които се ползват от индивидуална дерогация, като прави оценка дали се спазва изискването за прилагане на не повече от 250 kg азот на хектар годишно от тора на пасящ добитък, за максималната степен на наторяване с азот и фосфор, както и за условията за земеползване.

2.   Установява се програма за проверки на място въз основа на анализ на риска, резултатите от контрола от предходните години и резултатите от общ контрол на случаен принцип на законодателството за прилагане на Директива 91/676/ЕИО. Проверките по места включват поне 3 % от фермите, които се ползват от индивидуална дерогация, що се отнася до условията, посочени в членове 5 и 6.

Член 10

Отчетност

1.   Всяка година компетентният орган предава резултатите от наблюдението на Комисията заедно със сбит доклад за развитието на качеството на водите и практиката на оценяване. Докладът следва да предостави информация за начина, по който е извършена оценка за прилагането на условията на дерогацията посредством проверки на ниво ферма, и да включва информация за неизрядните ферми въз основа на резултатите от административните проверки и проверките на място. Първият доклад следва да бъде предаден до ноември 2008 г., а всяка следваща година — до юни.

2.   Така получените резултати ще бъдат взети под внимание от Комисията във връзка с евентуалните нови искания към нея за разрешаване на дерогация.

Член 11

Приложение

Настоящото решение се прилага в контекста на Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 № 489) (разпоредбите на програмата за действие, свързана с нитратите (за Северна Ирландия) 2006 г. (Наредба № 489/2006) от 1 декември 2006 г. Срокът му на действие изтича на 31 декември 2010 г.

Член 12

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2007 година

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


Top