Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0841

2007/841/ЕО: Решение на Комисията от 13 септември 2007 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/E-2/39.141 — Fiat) (нотифицирано под номер C(2007) 4274)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/841/oj

18.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/77


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 септември 2007 година

относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО

(дело COMP/E-2/39.141 — Fiat)

(нотифицирано под номер C(2007) 4274)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2007/841/ЕО)

(1)

Настоящото решение, прието съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1), е адресирано до Fiat Auto SpA (наричан по-долу „Fiat“) и се отнася до предоставянето на техническа информация за ремонта на автомобили с марката Fiat, Alfa Romeo и Lancia.

(2)

Техническата информация се състои от данни, процеси и инструкции, които са необходими за проверка, поправка и замяна на дефектни, повредени или изхабени автомобилни части или за поправка на грешки в системите на автомобила. Тя включва седем основни категории:

основни параметри (документация с всички референтни стойности и настройки на измеримите стойности на автомобила, като настройки на въртящия момент, разстояние между спирачния диск и накладките, хидравлично и пневматично налягане);

диаграми и описания на етапите от операциите по поправка и поддръжка (ръководства за сервиз, технически документи, като работни планове, описания на инструментите, които се използват за извършване на определена поправка, диаграми, като електрически или хидравлични схеми);

изпитване и диагностика (включително кодове за диагностична грешка/поправка, софтуер и друга информация, необходима за установяване на повредите по автомобилите) — не цялата, но голяма част от тази информация се съдържа в специализирани електронни пособия;

кодове, софтуер и друга информация, необходима за препрограмиране, пренастройване или възстановяване на първоначалните настройки на електронни блокове за управление („ECU“), намиращи се в един автомобил. Тази категория е свързана с предходната, тъй като често същите електронни пособия се използват за диагностика на грешки, а след това и за извършване на необходимите настройки чрез електронните блокове за управление, за да се коригират грешките;

информация за резервни части, включително каталози за части с кодове и описания, и методи за идентификация на автомобили (т.е. данни, свързани с конкретен автомобил, които позволяват на сервиза да определи отделните кодове за частите, които са инсталирани в момента на сглобяване, и да се определят съответстващите кодове на оригиналните резервни части, съвместими с конкретния автомобил);

специална информация (уведомления за изтегляне от пазара и уведомление за чести неизправности);

материали за обучение.

(3)

През декември 2006 г. Комисията започна процедура и предостави на Fiat предварителната си оценка, съдържаща предварителното мнение, че са налице съмнения, доколко споразуменията на Fiat с нейните партньори, извършващи следпродажбени услуги, са в съответствие с член 81, параграф 1 от Договора за ЕО.

(4)

Според предварителната оценка на Комисията изглежда, че Fiat не е предоставил определени категории техническа информация за извършване на ремонтна дейност значително време след края на преходния период, предвиден в Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията от 31 юли 2002 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства (2). Освен това по време на започването на проучването на Комисията Fiat все още не беше въвел ефективна система, която да предоставя необвързващ достъп на независимите сервизи до техническа информация за извършване на ремонтна дейност. Въпреки че Fiat подобри достъпността на своята техническа информация по време на проучването на Комисията основно чрез създадения за тази цел през юни 2005 г. интернет сайт („интернет сайт TI“), предоставената на независимите сервизи информация изглеждаше все още непълна.

(5)

Тази предварителна оценка установи, че съответните пазари, засегнати от въпросната практика, са пазарът на ремонтни услуги и поддръжка за леки автомобили и пазарът на техническа информация за сервизите. Оторизираните мрежи на Fiat са имали много висок пазарен дял на първия пазар, а на втория пазар Fiat е бил единственият доставчик, способен да предложи цялата техническа информация, необходима на сервизите за такива автомобили.

(6)

Накратко, споразуменията на Fiat за услуги и дистрибуция на резервни части налагат на членовете на неговите оторизирани мрежи да извършват пълна гама от специфични за моделите услуги и да действат като търговци на едро на резервни части. Комисията се опасява, че възможните отрицателни въздействия от подобни споразумения могат да се засилят поради факта, че Fiat не предоставя на независимите сервизи подходящ достъп до техническа информация, с което изключва фирмите, които биха желали да предложат ремонтни услуги по различен търговски модел.

(7)

Предварителното заключение на Комисията беше, че условията, според които Fiat предоставя техническа информация на независимите сервизи, не съответства на техните потребности или по отношение на обхвата на предоставените данни, или по отношение на достъпността, като тази практика, в съчетание с подобни практики на други производители на автомобили, може да е допринесла за отслабването на пазарната позиция на независимите сервизи. От своя страна това може да е причинило значителна вреда на потребителите поради същественото ограничаване на избора на резервни части, по-високите цени на ремонтните услуги, намален избор на ремонтни ателиета, потенциални проблеми с безопасността и липса на достъп до иновационни ателиета за ремонт.

(8)

Нещо повече, очевидното непредоставяне от страна на Fiat на подходящ достъп на независимите сервизи до техническа информация явно възпрепятства споразуменията с неговите партньори, извършващи следпродажбени услуги, да се ползват от освобождаването от забрана, предоставено от Регламент (ЕО) № 1400/2002, понеже според член 4, параграф 2 от същия регламент предоставянето на освобождаване от забрана не се прилага, когато доставчикът на моторни превозни средства откаже да даде на независими оператори достъп до всякаква техническа информация, диагностициращо или друго оборудване, пособия, включително всякакъв вид съответен софтуер или обучение, необходими за ремонта и поддръжката на тези моторни превозни средства. Както е пояснено в съображение 26 от регламента, условията за достъп не трябва да дискриминират оторизирани и независими оператори.

(9)

В заключение Комисията прие предварителното мнение, че в контекста на липсата на достъп до техническа информация за извършване на ремонт е малко вероятно споразуменията между Fiat и оторизираните му сервизи да могат да се ползват от разпоредбата на член 81, параграф 3.

(10)

На 22 януари 2007 г. Fiat предложи ангажименти на Комисията, за да отговори на възможните ограничения на конкуренцията, изложени в предварителната оценка.

(11)

Според тези ангажименти основният принцип при определяне на обхвата на предоставената информация е за недискриминация между независимите и оторизираните сервизи. В тази посока Fiat ще гарантира, че всякаква техническа информация, пособия, оборудване, софтуер и обучение, необходими за поправка и поддръжка на неговите превозни средства, които са предоставени на оторизирани сервизи и/или независими вносители в която и да било държава-членка на ЕС от или от името на Fiat, са също така достъпни и за независимите сервизи.

(12)

Ангажиментите посочват, че „техническа информация“ по смисъла на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1400/2002 включва всякаква информация, предоставена на оторизирани сервизи за поправката или поддръжката на превозни средства с марката Fiat, Alfa Romeo и Lancia. Конкретни примери са софтуер, кодове за грешки и други параметри, заедно с актуализациите, които са необходими за работата с електронни блокове за управление (ECU), с цел да се въведат или възстановят препоръчани от Fiat настройки; методи за идентифициране на превозните средства; каталози за резервни части; ефективни решения, създадени в резултат на практическия опит и отнасящи се до типични за определен модел или партида проблеми; уведомления за изтегляне от пазара, както и други уведомления, определящи поправките, които могат да бъдат извършени безплатно от оторизираната мрежа за ремонтни дейности.

(13)

Достъпът до инструменти включва достъпа до електронно диагностициране, други инструменти за извършване на ремонт заедно със съответния софтуер, включвайки и периодичната му актуализация, както и услуги след извършване на продажбата на такива инструменти.

(14)

Ангажиментите ще бъдат задължителни за Fiat и за свързаните с него предприятия, но няма да са директно обвързващи за независимите вносители на моторни превозни средства с марка Fiat. В тези държави-членки, в които Fiat разпространява чрез независими вносители превозните средства Fiat, Alfa Romeo и/или Lancia, Fiat се съгласи да положи всички усилия да задължи с договори съответните предприятия да му предоставят всякаква техническа информация или езикови версии на техническата информация, която са дали на оторизирани сервизи в съответните държави-членки. Fiat се ангажира незабавно да качи тази техническа информация или езикови версии на своя интернет сайт TI.

(15)

Според съображение 26 от Регламент (ЕО) № 1400/2002 Fiat не е длъжен да предоставя на независимите сервизи техническа информация, която би позволила на трети страни да избягват или обезвреждат устройства срещу кражби и/или да калибрират (3) наново електронни устройства, или да променят устройства, които ограничават експлоатационните качества на моторното превозно средство. Както всяко изключение, предвидено от правото на ЕС, съображение 26 следва да се тълкува тясно. Ангажиментите гласят, че ако се позове на такова изключение като мотив да не предостави техническа информация на независимите сервизи, Fiat се ангажира да гарантира, че отказаната информация е ограничена до необходимата за осигуряване на защитата, описана в съображение 26, както и че липсата на съответната информация не възпрепятства независимите сервизи от извършването на дейности, различни от тези, описани в съображение 26, включително работа върху устройства, като например електронни блокове за управление на двигателя, въздушни възглавници, устройства за опъване на коланите или елементи на централното заключване.

(16)

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1400/2002 гласи, че техническата информация трябва да бъде предоставена по начин, пропорционален на нуждите на независимите сервизи. Това предполага както отделянето на информацията, така и таксуване, което да отчита до каква степен независимите сервизи ползват тази информация.

(17)

В съответствие с тези принципи ангажиментите посочват, че Fiat ще включи в интернет сайта TI цялата техническа информация, свързана с моделите, пуснати след 1996 г., и ще гарантира, че цялата актуализирана техническа информация е постоянно налична на интернет сайта TI или на който и да било друг последващ сайт. Освен това Fiat ще следи за това интернет сайтът да бъде лесно достъпен по всяко време и ще осигури еднаква степен на ефективност с методите, използвани за предоставяне на техническа информация за членовете на неговите оторизирани мрежи. Когато Fiat или друго предприятие, действащо от името на Fiat, направи дадена техническа информация достъпна за оторизираните сервизи на определен език на ЕО, Fiat ще гарантира, че тази езикова версия на информацията е качена незабавно и на интернет сайта TI.

(18)

Следните три категории техническа информация все още не са на интернет сайта TI, но Fiat се е ангажирал да ги предостави там до 31 декември 2007 г.:

преводи на техническа информация на местните езици, каквито понастоящем Fiat не притежава, но които ще бъдат предоставени от неговите независими вносители в съответните държави-членки на ЕС,

уведомления, които определят поправките, които могат да бъдат извършвани безплатно в рамките на мрежата от оторизирани сервизи, и

определяне на центровете за посредничество, посочени в точка 21 по-долу.

(19)

Ангажиментът посочва, че цената за достъп до сайта на Fiat ще се основава на цената на годишния абонамент за целия пакет от дискове CD-ROM, които той предоставя на своите оторизирани сервизи; а именно: 3 356 евро плюс 65 евро за каталога за части, както и допълнителна месечна абонаментна такса от 134 евро за актуализации. Въпреки това, за да спази изискването за пропорционалност, съдържащо се в регламента, Fiat е съгласен да предостави разбивка pro rata на месечни, дневни и часови периоди с цена за всяка марка 3 евро на час, 22 евро на ден и 350 евро на месец. Fiat е съгласен да поддържа тази цена за достъп и да не увеличава равнището на таксите над средния за ЕС процент на инфлация през целия период на валидност на ангажиментите.

(20)

Ангажиментите на Fiat не засягат каквито и да било настоящи или бъдещи изисквания, заложени в общностното или в националното законодателство, които могат да разширят обхвата на техническата информация, която Fiat следва да предостави на независимите оператори и/или може да предложи по-подходящи начини за предоставяне на такава информация.

(21)

Ако независим сервиз или сдружение на такива сервизи изисква това, Fiat се ангажира да приеме механизъм за посредничество при уреждане на спорове, свързани с предоставянето на техническа информация. Посредничеството ще се провежда в държавата членка, в която е регистрираното седалище на заявителя според правилата на признат местен център за посредничество. Посредничеството не засяга правото да се сезира компетентният национален съд.

(22)

Решението установява, че предвид ангажиментите вече не съществуват основания за действия от страна на Комисията. Ангажиментите са задължителни до 31 май 2010 г.

(23)

Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище на 9 юли 2007 г.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 411/2004 (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 203, 1.8.2002 г., стр. 30.

(3)  Тоест да изменят оригиналните настройки на ECU по начин, който не е препоръчан от Fiat.


Top