Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/ЕО: Решение на Комисията от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 305/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2007 година

за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО

(нотифицирано под номер C(2007) 5357)

(2007/756/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (1), и по-специално член 14, параграфи 4 и 5 от нея,

като взе предвид Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (2), и по-специално член 14, параграфи 4 и 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Когато държавите-членки разрешават въвеждане в експлоатация на подвижен състав, те отговарят за определянето на идентификационен код за всяко отделно возило. Този код впоследствие се вписва в национален регистър на возилата (наричан по-долу „НРВ“). Този регистър следва да бъде достъпен за справки, извършвани от упълномощени представители на компетентните органи и заинтересовани страни. Различните национални регистри следва да бъдат съгласувани помежду си по отношение на тяхното съдържание и на формата на данните в тях. Това изисква те да бъдат създадени на основата на общи експлоатационни и технически спецификации.

(2)

Общите спецификации за НРВ следва да бъдат приети на основата на проект на спецификация, изготвен от Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „агенцията“). Тези проекти на спецификации следва да включват по-специално определение за: съдържание, функционална и техническа архитектура, формат на данните, режими на работа, включително правила за въвеждане на данните и за извършване на справки.

(3)

Настоящото решение е изготвено на основата на препоръка № ERA/REC/INT/01-2006 на агенцията от 28 юли 2006 г.

НРВ на държава-членка следва да съдържа всички разрешени на нейна територия возила. Товарните и пътническите вагони обаче следва да бъдат регистрирани само в НРВ на държавата-членка, в която за първи път са били въведени в експлоатация.

(4)

За целите на регистрацията на возилата, потвърждаване на регистрацията, промяна на регистрираните данни и потвърждаване на промяната/ите следва да се използва стандартен формуляр.

(5)

Всяка държава-членка следва да създаде компютризиран НРВ. Всички НРВ следва да бъдат свързани към централен виртуален регистър на возилата (наричан по-долу „ВРВ“), управляван от агенцията, с цел създаването на регистъра на документи за оперативна съвместимост, предвиден в член 19 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3). ВРВ следва да осигурява на потребителите възможност да търсят данни във всички НРВ чрез единен портал и да позволява обмена на данни между националните НРВ. Поради технически причини обаче връзката към ВРВ не може да бъде изградена незабавно. Поради това от държавите-членки следва да се изисква да свържат своите НРВ към централния ВРВ едва след като е демонстрирано ефективното действие на ВРВ. За тази цел агенцията ще изпълни пилотен проект.

(6)

В съответствие с точка 8 от протокола от четирдесетата среща на регулаторния комитет, създаден съгласно член 21 от Директива 2001/16/ЕО, всички съществуващи превозни средства следва да бъдат регистрирани в НРВ на държавата-членка, в която преди това са били регистрирани. Прехвърлянето на данните следва да отчита наличието на достатъчен преходен период и на данни.

(7)

В съответствие с член 14, параграф 4, буква б) от Директива 96/48/ЕО и член 14, параграф 4, буква б) от Директива 2001/16/ЕО, НРВ следва да се поддържа и актуализира от орган, който е независим от всякакви железопътни предприятия. Държавите-членки следва да информират Комисията и останалите държави-членки относно органа, който са определили за тази цел, inter alia, с цел улесняване на обмена на информация между тези органи.

(8)

Някои държави-членки имат разгърната мрежа с междурелсие 1 520 mm, която работи с вагонен състав, който е общ за страните от Общността на независимите държави (ОНД). Поради това се е стигнало до обща регистрационна система, която съставлява важен елемент от оперативната съвместимост и безопасността на тази мрежа с междурелсие 1 520 mm. Това специфично положение следва да се признава и да се създадат специфични правила, с които да се избегне липсата на последователност в задълженията за едно и също возило, възникващи във връзка с ЕС и във връзка с ОНД.

(9)

Правилата, предвидени в приложение П към ТСОС относно експлоатацията и управлението на движението, са приложими по отношение на системата за номерация на превозни средства за целите на регистрацията в НРВ. Агенцията ще разработи указания за хармонизираното прилагане на тези правила.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 96/48/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приемат се общите технически спецификации на националния регистър на возилата в съответствие с член 14, параграф 5 от Директива 96/48/ЕО и член 14, параграф 5 от Директива 2001/16/ЕО, посочени в приложението.

Член 2

Когато регистрират превозни средства след влизането в сила на настоящото решение, държавите-членки използват общите спецификации, посочени в приложението.

Член 3

Държавите-членки регистрират съществуващите превозни средства съгласно предвиденото в раздел 4 от приложението.

Член 4

1.   В съответствие с член 14, параграф 4, буква б) от Директива 96/48/ЕО и член 14, параграф 4, буква б) от Директива 2001/16/ЕО държавите-членки определят национален орган, който отговаря за поддържането и актуализирането на националния регистър на превозните средства. Този орган може да бъде националният орган по безопасността на съответната държава-членка. Държавите-членки гарантират, че тези органи си сътрудничат и споделят информация помежду си с цел осигуряване навременното съобщаване на измененията в данните.

2.   Държавите-членки информират Комисията и останалите държави-членки в срок една година от влизането в сила на настоящото решение относно органа, определен в съответствие с параграф 1.

Член 5

1.   Подвижният състав, въведен за първи път в експлоатация в Естония, Латвия или Литва и предназначен за използване извън Европейския съюз като част от вагонния състав на общата железопътна система на 1 520 mm, се регистрира както в НРВ, така и в информационната база на Съвета по железопътен транспорт на Общността на независимите държави. В такъв случай може да се прилага 8-цифрената система за номерация вместо системата за номерация, посочена в приложението.

2.   Подвижните състави, въведени в експлоатация за първи път в трета страна и предназначени за използване в Европейския съюз като част от вагонния състав на общата железопътна система на 1 520 mm, не се регистрират в НРВ. В съответствие с член 14, параграф 4 от Директива 2001/16/ЕО обаче следва да бъде възможно извличането на информацията, посочена в член 14, параграф 5, букви в), г) и д) от информационната база на Съвета по железопътен транспорт на Общността на независимите държави.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 63).

(2)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/ЕО.

(3)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ДАННИ

Списъкът по-долу представя предложения формат на данните за НРВ.

Номерирането на позициите следва логиката на предложения в допълнение 4 стандартен регистрационен формуляр.

Допълнително може да се добави(ят) поле(та) за бележки, например данни за разпознаване на возила, които са обект на разследване (вж. част 3.4).

1.

Европейски номер на возилото

Задължителна

Съдържание

Цифровият идентификационен код, определен в приложение П към ТСОС относно експлоатацията и управлението на движението (наричан по-долу „ТСОС ЕУД“) (1)

 

Формат

1.1.

Номер

12 цифри (2)

1.2.

Предишен номер (при преномерирани возила, ако е приложимо)

12 цифри (2)

2.

Държава-членка и НОБ

Задължителна

Съдържание

Идентификация на държавата-членка и на НОБ, от който возилото е получило разрешение. За возила, произхождащи от трета страна, държавата-членка, от която са получили разрешение

 

Формат

2.1.

Цифров код на държавата-членка, определен в приложение П към ТСОС ЕУД

Двуцифрен код

2.2.

Наименование на НОБ

Текст

3.

Година на производство

Задължителна

Съдържание

Годината, в която возилото е напуснало завода

 

Формат

3.

Година на производство

ГГГГ

4.

Позоваване „ЕО“

Задължителна

Съдържание

Позоваване на „ЕО“ декларацията за проверка и на издаващия я орган (възложителя)

 

Формат

4.1.

Дата на декларацията

Дата

4.2.

Позоваване „ЕО“

Текст

4.3.

Наименование на издаващия декларацията орган (възложителя)

Текст

4.4.

Регистрационен номер на органа

Текст

4.5.

Адрес на организацията, улица и номер

Текст

4.6.

Град

Текст

4.7.

Код на страната

ISO

4.8.

Пощенски код

Буквено-цифров код

5.

Препратка към регистъра на подвижния състав

Задължителна

Съдържание

Препратка към органа, отговарящ за регистъра на подвижния състав (3)

 

Формат

5.1.

Орган, отговарящ за регистъра

Текст

5.2.

Адрес на органа, улица и номер

Текст

5.3.

Град

Текст

5.4.

Код на държавата

ISO

5.5.

Пощенски код

Буквено-цифров код

5.6.

Адрес на електронна поща

Електронна поща

5.7.

Препратка, позволяваща извличането на съответните технически данни от регистъра на подвижния състав

Буквено-цифров код

6.

Ограничения

Задължителна

Съдържание

Евентуални ограничения при използването на возилото

 

Формат

6.1.

Кодирани ограничения

(вж. допълнение 1)

Код

6.2.

Некодирани ограничения

Текст

7.

Собственик

По избор

Съдържание

Идентификация на собственика на возилото

 

Формат

7.1.

Наименование на организацията

Текст

7.2.

Регистрационен номер на организацията

Текст

7.3.

Адрес на организацията, улица и номер

Текст

7.4.

Град

Текст

7.5.

Код на държавата

ISO

7.6.

Пощенски код

Буквено-цифров код

8.

Стопанисващ возилото

Задължителна

Съдържание

Идентификация на стопанисващия возилото

 

Формат

8.1.

Наименование на организацията

Текст

8.2.

Регистрационен номер на предприятието

Текст

8.3.

Адрес на организацията, улица и номер

Текст

8.4.

Град

Текст

8.5.

Код на държавата

ISO

8.6.

Пощенски код

Буквено-цифров код

8.7.

VKM – по избор

Буквено-цифров код

9.

Орган, отговарящ за поддръжката

Задължителна

Съдържание

Препратка към органа, отговарящ за поддръжката (4)

 

Формат

9.1.

Орган, отговарящ за поддръжката

Текст

9.2.

Адрес на органа, улица и номер

Текст

9.3.

Град

Текст

9.4.

Код на държавата

ISO

9.5.

Пощенски код

Буквено-цифров код

9.6.

Адрес на електронна поща

Електронна поща

10.

Изтегляне

Задължителна, когато се прилага

Съдържание

Дата на официалното определяне за претопяване и/или друг начин за освобождаване от возилото и кода на режима на изтегляне

 

Формат

10.1.

Начин за освобождаване

(виж допълнение 3)

двуцифрен код

10.2.

Дата на изтегляне

Дата

11.

Държави-членки, за които возилото има разрешение

Задължителна

Съдържание

Списък на държавите-членки, за които возилото има разрешение

 

Формат

11.

Цифров код на държава-членка, определен в приложение П.4 към ТСОС ЕУД

Списък

12.

Номер на разрешителното

Задължителна

Съдържание

Хармонизиран номер на разрешително за пускане в експлоатация, генериран от НОБ

 

Формат

12.

Номер на разрешителното

Буквено-цифров код, базиран на EIN, вж. допълнение 2

13.

Разрешително за пускане в експлоатация

Задължителна

Съдържание

Дата на разрешителното за пускане в експлоатация (5) на возилото и срок на валидност на разрешителното

 

Формат

13.1.

Дата на разрешителното

Дата (ГГГГММДД)

13.2.

Разрешителното е валидно до

Дата (ГГГГММДД)

13.3.

Временно отнемане на разрешителното

Да/не

2.   АРХИТЕКТУРА

2.1.   Връзки с други регистри

Вследствие на новия регулаторен режим в ЕС се създават няколко регистъра. Таблицата по-долу обобщава кои регистри и бази данни биха могли да имат свои връзки с НРВ след реализирането си.

Регистър или бази данни

Отговорен орган

Други органи, които имат достъп

НРВ

(директиви за оперативната съвместимост)

РО (6)/НОБ

Други НОБ/РО/ЖП/УИ/РзО/РО/Стопанисващ возилото/собственик/ЕЖА/OTIF

RRS

(директиви за оперативната съвместимост)

Ще се реши от държавите-членки

ЖПП/УИ/НОБ/ЕЖА/OTIF/Стопанисващ возилото/цехове

РБДПС

(TAF TSI & SEDP)

Стопанисващ возилото

ЖПП/УИ/НОБ/ЕЖА/стопанисващ возилото/Цехове

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Решение още не е взето

ЖПП/УИ/НОБ/ЕЖА/стопанисващ/возилото/Цехове/ползвател

Регистър на подвижния жп състав (7)

(Конвенция от Кейптаун)

Регистратор

Публични

Регистър на OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Компетентни органи/ЖПП/УИ/РзО/РО/стопанисващ/возилото/собственик/ЕЖА/секретариат на OTIF

Отсъства възможност да се изчака разработването на всички регистри, за да се премине към реализация на НРВ. Следователно спецификацията на НРВ следва да позволява по-късно свързване с останалите регистри. За целта:

RRS: НРВ го посочва, като упоменава органа, отговорен за RRS. Ключът за свързването на двата регистъра е позиция № 5.7;

РБДПС: тук се включват някои „административни“ позиции от НРВ. По спецификация с рамките на TAF TSI SEDP. SEDP отчита спецификацията на НРВ;

WIMO: тука се включват данни от РБДПС и данни за поддръжката. Не се предвижда връзка с НРВ;

VKMR: този регистър следва да се управлява от ЕЖА и OTIF в сътрудничество (ЕЖА за ЕС и OTIF за страните членки на OTIF, които не са членки на ЕС). Стопанисващият возилото се вписва в НРВ. ТСОС ЕУД посочва други общи централни регистри (като кодове за тип возило, кодове за оперативна съвместимост, кодове на страните и др.), които следва да се управляват от „централен орган“, произхождащ от сътрудничеството между ЕЖА и OTIF;

Регистратор на подвижния железопътен състав (Конвенция от Кейптаун): регистрация на финансова информация, свързана с подвижното оборудване. Този регистър може да бъде разработен като резултат от дипломатическата конференция, която ще се проведе през февруари 2007 г. Съществува възможна връзка, тъй като за регистъра UNIDROIT е необходима информация относно номера и собственика на возилото. Ключът за свързването на двата регистъра е ЕНВ;

Регистър на OTIF: регистърът OTIF ще бъде специфициран, като се вземат предвид настоящото решение и останалите регистри на ЕС.

Определянето на архитектурата на цялата система, както и връзките между НРВ и останалите регистри ще се специфицират по такъв начин, че да се позволи изтегляне на необходимата информация, когато това е необходимо.

2.2.   Архитектура на глобалния НРВ на ЕС

НРВ се реализират посредством децентрализирано решение. Целта е да бъде реализиран сървър за търсене на разпределени данни, като се използва общо софтуерно приложение, с което на потребителите се позволява да изтеглят данни от всички местни регистри (МР) в държавите-членки.

Данните от НРВ се съхраняват на национално равнище и ще бъдат достъпни чрез използването на уеб базирана програма (със свой собствен уебадрес).

Европейският централизиран виртуален регистър на возилата (ЕЦ ВРВ) е съставен от две подсистеми:

Виртуалния регистър на возилата (ВРВ), който е централната машина за търсене в ЕЖА,

Националния(те) регистър(ри) на возилата (НРВ), който(които) е(са) МР в държавите-членки.

Фигура 1

Архитектура на ЕЦ—ВРВ

Image

Архитектурата е базирана на две допълващи се подсистеми, позволяващи осъществяване на търсене в данни, съхранявани локално във всички държави-членки, и се състои от:

създаване на компютризирани регистри на национално равнище и отварянето им за многопосочно разглеждане;

заместване на регистрите на хартиен носител от компютризирани архиви. Така ще се осигури възможност държавите-членки да управляват и споделят информация с останалите държави-членки;

създаване на възможност за връзки между НРВ и ВРВ, които използват общи стандарти и терминология.

Основните принципи на тази архитектура са:

всички НРВ ще станат част от компютърната мрежова система;

всички държави-членки при достъп в системата ще виждат общите данни;

двойната регистрация на данни и свързаните с това възможни грешки ще се избегнат след създаването на ВРВ;

актуални данни.

Архитектурата ще бъде реализирана чрез следните стъпки:

приемане на настоящото решение;

реализация на пилотен проект от страна на агенцията, включително ВРВ със свързани към него НРВ на поне три държави-членки, включително успешна връзка между съществуващите НРВ чрез използването на машина за преобразуване на данните;

оценка на пилотния проект и, там където е целесъобразно, актуализация на настоящото решение;

публикуване от страна на агенцията на спецификацията, която следва да се използва от държавите-членки за свързването на техните НРВ към централния ВРВ;

като последна стъпка, чрез отделно решение и след оценка на пилотния проект, свързването на всички НРВ към централния ВРВ.

3.   ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РЕЖИМ

3.1.   Използване на НРВ

НРВ се използва за следните цели:

регистрация на разрешителните,

регистрация на ЕНВ, приписани на возила,

търсене на кратка информация за определено возило в рамките на цяла Европа,

последващи правни аспекти, като задължения и юридическа информация,

информация за инспекции, основно свързани със сигурността и поддръжката,

осигуряване на възможност за контакт между собственика и стопанисващия возилото,

кръстосана проверка на част от изискванията за безопасност преди издаването на сертификат за безопасност,

проследяване на конкретно возило.

3.2.   Формуляри за заявление

3.2.1.   Заявка за регистрация

Формулярът, който следва да бъде използван, е даден в допълнение 4.

Органът, заявяващ регистрация на возило, отбелязва клетката, съответстваща на „Нова регистрация“. След това попълва първата част на формуляра с цялата необходима информация от позиция 2 до позиция 9 и позиция 11 и го изпраща на:

РО на държавата-членка, в която се заявява регистрация,

РО на първата държава-членка, в която лицето възнамерява да експлоатира возилото, когато същото идва от трета страна.

3.2.2.   Регистриране на возило и издаване на европейски номер на возилото

При първа регистрация съответният РО издава европейски номер на возилото.

Възможно е наличието на индивидуални регистрационни формуляри за едно возило или един формуляр за множество от возила от една серия или поръчка, към който е приложен списък на номерата на превозните средства.

РО предприема разумни мерки с цел да осигури точността на данните, които въвежда в НРВ. За тази цел РО може да поиска информация от други РО, особено когато лицето, търсещо регистрация в определена държава-членка, не е със седалище в същата държава-членка.

3.2.3.   Промяна на една или повече регистрационни позиции

Лицето, заявяващо промяна на своите позиции на регистрацията на возилото(ата):

задрасква квадратчето, съответстващо на „Модификация“,

попълва актуалния ЕНВ (позиция № 0),

задрасква квадратчето, съответстващо на модифицираната(ите) позиция(и),

посочва новото съдържание на модифицираната(ите) позиция(и) и след това изпраща формуляра на РО на всяка държава-членка, в която возилото е регистрирано.

За определени случаи използването на стандартния формуляр може да не бъде достатъчно. При необходимост съответният РО може поради това да използва допълнителни документи на хартиен или електронен носител.

При промяна на стопанисващия возилото отговорност на регистрирания към момента стопанисващ возилото е да уведоми РО, като РО е длъжен да уведоми новия стопанисващ за промяната на регистрацията. Предишният стопанисващ возилото се отписва от НРВ и се освобождава от отговорностите си едва след като новият стопанисващ возилото потвърди приемането на статута на стопанисващ.

При промяна на собственика отговорност на регистрирания към момента собственик е да уведоми РО. След това предишният собственик се отписва от НРВ. Новият собственик може да поиска данните му да бъдат въведени в НРВ.

След регистрирането на промените НОБ може да издаде нов номер на разрешителното, а в някои случаи и нов ЕНВ.

3.2.4.   Изтегляне на регистрацията

Лицето, заявяващо изтегляне на регистрация, задрасква квадратчето, съответстващо на „Изтегляне“. След това попълва позиция № 10 и изпраща формуляра на РО на всяка държава-членка, в която е регистрирано возилото.

РО осъществява изтеглянето на регистрацията, като попълва датата на оттеглянето и го потвърждава на съответното лице.

3.2.5.   Издаване на разрешение в няколко държави-членки

Когато возило с издадено разрешение и с регистрация в една държава-членка получи разрешение в друга държава-членка, то следва да се регистрира в НРВ на втората държава-членка. В този случай обаче следва да се впишат само данните, отнасящи се до позиции 1, 2, 6, 11, 12 и 13, тъй като тези данни са свързани само с втората държава-членка.

До момента, в който ВРВ и връзката с всички НРВ не са влезли изцяло в действие, съответните регистрационни органи обменят информация помежду си с цел осигуряване съответствието на данните, отнасящи се до едно и също возило.

Товарните и пътническите вагони, обаче, следва да бъдат регистрирани само в НРВ на държавата-членка, където за първи път са били въведени в експлоатация.

3.3.   Права за достъп

Правата за достъп до данни на НРВ от определена държава-членка „XX“ са изброени в таблицата по-долу, където кодовете за достъп са определени, както следва:

Код за достъп

Вид достъп

0.

Няма достъп

1.

Ограничена справка (условията са в колона „Права за четене“)

2.

Неограничена справка

3.

Ограничена справка и актуализиране

4.

Неограничена справка и актуализиране

Всеки РО има неограничени права за достъп и актуализация за данните в неговата база данни. Затова кодът за достъп е 3.

Орган

Определение

Права за четене

Права за актуализация

Позиция № 7

Всички други позиции

РО/НОБ „XX“

Регистриращ орган/НОБ в държава-членка „XX“

Всички данни

Всички данни

4

4

Други НОБ/РО

Други НОБ и/или други регистриращи органи

Всички данни

Не притежава

2

2

ЕЖА

Европейска железопътна агенция

Всички данни

Не притежава

2

2

Стопанисващи возила

Стопанисващ возилото

Всички данни за возила, които са негово притежание

Не притежава

1

1

Управители на парк

Управление на возила по назначение от стопанисващия

Возилата, за които е бил назначен от стопанисващия

Не притежава

1

1

Собственици

Собственик на возилото

Всички данни за превозни средства, на които е собственик

Не притежава

1

1

ЖП

(железопътно предприятие)

Влаков оператор

Всички данни, отнасящи се до номера на возилото

Не притежава

0

1

УИ

Управител на инфраструктура

Всички данни, отнасящи се до номера на возилото

Не притежава

0

1

РзО и РегО

Органи за контрол и одит, уведомени от държавите-членки

Всички данни за превозните средства, обект на контрол или одит

Не притежава

2

2

Други законни потребители

Всички случайни потребители, признати от НОБ или ЕЖА

Времетраенето може да е ограничено, за да отразява случайния характер на ползването

Не притежава

0

1

3.4.   Архиви

Всички данни в НРВ следва да се съхраняват 10 години от датата, на която дадено возило е заличено и извадено от регистъра. Най-малко през първите три години данните следва да са на разположение в Интернет. След три години данните могат да се съхраняват на електронен или на хартиен носител, или по всеки друг начин на архивиране. В случай че към произволен момент от този 10-годишен период бъде образувано разследване, което включва превозно/и средство/а, при поискване данните, които се отнасят до него/тях, следва да се съхраняват по-дълго от определения 10-годишен период.

Всякакви промени в НРВ следва да се отразяват. Управлението на измененията във времето може да се реши с информационни технически средства.

4.   СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОЗИЛА

4.1.   Съдържание на разглежданите данни

Всяка от 13-те избрани позиции бе разгледана, за да се оцени кои от тях са задължителни и кои — не.

4.1.1.   Позиция № 1 — Европейски номер на возилото (задължителна)

а)   случай на превозните средства, които вече са означени с 12-цифрен идентификационен номер

Страни, в които е налице единствен код за страната: возилата следва да запазят настоящия си номер. 12-цифреният номер следва да се регистрира като такъв без изменения.

Страни, в които са налице основен код за страната и специален код, определян в миналото:

Германия с основен код за страната — 80, и специален код — 68 за AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn);

Швейцария с основен код за страната — 85, и специален код — 63 за BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn);

Италия с основен код за страната — 83, и специален код — 64 за FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio);

Унгария с основен код за страната — 55, и специален код — 43 за GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Возилата следва да запазят настоящия си номер. 12-цифреният номер следва да се регистрира като такъв без изменения (8).

Информационната система следва да разглежда и двата кода (основен код за страната и специален код) като отнасящи се до една и съща страна.

б)   случай на превозните средства, използвани по международни маршрути без 12-цифрен идентификационен номер

Следва да се прилага двуетапна процедура:

Определяне в рамките на НРВ на 12-цифрен номер (съгласно ТСОС ЕУД), който се съставя в съответствие с характеристиките на возилото. Информационната система следва да свързва този регистриран номер с настоящия номер на возилото.

Физическо нанасяне на 12-цифрения номер върху самото возило в рамките на 6 години.

в)   случай на возилата, използвани по вътрешни маршрути без 12-цифрен идентификационен номер

Описаната по-горе процедура може да се прилага по желание към возила, използвани единствено за обслужване на вътрешни линии.

4.1.2.   Позиция № 2 — Държава-членка и НОБ (задължителна)

Позицията „държава-членка“ следва винаги да се отнася до държавата-членка, в която возилото ще се регистрира в НРВ. Позицията „НОБ“ се отнася до органа, издал разрешителното за пускане в експлоатация на возилото.

4.1.3.   Позиция № 3 — Година на производство

В случай че годината на производство не е известна с точност, следва да се посочи приблизителна година на производство.

4.1.4.   Позиция № 4 —Справочен номер ЕО

По принцип такъв номер не е налице при съществуващите превозни средства с изключение на някои возила на ВСПС (високоскоростен подвижен състав). Записва се, единствено ако е налице.

4.1.5.   Позиция № 5 — Справочен номер в РПС (регистър на подвижния състав)

Записва се, единствено ако е налице.

4.1.6.   Позиция № 6 — Ограничения

Записва се, единствено ако е налице.

4.1.7.   Позиция № 7 — Собственик

Записва се, единствено ако е налице и/или се изисква.

4.1.8.   Позиция № 8 — Стопанисващ (задължителна)

По принцип е налична и задължителна.

4.1.9.   Позиция № 9 — Орган, отговорен за поддръжката

Тази позиция е задължителна.

4.1.10.   Позиция № 10 — Изтегляне

Прилага се според случая.

4.1.11.   Позиция № 11 — Държави-членки, за които возилото притежава разрешение

По принцип вагоните по Международната спогодба за взаимно използване на товарни вагони (RIV), вагоните по Международната спогодба за взаимно използване на пътнически, багажни и пощенски вагони (RIC) и возилата, попадащи под двустранни и многостранни споразумения, се регистрират по този начин. Ако тази информация е налична, тя следва да се отрази надлежно.

4.1.12.   Позиция № 12 — Номер на разрешение

Записва се, единствено ако е налице.

4.1.13.   Позиция № 13 — Пускане в експлоатация (задължителна)

В случай че датата на пускане в експлоатация не е известна с точност, следва да се посочи приблизителна година на пускане в експлоатация.

4.2.   Процедура

Органът, отговарял за регистрацията на возилото, следва да предостави всички налични данни на НОБ или РО в държавата, в която той се намира.

Съществуващите товарни и пътнически вагони следва да се регистрират единствено в НРВ на държавата-членка, където е бил предишният регистриращ орган.

Ако съществуващо возило е получило разрешение в няколко държави-членки, РО, който регистрира возилото, изпраща необходимите данни на регистриращите органи в съответните държави-членки.

НОБ или РО въвежда информацията в своя НРВ.

НОБ или РО уведомява всички заинтересовани страни, когато информацията е окончателно прехвърлена. Следните страни следва да бъдат задължително уведомени:

органът, отговарял за регистрацията на возилото;

стопанисващият;

ЕЖА.

4.3.   Преходен период

4.3.1.   Предоставяне на регистрационните данни на НОБ

Органът, отговарял за регистрацията на возилото, следва да предостави всички изисквани данни в съответствие със споразумението между него и РО. Прехвърлянето на данните следва да се извърши в рамките на 12 месеца след решението на Комисията. При възможност се използва електронен формат.

4.3.2.   Превозни средства, използвани по международни маршрути

РО на всяка държава-членка въвежда тези превозни средства в своя НРВ най-късно до 2 години след решението на Комисията.

Вж. също точка 4.1.1, буква б).

4.3.3.   Превозни средства, използвани по вътрешни маршрути

РО на всяка държава-членка въвежда тези превозни средства в своя НРВ най-късно до 3 години след решението на Комисията.


(1)  На 11 август 2006 г. Комисията прие Решение 2006/920/ЕО относно техническата спецификация на оперативната съвместимост, отнасяща се до подсистема „Експлоатация и управление на движението“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано на 14 август 2006 г.). Съответната ТСОС за високоскоростната железопътна система се очаква да бъде приета през 2007 г. и използва същата система за номерация.

(2)  Съгласно член 5, параграф 1 от настоящото решение е възможно също да се приложи и 8-цифрената система за номерация на Съвета по железопътен транспорт на Общността на независимите държави.

(3)  Регистрите, предвидени в член 22, буква а) от Директива 96/48/ЕО и член 24 от Директива 2001/16/ЕО.

(4)  Такъв орган може да бъде железопътното предприятие, използващо возилото, негов подизпълнител по договор или стопанисващият.

(5)  Разрешително, издадено в съответствие с член 14 от Директива 96/48/ЕО или Директива 2001/16/ЕО.

(6)  Регистрационният орган (наричан по-долу „РО“) е органът, определен от всяка държава-членка в съответствие с член 14, параграф 4, буква б) от Директива 96/48/ЕО и член 14, параграф 4, буква б) от Директива 2001/16/ЕО за поддържането и актуализацията на НРВВ.

(7)  Съгласно разпоредбите на проектопротокола към Конвенцията относно международните гаранции в подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав.

(8)  Същевременно всички нови возила, въвеждани в експлоатация за AAE, BLS, FNME и GySEV/ROeEE, следва да получават стандартния код за страната.

Допълнение 1

КОДОВЕ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА

1.   ПРИНЦИПИ

Ограниченията (техническите характеристики), които са вече вписани в други регистри, до които е бил предоставен достъп на НОБ, не е необходимо да се повтарят в НРВ.

Приемането на трансграничния трафик почива на:

информацията, кодирана в номера на возилото,

буквения код,

маркировката на возилото.

Следователно тази информация не е необходимо да се повтаря в НРВ.

2.   СТРУКТУРА

Кодовете имат структура на три нива:

I ниво: категория на ограничението

II ниво: вид ограничение

III ниво: стойност или спецификация.

Кодове на ограниченията

Кат

Вид

Стойност

Наименование

1

 

 

Техническо ограничение, свързано с конструкцията

 

1

Числова (3)

Минимален радиус на кривата в метри

 

2

Ограничения за релсовата сигнализационна ел. верига

 

3

Числова (3)

Ограничения на скоростта в км/ч (отбелязано на товарните и пътническите вагони, но не и на локомотивите)

2

 

 

Географско ограничение

 

1

Буквено-цифрова (3)

Кинематичен габарит (код по ТСОС WAG приложение В)

 

2

Кодиран списък

Габарит на колооста

 

 

1

Променливо междурелсие 1435/1520

 

 

2

Променливо междурелсие 1435/1668

 

3

Без системи за управление и контрол

 

4

С Европейска система за управление на жп движение ЕСУЖПД А

 

5

Числова (3)

Със система Б (1)

3

 

 

Екологични ограничения

 

1

Кодиран списък

Климатична зона EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Ограничения за използване, включени в удостоверението за разрешение

 

1

Като функция от времето

 

2

Според условията (пропътувано разстояние, износване и др.)


(1)  Ако возилото е оборудвано с повече от една система Б, се посочва отделен код за всяка система.

Цифровият код се състои от три символа, при които:

1хх се използва за возило, оборудвано със система за сигнализация

2хх се използва за возило, оборудвано с радио

Хх съответства на цифровото кодиране от приложение Б към ТСОС CCS

Допълнение 2

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (EIN)

Код за хармонизираната система за номерация, наречен Европейски идентификационен номер (EIN), за сертификати за безопасност и други документи

Пример:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Код на държавата

(2 букви)

Тип документ

(2 цифри)

Година на издаване

(4 цифри)

Брояч

(4 цифри)

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

ПОЛЕ 1 –   КОД НА СТРАНАТА (2 БУКВИ)

Кодовете са официално публикуваните и актуализирани кодове на европейската интернет страница в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm)

Държава

Код

Австрия

AT

Белгия

BE

България

BG

Кипър

CY

Чешка република

CZ

Дания

DK

Естония

EE

Финландия

FI

Франция

FR

Германия

DE

Гърция

EL

Унгария

HU

Исландия

IS

Ирландия

IE

Италия

IT

Латвия

LV

Лихтенщайн

LI

Литва

LT

Люксембург

LU

Норвегия

NO

Малта

MT

Нидерландия

NL

Полша

PL

Португалия

PT

Румъния

RO

Словакия

SK

Словения

SI

Испания

ES

Швеция

SE

Швейцария

CH

Обединено кралство

UK

Кодът за многонационални органи по безопасността следва да се състави по същия начин. Към момента има само един такъв орган: Агенцията по безопасността на тунела под Ламанша. За нея се предлага използването на следния код:

Многонационален орган по безопасността

Код

Агенция по безопасността на тунела под Ламанша

CT

ПОЛЕ 2 –   ТИП ДОКУМЕНТ (ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО)

Двете цифри позволяват да се идентифицира типът документ:

първата цифра посочва общата класификация на документа;

втората цифра уточнява подтипа на документа.

При възникване на необходимост от други кодове тази система на номериране може да бъде разширена. По-долу е представен списък на известните възможни комбинации на двуцифрени числа, представени с предложение за разрешение за пускане в експлоатация на превозни средства:

Числова комбинация за поле 2

Тип документ

Подтип документ

[0 1]

Лицензи

Лицензи за ЖПП

[0 x]

Лицензи

Други

[1 1]

Сертификат за безопасност

Част А

[1 2]

Сертификат за безопасност

Част Б

[1 x]

Сертификат за безопасност

Други

[2 1]

Разрешително за безопасност

Част А

[2 2]

Разрешително за безопасност

Част Б

[2 x]

Разрешително за безопасност

Други

[3 x]

Запазен, напр. поддръжка на подвижен състав, на инфраструктура и др.

 

[4 x]

Запазен за нотифицирани органи

Напр. различни видове нотифицирани органи

[5 1] и [5 5] (1)

Разрешение за пускане в експлоатация

Тягов подвижен състав

[5 2] и [5 6] (1)

Разрешение за пускане в експлоатация

Теглени пътнически возила

[5 3] и [5 7] (1)

Разрешение за пускане в експлоатация

Вагони

[5 4] и [5 8] (1)

Разрешение за пускане в експлоатация

Специални возила

[6 x] … [9 x]

Резервирани (4 типа документи)

Резервирани (10 подтипа за всеки)

ПОЛЕ 3 –   ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ (4-ЦИФРЕНО ЧИСЛО)

Полето посочва годината (в указания формат гггг, т.е. 4 цифри), в която разрешението е издадено.

ПОЛЕ 4 –   БРОЯЧ

Броячът е нарастващо число, увеличаващо се с единица всеки път, когато се издава документ, независимо дали е ново, подновено или актуализирано/изменено разрешение. Дори в случаи на изтегляне на сертификат или преустановяване на разрешение числото, което се отнася към тях, не може да бъде използвано отново.

Всяка година броячът се нулира.


(1)  Ако 4 цифри, предвидени в поле 4 „Брояч“, се изчерпят в рамките на една година, първите две цифри от поле 2 се придвижват съответно от:

[5 1] на [5 5] за тягов подвижен състав,

[5 2] на [5 6] за теглени пътнически возила средства,

[5 3] на [5 7] за вагони,

[5 4] на [5 8] за специални превозни средства.

Допълнение 3

КОДОВЕ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА

Код

Режим на оттегляне

Описание

00

Няма такива

Возилото има валидна регистрация.

10

Регистрацията е преустановена

Не е посочена причина

Регистрацията на возилото е преустановена по искане на собственика или стопанисващия, или по решение на НОБ или РО.

11

Регистрацията е преустановена

Возилото е определено за съхраняване в експлоатационна годност като неактивен или стратегически резерв.

20

Регистрацията е прехвърлена

Известно е, че возилото е пререгистрирано под друг номер или от друг НРВ за продължаващо използване по (цялата или части от) европейската железопътна мрежа.

30

Дерегистрирано

Не е посочена причина

Регистрацията на возилото за експлоатация по европейската железопътна мрежа е изтекла, без да има данни за пререгистрация.

31

Дерегистрирано

Возилото е определено за продължаващо използване като релсово возило извън европейската железопътна мрежа.

32

Дерегистрирано

Возилото е определено за използване на основни оперативно съвместими градивни елементи/модули/резервни части или за основен ремонт

33

Дерегистрирано

Возилото е определено за претопяване и депониране на материали (в т. ч. и основни резервни части) за рециклиране.

34

Дерегистрирано

Возилото е определено за „съхранен подвижен състав с историческа стойност“ за експлоатация върху отделена мрежа или за статично излагане извън европейската железопътна мрежа.

Използване на кодовете

Ако причината за оттеглянето не е посочена, се използват кодове 10, 20 и 30 за указване на промяната в регистрационния статут.

Ако причината за оттеглянето е посочена: кодове 11, 31, 32, 33 и 34 са наличните възможности в рамките на базата данни на НРВ. Тези кодове се базират единствено на информацията, предоставена от стопанисващия или собственика на РО.

Въпроси на регистрацията

Возило с преустановена регистрация или дерегистрирано возило не може да бъде експлоатирано по европейската железопътна мрежа под дадената му регистрация.

Реактивирането на регистрация изисква последващо разрешение от НОБ при условия, свързани с причината или повода за прекратяването на регистрацията или дерегистрирането.

Прехвърляне на регистрация се осъществява в рамките, заложени от директивите на ЕС за одобряване на превозни средства и разрешаване на въвеждането им в експлоатация.

Допълнение 4

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Image

Image

Image

Допълнение 5

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

Съкращение

Определение

CCS

Система за контрол и управление

ОНД

Общност на независимите държави

COTIF

Конвенция за международни железопътни превози

КЖП

Конвенционална железопътна система

БД

База данни

ЕК

Европейска комисия

ЕЦ ВРВ

Европейски централизиран виртуален регистър на превозните средства

EIN

Идентификационен номер на ЕС

EN

Европейски стандарт (Euro Norm)

ЕНВ

Европейски номер на возилото

ЕЖА

Европейска железопътна агенция, наричана също и само агенцията

ERTMS

Европейска система за управление на железопътното движение

ЕС

Европейски съюз

ВС

Високоскоростна система

РзО

Разследващ орган

ISO

Международна организация по стандартизация

УИ

Управител на инфраструктура

ИНФ

Инфраструктура

ИТ

Информационни технологии

МР

Местен регистър

ДЧ

Държава-членка на Европейския съюз

НоО

Нотифициран орган

НОБ

Национален орган по безопасността

НРВ

Национален регистър на возилата

ТСОС ОРЕ

Експлоатация и управление на движението (ТСОС)

OTIF

Междуправителствена организация за международни железопътни превози

РО

Регистрационен орган, т.е. органът, отговорен за поддържането и актуализацията на НРВ

РегО

Регулаторен орган

RIC

Правила, управляващи взаимното ползване на пътнически вагони и спирачни вагони в международните превози

RIV

Правилници за взаимното ползване на товарните вагони в международния транспорт

В

Подвижен състав

RSRD (TAF)

Справочна база данни за подвижния състав (TAF)

ЖПП

Железопътно предприятие

SEDP (TAF)

Стратегически европейски план за внедряване (TAF)

TAF (TSI)

Телематична система за товарни превози (ТСОС)

ТСОС

Технически спецификации за оперативна съвместимост

VKM

Маркировка на стопанисващия возилата

VKMR

Регистър на маркировките на стопанисващия возилата

ВРВ

Виртуален регистър на возилата

WAG (ТСОС)

ТСОС вагони

WIMO (TAF)

Оперативна база данни на вагони и интермодално оборудване (ТАF)


Top