Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0718

2007/718/ЕО: Решение на Комисията от 6 ноември 2007 година относно някои защитни мерки срещу болестта шап в Кипър (нотифицирано под номер C(2007) 5452) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 45–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/718/oj

7.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2007 година

относно някои защитни мерки срещу болестта шап в Кипър

(нотифицирано под номер C(2007) 5452)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/718/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Кипър бяха открити огнища на зараза с болестта шап.

(2)

Ситуацията с болестта шап в Кипър представлява заплаха за стадата на други държави-членки поради търговията с живи двукопитни животни и пускането на пазара на някои техни продукти.

(3)

Кипър предприе мерки в рамките на Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 г. относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО (3), и въведе допълнителни мерки в засегнатите зони.

(4)

Ситуацията, свързана с болестта в Кипър, изисква засилване на мерките за контрол на болестта шап, предприети от Кипър.

(5)

Целесъобразно е да се определят като постоянна мярка зоните с голям и малък риск в засегнатите държави-членки, както и да се предвиди забрана за изпращане на възприемчиви животни от зоните с голям и малък риск и за изпращане на продукти, получени от възприемчиви животни от зона с голям риск. Решението следва да предвижда също така правила, които се прилагат за изпращането от тези зони на безопасни продукти, произведени преди ограниченията, от първични суровини с произход извън ограничените зони или които са претърпели ефективна обработка за инактивация на предполагаем вирус на болестта шап.

(6)

Размерът на определените рискови зони зависи пряко от резултатите за проследяване на възможни контакти със заразеното стопанство и взима предвид възможността от въвеждане на задоволителен (достатъчен) контрол върху движението на животни и продукти. На този етап и въз основа на информацията, предоставена от Кипър, цялата територия на Кипър следва понастоящем да продължава да бъде считана за зона с голям риск.

(7)

Забраната за изпращане следва да обхваща единствено продукти с произход от животни от възприемчиви видове, които идват от или са получени от животни с произход от зоните с голям риск, посочени в приложение I, като тази забрана не засяга преминаването през тези зони на продуктите, идващи или получени от животни с произход от други зони.

(8)

Директива 64/432/ЕИО на Съвета (4) се отнася до проблемите, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине.

(9)

Директива 91/68/ЕИО на Съвета (5) се отнася до ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността.

(10)

Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (6) засяга между другото търговия с други двукопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони на овце и кози, както и с ембриони на свине.

(11)

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (7) се отнася между другото до условията, свързани със здравето, при производството и пускането на пазара на прясно месо, мляно месо, механично отделено месо, месни заготовки, месо от дивеч, отглеждан в стопанства, месни продукти, включително обработени стомаси, пикочни мехури и черва, както и млечни продукти.

(12)

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (8) се отнася между другото и до здравната маркировка на храни с животински произход.

(13)

Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (9) предвижда специфично третиране на месни продукти, което гарантира инактивация на вируса на болестта шап в продукти с животински произход.

(14)

Решение 2001/304/ЕО на Комисията от 11 април 2001 г. относно маркировката и използването на някои животински продукти във връзка с Решение 2001/172/ЕО относно някои защитни мерки срещу шапа в Обединеното кралство (10) се отнася до специфична здравна маркировка, която да се поставя върху някои продукти с животински произход, чието пускане на пазара трябва е ограничено единствено до националния пазар. Целесъобразно е да се определи сходна маркировка в отделно приложение в случай на заболяване от шап в Кипър:

(15)

Директива 92/118/ЕИО на Съвета (11) определя ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/ЕИО.

(16)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (12) предвижда набор от средства за третиране на странични животински продукти, подходящи за инактивиране на вируса на болестта шап.

(17)

Директива 88/407/ЕИО на Съвета (13) определя ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък.

(18)

Директива 89/556/ЕИО на Съвета (14) се отнася до ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък.

(19)

Директива 90/429/ЕИО на Съвета (15) определя ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете.

(20)

Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (16) предвижда механизъм за компенсация на засегнатите стопанства за загуби, понесени в резултат на мерки за контрол на болестта.

(21)

Доколкото лекарствените продукти, посочени в Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (17), Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (18) и в Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно прилагането на добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (19) не попадат вече в обхвата на Регламент (ЕО) № 1774/2002, те следва да се изключат (бъдат изключени) от ограниченията, свързани със здравето на животните, посочени в настоящото решение.

(22)

Член 6 от Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (20) предвижда дерогация от ветеринарни проверки за някои продукти, които съдържат животински продукти. Целесъобразно е да се разреши изпращането от зони с голям риск на такива продукти съгласно схема за опростено сертифициране.

(23)

Държави-членки, други освен Кипър, следва да подкрепят контролните мерките за контрол на болестта, които се извършват в засегнатите зони като гарантират, че към тези зони не се изпращат живи възприемчиви животни.

(24)

За да се разбере по-добре епидемиологичната ситуация и за да се улесни откриването на евентуална инфекция, е необходимо да се наложи продължителен период на забрана за движение за животните в Кипър, предоставящ възможността за клане и транспорт на еднокопитни при контролирани условия.

(25)

Ситуацията ще бъде преразгледана на събранието на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните, предвидено за 3 декември 2007 г., а мерките — адаптирани, където е уместно.

(26)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Живи животни

1.   Без да се засягат мерките, предприети от Кипър в рамките на Директива 2003/85/ЕО на Съвета, а именно прилагането на зона за временен контрол съгласно член 7, параграф 1 и забрана за движение според предвиденото в член 7, параграф 3 от въпросната директива, Кипър гарантира, че условията, посочени в параграфи от 2 до 7 от този член, са изпълнени:

2.   Живи говеда, овце, кози и свине и други двукопитни животни не се предвижват между зоните от нейната територия, които са посочени в приложение I и в приложение II.

3.   Живи говеда, овце, кози и свине и други двукопитни животни не се изпращат или предвижват между зоните от нейната територия, които са посочени в приложение I и в приложение II.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 компетентните органи на Кипър могат да разрешат прякото и непрекъснато транзитно преминаване на двукопитни животни през зоните, посочени в приложение I и в приложение II по главните пътища и железопътни линии.

5.   В здравните сертификати, предвидени в Директива 64/432/ЕИО за живи говеда и свине и в Директива 91/68/ЕИО за живи овце и кози, които придружават животни, изпратени до други държави-членки от други зони от територията на Кипър, които не са посочени в приложение I и в приложение II, се изписва следното:

„Животни, които отговарят на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

6.   В здравните сертификати, които придружават двукопитни животни, различни от тези, попадащи в обхвата на сертификатите, посочени в параграф 5, изпратени до други държави-членки от зони на територията на Кипър, които не са посочени в приложение I и в приложение I, се изписва следното:

„Живи двукопитни животни, които отговарят на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

7.   Животни, придружени от здравни сертификати, според посоченото в параграфи 5 и 6, могат да бъдат придвижвани до други държави-членки, само ако местният ветеринарен орган в Кипър е уведомил три дни преди преместването централните и местните ветеринарни органи на държавите-членки, за които са предназначени.

8.   Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи на Кипър могат да разрешат транспортирането на животни от видове, възприемчиви на болестта шап, от стопанства, намиращи се в зоните, изброени в приложение II, до кланица, намираща се в зоните, изброени в приложение I.

Член 2

Видове месо

1.   За целите на настоящия член видовете месо включват „прясно месо“, „мляно месо“, „механично отделено месо“ и „месни заготовки“ според посоченото в точки 1.10, 1.13, 1.14 и 1.15 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

2.   Кипър няма да изпраща месо от говеда, овце, кози и свине и други двукопитни животни с произход или получени от животни от зоните на нейната територията, посочени в приложение I.

3.   Видовете месо, които не са допустими за изпращане от Кипър съгласно (с) разпоредбите от настоящото решение, се маркират в съответствие с член 4, параграф 1, алинея втора от Директива 2002/99/ЕО, или в съответствие с приложение IV.

4.   Забраната, посочена в параграф 2, не се прилага за видове месо, които носят здравна маркировка в съответствие с глава III от част I от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2001, предвижда, че:

а)

месото е ясно определено и е било транспортирано и складирано от датата на производство отделно от месото, което не е допустимо, съгласно разпоредбите от настоящото решение, (не е допустимо) за изпращане извън зоните, посочени в приложение I;

б)

месото отговаря на едно от следните условия:

i)

е получено преди 15 септември 2007 г. или

ii)

е с произход от животни, които са отглеждани поне 90 дни или от тяхното раждане, ако са на възраст по-малко 90 дни, преди клане и заклани или — при месо, получено от ловен дивеч, или от възприемчиви към заразяване с шап видове животни („ловен дивеч“), убити извън зоните, посочени в приложения I и II.

iii)

отговаря на условията, посочени в букви в), г) и д);

в)

месото е получено от домашни копитни животни или от дивеч, отглеждан в стопанства, от видове, възприемчиви към заразяване с шап („дивеч, отглеждан в стопанства“), съгласно уточненото за съответната категория месо в една от подходящите графи от 4 до 7 от приложение III, и отговаря на следните условия:

i)

животните са отглеждани най-малко 90 дни преди датата на клане или от раждането им, ако са на възраст по-малка от 90 дни, в стопанства, разположени в зоните, посочени в графи 1, 2 и 3 от приложение III, в които не е имало огнища на болестта шап в продължение на най-малко 90 дни преди датата на клането;

ii)

в продължение на 21 дни преди датата на транспортиране до кланицата или — в случай на дивеч, отглеждан в стопанства — преди датата на клане в стопанството, животните са били поставени под наблюдението на компетентните ветеринарни органи в отделно стопанство, разположено в центъра на кръг с радиус от най-малко 10 км, в който не е имало огнище на болестта шап в продължение на най-малко 30 дни преди датата на натоварване;

iii)

в стопанството, посочено в точка ii), няма постъпили животни от видове, възприемчиви към заразяване с шап, в продължение на 21 дни преди датата на натоварване или — в случай на дивеч, отглеждан в стопанства — преди датата на клане в стопанството, с изключение на свине, които идват от стопанство доставчик, отговарящо на условията, посочени в точка ii), като в този случай периодът от 21 дни може да бъде намален на 7 дни;

Въпреки това компетентният орган може да разреши постъпване в стопанството, посочено в точка ii), на животни от видове, възприемчиви към заразяване с шап, които отговарят на условията, посочени в точки i) и ii), и които:

идват от стопанство, в което не са постъпвали животни от видове, възприемчиви към заразяване с шап, в продължение на 21 дни преди датата на транспортиране до стопанството, посочено в точка ii), с изключение на свине, които идват от стопанство доставчик, като в този случай периодът от 21 дни може да бъде намален на 7 дни; или

са били подложени на тест с отрицателен резултат за наличие на антитела на вируса на шап, проведен върху кръвна проба, взета в рамките на 10 дни преди датата на транспортиране до стопанството, посочено в точка ii); или

идват от стопанство, което е било подложено на серологично изследване с отрицателен резултат съгласно протокол за вземане на проби, който може да установи 5 % разпространение на болестта шап със степен на сигурност не по-малка от 95 %;

iv)

животните или — в случай на дивеч, отглеждан в стопанства, заклан в стопанството — кланичните трупове са транспортирани от стопанството, посочено в точка ii), до определената кланица под официален контрол в превозни средства, които са били почистени и дезинфектирани преди натоварването;

v)

животните са заклани по-малко от 24 часа след пристигането им в кланицата и отделно от животни, чието месо не се допуска за изпращане от зоната, посочена в приложение I;

г)

месото, ако е отбелязано с положителен знак в графа 8 от приложение III, е получено от ловен дивеч, убит в зони, в които не е имало огнище на болестта шап най-малко 90 дни преди датата на убиване и на разстояние най-малко 20 км от зони, които не са посочени в графи 1, 2 и 3 от приложение III;

д)

Месото, посочено в букви в) и г), трябва да отговаря допълнително на следните условия:

i)

изпращането на такова месо може единствено да бъде разрешено от компетентния ветеринарен орган в Кипър, ако

животните, посочени в буква в), точка iv), са транспортирани до предприятието без да се осъществява контакт със стопанствата, разположени в зони, които не са посочени в графи 1, 2 и 3 от приложение III; и

предприятието не е разположено в предпазна зона;

ii)

месото е ясно определено по всяко време и е обработвано, складирано и транспортирано отделно от месо, което не се допуска за изпращане от зоната, посочена в приложение I;

iii)

не са установени клинични признаци или post-mortem доказателства за шап по време на следкланичен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар в предприятието изпращач или — при клане в стопанството на дивеч, отглеждан в стопанства — в стопанството, посочено в буква в), точка ii) или — при ловен дивеч — в предприятието за обработка на дивеч;

iv)

месото е останало в предприятията или стопанствата, посочени в буква д), точка iii), най-малко 24 часа след следкланичния преглед на животните, посочени в букви в) и г);

v)

всяка следваща месна заготовка за изпращане извън зоната, посочена в приложение I, се суспендира:

в случай на диагностициране на болестта шап в предприятията или стопанствата, посочени в буква д), точка iii), до приключване на клането на всички налични животни и отстраняване на всичкото месо и мъртвите животни, и след изтичане на най-малко 24 часа след завършването на цялостното почистване и дезинфекциране на посочените предприятия и стопанства под контрола на официален ветеринарен лекар, и

в случай на клане в същото предприятие на животни, възприемчиви към заразяване с шап, които идват от стопанства, разположени в зони, посочени в приложение I, които не отговарят на условията, посочени в точка 4, букви в) или г), до приключване на клането на всички такива животни и на почистването и дезинфекцирането на посочените предприятия под контрола на официален ветеринарен лекар;

vi)

централните ветеринарни органи изпращат на другите държави-членки и на Комисията списък с предприятията и стопанствата, които те са одобрили за целите на прилагане на букви в), г) и д).

5.   Контролът за съответствие с условията, посочени в параграфи 3 и 4, се проверява от компетентния ветеринарен орган под надзора на централните ветеринарни органи.

6.   Забраната, предвидена в параграф 2 от настоящия член, не се прилага за прясно месо, получено от животни, отгледани извън зоните, посочени в приложение I и в приложение II и транспортирани чрез дерогация от член 1, параграфи 2 и 3 директно при официален контрол без контакт със стопанствата, разположени в зоните, изброени в приложение I, до кланица, която се намира в зона, посочена в приложение I извън предпазната зона с цел незабавно клане, при условие че такова месо единствено се пуска на пазара в зоните, посочени в приложение I и в приложение II и отговаря на следните условия:

а)

цялото количество прясно месо трябва да носи здравна маркировка съгласно член 4, параграф 1, алинея втора от Директива 2002/99/ЕО или съгласно приложение IV към настоящото решение,

б)

кланицата

i)

е подложена на стриктен ветеринарен контрол;

ii)

суспендира всяка по-нататъшна подготовка на месо за изпращане извън зоните, посочени в приложение I в случай на клане в същата кланица на животни, възприемчиви на шап, които идват от стопанства, разположени в зоните, изброени в приложение I, докато клането, почистването и дезинфекцирането на кланицата не са изпълнени под контрола на официален ветеринарен лекар.

в)

прясното месо е ясно определено, транспортирано и складирано отделно от месо, което е допустимо за изпращане извън Кипър;

Контролът за съответствие с условията, посочени в алинея първа, се проверява от компетентния ветеринарен орган под надзора на централните ветеринарни органи.

Централните ветеринарни органи изпращат на Комисията и другите държави-членки списък с предприятията, които те са одобрили за целите на прилагане на този параграф.

7.   Забраните, посочени в параграф 2, не се прилагат за прясно месо, получено от предприятия за разфасовка на месо, намиращи се в зоните, посочени в приложение I, при следните условия:

а)

в този цех се обработва единствено прясно месо, посочено в параграф 4, буква б), в същия ден. Почистването и дезинфекцията се провеждат след обработка на всички видове месо, които не отговарят на това изискване;

б)

цялото количество прясно месо трябва да носи здравна маркировка съгласно глава III от част I от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004;

в)

предприятието за разфасовка на месо е подложено на стриктен ветеринарен контрол;

г)

прясното месо е ясно определено, транспортирано и складирано отделно от месо, което е допустимо за изпращане извън зоните, посочени в приложение I.

Контролът за съответствие с условията, посочени в алинея първа, се проверява от компетентния ветеринарен орган под надзора на централните ветеринарни органи.

Централните ветеринарни органи изпращат на другите държави-членки и на Комисията списък с предприятията, които те са одобрили за целите на прилагане на този параграф.

8.   Месото, изпращано от Кипър до други държави-членки, се придружава от официален сертификат, в който се изписва следното.

„Месо, което отговаря на изискванията от Решение 2007/718/ЕО от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

Член 3

Месни продукти

1.   Кипър няма право да изпраща месни продукти, включително обработени стомаси, пикочни мехури и черва от говеда, овце, кози и свине и от други двукопитни животни („месни продукти“) с произход от зоните, посочени в приложение I, или приготвени от месо от животни с произход от тези зони.

2.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за видове месни продукти, включително обработени стомаси, пикочни мехури и черва, които носят здравна маркировка в съответствие с глава III от част I от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2001, при условие че месните продукти:

а)

са ясно определени и са били транспортирани и складирани от датата на производство отделно от месни продукти, които не са допустими, съгласно разпоредбите от настоящото решение, за изпращане извън зоните, посочени в приложение I;

б)

отговарят на едно от следните условия:

i)

са с произход от видове месо, посочени в член 2, параграф 4, буква б), или

ii)

са претърпели поне една от подходящите видове обработка, посочени във връзка с болестта шап в част 1 от приложение III към Директива 2002/92/ЕО.

Контролът за съответствие с условията, посочени в алинея първа, се проверява от компетентния ветеринарен орган под надзора на централните ветеринарни органи.

Централните ветеринарни органи изпращат на другите държави-членки и на Комисията списък с предприятията, които те са одобрили за целите на прилагане на този параграф.

3.   Месните продукти, изпращани от Кипър до други държави-членки, се придружават от официален сертификат, в който се изписва следното:

„Месни продукти, включително обработени стомаси, пикочни мехури и черва, които отговарят на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

4.   Чрез дерогация от разпоредбите в параграф 3; при месни продукти, които отговарят на изискванията от параграф 2 и които са били обработени в стопанство, което извършва анализ на опасностите и контрол в критични точки (HACCP), както и стандартна оперативна процедура, подлежаща на одит, която гарантира, че стандартите за обработка са спазени и регистрирани, е достатъчно в търговския документ, който придружава пратката, потвърден с документ за проведен контрол съгласно член 9, параграф 1, да бъде посочено съответствието с условията, изискани при обработката, посочена в вуква б), (ii) от алинея първа, параграф 2 .

5.   Чрез дерогация от разпоредбите от параграф 3, при месни продукти, включително обработени стомаси, пикочни мехури и черва, които са топлинно обработени поне в съответствие с буква б), (ii) от алинея първа от параграф 2 в херметично затворени контейнери, с цел да се гарантира дълготрайно съхраняване, е достатъчно те да бъдат придружени от търговски документ, в който се посочва, че е извършена топлинна обработка.

Член 4

Мляко

1.   Кипър не изпраща мляко, предвидено или не за консумация от човека с произход от зоните, посочени в приложение I.

2.   Забраната, посочена в параграф 1; не се прилага за мляко, произведено от животни, държани в зоните, посочени в приложение I, които са били предмет на обработка в съотвествие с:

а)

Част А от приложение IХ към Директива 2003/85/ЕО, ако млякото е предназначено за консумация от човека; или

б)

Част Б от приложение IХ към Директива 2003/85/ЕО, ако млякото не е предназначено за консумация или е предназначено за храна на животни, които са предразположени към заразяване с болестта шап.

3.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за мляко, приготвено в предприятия, намиращи се в зоните, посочени в приложение I, при следните условия:

а)

цялото количество мляко, което е използвано в предприятието, трябва да отговаря на условията от параграф 2 или да бъде получено от животни, отгледани и издоени извън зоната, посочена в приложение I;

б)

предприятието е подложено на стриктен ветеринарен контрол;

в)

млякото е ясно определено, транспортирано и складирано отделно от млечни продукти, които не са допустими за изпращане извън зоните, посочени в приложение I;

г)

транспортирането на сурово мляко от предприятия, намиращи се извън зоните, посочени в приложение I, до предприятията, намиращи се в зоните, посочени в приложение I, в превозни средства, които са били почистени и дезинфектирани преди транспортната операция и след това не са били в контакт с животновъден обект, намиращи се в зоните, посочени в приложение I, в които се намират възприемчиви животни, предразположени към заразяване с шап,

Контролът за съответствие с условията, посочени в алинея първа, се проверява от компетентния ветеринарен орган под надзора на централните ветеринарни органи.

Централните ветеринарни органи изпращат на другите държави-членки и на Комисията списък с предприятията, които те са одобрили за целите на прилагане на този параграф.

4.   Млякото, изпращано от Кипър до други държави-членки, се придружава от официален сертификат, в който се изписва следното.

„Мляко, което отговаря на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

5.   Чрез дерогация от разпоредбите в параграф 4 при мляко, което отговаря на изискванията от параграф 2, и което е било обработено в стопанство, което извършва анализ на опасностите и контрол в критични точки (HACCP), както и стандартна оперативна процедура, подлежаща на одит, която гарантира, че стандартите за обработка са спазени и регистрирани, е достатъчно в търговския документ, който придружава пратката, потвърден с документ за проведен контрол съгласно член 9, параграф 1, да бъде посочено съответствието с тези изисквания.

6.   Чрез дерогация от разпоредбите от параграф 4 при мляко, което отговаря на изискванията от параграф 2, буква а) или б) и което е било обработено в херметично затворени контейнери, с цел да се гарантира дълготрайно съхраняване, е достатъчно те да бъдат придружени от търговски документ, в който се посочва използваната топлинна обработка.

Член 5

Млечни продукти

1.   Кипър не изпраща млечни продукти, предвидени или не за консумация от човека с произход от зоните, посочени в приложение I.

2.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за млечни продукти:

а)

произведени преди 15 септември 2007 г.; или

б)

приготвени от мляко, което отговаря на разпоредбите от член 4, параграф 2 или 3, или

в)

за износ за трети държави, в които условията за внос позволяват такива продукти да бъдат подложени на обработка, различна от тази, посочена в член 4, параграф 2, която гарантира инактивация на вируса на болестта шап.

3.   Без да се засяга глава II от част IХ от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, забраните, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се прилагат за млечните продукти, предназначени за консумация от човека:

а)

млечни продукти, приготвени от мляко с контролирана стойност на pH от по-малко от 7.0 и което е подложено на топлинна обработка при температура от не по-малко от 72 °C в продължение на не по-малко от 15 минути, като тази обработка не е необходима за крайни продукти, чиито съставки отговарят на съответните ветеринарно-санитарни условия, посочени в членове 2, 3 и 4 от настоящото решение.

б)

приготвени от сурово биволско, овче или козе мляко, което е било складирано в продължение на не по-малко от 30 дни в животновъдния обект, намиращ се в зона, посочена в приложение I, в центъра на зона с радиус от поне 10 км, в която не е било открито огнище на болестта шап през трийсет дни преди производството на суровото мляко и които са подложени на процес на зреене за период от не по-малко от 90 дни, по време на който стойността на pH е била намалена до под 6.0 в цялата субстанция и чийто външен пласт е обработен с лимонена киселина от 0,2 % непосредствено преди опаковането или пакетирането им.

4.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за млечни продукти, приготвени в предприятия, намиращи се в зоните, посочени в приложение I, при следните условия:

а)

цялото количество мляко, използвано в предприятието, трябва да отговаря на условията от член 4, параграф 2 или да бъде получено от животни с произход от зони извън зоната, посочена в приложение I;

б)

всички млечни продукти, използвани за крайните продукти, трябва да отговарят на условията от параграф 2, буква а) и б) или параграф 3 или да бъдат приготвени от мляко, получено от животни от зони извън зоната, посочена в приложение I;

в)

предприятието е подложено на стриктен ветеринарен контрол;

г)

млечните продукти трябва да бъдат ясно определени, транспортирани и складирани отделно от мляко и млечни продукти, които не са допустими за изпращане извън зоните, посочени в приложение I.

Контролът за съответствие с условията, посочени в алинея първа, се проверява от компетентния ветеринарен орган под надзора на централните ветеринарни органи.

Централните ветеринарни органи изпращат на другите държави-членки и на Комисията списък с предприятията, които те са одобрили за целите на прилагане на този параграф.

5.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за млечни продукти, приготвени в предприятие, намиращо се извън зоните, посочени в приложение I, като е използвано мляко, получено преди 15 септември 2007 г., при условие че млечните продукти са ясно определени, транспортирани и складирани отделно от млечни продукти, които не са допустими за изпращане извън тези зони.

6.   Млечните продукти, изпращани от Кипър до други държави-членки, се придружават от официален сертификат, в който се изписва следното:

„Млечни продукти, които отговарят на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

7.   Чрез дерогация от разпоредбите в параграф 6, при млечни продукти, които отговарят на изискванията от параграф 2, букви а) и б) и параграфи 3 и 4, и които са били обработени в стопанство, което извършва анализ на опасностите и контрол в критични точки (HACCP), както и стандартна оперативна процедура, подлежаща на одит, която гарантира, че стандартите за обработка са спазени и регистрирани, е достатъчно в търговския документ, който придружава пратката, потвърден с документ за проведен контрол съгласно член 9, параграф 1, да бъде посочено съответствието с тези изисквания.

8.   Чрез дерогация от разпоредбите от параграф 6, при млечни продукти, които отговарят на изискванията от параграфи 2, буква а) и б) и параграфи 3 и 4 и които са били обработени в херметично затворени контейнери, за да се гарантира дълготрайно съхраняване, е достатъчно те да бъдат придружени от търговски документ, в който се посочва използваната топлинна обработка.

Член 6

Сперма, яйцеклетки и ембриони

1.   Кипър няма да изпраща сперма, яйцеклетки и ембриони от говеда, овце, кози и свине и от други двукопитни животни („сперма, яйцеклетки и ембриони“) от зоните, посочени в приложение I и приложение II.

2.   Забраните, посочени в параграф 1, не се прилагат в следните случаи:

а)

сперма, яйцеклетки и ембриони, получени преди 15 септември 2007 г.;

б)

замразена сперма и ембриони от говеда, замразена сперма от свине и замразена сперма и ембриони от овце и кози, внесени в Кипър съгласно условията, посочени съответно в Директиви 88/407/ЕИО, 89/556/ЕИО и 90/429/ЕИО или 92/65/ЕИО и които след тяхното влизане в Кипър са били складирани и транспортирани отделно от сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са допустими за изпращане съгласно параграф 1.

в)

замразена сперма и ембриони, получени от говеда, свине, овце и кози, държани най-малко 90 дни, преди преди започване и по време на събиране извън зоните, изброени в приложение I и приложение II, и които:

i)

са били държани при одобрени условия за период от минимум 30 дни, преди датата на изпращането, и

ii)

са били събирани от животни донори, пребиваващи в центрове или стопанства, които са били свободни от шап най-малко три месеца преди датата на събиране на спермата и 30 дни след датата на събиране и които са разположени в центъра на зона с радиус от 10 км, в която не е имало случай на шап поне 30 дни преди датата на събиране.

Преди да изпратят спермата или ембрионите, посочени в букви а), б) и в) централните ветеринарни органи изпращат на другите държави-членки и на Комисията списък с предприятията, които те са одобрили за целите на прилагане на този параграф.

3.   В здравния сертификат, предвиден в Директива 88/407/ЕИО и който придружава замразената сперма на говеда, изпратена от Кипър до други държави-членки, се изписва следното:

„Замразена сперма от говеда, която отговаря на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

4.   В здравния сертификат, предвиден в Директива 90/429/ЕИО и който придружава замразената сперма на свине, изпратена от Кипър до други държави-членки, се изписва следното:

„Замразена сперма от свине, която отговаря на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

5.   В здравния сертификат, предвиден в Директива 89/556/ЕИО на Съвета и който придружава ембриони на говеда, изпратени от Кипър до други държави-членки, се изписва следното:

„Ембриони от говеда, които отговарят на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

6.   В здравния сертификат, предвиден в Директива 92/65/ЕИО, който придружава замразена сперма от овце или кози, изпращани от Кипър до други държави-членки, се изписва следното:

„Замразена сперма от овце/кози, която отговаря на изискванията в Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки срещу болестта шап в Кипър“.

7.   В здравния сертификат, предвиден в Директива 92/65/ЕИО, който придружава замразени ембриони от овце или кози, изпращани от Кипър до други държави-членки, се изписва следното:

„Замразени ембриони от овце/кози, които отговарят на изискванията в Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки срещу болестта шап в Кипър“.

Член 7

Кожи с косми и кожи без косми

1.   Кипър няма да изпраща кожи с косми и кожи без косми от говеда, овце, кози и свине и от други двукопитни животни („кожи с косми и кожи без косми “) от зоните, посочени в приложение I.

2.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за кожи с косми и кожи без косми, които:

а)

са произведени в Кипър преди 15 септември 2007 г., или

б)

отговарят на изискванията от параграф 2, буква в) или г) от част А от глава VI от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002; или

в)

са произведени в зоните, посочени в приложение I, в съответствие с условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002 и които след влизането им в Кипър са били транспортирани и складирани отделно от кожи с косми и кожи без косми, които са недопустими за изпращане в съответствие с параграф 1.

Обработените кожи с косми и кожи без косми са отделени от необработените такива.

3.   Кипър гарантира, че кожите с косми и кожите без косми, които ще бъдат изпратени в други държави-членки, са придружени от официален сертификат, в който се изписва следното:

„Кожи с косми и кожи без косми, които отговарят на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 при кожи с косми и кожи без косми, които отговарят на изисквнаията от точки 1, буква б) до д) от част А от глава VI от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002, е достатъчно в търговския документ, който ги придружава, да се посочва съовтествието с тези изсквания.

5.   Чрез дерогация от параграф 3 при кожи с косми и кожи без косми, които отговарят на изискванията от точки 2, буква в) или г) от част А от глава VI от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002, е достатъчно в търговския документ, който придружава пратката, потвърден с документ за контрол съгласно член 9, параграф 1, да бъде посочено съовтествието с тези изсквания.

Член 8

Други животински продукти

1.   Кипър няма да изпраща животински продукти от говеда, овце, кози и свине и от други двукопитни животни, които не са посочени в членове от 2 до 7, произведени преди 15 септември 2007 г. с произход от зоните, посочени в приложение I или получени от животни с произход от зоните, посочени в приложение I.

Кипър няма да изпраща оборски тор и други торове от говеда, овце, кози и свине и от други двукопитни животни от зоните, посочени в приложение I.

2.   Забраната, посочена в алинея първа от параграф 1, не се прилага в следните случаи:

а)

животинкси продукти, които:

i)

не са били предмет на топлинна обработка

в херметично затворен контейнер със стойност на Fo от 3,00 или повече, или

при която температурата в центъра е не по-малко от 70 °C; или

ii)

са произведени в зоните, посочени в приложение I в съответствие с условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002 и които след влизането им в Кипър са били транспортирани и складирани отделно от животински продукти, които са недопустими за изпращане в съответствие с параграф 1.

б)

кръв и кръвни продукти според посоченото в параграфи 4 и 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1774/2002, които са били подложени на поне един вид обработка от посочените в параграф 3, буква а), (ii) от част А от глава VI от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 обработки, която е последвана от изпитване за ефикасност или които са били внесени в съответствие с част А от глава VI от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002.

в)

мас и топени мазнини, които са били подложени на топлинната обработка, препоръчана в параграф 2, буква г), (iv) от част Б, глава IV от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1774/2002;

г)

животински черва в съответствие с условията от част А от глава 2, от приложение I към Директива 92/118/ЕИО и които са били почистени, изстъргани и след това осолени, избелени или изсушени, след което са били предприети стъпки за предпазване от повторно заразяване на червата;

д)

овча вълна, кожа с косми от преживни животни, свински четини, които са били подложени на фабрично пране или които са получени след щавене или необработена овча вълна, кожа с косми от преживни животни и свински четини, които са добре опаковани и в сухо състояние;

е)

храна за домашни животни, която отговаря на изискванията от параграфи 2, 3 и 4 от част Б от глава II от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002;

ж)

съставни продукти, които не са подложени на по-нататъшна обработка, съдържащи продукти от животински произход, като обработката не е необходима за крайни продукти, чиито съставки отговарят на съответните ветеринарно-санитарни условия, посочени в настоящото решение,

з)

ловни трофеи, които отговарят на изискванията от параграфи 1, 3 или 4 от част А от глава VII от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002;

i)

пакетирани животински продукти, предназначени за използване при диагностика ин витро или при лабораторни реагенти.

й)

лекарствени продукти, посочени в Директива 2001/83/ЕО, медицински изделия, изработени от животинска тъкан, която е станала нежизнеспособна, както е посочено в член 1, параграф 5, буква ж) от Директива 93/42/ЕИО, ветеринарни лекарствени продукти, посочени в Дирекива 2001/82/ЕО и лекарствени продукти за клинични изпитвания, посочени в Директива 2001/20/ЕО.

3.   Кипър гарантира, че животинските продукти, посочени в параграф 2, които ще бъдат изпратени в други държави-членки, са придружени от официален сертификат, в който се изписва следното:

„Животински продукти, които отговарят на изискванията от Решение 2007/718/ЕО на Комисията от 6 ноември 2007 г. относно някои защитни мерки във връзка с болестта шап в Кипър“.

4.   Чрез дерогация от разпоредбите от параграф 3, при продуктите, посочени в параграф 2, буква а) до г) и е) от настоящия член, е достатъчно съответствието с условията за обработка, посочени в търговския документ, което се изисква съгласно съответното законодателство на Общността, да бъде потвърдено с документ за проведен контрол в съответствие с член 9, параграф 1.

5.   Чрез дерогация от разпоредбите в параграф 3, при продукти, посочени в параграф 2, буква д), е достатъчно те да бъдат придружени с търговски документ, в който се посочва фабрично измиване или произход от щавене или съответствие с условията, посочени в параграфи 1 и 4 от глава VIII от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002.

6.   Чрез дерогация от разпоредбите от параграф 3, при продукти, посочени в параграф 2, буква ж), които са били произведени в стопанство, което извършва анализ на опасностите и контрол в критични точки (HACCP), както и стандартна оперативна процедура, подлежаща на одит, която гарантира, че предварително обработените съставки отговарят на съответните ветеринарно-санитарни условия, посочени в настоящото решение, е достатъчно това да бъде посочено в търговския документ, който придружава пратката, потвърден с документ за проведен контрол съгласно член 9, параграф 1.

7.   Чрез дерогация от разпоредбите от параграф 3, при продукти, посочени в параграф 2, букви и) и й), е достатъчно да бъдат придружени с търговски документ, в който се посочва, че продуктите са предназначени за използване при диагностика ин витро, като лабораторен реагент, лекарствени продукти или медицински изделия, при условие че върху продуктите е поставен следният етикет: „само за използване при диагностика ин витро“, „само за лабораторна употреба“ като „лекарствени продукти“, или като „медицински изделия“.

8.   Чрез дерогация от разпоредбите от параграф 3, при съставни продукти, които отговарят на условията, посочени в член 6, параграф 1 от Решение 2007/275/ЕО на Комисията, е достатъчно те да бъдат придружени от търговски документ, в който се изписва следното:

„Тези съставни продукти са дълготрайни при стайна температура или са преминали по време на тяхната изработка през цялостно (цялостна или частична) (или процес на) топлинна обработка през субстанцията им, така че първичните суровини са денатурирани“.

Член 9

Сертифициране

1.   При позоваване на този член компетентните органи на Кипър гарантират, че търговският документ, който изисква законодателството на Общността за търговия в рамките на Общността, е потвърден, като се добави копие на официален сертификат, в който се посочва, че:

а)

въпросните продукти са били произведени

i)

при производствен процес, които е бил подложен на одит, според който той съответства на уместните (целесъобразните) изисквания от законодателството на Общността за задравето на животните и е подходящ за унищожаване на вируса на болестта шап, или

ii)

от предварително обработени материали, които носят съответните сертификати; и

б)

че са взети необходимите мерки, за да се избегне възможно повторно заразяване с вируса на болестта шап след обработка.

В сертификата за извършен контрол на производствения процес е включена препратка към настоящото решение. Той е валиден 30 дни, като в него се посочва срок на валидност и може да бъде подновяван след провеждане на инспекция на предприятието.

2.   При продукти, предназначени за продажба на дребно за краен потребител, компетентните органи на Кипър могат да разрешат консолидирани товари на продукти, различни от прясно месо, мляно месо, механично отделено месо и месни заготовки, всеки от които е допустим за изпращане съгласно настоящото решение, да бъдат придружени от търговски документ, потвърден с документ за проведен контрол, като се добави копие от официален ветеринарен сертификат, в които се потвърждава, че:

а)

сградата, от която се изпращат, притежава система, която да гарантира, че продуктите могат да бъдат изпратени единствено при условие, че съществува проследяване на документни доказателства за съответствие с настоящото решение и, че

б)

системата, посочена в буква а), е била подложена на одит, който е дал задоволителни резултати.

Сертификатът за извършен контрол на системата за проследяване се позовава на настоящото решение. Той има срок на валидност 30 дни, като в него е посочен срокът на валидност и може да се поднови единствено след като предприятието е било подложено на одит, който е дал задоволителни резултати.

Централните ветеринарни органи на Кипър изпращат на другите държави-членки и на Комисията списък с предприятията, които те са одобрили за целите на прилагане на този параграф.

Член 10

Почистване и дезинфекция

1.   Кипър гарантира, че превозните средства, които са били използвани за транспортиране на живи животни в зоните, посочени в приложение I и в приложение II, са почистени и дезинфектирани след всяка транспортна операция, и че почистването и дезинфекцията са регистрирани в съотвтествие с член 12, параграф 2, буква г) от Директива 64/432/ЕИО.

2.   Кипър гарантира, че работещите в изходните пунктове в Кипър гарантират от своя страна, че гумите на пътните превозни средства, които напускат Кипър, са били обработени с дезинфектиращи препарати.

Член 11

Някои освободени продукти

Ограниченията, посочени в членове 3, 4, 5 и 8, не се прилагат за изпращането от зоните от територията на Кипър, посочени в приложение I, за животинските продукти, посочени в тези членове, ако тези продукти:

а)

не са произведени в Кипър и са останали в първоначалната си опаковка, върху която е посочена държавата на произход на продуктите или

б)

са произведени в одобрено предприятие, намиращо се в зоните от територията на Кипър, посочени в приложение I, от предварително обработени продукти, чийто произход не е от тези зони, които

i)

след влизането им на територията на Кипър са били транспортирани, складирани и обработени отделно от продуктите, които не са допустими за изпращане извън зоните, посочени в приложение I

ii)

са придружени с търговски документ или официален сертификат според изискванията на настоящото решение.

Член 12

Забрана за движение

1.   Без да се накърняват мерките, които Кипър предприема в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2003/85/ЕО, Кипър въвежда временна забрана за движението на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и конете до 12 ноември 2007 г.

2.   Чрез дерогация от забраната за движение, посочена в параграф 1, компетентните органи могат да разрешат движението на:

а)

животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете и козите, при условие че:

i)

всички възприемчиви към заразяване животни в стопанството на произход са преминали клиничен преглед с удовлетворителни резултати, и

ii)

животните са транспортирани директно до кланицата за незабавно клане;

б)

животни от рода на конете, при условие че са транспортирани в съответствие с параграф 2 от приложение VI към Директива 2003/85/ЕО.

Член 13

Мерки, които вземат държави-членки, други освен Кипър

1.   Държавите-членки, различни от Кипър, няма да изпращат живи животни от възприемчиви видове в зоните, посочени в приложение I.

2.   Без да се засягат разпоредбите от член 6 от Решение 90/424/ЕИО на Свъета и мерките, които държавите-членки са предприели вече, държавите-членки, други освен Кипър, вземат подходящи предпазни мерки във връзка с възприемчиви животни, изпратени от Кипър след датата 15 септември 2007 г., включително изолация и клинична инспекция, когато е необходимо комбинирана с лабораторни проби за откриване или премахване на инфекция с вируса на болестта шап и когато е нобходимо тези от член 4 от Директива 2003/85/ЕО.

Член 14

Сътрудничество между държавите-членки

Държавите-членки си сътрудничат при контрол на личния багаж на пътници, пътуващи от зоните от територията на Кипър, посочени в приложение I и при информационни кампании, провеждани с цел предотвратяване на внасяне на продукти с животински произход на територията на държавите-членки, различни от Кипър.

Член 15

Приложение

Държавите-членки изменят мерките, които прилагат към търговията, за да ги приведат в съответствие с настоящото решение. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 16

Настоящото решение се прилага до 15 декември 2007 г.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13, директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.04.2004 г., стр. 33). коригирана версия ОВ OJ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 224, 18.08.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(4)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(5)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(6)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54. Директива, последно изменена с Директива 2007/265/ЕО (ОВ L 114, 1.5.2007 г., стр. 17).

(7)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. коригирана версия (ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206, коригирана версия ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета.

(9)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 104, 13.4.2001 г., стр. 6. Решение, последно изменено с Решение 2002/49/ЕО (ОВ L 21, 24.1.2002 г., стр. 30).

(11)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 445/2004 на Комисията (ОВ L 72, 11.3.2004 г., стр. 60).

(12)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 829/2007 на Комисията (ОВ L 191, 21.7.2007 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10, директива, последно изменена с Директива 2006/16/ЕО (ОВ L 11, 17.1.2006 г., стр. 21).

(14)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Решение 2006/60/ЕО на Комисията (ОВ L 31, 3.2.2006 г., стр. 24).

(15)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(17)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 58).

(18)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67. Директива, последно изменена с Регламент 1901/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 1).

(19)  ОВ L 121, 1.5.2001 г., стр. 34. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

(20)  ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните зони в Кипър:

Кипър


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Следните зони в Кипър:

Кипър


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Следните зони в Кипър:

1

2

3

4

5

6

7

8

GROUP

ADNS

Administrative Unit

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Animal Disease Notification System Code (Система за обявяване на болестите по животните) (Решение 2005/176/ЕО)

B

=

говеждо месо

S/G

=

овче и козе месо

P

=

свинско месо

FG

=

отглеждан във ферми дивеч от видове, възприемчиви на болестта шап

WG

=

месо от дивеч от видове, възприемчиви на болестта шап


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Здравна маркировка, посочена в член 2, параграф 3:

Размери:

 

CY = 7 mm

 

Регистрационен № = 10 mm

 

Външен диаметър на кръга = 50 mm

 

Дебелина на контура на кръга = 3 mm

Image


Top