Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0410

2007/410/ЕОРешение на Комисията от 12 юни 2007 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Potato spindle tuber viroid (нотифицирано под номер C(2007) 2451)

OJ L 155, 15.6.2007, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 253 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2015; отменен от 32015D0749

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/410/oj

15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/71


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2007 година

относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Potato spindle tuber viroid

(нотифицирано под номер C(2007) 2451)

(2007/410/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Директива 2000/29/ЕО, в случай че държава-членка счита, че съществува опасност от въвеждане или разпространение на територията ѝ на вредител, посочен в приложение I и приложение II към въпросната директива, тя предприема всички необходими мерки, за да се защити от тази опасност.

(2)

В резултат на присъствието на Potato spindle tuber viroid, на 14 февруари 2007 г. Нидерландия информира държавите-членки и Комисията, че на 14 февруари 2007 г. е приела официални мерки за предотвратяване на по-нататъшното въвеждане във и разпространение на територията ѝ на този вредител.

(3)

Potato spindle tuber viroid е посочен в раздел I от част А от приложение I към Директива 2000/29/ЕО като организъм, чието въвеждане и разпространение във всички държави-членки следва да се забрани.

(4)

Potato spindle tuber viroid е открит по растения от Solanum jasminoides Paxton и Brugmansia Pers. spp. По отношение на този вредител понастоящем няма специални изисквания за тези растения с произход от Общността.

(5)

Необходимо е да се предприемат мерки срещу въвеждането и разпространението в Общността на вредителя, понеже наличната научна информация е показала, че присъствието на вредителя по въпросните растения може да доведе до по-нататъшното му разпространяване.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, следва да се прилагат за въвеждането или разпространението на вредителя, вноса, производството и движението на растения от рода Brugmansia Pers. spp. и вида Solanum jasminoides Paxton, предназначени за засаждане, включително семена, в Общността. В допълнение следва да се изготви изследване за присъствието или трайното отсъствие на вредителя в държавите-членки.

(7)

Подходящо е резултатите от мерките да се оценят, по-специално въз основа на информацията, осигурена от държавите-членки, като основа за възможни бъдещи мерки.

(8)

Държавите-членки следва да адаптират, при необходимост, тяхното законодателство, за да съответства на настоящото решение.

(9)

Резултатите от предприетите мерки следва да бъдат преразгледани до 29 февруари 2008 г.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Внос на определените растения

Растенията от рода Brugmansia Pers. spp. и вида Solanum jasminoides Paxton, предназначени за засаждане, включително семена (по-надолу „определени растения“), могат да бъдат въвеждани в Общността само ако:

а)

те съответстват на изискванията, установени в точка 1 от приложението, и

б)

при влизане в Общността те са проверявани и изследвани от отговорния официален орган за присъствие на Potato spindle tuber viroid, в съответствие с член 13а, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО, и е установено, че са свободни от него.

Член 2

Движение на определените растения в Общността

Определените растения с произход от Общността или внесени в нея съгласно член 1 могат да бъдат обект на движение в рамките на общността само ако отговарят на условията, установени в точка 2 от приложението.

Член 3

Изследвания и уведомления

1.   Държавите-членки провеждат официални изследвания и, когато е подходящо, изпитване за присъствието на Potato spindle tuber viroid по растения гостоприемници или за данни за заразяване с този вредител на тяхната територия.

Без да се засягат разпоредбите на член 16, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО, Комисията и другите държави-членки се уведомяват за резултатите от въпросните изследвания до 10 януари 2008 г.

2.   Отговорните официални органи се уведомяват незабавно за всяко съмнение за поява или потвърдено присъствие на Potato spindle tuber viroid.

Член 4

Съответствие

Държавите-членки, при необходимост, изменят мерките, които са приели, за да се защитят срещу въвеждането и разпространението на Potato spindle tuber viroid, по такъв начин, че въпросните мерки да съответстват на настоящото решение. Държавите-членки информират незабавно Комисията относно въпросните мерки.

Член 5

Преразглеждане

Настоящото решение ще бъде преразгледано най-късно до 29 февруари 2008 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/35/ЕО на Комисията (ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допълнителни мерки, посочени в членове 1 и 2 от настоящото решение

1.   Определени изисквания за внос

Без да се засяга точка 13 от част А от приложение III към Директива 2000/29/ЕО, определените растения с произход от трети страни се придружават от сетификат, както е посочено в член 13, параграф 1, ii) от въпросната директива, който обявява в рубриката „Допълнителна декларация“, че определените растения произхождат и са били отглеждани през целия им живот в място на производство, както е дефинирано във ФАО Международни стандарти за фитосанитарни мерки № 5 (1) (по-долу „място на производство“), което е регистрирано от и под надзора на националната служба за растителна защита в страната на произход и

а)

в страни, където е известно, че Potato spindle tuber viroid не се среща; или

б)

в свободна от вредители област, установена от националната служба за растителна защита в страната на произход, отговаряща на съответстващите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на свободната от вредители област се посочва в рубриката „място на произход“; или

в)

когато всички партиди от определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid преди да бъдат пуснати в движение; или

г)

когато всички присъединени растения майки на определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid преди определените растения да бъдат пуснати в движение. След изпитването условията за отглеждане са такива, че присъединените растения майки и определените растения ще останат свободни от Potato spindle tuber viroid преди да бъдат пуснати в движение.

2.   Условия за пускане в движение

Всички определени растения, произхождащи от или внесени в Общността съгласно член 1 от настоящото решение, с изключение на малки количества растения за използване от собственика или получателя за нетърговски цели, при условие че не съществува риск от разпространение на вредители, могат да бъдат обект на движение в рамките на Общността, само ако се придружават от фитосанитарен паспорт, изготвен и издаден в съответствие с разпорежданията на Директива 92/105/ЕИО (2) на Комисията и са били отглеждани през целия им живот или от въвеждането им в Общността в място на производство

а)

в държава-членка, където е известно, че Potato spindle tuber viroid не се среща; или

б)

в свободна от вредители област, установена от отговорния официален орган в държава-членка, отговаряща на съответстващите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

в)

където всички партиди от определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid, преди да бъдат пуснати в движение; или

г)

където всички присъединени растения майки на определените растения са изпитани и е установено, че са свободни от Potato spindle tuber viroid преди определените растения да бъдат пуснати в движение. След изпитването условията за отглеждане са такива, че присъединените растения майки и определените растения ще останат свободни от Potato spindle tuber viroid преди да бъдат пуснати в движение.


(1)  Речник на фитосанитарните термини — референтен стандарт Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 5 на Секретариатa на международната конвенция по растителна защита, Рим.

(2)  ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22. Директива, изменена с Директива 2005/17/ЕО (ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 23).


Top