Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0372

2007/372/ЕОРешение на Комисията от 31 май 2007 година за изменение на Решение 2004/20/ЕО с цел преобразуване на изпълнителната агенция Интелигентна енергия в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации

OJ L 140, 1.6.2007, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 51 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013D0771

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/372/oj

1.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2007 година

за изменение на Решение 2004/20/ЕО с цел преобразуване на изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации

(2007/372/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (1),

като има предвид, че:

(1)

В рамките на Лисабонската стратегия за растеж и работни места Комисията предприе поредица от мерки, които целят насърчаването и развитието на конкурентоспособността и иновациите с оглед подпомагане на растежа и превръщането на Европа в по-привлекателно място за работа и инвестиции.

(2)

Тези мерки включват Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за установяване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (2). Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (наричана по-долу „РПКИ“) има следните цели: засилване на конкурентоспособността на предприятията и по-специално на малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), насърчаване на всички форми на иновация, включително и екоиновациите, ускоряване на развиването на информационното общество и насърчаване на енергийната ефективност, както и на новите и възобновяеми енергийни източници. Осъществяването на тези цели е предвидено с изпълнението на следните специфични програми: Програмата за предприемачество и иновации, Програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии, както и програмата „Интелигентна енергия — Европа“.

(3)

Предвидените в рамките на Лисабонската стратегия мерки включват също така и Регламент (ЕО) № 1692/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за установяване на програма „Марко Поло II“ за предоставяне на финансова помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1382/2003 (3). Целите на програмата „Марко Поло II“ са намаляване на натоварването на пътната мрежа, подобряване на екологичните постижения на системата на транспорта и интермодалния транспорт, като по този начин се допринесе за установяване на ефективна и устойчива транспортна система и засилена конкурентоспособност и иновации, особено на МСП в рамките на Общността.

(4)

Изпълнителната агенция за интелигентна енергия (наричана по-долу „ИАИЕ“) бе учредена с Решение 2004/20/ЕО на Комисията (4), с цел да управлява действията на Общността в областта на енергетиката в рамките на програмата „Интелигентна енергия — Европа 2003—2006 г.“ (наричана по-долу „Програма ИЕЕ 2003—2006 г.“), приета с Решение № 1230/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5). Решение 2004/20/ЕО предвижда ИАИЕ да осъществява своите действия до 31 декември 2008 г. с оглед изпълнението на подписаните договори и субсидии съгласно Програма ИЕЕ 2003—2006 г.

(5)

Проведения от външни консултанти анализ на ползите и разходите показа, че поверяването и в бъдеще на изпълнението на задачите, свързани с новата Програма ИЕЕ 2007—2013 г. на действащата ИАИЕ е възможно най-целесъобразното финансово решение.

(6)

Анализът на ползите и разходите показа, че изпълнението на програми, свързани с Програмата за предприемачество и иновации, в рамките на РПКИ, както и на „Марко Поло II“, може да бъде извършвано по-ефективно от изпълнителна агенция, като с това се гарантира общото управление на тези програми от Комисията.

(7)

След като Програма ИЕЕ 2007—2013 г. бе включена към РПКИ и с цел подсигуряване на последователност в начина, по който се изпълняват проектите в ПКИ, следва осъществяването на някои задачи, свързани с Програмата за предприемачество и иновации (която представлява част от ПКИ) да бъдат поверени на ИАИЕ, като допълнение към изпълнението на Програма ИЕЕ 2007—2013 г. Нещо повече, след като „Марко Поло II“ има общи цели с РПКИ, и по-специално с Програма ИЕЕ, а именно подобряването на енергийната ефективност на транспорта и ограничаване на неговото въздействие върху околната среда, поради възможността и двете програми да се възползват от по-голямото си взаимодействие следва и някои задачи, свързани с „Марко Поло II“, да бъдат предоставени на ИАИЕ.

(8)

С оглед на това допълнителният работен поток на ИАИЕ да бъде съобразен, тя следва да бъде преобразувана в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации.

(9)

Решение 2004/20/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изпълнителните агенции,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2004/20/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Наименованието на агенцията следва да бъде „Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации“.“

2)

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Срок на действие

Агенцията изпълнява възложените ѝ задачи от 1 януари 2004 г. до 31 декември 2015 г.“

3)

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Цели и задачи

1.   Агенцията носи отговорност за осъществяването на изпълнението на следните задачи при управлението на действия на Общността в областта на енергията, предприемачеството и иновациите, включително и екоиновациите, устойчивия товарен транспорт, съгласно Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации 2007—2013 г., създадена с Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) (наричана по-долу „РПКИ“), и съгласно втората програма „Марко Поло 2007—2013 г.“, създадена с Регламент (ЕО) № 1692/2006 на Европейския парламент и на Съвета (7):

а)

управление на всички фази от действието на специфични проекти, свързани с Програмата за предприемачество и иновации и програмата „Интелигентна енергия — Европа“, създадени с Решение № 1639/2006/ЕО, и втората програма „Марко Поло“, наред с нужните проверки при приключването им, като взема подходящите решения, когато Комисията я е упълномощила за това;

б)

приемане на инструментите за изпълнение на бюджета за приходите и разходите и осъществяване, когато Комисията я е оправомощила за това, на всички операции, необходими за управлението на мерките за изпълнение, и по-специално на свързаните с предоставянето на договори и субсидии по РПКИ и втората програма „Марко Поло“;

в)

събиране, анализ и предоставяне на Комисията на цялата информация, която е необходима за определянето на насоки и оценка на изпълнението на РПКИ и втората програма „Марко Поло“.

2.   Агенцията също така ръководи всички фази от действието на мерките за изпълнение, които са възложени в рамките на следните програми:

а)

„Интелигентна енергия — Европа (2003—2006 г.)“, създадена с Решение № 1230/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8);

б)

„Марко Поло (2003—2006 г.)“, създадена с Регламент (ЕО) № 1382/2003 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Правата и задълженията на Комисията относно мерките за изпълнение, посочени в първа алинея, буква б), са предоставени на агенцията.

3.   След получаване на становището на комитета, създаден съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 58/2003, агенцията може да бъде натоварена от Комисията с осъществяването на сходни по тип задачи по РПКИ или други програми на Общността по смисъла на член 2 от горепосочения регламент, в посочените в параграф 1 области.

4.   Решението на Комисията, делегиращо правомощия на агенцията, излага с подробности всички задачи, които са ѝ поверени, и се адаптира в светлината на допълнителните задачи, които биха могли да бъдат възложени на агенцията. Решението на Комисията се изпраща за информация до комитета, създаден съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 58/2003.

4)

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

Субсидии

Агенцията получава субсидиите, предвидени в общия бюджет на Европейските общности, които се заделят от финансовите средства на РПКИ и втората програма „Марко Поло“, и когато е уместно, на други общностни програми или действия, възложени на агенцията съгласно член 4, параграф 3.“

5.

Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

Изпълнение на административния бюджет

Агенцията изпълнява административния бюджет в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията (10).

Член 2

Всички позовавания на изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ следва да се тълкуват като позовавания на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации, считано от датата на приемане на настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 31 май 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85.

(5)  ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 29. Решение, изменено с Решение № 787/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 12).

(6)  ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 29.

(9)  ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 1.“

(10)  ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.“


Top