Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0014

Решение 2007/14/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година

OJ L 7, 12.1.2007, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 14–15 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 254 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 254 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/14(1)/oj

03/ 81

BG

Официален вестник на Европейския съюз

254


32007D0014


L 007/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2006 година

за изменение на Решение 2002/613/EО относно одобрените центрове на Канада за събиране на сперма от свине

(нотифицирано под номер C(2006) 6812)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/14/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/429/EИО на Съвета от 26 юни 1990 г. определяща здравните изисквания за животни, които се прилагат при търговия в Общността и внос на сперма от домашни свине (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2002/613/EО на Комисията от 19 юли 2002 г. определящо условията за внос на сперма от домашни свине (2) създава списък на трети страни, включително Канада, от които държавите членки разрешават вноса на сперма от домашни свине.

(2)

Канада е поискала да се направи изменение на списъка на центровете за събиране на сперма, които са одобрени съгласно Решение 2002/613/EО що се отнася до влизанията за тази страна.

(3)

Канада е представила гаранции по отношение съответствие с подходящите правила, определени в Директива 90/429/EИО, и новия център, който трябва да се добави в списъка, е бил официално одобрен за износ в Общността от ветеринарните служби на тази страна.

(4)

Следователно Решение 2002/613/EО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение V към Решение 2002/613/EО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 45. Решение, последно изменено с Решение 2006/271/EО (ОВ L 99, 7.4.2006 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение V към Решение 2002/613/EО в списъка за Канада се добавя следният ред:

„CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43

, Mount StewartPrince-Edward-Island, C1A 7Z5“


Top