Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

Регламент (EO) № 2012/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за изменение и поправяне на Регламент (EO) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламент (EO) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

OJ L 384, 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 536–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; заключение отменено от 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

03/ 81

BG

Официален вестник на Европейския съюз

47


32006R2012


L 384/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2012/2006 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2006 година

за изменение и поправяне на Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 36 от него и член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяването на Република България и Румъния (наричан по-долу „Акт за присъединяване от 2005 г.“), и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1) установява общи правила относно схемите за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, както и някои схеми за подпомагане на земеделските производители.

(2)

Член 42, параграф 8 и член 71г, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 забраняват прехвърлянето на правата, установени за ползване от националния резерв, освен в случай на наследяване. В случай на сливане или на разделяне е уместно да бъде разрешено на земеделските производители да прехвърлят правата си за плащане, присъдени в рамките на националния резерв, на новосъздаденото стопанство или стопанства.

(3)

Опитът показва, че при отделена помощ за доход правилата за допустимост на земеделските площи до помощ могат да бъдат опростени. Уместно е, по-специално, да се опростят приложимите правила на схемата за единно плащане за земеделските площи, засадени с маслини.

(4)

В Малта мнозинството от земеделските производители, които отглеждат говеда и телета, не разполага с никаква земя. При тези особени обстоятелства прилагането на специалните условия, установени в член 71м от Регламент (ЕО) № 1782/2003, биха могли да бъдат сериозна пречка за трайното развитие на сектора на говеждото и телешкото месо и да доведат до прекомерни административни разходи. Уместно е да се предвидят опростени условия по отношение на отпусканите плащания в рамките на схемата за единно плащане за тези земеделски производители от Малта.

(5)

Понастоящем някои държави-членки, а именно Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-нататък „новите държави-членки“), които прилагат схемата за единно плащане за земеделска площ, са изключени от помощта на Общността за енергийните култури. Прегледът на схемата за енергийните култури съгласно член 92 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 показа, че е уместно помощта за енергийните култури да се отпуска за всички държави-членки, считано от 2007 г., при едни и същи условия. Ето защо следва максималната гарантирана площ да бъде пропорционално увеличена, определените увеличения в графика при въвеждане на схемата за помощ за новите държави да не се прилагат по отношение на схемата за енергийните култури и правилата за управляване на схемата за единно плащане за площ бъдат променени.

(6)

За да се засили ролята на трайните енергийни култури и да се стимулира увеличаване на производството им, държавите-членки следва да имат право да отпускат и национална помощ в размер на 50 % от стойността при първоначално засаждане на трайни култури за площите, за които е подадено заявление за помощ за енергийни култури.

(7)

Производителите на захарно цвекло и на захарна тръстика от новите държави-членки получиха помощ за цените след присъединяването си съгласно Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (2). Ето защо помощта на Общността за производителите на захарно цвекло и на захарна тръстика, установена в глава 10е от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да не се обуславя от прилагането на определените увеличения в графика, предвиден в член 143а от посочения регламент, считано от деня на прилагане на помощта за производителите на захарно цвекло и на захарна тръстика. Уместно е също така, да се уточнят условията за прилагане на тази помощ и начина за изчисляване на плащането, отпускано на заинтересованите земеделски производители.

(8)

Опитът показва, че схемата за единно плащане за площ е ефикасна и опростена система за отпускане на отделена помощ за доход на земеделските производители. За да бъде опростено отпускането ѝ, се налага да се разреши на новите държави-членки да продължат да я прилагат до края на 2010 г. Въпреки това не се смята за подходящо това изключение да продължи след 2008 г. за държавите-членки, които прилагат схемата за единно плащане за площ по отношение на задължението да въведат в кръстосаното спазване изисквания за правната уредба в областта на управлението. За да бъде осигурено съгласуването на някои мерки за развитие на селските райони, при положение че тази схема не е продължена, следва член 51 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 (3) да ги има предвид.

(9)

При нормални обстоятелства земеделските производители могат да договарят помежду си условията, при които стопанството (или част от стопанството), което е ползвало отделно плащане за захар, може да бъде прехвърлено. При наследяване, обаче, е уместно да се предвиди наследникът да получи отделното плащане за захар.

(10)

Актът за присъединяване от 2005 г., както и настоящият регламент изменят Регламент (ЕО) № 1782/2003; и тези изменения следва да влязат в сила в един и същи ден. От съображения за юридическа сигурност следва да се уточни редът, в който тези изменения трябва да бъдат прилагани.

(11)

Регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1698/2005 следва да бъдат съответно изменени.

(12)

Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (4) изменя приложение I към Регламент (ЕО) № 82/2003. Поради допусната грешка вписаните данни за маслиновото масло и за хмела не отчитат измененията, направени в това приложение с Регламент (ЕО) № 2183/2005 на Комисията от 22 декември 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за преки помощи в изпълнение на Общата селскостопанска политика, за създаване на някои схеми за помощи на земеделските стопани и за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за създаване на подробни правила за прилагане на схемата за еднократно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета. Следователно приложение I към Регламент (ЕО) № 1782/2003 следва да бъде съответно изменено с влизане в действие от датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 2183/2005,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003, изменен, включително с Акта за присъединяване от 2005 г., се изменя, както следва:

1.

Член 20 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За държавите-членки, които прилагат помощта за маслинените насаждения, предвидена в глава 10б от дял IV, системата за идентифициране съдържа информационна географска система за маслодайните растения, която включва информатизирана буквено-цифрова база данни и информатизирана графична референтна база данни за маслинените насаждения и за засегнатите площи.“;

б)

добавя се следният параграф:

„3.   Държавите-членки, които не прилагат помощта за маслинените насаждения, предвидена в глава 10б от дял IV, могат да решат да включат системата за географска информация за маслодайните насаждения, съгласно параграф 2, в системата за идентифициране на земеделските парцели.“

2.

В член 22, параграф 1 второто тире се заменя със следното:

„—

в случай на прилагане на помощ за маслинени насаждения, предвидена в глава 10б от дял IV, или когато държавата-членка прилага възможността, предмет на член 20, параграф 3, броят на маслинените насаждения и тяхното местонахождение в парцела,“

3.

В член 42, параграф 8 първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случай на прехвърляне по наследство или по предварително наследство, или на сливане, или на разделяне и чрез дерогация от член 46 правата, установени при използване на националния резерв, не се прехвърлят за период от пет години, считано от тяхното предоставяне. В случай на сливане или на разделяне земеделският производител/земеделските производители, управляващ/и новото/новите стопанство/а запазва/ат правата, които първоначално са били присъдени в рамките на националния резерв, до края на петгодишния период.“

4.

В член 44, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„„Хектар, даващ право на помощ“ означава също така всяка площ, засадена с хмел, или която задължително трябва да бъде оставена временно да почива, или всяка площ, засадена с маслини.“

5.

В член 51 буква а) се заменя със следното:

„а)

трайни култури, различни от маслинени насаждения или хмел;“

6.

Член 56, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите-членки са упълномощени да изплащат национална помощ в размер до 50 % от разходите за първоначално засаждане на трайни култури, предназначени за производството на биомаса върху оставена под угар земя.“

7.

Член 60, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато държава-членка използва възможността, предвидена в член 59, земеделските производители могат да използват също така, чрез дерогация от член 51, букви б) и в) и в съответствие с настоящия член, парцелите, декларирани в съответствие с член 44, параграф 3, за производство на продукти, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 и член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96, както и на картофи, освен предназначените за производство на нишесте, за които помощта се отпуска съгласно член 93 от настоящия регламент, с изключение на културите, посочени в член 51, буква а).“

8.

В член 71г, параграф 6 първата алинея се заменя със следното:

„6.   С изключение на прехвърляне по открито или неоткрито наследство или на сливане, или на разделяне и на прилагане на параграф 3 и чрез дерогация от член 46 правата, установени при използване на националния резерв, не се прехвърлят за период от пет години, считано от тяхното признаване. В случай на сливане или на разделяне земеделският производител/земеделските производители, управляващ/и новото/новите стопанство/а запазва/ат правата, които първоначално са били присъдени в рамките на националния резерв до края на петгодишния период.“

9.

В член 71ж параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Земеделските производители също така могат да използват чрез дерогация от член 51, букви б) и в) и в съответствие с настоящия член парцелите, декларирани в съответствие с член 44, параграф 3, за производство на продукти, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96, и в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96, както и за производството на картофи, освен предназначените за производство на нишесте, за които помощта се отпуска съгласно член 93 от настоящия регламент, с изключение на културите, посочени в член 51, буква а).“

10.

Към член 71м се добавя следната алинея:

„Въпреки това, за Малта втора алинея не се прилага, а дерогацията, предвидена в първа алинея, се прилага без условието земеделският производител да поддържа най-малко 50 % от селскостопанската дейност, упражнявана преди преминаване към схемата за единно плащане, изразена в животновъдни единици.“

11.

Към член 88 се добавя следната алинея:

„Членове 143а и 143в не се прилагат за помощ за енергийни култури в Общността в състава ѝ от 1 януари 2007 г.“

12.

В член 89 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Установява се максимална гарантирана площ от 2 000 000 ha,за която се ползва помощта.“

13.

Добавя се следният член:

„Член 90а

Национални помощи

Държавите-членки са упълномощени да изплащат национална помощ до 50 % от разходите за първоначално засаждане на трайни култури за площите, за които има подадено заявление за енергийни култури.“

14.

В член 110р параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В държавите-членки, отпуснали помощ за реструктуриране, предвидено в член 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006, за поне 50 % от квотата за захар, установена на 20 февруари 2006 г. в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006, се отпуска помощ от Общността за производителите на захарно цвекло и на захарна тръстика.“

15.

Член 110т се заменя със следното:

„Член 110т

Размер на помощта

Помощта се изразява в тон бяла захар от типово качество. Тя възлиза на половината от сумата, получена след разделяне на сумата на тавана, предмет на точка К, точка 2 от приложение VII, за засегнатата държава-членка за съответната година, на пълния сбор от квотите захар и инулинов сироп, определени на 20 февруари 2006 г. в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006.

Членове 143а и 143в не се прилагат за помощта за производителите на захарно цвекло и на захарна тръстика.“

16.

Член 143б се изменя, както следва:

„а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Новите държави-членки могат да решат, не по-късно до датата на присъединяване, да заменят преките плащания, с изключение на помощта за енергийните култури, установена в глава 5 от дял IV, през периода на прилагане, както е посочено в параграф 9, с единно плащане за площ, което се изчислява в съответствие с параграф 2.“;

б)

В параграф 5 първата алинея се заменя със следното:

„С цел отпускане на плащания съгласно схемата за единно плащане за площ се допускат всички земеделски парцели, които отговарят на критериите, предвидени в параграф 4, както и земеделските парцели с често изсичани горски насаждения (код по КН ех 0602 90 41), които са поддържани в добри агрономични условия към 30 юни 2003 г. и за които е подадено заявление за помощ за енергийни култури, предвидена в член 88. За България и за Румъния, обаче, се допускат всички земеделски парцели, които отговарят на критериите, предвидени в параграф 4, както и земеделските парцели с често изсичани горски насаждения (код по КН ех 0602 90 41), за които е подадено заявление за помощ за енергийни култури, предвидена в член 88.“;

в)

В параграф 6 трета алинея се заменя със следното:

„От 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г. прилагането на членове 3, 4, 6, 7 и 9 не е задължително за новите държави-членки, доколкото тези разпоредби се отнасят до правни изисквания в областта на управлението. За България и за Румъния, обаче, прилагането на членове 3, 4, 6, 7 и 9 не е задължително до 31 декември 2011 г.“;

г)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Що се отнася до параграф 11, всяка нова държава-членка може да прилага схемата за единно плащане за площ до края на 2010 г. Въпреки това, България и Румъния могат да прилагат схемата за единно плащане за площ до края на 2011 г. Новите държави-членки нотифицират Комисията за намерението си да преустановят прилагането на схемата до 1 август на последната година на прилагане.“;

д)

В параграф 11 третата алинея се заменя със следното:

„До края на периода на прилагане на схемата за единно плащане за площ, съгласно параграф 9, се прилага процентът, определен в член 143а. Ако прилагането на схемата за единно плащане за площ е продължено след края на 2010 г. според решение, взето съгласно първа алинея, буква б) от настоящия регламент, процентът, определен в член 143а за 2010 г., се прилага до края на последната година на прилагане на схемата за единно плащане за площ.““

17.

Член 143ба се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, първа алинея първото изречение се заменя със следното:

„Чрез дерогация от член 143б новите държави-членки, които прилагат схемата за единно плащане за площ, могат да решат най-късно до 30 април 2006 г., да предоставят от 2006 до 2010 г. отделно плащане за захарта на подходящите, съгласно схемата за единно плащане за площ, земеделски производители.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграф 2 всяка заинтересована нова държава-членка може да реши до 31 март на годината, за която е предоставено отделното плащане за захар, и въз основа на обективни критерии, да прилага за отделното плащане за захар таван под посочения в точка К от приложение VII. Ако сборът от сумите, определени в съответствие с параграф 1, превишава определения от заинтересованата нова държава-членка таван, годишният размер на сумата, която ще се предостави на земеделските производители, се намалява пропорционално.“;

в)

добавя се следният параграф:

„6.   В случай на открито или неоткрито наследство отделното плащане за захарта се предоставя на земеделските производители, наследили стопанството, при условие че те могат да се възползват от схемата за единно плащане за площ.“

18.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

вписването за „маслиново масло“ се заменя със следното:

„Маслиново масло

Дял IV, глава 10б от настоящия регламент

Помощ за площ

Член 48а, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1)

За Малта и Словения през 2006 г.“

б)

вписването за „хмел“ се заменя със следното:

„Хмел

Дял IV, глава 10г от настоящия регламент (***) (*****)

Помощ за площ

Член 48а, параграф 12 от Регламент (ЕО) № 795/2004

За Словения през 2006 г.“

Член 2

Към член 51, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/ 2005 се добавя следната алинея:

„Дерогацията, предвидена в първа алинея първа, се прилага до 31 декември 2008 г. Въпреки това, за България и за Румъния тя се прилага до 31 декември 2011 г.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2007 г. при условие на влизане в сила на Договора от 2005 г. за присъединяването на България и на Румъния, доколкото разпоредбите на настоящия регламент се основават на този договор.

Той се прилага от 1 януари 2007 г. Разпоредбите на член 1, параграф 6, обаче, се прилагат в действие от 1 януари 2005 г., а тези на член 1, параграфи 14, 15, 17 и 18 — от 1 януари 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1405/2006 (ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 318/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1463/2006 (ОВ L 277, 9.10.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.


Top