Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2008

Регламент (ЕО) № 2008/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за определяне за 2007 г. на подробните правила за прилагането на тарифни квоти за продукти от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Черна гора и Косово

OJ L 379, 28.12.2006, p. 105–116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 834–847 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2008/oj

03/ 80

BG

Официален вестник на Европейския съюз

264


32006R2008


L 379/105

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2008/2006 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2006 година

за определяне за 2007 г. на подробните правила за прилагането на тарифни квоти за продукти от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Черна гора и Косово

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 32, параграф 1, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета от 18 септември 2000 г. за въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 2820/98 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1763/1999 и (ЕО) № 6/2000 (2) предвижда годишна преференциална тарифна квота от 11 475 тона за продуктите от категорията „baby beef“, която се разпределя между Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово.

(2)

Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, одобрено с Решение 2005/40/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (3), и Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, одобрено с Решение 2004/239/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (4), определят годишна преференциална тарифна квота за продуктите от категорията „baby beef“ от съответно 9 400 тона и 1 650 тона.

(3)

Член 2 oт Регламент (ЕО) № 2248/2001 на Съвета от 19 ноември 2001 г. относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност и Република Хърватска (5) и член 2 от Регламент (ЕО) № 153/2002 на Съвета от 21 януари 2002 г. относно някои процедури за прилагането на Споразумението за стабилизация и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност и Бивша югославска република Македония (6) предвиждат, че следва да бъдат определени подробни правила за прилагането на концесиите по отношение продуктите от категорията „baby beef“.

(4)

За целите на контрола, съгласно Регламент (ЕО) № 2007/2000, при внос в рамките на квотите за продуктите от категорията „baby beef“ за Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово се представя сертификат за автентичност, който удостоверява, че стоките са с произход от издаващата страна и че съответстват точно на определението в приложение II към посочения регламент. С цел хармонизация вносът в рамките на квотите за продуктите от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия и Бивша югославска република Македония също следва да се осъществява при представянето на сертификат за автентичност, който удостоверява, че стоките са с произход от издаващата страна и че съответстват точно на определението в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране съответно с Хърватия или Бивша югославска република Македония. Следва да бъде установен модел за сертификатите за автентичност и да бъдат определени подробни правила за тяхното използване.

(5)

Косово, както е определено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г., се управлява от международна гражданска администрация на Мисията на Организацията на обединените нации в Косово (UNMIK), а Черна гора е изградила отделна митническа служба. Следователно е необходимо да се разполага със специфичен сертификат за автентичност за стоки с произход от митническите територии на Черна гора или Косово.

(6)

Съответните квоти следва да бъдат управлявани чрез използването на лицензии за внос. За тази цел Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (7) и Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/80 (8) следва да се прилагат съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

(7)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (9) се прилага за лицензии за внос за периоди на тарифна квота за внос, които започват от 1 януари 2007 г. Регламент (ЕО) № 1301/2006 определя по-специално подробни разпоредби относно заявления за лицензии за внос, статута на заявителя и издаването на лицензии. Посоченият регламент ограничава периода на валидност на лицензиите до последния ден на периода на тарифна квота за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат по отношение на лицензии за внос, издадени съгласно настоящия регламент, без да се накърняват допълнителните условия или дерогации, определени в настоящия регламент. Необходимо е да бъдат хармонизирани разпоредбите на настоящия регламент с тези на Регламент (ЕО) № 1301/2006, където е уместно.

(8)

С цел да се гарантира правилно управление на вноса на съответните продукти, следва да бъдат издавани лицензии за внос, които подлежат на проверка, и по-специално по отношение на вписванията в сертификатите за автентичност.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За периода 1 януари—31 декември 2007 г. се откриват следните тарифни квоти:

а)

9 400 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в трупно тегло, с произход от Хърватия;

б)

1 500 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в трупно тегло, с произход от Босна и Херцеговина;

в)

1 650 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в трупно тегло, с произход от Бивша югославска република Македония;

г)

9 975 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в трупно тегло, с произход от Сърбия, Черна гора и Косово.

Квотите, посочени в първа алинея, носят съответно поредните номера 09.4503, 09.4504, 09.4505 и 09.4506.

За целите на отдаване на тези квоти 100 килограма живо тегло е еквивалентно на 50 килограма трупно тегло.

2.   Митата, приложими в рамките на квотите, посочени в параграф 1, са 20 % от митото ad valorem и 20 % от специфичното мито, както е определено в Общата митническа тарифа.

3.   Вносът в рамките на квотите, посочени в параграф 1, е запазен за някои живи животни и някои видове месо, които попадат под следните кодове по КН, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 2007/2000, в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране, сключено с Хърватия, и в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране, сключено с Бивша югославска република Македония:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 и ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 и ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Член 2

Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, Регламенти (ЕО) № 1445/95, (ЕО) № 1291/2000 и глави I и III от Регламент (ЕО) № 1301/2006 се прилагат за операции за внос в рамките на квотите, посочени в член 1.

Член 3

1.   Клетка 8 от заявленията за лицензия и от лицензиите показва страната или митническата територия по произход и с кръстче се отбелязва „да“. Лицензията задължава да се внася от страната или посочената митническа територия.

Клетка 20 от заявленията за лицензия или от лицензиите посочва едно от вписванията, изброени в приложение I.

2.   Оригиналът на сертификата за автентичност, съставен в съответствие с член 4, плюс копие от него се представят на компетентния орган заедно със заявлението за първата лицензия за внос, свързана със сертификата за автентичност.

Сертификати за автентичност могат да се използват за издаването на повече от една лицензия за внос за количества, които не надвишават тези, посочени в сертификата. В този случай компетентният орган заверява сертификата за автентичност по отношение на предоставеното количество.

3.   Компетентните органи могат да издават лицензии за внос само след като те са се уверили, че цялата информация върху сертификата за автентичност отговаря на тази, която е получавана всяка седмица от Комисията за засегнатия внос. Лицензиите се издават веднага след това.

Член 4

1.   Всички заявления за лицензии за внос съгласно квотите, посочени в член 1, се придружават от сертификат за автентичност, издаден от органите на страната износител или митническа територия, изброени в приложение II, който удостоверява, че стоките са с произход от тази страна или митническа територия и че те отговарят на даденото определение, в зависимост от случая, в приложение II към Регламент (ЕО) № 2007/2000, приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Хърватия или приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Бивша югославска република Македония.

2.   Сертификати за автентичност се съставят в един оригинал и две копия, отпечатват се и се попълват на един от официалните езици на Общността, в съответствие със съответния образец в приложения III—VIII за заинтересованите страни износители или митническа територия. Те също могат да бъдат отпечатани и попълнени на официалния език или на един от официалните езици на страната износител или митническа територия.

Компетентните органи на държавата-членка, в която е подадено заявлението за лицензия за внос, могат да изискат превод на сертификата.

3.   Оригиналът и копията на сертификата за автентичност могат да бъдат напечатани или написани на ръка. В последния случай те се попълват с черно мастило и с главни букви.

Сертификатите са с размери 210 × 297 mm. Използваната хартия е с тегло не по-малко от 40 g/m2. Оригиналът е бял, първото копие — розово, а второто копие — жълто.

4.   Всеки сертификат има свой собствен индивидуален пореден номер, следван от името на издаващата страна или митническа територия.

Копията носят същия пореден номер и същото наименование като оригинала.

5.   Сертификатите са валидни само ако са надлежно заверени от издаващ орган, който фигурира в приложение II.

6.   Счита се, че сертификатите са били надлежно заверени, ако те посочват датата и мястото на издаване и ако носят печата на издаващия орган и подписа на лицето или лицата, упълномощени да ги подписват.

Член 5

1.   Издаващите органи, изброени в приложение II, трябва:

а)

да бъдат признати като такива от заинтересованата страна износител или митническа територия;

б)

да поемат задължението да проверяват вписвания в сертификатите;

в)

да поемат задължението да изпращат на Комисията поне веднъж седмично всяка информация, която позволява вписванията в сертификатите за автентичност да бъдат проверявани, и по-специално по отношение на номера на сертификата, износителя, получателя, страната по местоназначение, продукта (живи животни/месо), нетното тегло и датата на подписване.

2.   Списъкът в приложение II се проверява от Комисията, когато изискването, посочено в параграф 1, буква a), повече не се спазва, когато издаващ орган не успее да изпълни едно или повече от възложените му задължения или когато е определен нов издаващ орган.

Член 6

Сертификатите за автентичност и лицензиите за внос са валидни за три месеца от съответната им дата на издаване.

Член 7

Заинтересованата страна износител или митническа територия съобщава на Комисията образци на отпечатъците от печатите, използвани от издаващите органи, и имената и подписите на лицата, които са упълномощени да подписват сертификати за автентичност. Комисията съобщава тази информация на компетентните органи на държавите-членки.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005, стр. 2).

(2)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1946/2005 (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 26, 28.1.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 304, 21.11.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2/2003 (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 26).

(6)  ОВ L 25, 29.1.2002 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3/2003 (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 30).

(7)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 410/2006 (ОВ L 71, 10.3.2006 г., стр. 7).

(8)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).

(9)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 3, параграф 1

:

на български език

:

„Baby beef“(Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

на испански език

:

„Baby beef“(Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

на чешки език

:

„Baby beef“(Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

на датски език

:

„Baby beef“(Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

на немски език

:

„Baby beef“(Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

на естонски език

:

„Baby beef“(Määrus (EÜ) nr. 2008/2006)

:

на гръцки език

:

„Baby beef“(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

на английски език

:

„Baby beef“(Regulation (EC) No 2008/2006)

:

на френски език

:

„Baby beef“(Règlement (CE) no 2008/2006)

:

на италиански език

:

„Baby beef“(Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

на латвийски език

:

„Baby beef“(Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

на литовски език

:

„Baby beef“(Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

на унгарски език

:

„Baby beef“(2008/2006/EK rendelet)

:

на малтийски език

:

„Baby beef“(Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

на нидерландски език

:

„Baby beef“(Verordening (EG) nr. 2008/2006)

:

на полски език

:

„Baby beef“(Rozporządzenie (WE) nr. 2008/2006)

:

на португалски език

:

„Baby beef“(Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

на румънски език

:

„Baby beef“(Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

на словашки език

:

„Baby beef“(Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

на словенски език

:

„Baby beef“(Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

на фински език

:

„Baby beef“(Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

на шведски език

:

„Baby beef“(Förordning (EG) nr. 2008/2006)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Издаващи органи:

Република Хърватска: Croatian Livestock Center, Загреб, Хърватия.

Босна и Херцеговина:

Бивша югославска република Македония:

Сърбия (1): „Институт за хигиена и технология на месото“, Kacanskog 13, Белград, Югославия.

Черна гора:

Сърбия/Косово:


(1)  Не включва Косово, както е определено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image


ПРИОЖЕНИЕ V

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Image


Top