EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2003

Регламент (EО) № 2003/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за установяване на подробни правила за финансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на разходите, отнасящи се до общата организация на пазарите за рибни продукти и продукти от аквакултури

OJ L 379, 28.12.2006, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 805–811 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 144 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2003/oj

04/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

130


32006R2003


L 379/49

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2003/2006 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2006 година

за установяване на подробни правила за финансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на разходите, отнасящи се до общата организация на пазарите за рибни продукти и продукти от аквакултури

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 35, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика (2) предвижда разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), отнасящи се рибните пазари, да се управляват по централизиран начин.

(2)

В член 35 от Регламент (EО) № 104/2000 се определят видовете разходи, които са извършени от държавите-членки.

(3)

Финансирането на тези разходи следва правилата на централизираното пряко управление между Комисията и държавите-членки.

(4)

С цел да гарантира, че фондовете на Общността се управляват добре и за да защити финансовите интереси на Общността, Регламент (EО) № 1290/2005 съдържа някои задължения за държавите-членки относно управлението и контрола на тези фондове, а така също предоставя информация относно тяхната правна и административна рамка за изпълнението на тези задължения и за възстановяване на неправилно платени суми при установяване на нередности в управлението на тези фондове. Освен това финансовите интереси на Общността във връзка с разходите, финансирани съгласно член 35 от Регламент (EО) № 104/2000, са защитени от съответните правила, отнасящи се до защитата на тези интереси, в Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), Регламент (EО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (4), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (5) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (6).

(5)

За да гарантира добро управление на финансовите потоци, и по-специално защото държавите-членки мобилизират, на първо време, финансовите средства, за да покрият разходите, посочени в член 35 от Регламент (EО) № 104/2000, преди Комисията да възстанови техните разходи на двугодишна база, държавите-членки следва да съберат съответната информация относно разходите и да я изпратят до Комисията заедно с декларацията за разходите.

(6)

Комисията възстановява разходите на държавите-членки на две години въз основа на тези декларации за разходи и оправдателните документи към тези декларации.

(7)

За да може Комисията ефективно да използва информацията от държавите-членки, тази информация следва да се изпраща по електронен път.

(8)

За да се избегне прилагането на различни обменни курсове към помощта, платена на организации на производители във валути, различни от EUR, от една страна, и в декларацията за разходи, от друга страна, съответните държави-членки следва да прилагат в техните декларации за разходи същия обменен курс като този, използван за извършването на тези плащания към бенефициерите. Трябва да се определят приложимите обменни курсове съгласно оперативните събития, дефинирани от Регламент (EО) № 1925/2000 на Комисията за установяване на оперативните събития за обменните курсове, които следва да се прилагат при изчисление на някои суми, предвидени от механизмите на Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета относно общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури (7).

(9)

С цел да се обезпечи правна база за плащанията, извършени през първия референтен период, е уместно настоящият регламент да се прилага с обратно действие, смятано от 16 октомври 2006 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящият регламент се определят подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета по отношение на финансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на разходите, извършени от държавите-членки съгласно общата организация на пазарите за рибни продукти и продукти от аквакултури.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилага следната дефиниция:

 

„Разходи“ означава разходи, извършени от държавите-членки съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (EО) № 104/2000.

Член 3

Компетентен орган

Всяка държава-членка определя своя компетентен орган за прилагането на настоящия регламент и информира за него Комисията.

Член 4

Декларации за разходи

1.   Всяка държава-членка изготвя декларация за разходи съгласно образеца в приложението. Декларацията за разходите се състои от отчет с разбивка съгласно номенклатурата на бюджета на Европейските общности и по видове разходи въз основа на подробна номенклатура, предоставена на държавите-членки. Тя обхваща:

a)

разходите, извършени през предишния шестмесечен референтен период;

б)

общите разходи, извършени от началото на финансовата година до края на предишния шестмесечен референтен период.

2.   Всяка държава-членка събира цялата информация, необходима за декларацията за разходи.

3.   Референтните периоди са шестмесечните периоди 16 октомври — 15 април и 16 април — 15 октомври.

4.   Декларацията за разходи може да включва корекции на сумите, декларирани за предишни референтни периоди.

5.   Компетентните органи на държавите-членки изпращат своята декларация за разходи заедно с информацията, посочена в параграф 2, до Комисията по електронен път съответно на 10 май и на 10 ноември най-късно.

Член 5

Двугодишни плащания

1.   Бюджетните кредити, необходими за финансирането на разходите, се предоставят на държавите-членки от Комисията под формата на двугодишни възстановявания (наричани по-долу „двугодишни плащания“).

Сумите на двугодишните плащания се определят въз основа на декларациите за разходи, представени от държавите-членки в съответствие с член 4.

2.   Двугодишни плащания се правят към всяка държава-членка в срок 60 дни след като попълнената декларация за разходи от държавата-членка е получена от Комисията. Декларацията се смята за попълнена, ако Комисията не поиска допълнителна информация в срок 30 дни от получаването на декларацията.

3.   До получаването на трансфера на двугодишните плащания от Комисията държавите-членки мобилизират необходимите ресурси, за да поемат разходите.

Член 6

Обменни курсове, които следва да се прилагат

Обменният курс, който следва да използват държавите-членки за тяхната декларация за разходи, е курсът, определен от Европейската централна банка (ЕЦБ) непосредствено преди оперативните събития, определени в Регламент (EО) № 1925/2000.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 октомври 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2006 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1759/2006 (ОВ L 335, 1.12.2006 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 320/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42).

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(6)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 230, 12.9.2000 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗХОДИ

Разбивка на данни съгласно номенклатурата на бюджета на Европейските общности и по вид разходи

Съдържание на декларация за разходи, която се изпраща до Комисията чрез електронна поща

Заглавна част на декларацията

Заглавната част на декларацията се състои от:

идентификатор на вида на съобщението и държавата-членка, която изпраща данните (NB: той ще се използва за проверка дали потребителят, който изпраща декларацията, действително е упълномощен да извършва това от името на съответната държава-членка). Идентификаторът ще ви бъде изпратен от Комисията,

период на разходите, обхванати от декларацията,

езикът на декларацията.

Основна част на декларацията

Основната част на декларацията се състои от следното за всяка подпозиция от номенклатурата ЕФГЗ:

идентификаторът на подпозицията (например 110201002610033),

формулировката на подпозицията на езика, избран в заглавната част на декларацията,

декларираната сума за съответния период (N) и кумулативната сума, декларирана от началото на финансовата година. Всички суми се декларират в еуро.

Финална част

След списъка на всички подпозиции се вписва следното:

общата декларирана сума за съответния период (N) и общата кумулативна сума, декларирана от началото на финансовата година,

място за коментари.

Синтаксис на съобщението

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]

<…>

<…>

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]

<C>006<V>[COMMENT]

Описание на полетата

Наименование

Формат

Описание

Заглавна част на декларацията: наличие на данни = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Идентификационен код, даден от Главна дирекция „Рибарство“

[PERIOD] *

Дата (ДДММГГ)

Срок на разходите

[LANGUAGE] *

(2 букви)

ISO код за езика

Основна част на декларацията: наличие на данни = от 1 до n

[SUBITEM] *

Цифри (15)

Подпозиция

[DESCRIPTION] *

Свободен текст (600)

Формулировка на подпозицията

[AMOUNT] *

Цифри (15,2)

Декларирана сума

[AMOUNT CUMUL] *

Цифри (15,2)

Кумулативна сума

Финална част: наличие на данни = 1

[AMOUNT TOT] *

Цифри (15,2)

Обща декларирана сума

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Цифри (15,2)

Общата кумулативна сума

[COMMENT]

Свободен текст (80)

Забележки

Полетата, маркирани със звездичка, са задължителни.

Пример

<I>FISHCYP

<C>001<V>200605

<C>011<V>EN

<C>002<V>110201002610025

<C>012<V>Private storage – aid…

<C>003<V>10000,00/10000,00

<C>002<V>110201002610033

<C>012<V>Compensation payments – operational programmes…

<C>003<V>32417,34/32417,34

<…>

<…>

<…>

<C>002<V>110201002610041

<C>012<V>Compensation payments – tuna…

<C>003<V>10000,00/10000,00

<C>004<V>478378,38/478378,38

<C>006<V>No Comment


Top