Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1962

Регламент (ЕО) № 1962/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за прилагане на член 37 от Акта за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз

OJ L 408, 30.12.2006, p. 8–11 (ES, CS, DA, ET, EN, FR, IT, LV, LT, HU, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 408, 30.12.2006, p. 8–12 (DE, NL)
OJ L 408, 30.12.2006, p. 9–12 (PL)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 812–815 (MT)
OJ L 408, 30.12.2006, p. 9–13 (EL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 018 P. 266 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 018 P. 266 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2008; отменен от 32008R0875

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1962/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

07/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

266


32006R1962


L 408/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1962/2006 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2006 година

за прилагане на член 37 от Акта за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, и по-специално член 37 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 37 от Акта за присъединяване на България и Румъния позволява на Комисията да предприеме съответни предпазни мерки в случай на сериозно нарушаване на функционирането на вътрешния пазар или на неизбежен риск от такова нарушаване, произтичащи от неизпълнение на ангажиментите, предприети от България в контекста на преговорите за присъединяване по отношение на всички секторни политики на Общността, които касаят икономическите дейности с трансграничен ефект; съществува неизбежен риск, че неизпълнението на България на нейните ангажименти да се съобрази с регламентите (1)  (2) ще причини сериозно нарушаване на функционирането на вътрешния пазар за въздушен транспорт.

(2)

На основание член 80 от Договора за ЕО Общността е приела Обща въздушна транспортна политика, която включва правила за установяването на вътрешен пазар за предоставянето на услуги за въздушен транспорт (3), а също и Общи правила с оглед установяването и поддържането на високо, уеднаквено равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа (4). И двете групи правила имат пряк ефект върху предоставянето на услуги за въздушен транспорт между държавите-членки.

(3)

В контекста на преговорите по присъединяване България се ангажира да прилага изцяло правилата на Общността в областта на въздушния транспорт от датата на своето присъединяване към Европейския съюз.

(4)

След подписването на Договора за присъединяване на 25 април 2005 г. компетентният орган по гражданско въздухоплаване на България бе посетен от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) от 16 до 20 май 2005 г. с цел да се провери капацитетът му да изпълни изискванията на правото на Общността, а също и стандартите на Обединените авиационни власти (JAA) в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване. Посещението разкри значителни и постоянни недостатъци в административния капацитет на българския орган по гражданско въздухоплаване за осигуряване на необходимия надзор на безопасността с оглед изпълнение на изискванията на Общността за удостоверяване на летателната годност и поддръжка на въздухоплавателни средства.

(5)

С оглед на сериозните недостатъци, установени от EASA и JAA, през октомври 2005 г. България получи отказ за взаимно признаване в съответните области на безопасност в рамките на системата на JAA.

(6)

Коригиращите действия, представени от българския орган по гражданско въздухоплаване през октомври и ноември 2005 г., а също и през май 2006 г., не бяха приети като задоволителни от EASA, която уведоми Комисията за това.

(7)

В своето съобщение, прието на 26 септември 2006 г., за състоянието на готовност за членство в ЕС на България и Румъния (5) Комисията потвърди, че България е отбелязала по-нататъшен напредък при приключването на подготовката за членство, но посочи и определен брой области, които продължават да са повод за загриженост, сред които безопасността на гражданското въздухоплаване, където Комисията би предприела съответни мерки, за да гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, ако България не предприеме необходимите коригиращи мерки.

(8)

Съобщението на Комисията подкани България да представи план за коригиращи действия с цел съобразяване с релевантните правила на Общността в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване и да го изпълни съгласно строг график, в тясно сътрудничество и под ръководството на EASA, така че да се преодолеят недостатъците в сферата на безопасността. Докладът обяви, че EASA ще провери изпълнението на плана чрез повторна проверка преди присъединяването на България. Съобщението на Комисията заключи, че ако България не предприеме необходимите коригиращи действия, тя рискува Комисията по своя собствена инициатива или по искане на държава-членка да ограничи достъпа до вътрешния въздухоплавателен пазар, бе добавено и това, че българските въздухоплавателни средства, които не отговарят на правилата за безопасност на гражданската авиация в ЕС, могат да се подчинят на съответни предпазни мерки.

(9)

В светлината на съобщението на Комисията от EASA бе поискано да проведе инспекция на българския орган по гражданско въздухоплаване. Тази инспекция се състоя от 27 ноември до 1 декември 2006 г., като целта ѝ бе да установи дали компетентният орган по гражданско въздухоплаване на България е готов да изпълни общите правила в областта на авиационната безопасност, които ще влязат в сила за България от 1 януари 2007 г., и да оцени постигнатия прогрес при изпълнението на коригиращите мерки, представени от компетентния орган по гражданско въздухоплаване след първото посещение на EASA за премахване на установените недостатъци в сферата на безопасността, установени при това посещение.

(10)

Докладът от тази инспекция на EASA потвърди забелязаните по-рано недостатъци в административния капацитет на българския орган по гражданско въздухоплаване да осигури необходимия надзор на безопасността за изпълняване на изискванията на Общността за сертифициране, летателна годност и поддръжка на въздухоплавателните средства и заключи, че българският орган по гражданско въздухоплаване няма да бъде в състояние да гарантира спазване на Регламент (ЕО) № 1592/2002 и правилата за неговото изпълнение в регламенти (ЕО) № 1702/2003 (6) и (ЕО) № 2042/2003 (7) на Комисията от датата на влизане в сила на Акта за присъединяване.

(11)

С оглед неуспеха на България да изпълни своя ангажимент за гарантиране спазването на Регламент (ЕО) № 1592/2002 и правилата за неговото изпълнение от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване, следва да се предвиди, че сертификатите, издавани от българския орган по гражданско въздухоплаване, не се ползват от взаимното признаване, предвидено в членове 8 и 57 от Регламент (ЕО) № 1592/2002.

(12)

Неуспехът на България да изпълни своя ангажимент за гарантирането спазване на Регламент (ЕО) № 1592/2002 и правилата за неговото изпълнение от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване може да дорведе до нарушаване на конкуренцията между превозвачите, лицензирани от други държави-членки, и превозвачите, лицензирани от България, ако на последните бъде предоставен неограничен достъп до вътрешния пазар на Общността. Нарушаването на конкуренцията може да се пооди по-специално от факта, че въздушните превозвачи, лицензирани от българския орган по гражданско въздухоплаване, биха получили неограничен достъп до маршрутите в рамките на Общността, без да са изпълнили всички изисквания на правилата за създаване на вътрешен пазар за предоставяне на услуги в сферата на въздушния транспорт, особено онези, отнасящи се до безопасността, докато техните конкуренти ще продължат да се подчиняват на тези изисквания. В допълнение на това предоставянето на такъв достъп на въздушните превозвачи, лицензирани от българския орган по гражданско въздухоплаване, може да доведе до разширяване на операциите, осъществявани в момента от тях към, от и в рамките на други държави-членки, като по този начин се създадат допълнителни рискове, свързани с безопасността.

(13)

По тези причини, с цел да се предотврати нарастването на такива рискове, е необходимо да се предвиди, че превозвачите, лицензирани от българските органи, няма да се смятат за „превозвачи на Общността“ по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2408/92.

(14)

Настоящата мярка не засяга всички по-нататъшни мерки, които Комисията може при необходимост да наложи в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005 (8),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Членове 8 и 57 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 не се прилагат по отношение на сертификатите, издадени от компетентния орган на България.

Член 2

Независимо от член 2, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 въздушните превозвачи с валиден лиценз, предоставен от компетентния орган на България, няма да се смятат за „превозвач на Общността“ за целите на посочения регламент.

Член 3

При получаването на надлежно мотивирано искане от България или по своя собствена инициатива, най-малко веднъж на всеки дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията проверява дали прилагането на настоящия регламент е все още необходимо.

Настоящият регламент влиза в сила при условията и на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2006 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензиране на въздушни превозвачи (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 1), Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 8) и Регламент (ЕИО) № 2409/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно тарифите на самолетните билети и таксите за услуги за въздушен превоз (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 15).

(2)  Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 5).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2407/92, Регламент (ЕИО) № 2408/92 и Регламент (ЕИО) № 2409/92.

(4)  Регламент (ЕО) № 1592/2002.

(5)  Съобщение на Комисията COM(2006) 549, 26 септември 2006 г.

(6)  Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. за определяне на правила за изпълнение на сертифицирането за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 706/2006 (ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 16).

(7)  Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 г. относно подължаващата летателна годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 707/2006 (ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 17).

(8)  Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15).


Top