Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1920

Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 104 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 104 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 119 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1920/oj

01/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

104


32006R1920


L 376/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1920/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2006 година

относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономическия и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

На своята среща в Люксембург на 28 и 29 юни 1991 г. Европейският съвет одобри създаването на Европейски център за мониторинг на наркотиците. Този орган, наречен Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите („Центърът“), бе създаден с Регламент (ЕИО) № 302/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. (3), който бе неколкократно значително изменян (4). Тъй като предстоят по-нататъшни изменения, с цел яснота, регламента следва да бъде преработен.

(2)

Фактическа, обективна, надеждна и сравнителна информация е необходима на общностно равнище относно наркотиците, наркоманиите и последиците от тях, за да се помогне на Общността и държавите-членки с цялостна картина и така да им се даде добавена стойност, когато вземат мерки или определят действия за борба с наркотиците в съответните им области на компетентност.

(3)

Феноменът наркотици обхваща множество комплексни и тясно преплетени аспекти, които не могат лесно да бъдат отделени. Следователно на Центъра следва да се повери задачата по предоставяне на обща информация, която да спомогне за предоставянето на Общността и държавите-членки на цялостна картина за феномена наркотици и наркомании. Тази задача не следва да влияе на разпределението на правомощия между Общността и държавите-членки по отношение на законодателните разпоредби относно предлагането и търсенето на наркотици.

(4)

С Решение № 2367/2002/ЕО от 16 декември 2002 г. (5) Европейският парламент и Съветът създадоха статистическа програма на Общността за периода 2003—2007 г., която включва действията на Общността относно статистиката в областите на здравеопазването и безопасността.

(5)

Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества (6) определя ролята на Центъра и неговия научен комитет в системата за бърза информация и оценка на риска от новите вещества.

(6)

Следва да се отчетат новите методи на употреба, особено употребата на множество наркотици, когато незаконни наркотици се приемат в комбинация със законни лекарства или медикаменти.

(7)

Една от задачите на Центъра следва да бъде предоставянето на информация за най-добрите практики и насоки в държавите-членки и улесняване на обмена на практики между тях.

(8)

Резолюцията на Съвета от 10 декември 2001 г. относно прилагането на пет ключови епидемиологични показателя спрямо наркотиците подтиква държавите-членки да гарантират чрез използването на националните фокусни центрове наличие на сравнима информация по отношение на тези показатели. Прилагането от страна на държавите-членки на тези показатели е предварително условие, за да може Центърът да изпълнява задачите, предвидени в настоящия регламент.

(9)

Желателно е Комисията да може пряко да поверява на Центъра изпълнението на проекти на Общността по структурно подпомагане, свързани с информационните системи за наркотици в трети страни, като страните кандидатки или страните от Западните Балкани, които са получили разрешение от Съвета да участват в програмите и агенциите на Общността.

(10)

Начинът на организиране на Центъра и неговите работни методи следва да съответства на обективния характер на търсените резултати, а именно сравнимостта и съвместимостта на източниците и методите във връзка с информацията за наркотиците.

(11)

Събраната от Центъра информация засяга приоритетни области, чието съдържание, обхват и условия на изпълнение следва да бъдат определени.

(12)

Съществуват национални, европейски и международни организации и органи, които вече предоставят информация от този вид и е необходимо Центърът да може да осъществява своите задачи в тясно сътрудничество с тях.

(13)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7) следва да се прилага по отношение обработката на лични данни от Центъра.

(14)

Центърът следва да прилага и общите принципи и ограничения, регулиращи правото на достъп до документи, както е предвидено в член 255 от Договора, и определено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (8).

(15)

Центърът следва да е правосубектен.

(16)

С оглед размерите на Центъра неговият управителен съвет следва да бъде подпомаган от изпълнителен комитет.

(17)

С оглед да се гарантира, че Европейският парламент е добре информиран за състоянието на феномена наркотици в Европейския съюз, той следва да разполага с правомощието да отправя питания към директора на Центъра.

(18)

Работата на Центъра следва да се ръководи по прозрачен начин, а неговото управление следва да се подчинява на всички съществуващи правила за добро управление и предотвратяване на измамите, особено Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (9) и Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (10), към която Центърът се е присъединил и необходимите разпоредби за изпълнение, които е приел.

(19)

Външна оценка на работата на Центъра следва да се провежда редовно, а настоящият регламент следва съответно да се адаптира при необходимост.

(20)

Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и поради мащаба и последиците на настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(21)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

1.   С настоящия регламент се създава Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центърът“).

2.   Целта на Центъра е да предоставя на Общността и нейните държави-членки в областите, посочени в член 3, фактическа, обективна, надеждна и сравнима информация на европейско равнище относно наркотици и наркомании и последствия от употребата им.

3.   Статистическата, документалната и техническата информация, обработена или получена, е предназначена да спомогне предоставянето на Общността и държавите-членки на цялостна картина за ситуацията на наркотиците и наркомании, когато в съответните си сфери на компетенция те предприемат мерки или взимат решения за действия. Статистическият елемент на информацията се развива в сътрудничество със съответните статистически органи, като се използва, когато е необходимо, статистическата програма на Общността, за да се насърчи съвместното функциониране и да се избегне дублиране. Отчитат се и допълнителните данни от Световната здравна организация и Организацията на обединените нации (ООН), достъпни за целия свят.

4.   Без да накърнява член 2, буква г), v), Центърът не може да предприема действие, което излиза извън сферата на информацията и нейното обработване.

5.   Центърът не събира данни, които позволяват идентифицирането на лица или малки групи лица. Той се въздържа от предаването на информация, свързана с конкретни назовани случаи.

Член 2

Задачи

За постигане на целите, посочени в член 1, Центърът изпълнява следните задачи в областите си на дейност:

a)

Събиране и анализ на съществуващи данни

i)

събиране, регистриране и анализ на информация, включително данни, резултат от изследване, представени от държави-членки, както и тези, които произлизат от Общността, от неправителствени национални източници и компетентни международни организации, включително Европейската полицейска служба (Europol); предоставяне на информация за най-добрите практики в държавите-членки и улесняване обмена на тези практики между тях; дейността по събиране, регистриране, анализ и осведомяване се отнася също за данни за появяващите се тенденции в употребата на множество наркотици, включително комбинираното ползване на законни и незаконни психоактивни вещества;

ii)

извършване на изследвания, подготвителни проучвания и предварителни проучвания за практическа приложимост съвместно с пилотни проекти, необходими за изпълнение на задачите му; организиране на експертни срещи и при необходимост създаване на ad hoc работни групи за тази цел; създаване и предоставяне на публични източници на научна документация и подпомагане насърчаването на информационните дейности;

iii)

предоставяне на организационна и техническа система, способна да дава информация за сходни или допълващи се програми или действия, изпълнявани от държавите-членки;

iv)

създаване и координиране, в консултации и сътрудничество с компетентните органи и организации в държавите-членки, мрежата, посочена в член 5;

v)

улесняване обмена на информация между вземащите решения, изследователите, специалистите и тези, ангажирани в борбата с наркотиците в правителствени и неправителствени организации;

б)

Подобряване на методи за сравняване на данни

i)

осигуряване на подобрена сравнимост, обективност и надеждност на данните на европейско равнище чрез установяване на показатели и общи критерии с незадължителен характер, чието съблюдаване може да се препоръча от Центъра с оглед гарантиране на по-добра еднородност на измервателните методи, използвани от държавите-членки и Общността; по-специално Центърът разработва средства и инструменти за подпомагане на държавите-членки в мониторинга и оценката на техните национални политики и Комисията в мониторинга и оценката на политиките на Съюза;

ii)

улесняване и структуриране на обмена на информация по отношение на качество и количество (бази данни);

в)

Разпространение на информация

i)

предоставяне на получената информация на Общността, на държавите-членки и на компетентните организации;

ii)

осигуряване на широко разпространение на работата, извършена във всяка държава-членка и от самата Общност, и където е уместно, от трети страни или международни организации;

iii)

осигуряване на широко разпространение на надеждни неповерителни данни, публикуване на годишен доклад въз основа на събраните данни за състоянието на проблема с наркотици, включително данни за развиващите се тенденции;

г)

Сътрудничество с европейски и международни органи и организации и с трети страни

i)

допринасяне за подобряване координацията между национални и общностни действия в областите му на дейност;

ii)

без да накърнява задълженията на държавите-членки по отношение предаването на информация съгласно разпоредбите на Конвенциите на ООН за наркотици, насърчава включването на данни за наркотици и наркомании, събрани в държавите-членки или произхождащи от Общността, в международни програми за мониторинг и контрол на наркотици, по-специално в тези, създадени от ООН и нейните специализирани агенции;

iii)

активно сътрудничество с Europol за постигане на максимална ефективност при мониторинг на проблема с наркотици;

iv)

активно сътрудничество с организациите и органите, посочени в член 20;

v)

прехвърляне, по искане на Комисията и с одобрението на управителния съвет, посочен в член 9, на неговото ноу-хау на определени трети страни като страни кандидатки или страни от Западните Балкани и подпомагане създаването и засилването на структурни връзки с мрежата, посочена в член 5, установяване и консолидация на националните фокусни центрове, посочени в този член;

д)

Информационни задължения

Като правило при идентифициране на нови развития или промени в тенденциите, Центърът информира за това компетентните органи на държавите-членки.

Член 3

Приоритетни области на дейност

Целите и задачите на Центъра, установени в членове 1 и 2, се изпълняват съгласно реда на приоритети, посочени в приложение I.

Член 4

Метод на работа

1.   Центърът прогресивно изпълнява задачите си в светлината на целите, приети в тригодишната програма и годишната работна програма, посочена в член 9, параграфи 4 и 5, като надлежно отчита наличните ресурси.

2.   При изпълнението на дейностите си Центърът с цел да избегне повторение, отчита дейностите, вече извършени от други съществуващи или бъдещи институции и агенции, по-специално Europol, гарантира, че допринася към тяхната работа.

Член 5

Европейска информационна мрежа за наркотици и наркомании (Reitox)

1.   Центърът разполага с Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании (Reitox). Мрежата се състои от един фокусен център за всяка държава-членка и всяка страна, сключила споразумение в съответствие с член 21, и фокусен център за Комисията. Определянето на националните фокусни центрове е от изключителната отговорност на засегнатите страни.

2.   Националните фокусни центрове формират интерфейс между участващите страни и Центъра. Те допринасят за установяването на ключови показатели и данни, включително насоки за тяхното изпълнение, с оглед получаване на достоверна и сравнима информация на равнище на Европейския съюз. Те събират и анализират по обективен начин на национално равнище, като събират опита от различни сектори — здравеопазване, правосъдие, правоприлагащи органи в сътрудничество с експерти и национални организации, активни в областта на политиката по наркотици, цялата информация относно наркотиците и наркоманиите, а също и относно прилаганите политики и решения. По-специално, те предоставят данни за петте епидемиологични показателя, определени от Центъра.

Всяка държава-членка гарантира, че нейният представител в мрежата Reitox предоставя информацията, посочена в член 4, параграф 1 от Решение 2005/387/ПВР.

Националните фокусни центрове могат да предоставят на Центъра и информация за нови тенденции в употребата на съществуващите психоактивни вещества и/или нови комбинации от психоактивни вещества, които представляват потенциален риск за общественото здраве, а също и информация за възможните мерки, свързани с общественото здраве.

3.   Националните власти осигуряват оперирането на техните фокусни центрове за събиране и анализ на данни на национално равнище на основата на насоки, приети заедно с Центъра.

4.   Специфичните задачи, възложени на националните фокусни центрове, се появяват в тригодишната програма на Центъра, както е посочено в член 9, параграф 4.

5.   Като се съобразява изцяло с приоритета на националните фокусни центрове и работи в тясно сътрудничество с тях, Центърът може да прибегне до допълнителна експертиза и източници на информация в областта на наркотиците и наркоманиите.

Член 6

Защита и поверителност на данни

1.   Данни за наркотици и наркомании, предоставени на или от Центъра, могат да се публикуват в съответствие с общностните и национални правила за разпространение и поверителност на информацията. Лични данни не могат да се публикуват, нито да стават достояние на обществеността.

Държави-членки и националните фокусни центрове не са задължени да предоставят информация, класифицирана като поверителна съгласно тяхното национално законодателство.

2.   Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за Центъра.

Член 7

Достъп до документи

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага за документите, съхранявани от Центъра.

2.   Управителният съвет, посочен в член 9, приема правила за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Решенията, взети от Центъра в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да дадат основание за подаване на жалба до омбудсмана или да представляват предмет на иск до Съда на Европейските общности при условията, установени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

Член 8

Правоспособност и местоположение

1.   Центърът притежава правосубектност. Във всяка държава-членка му се предоставя най-широката правоспособност, която се признава на юридически лица съгласно техните закони. По-специално, той може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да е страна по съдебни производства.

2.   Седалището на Центъра е в Лисабон.

Член 9

Управителен съвет

1.   Центърът има управителен съвет, който се състои от един представител от всяка държава-членка, двама представители на Комисията и двама независими експерти, специално квалифицирани в областта на наркотиците, определени от Европейския парламент, и един представител от всяка страна, сключила споразумение съгласно член 21.

Всеки член на управителния съвет има право на един глас, с изключение на представителите на страни, сключили споразумение в съответствие с член 21, които нямат право на глас.

Решенията на Управителния съвет се взимат с мнозинство от две трети от членовете с право на глас, освен в случаите, предвидени в параграф 6 от настоящия член и член 20.

Всеки член на Управителния съвет може да бъде подпомаган или представляван от заместник. В отсъствието на пълноправен член с право на глас неговият или нейният заместник може да упражнява това право.

Управителният съвет може да покани като наблюдатели без право на глас представители на международни организации, с които Центърът сътрудничи в съответствие с член 20.

2.   Председателят и заместник-председателят на управителния съвет се избират от неговите членове за срок от три години. Техният мандат може да бъде подновен веднъж.

Председателят и заместник-председателят имат право да участват в гласуването.

Управителният съвет изготвя свой процедурен правилник.

3.   Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя. Той провежда редовни заседания поне веднъж в годината. Както е посочено в член 11, директорът на Центъра участва в заседанията на управителния съвет без право на глас и съгласно член 11, параграф 3 обезпечава секретариата на управителния съвет.

4.   Управителният съвет приема тригодишна работна програма въз основа на проект, представен от директора след консултации с научния комитет, посочен в член 13, и след получаване на становището на Комисията и я препраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

5.   Съгласно тригодишната работна програма управителният съвет приема всяка година годишната работна програма на Центъра въз основа на проект, представен от директора след консултации с Научния комитет и след получаване становището на Комисията. Работната програма се препраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Тя може да се коригира през годината в съответствие със същата процедура.

6.   Когато Комисията изрази несъгласие с тригодишната или годишната работна програма, тези програми се приемат от Управителния съвет с мнозинство от три четвърти от членовете с право на глас.

7.   Управителният съвет приема годишен доклад за дейностите на Центъра и го изпраща до 15 юни на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Сметната палата и на държавите-членки.

8.   Всяка година Центърът изпраща на бюджетния орган съответната информация за резултатите от процедурите за оценка.

Член 10

Изпълнителен комитет

1.   Управителният съвет е подпомаган от изпълнителен комитет. Изпълнителният комитет се състои от председателя и заместник-председателя на управителния съвет, двама други членове на управителния съвет, които представляват държавите-членки и са назначени от управителния съвет, и двама представители на Комисията. Директорът участва в заседанията на изпълнителния комитет.

2.   Изпълнителният комитет се среща поне два пъти годишно, а когато е необходимо и за да изготви решенията на управителния съвет и да подпомага и съветва директора. Той взима решения от името на управителния съвет по тези въпроси, предвидени във финансовите правила, приети в съответствие с член 15, параграф 10, които не са запазени за управителния съвет от настоящия регламент. Решенията се взимат с консенсус.

Член 11

Директор

1.   Центърът се ръководи от директор, назначен от управителния съвет по предложение на Комисията, за срок от пет години, който може да се подновява.

2.   Преди назначаването за първия от максимум два мандата, кандидатът, избран от управителния съвет за поста директор, се поканва незабавно да направи изявление пред Европейския парламент и да отговори на въпроси, отправени от членове на тази институция.

3.   Директорът отговаря за:

a)

подготовка и изпълнение на решенията и програмите, приети от управителния съвет,

б)

ежедневна администрация,

в)

изготвяне на работните програми на Центъра,

г)

изготвяне на предварителни предвиждания за приходи и разходи и за изпълнението на бюджета на Центъра,

д)

изготвяне и публикуване на докладите, предвидени в настоящия регламент,

е)

управление на всички въпроси, свързани със служителите и особено упражняване на правомощията, присъщи на органа по назначаването,

ж)

определяне организационната структура на Центъра и представянето ѝ за одобрение от управителния съвет,

з)

изпълнение на задачите, посочени в членове 1 и 2,

и)

редовно оценяване на работата на Центъра.

4.   За своята дейност директорът отговаря пред управителния съвет.

5.   Директорът е юридическият представител на Центъра.

Член 12

Изслушване на директора и на председателя на управителния съвет пред Европейския парламент

Всяка година директорът представя пред Европейския парламент общ доклад за дейностите на Центъра. Европейският парламент може да поиска изслушване на директора или председателя на управителния съвет по всеки въпрос, свързан с дейността на Центъра.

Член 13

Научен комитет

1.   Управителният съвет и директорът се подпомагат от научен комитет, който дава становище в случаите, предвидени в настоящия регламент, по всеки научен въпрос, свързан с дейностите на Центъра, който управителният съвет или директорът могат да отправят към него.

Становищата на научния комитет се публикуват.

2.   Научният комитет се състои най-много от петнадесет известни учени, назначени с оглед техните научни постижения и тяхната независимост от управителния съвет след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз. Процедурата по подбор гарантира, че сферите на специализация на членовете на научния комитет обхващат най-релевантните научни области, свързани с проблемите на наркотиците и наркоманиите.

Членовете на научния комитет се назначават в лично качество и предоставят своите становища напълно независимо от държавите-членки и институциите на Общността.

Научният комитет взема предвид различните позиции, изразени с националните експертни мнения, ако има такива, преди да представи каквото и да е становище.

С цел изпълнение на Решение 2005/387/ПВР Научният комитет може да бъде разширен съгласно процедурата по член 6, параграф 2 от същото решение.

3.   Членовете на научния комитет се назначават за тригодишен период, който може да бъде подновяван.

4.   Научният комитет избира свой председател за тригодишен период. Научният комитет се свиква от председателя поне веднъж годишно.

Член 14

Съставяне на бюджета

1.   Предвиждания за всички приходи и разходи на Центъра се изготвят за всяка финансова година, която съответства на календарната година и се въвеждат в бюджета на Центъра.

2.   Приходите и разходите, посочени в бюджета, са изравнени.

3.   Без да се засягат другите източници, приходите на Центъра се състоят от субсидия от Общността, включена в общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Комисия“), плащания за извършени услуги и друго финансово участие на организации и органи и трети страни, както е посочено съответно в членове 20 и 21.

4.   Разходите на Центъра включват:

a)

възнаграждения за служители, административни и инфраструктурни разходи и оперативни разходи;

б)

разходи в подкрепа на фокусните центрове на Reitox.

5.   Всяка година, на базата на проект, изготвен от директора, управителният съвет изготвя предвиждане на приходите и разходите на Центъра за следващата финансова година. Това предвиждане, което включва проект на плана за създаване, се изпраща от управителния съвет на Комисията до 31 март заедно с работната програма на Центъра. Комисията препраща предвиждането на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу „бюджетен орган“), заедно с предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз.

6.   Въз основа на предвиждането Комисията включва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз предвижданията, които смята за необходими, за плана за създаване и размера на субсидията, която да отпусне от общия бюджет, който представя пред бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора.

7.   Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити по субсидията на Центъра и приема плана за създаване на Центъра.

8.   Бюджетът се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Където е необходимо, се правят съответните корекции.

9.   Управителният съвет възможно най-бързо нотифицира бюджетния орган за своето намерение да изпълни всеки проект, който може да има значително финансово отражение върху финансирането на бюджета, особено за проекти, свързани със собственост като наем или закупуване на сгради. Той информира за това Комисията.

Когато клон на бюджетния орган е нотифицирал своето намерение да даде становище, той изпраща своето становище на управителния съвет в срок от шест седмици от датата за нотификация на проекта.

Член 15

Изпълнение на бюджета

1.   Директорът изпълнява бюджета на Центъра.

2.   До 1 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Центъра съобщава временните счетоводни сметки на счетоводителя на Комисията с отчет за бюджетното и финансовото управление на финансовата година. Счетоводителят на Комисията консолидира временните сметки на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (11) (наричан по-долу „Общ финансов регламент“).

3.   До 31 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща временните отчети на Центъра на Сметната палата заедно с отчета за бюджетно и финансово управление за тази финансова година. Отчетът за бюджетно и финансово управление на финансовата година се предава и на Европейския парламент и на Съвета.

4.   След получаване на забележките на Сметната палата по предварителните отчети на Центъра съгласно член 129 от Общия финансов регламент директорът изготвя окончателните отчети на Центъра на своя отговорност и ги предава на управителния съвет за становище.

5.   Управителният съвет дава становище по окончателните отчети на Центъра.

6.   До 1 юли след приключването на всяка финансова година директорът предава окончателните отчети на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата заедно със становището на управителния съвет.

Окончателните отчети се публикуват.

7.   Директорът изпраща отговор на забележките на Сметната палата до 30 септември. Той изпраща този отговор и на управителния съвет.

8.   Директорът предава на Европейския парламент всяка информация, необходима за безпрепятственото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година съгласно член 146, параграф 3 от Общия финансов регламент.

9.   По препоръка на Съвета, приета с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава директора от отговорност по отношение изпълнението на бюджета за година N до 30 април на годината N + 2.

10.   Финансовите правила, приложими за Центъра, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията (12) от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, освен ако това не се изисква от спецификата на дейността на Центъра и с предварителното съгласие на Комисията.

Член 16

Предотвратяване на измамите

1.   С цел предотвратяване на измами, корупция и други незаконни действия, които влияят на финансовите интереси на Общностите, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 се прилагат без ограничения за Центъра.

2.   Решенията относно финансирането и изпълнението на споразумения и инструменти, които произтичат от тях, изрично предвиждат, че Сметната палата и OLAF могат да осъществяват при необходимост проверки на място при получателите на финансиране от Центъра.

Член 17

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага от Центъра.

Член 18

Правилник за служителите

Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и правилата, приети съвместно от институциите на Общността за целите на прилагане на този правилник за длъжностните лица и тези условия на работа, се прилагат за служителите на Центъра.

Когато наема лица от трети страни след сключване на споразумение по член 21, Центърът във всички случаи се съобразява с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Центърът упражнява по отношение на своите служители правомощията, присъщи се на назначаващия орган.

Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема подходящите правила за изпълнение в съответствие с Правилника за длъжностните лица, член 110 и Условията за работа, посочени в параграф 1.

Управителният съвет може да приема разпоредби, които да позволяват национални експерти от други държави-членки да се командироват на работа в Центъра.

Член 19

Отговорност

1.   Договорната отговорност на Центъра се определя от правото, приложимо към съответния договор. Съдът на Европейските общности има юрисдикция съгласно арбитражната клауза, съдържаща се в договор, сключен от Центъра.

2.   В случай на извъндоговорна отговорност Центърът в съответствие с основните принципи, общи за законодателствата на държавите-членки, поправя всички вреди, причинени от Центъра или негови служители при изпълнение на задълженията им. Съдът е компетентен по спорове, свързани с обезщетяването на такива вреди.

3.   Личната отговорност на служителите към Центъра се определя от разпоредбите, приложими за служителите на Центъра.

Член 20

Сътрудничество с други организации и органи

Без да накърнява отношенията, които Комисията може да поддържа съгласно член 302 от Договора, Центърът активно търси сътрудничество с международни организации и други, особено европейски, правителствени и неправителствени органи, компетентни в областта на наркотиците.

Това сътрудничество се основава на работни договорености, постигнати с организациите и институциите, посочени в първия параграф. Тези договорености се приемат от управителния съвет на основата на проект, представен от директора след становището на Комисията. Когато Комисията изразява несъгласие по договореностите, управителният съвет ги приема с мнозинство от три четвърти от членовете с право на глас.

Член 21

Участие на трети страни

Центърът е открит за участие на всяка трета страна, която споделя интереса на Общността и нейните държави-членки в целите и работата на Центъра, на основата на споразумения, сключени между такива трети страни и Общността на основата на член 300 от Договора.

Член 22

Юрисдикция на Съда на Европейските общности

Съдът на Европейските общности притежава юрисдикция по искове, предявени срещу Центъра по член 230 от Договора.

Член 23

Доклад от оценката

По инициатива на Комисията се осъществява външна оценка на Центъра на всеки шест години, така че да съвпада с приключването на двете тригодишни работни програми на Центъра. Оценките включват и системата Reitox. Комисията изпраща доклада от оценката на Европейския парламент, на Съвета и на управителния съвет.

В този контекст Комисията, ако е уместно, представя предложения за преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент в светлината на развитията на регулиращите агенции в съответствие с процедурата по член 251 на Договора.

Член 24

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 302/93 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствията в приложение III.

Член 25

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. PEKKARINEN


(1)  ОВ C 69, 21.3.2006 г., стр. 22.

(2)  Становище на Европейския парламент, представено на 14 юни 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 36, 12.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1651/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 30).

(4)  Виж приложение II.

(5)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 787/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 12).

(6)  ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(11)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

A.

Работата на Центъра се извършва с оглед съответните правомощия на Общността и нейните държави-членки в областта на наркотиците, както тези правомощия са определени от Договора. Тя покрива различни аспекти на феномена наркотици и наркомании и прилаганите решения. Центърът се ръководи от стратегиите и плановете за действие в сферата на наркотиците, приети от Европейския съюз.

Центърът се фокусира върху следните приоритетни области:

1)

мониторинг на състоянието на проблема с наркотици, особено чрез използване на епидемиологични и други показатели и мониторинг на появяващите се тенденции, особено онези, включващи употребата на множество наркотици;

2)

мониторинг на решенията, прилагани за проблеми, свързани с наркотици; предоставяне на информация за най-добрите практики в държавите-членки и улесняване обмена на такива практики между тях;

3)

оценка на риска от нови психоактивни вещества и поддържане на система за бърза информация във връзка с тяхната употреба, а също и във връзка с нови методи на употреба на съществуващи психоактивни вещества;

4)

разработване на средства и инструменти за подпомагане на държавите-членки в мониторинга и оценката на техните национални политики и Комисията в мониторинга и оценката на политиките на Европейския съюз.

Б.

Комисията предоставя на Центъра за разпространение информацията и статистическите данни, с които разполага съгласно своите правомощия.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТМЕНЕНИ РЕГЛАМЕНТИ И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕИО) № 302/93 на Съвета

ОВ L 36, 12.2.1993 г., стр. 1.

Регламент (ЕО) № 3294/94 на Съвета

ОВ L 341, 30.12.1994 г., стр. 7.

Регламент (ЕО) № 2220/2000 на Съвета

ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 1.

Регламент (ЕО) № 1651/2003 на Съвета

ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 30.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Регламент (ЕИО) № 302/93 на Съвета

Настоящия регламент

член 1

член 1

член 1, параграф 3, второ и трето изречение

член 2, буква А, подзаглавие

член 2, буква а), подзаглавие

член 2, буква А, точка 1

член 2, буква а), i), първа фраза

член 2, буква а), i), втора и трета фраза

член 2, буква А, точки от 2 до 5

член 2, буква а), ii)—v)

член 2, буква Б, подзаглавие

член 2, буква б), подзаглавие

член 2, буква Б, точка 6, първа фраза

член 2, буква б, i), първа фраза

член 2, буква б), i), втора фраза

член 2, буква Б, точка 7

член 2, буква б), ii)

член 2, буква В, подзаглавие

член 2, буква в), подзаглавие

член 2, буква В, точки от 8 до 10

член 2, буква в), i)—iii)

член 2, буква Г, подзаглавие

член 2, буква г), подзаглавие

член 2, буква Г, точки от 11 до 13

член 2, буква г), i), ii) и iv)

член 2, буква г), iii)и v)

член 2, буква д)

член 3

член 4

член 4

член 3

член 5, параграф 1

член 5, параграф 1

член 5, параграфи 2, 3 и 4

член 5, параграф 4

член 5, параграф 5

член 6, параграфи 2 и 3

член 6, параграф 1

член 6, параграф 2

член 6а

член 7

член 7

член 8

член 8, заглавие

член 8, параграф 2

член 8, параграф 1

член 9, параграф 1, първа, четвърта и пета алинея

член 8, параграф 2

член 9, параграф 1, втора и трета алинея;

член 9, параграф 2;

член 9, параграф 3, второ изречение

член 9, параграф 3, първо и трето изречение

член 8, параграф 3

член 9, параграф 4

член 8, параграф 4

член 9, параграф 5, първо и трето изречение

член 9, параграф 5, второ изречение

член 9, параграф 6

член 8, параграфи 5 и 6

член 9, параграфи 7 и 8

член 10

член 9, параграф 1, първа алинея

член 11, параграф 1

член 11, параграф 2

член 9, параграф 1, втора алинея

член 11, параграф 3

член 9, параграф 1, втора алинея, от първо до шесто тире

член 11, параграф 3, букви а)—е) , първа фраза

член 11, параграф 3, буква е) , втора фраза

член 11, параграф 3, буква ж) ,

член 9, параграф 1, втора алинея, седмо тире

член 11, параграф 3, буква з) ,

член 11, параграф 3, буква и),

член 9, параграфи 2 и 3

член 11, параграфи 4 и 5

член 12

член 10, параграф 1

член 13, параграф 1

член 10, параграф 2

член 13, параграф 2, първа и четвърта алинея

член 13, параграф 2, втора и трета алинея

член 10, параграфи 3, 4 и 5

член 13, параграфи 3 и 4

член 11, параграфи 1—6

член 14, параграфи 1—5

член 11, параграфи 7—10

член 14, параграфи 6—9

член 11а, параграфи 1—5

член 15, параграфи 1—5

член 11а, параграфи 6 и 7

член 15, параграф 6

член 11а, параграфи 8—11

член 15, параграфи 7—10

член 16

член 12

член 20

член 20, втора алинея

член 13, параграф 1

член 21

член 13, параграф 2

член 14

член 17

член 15

член 18, първа, трета и четвърта алинея

член 18, втора и пета алинея

член 16

член 19

член 17

член 22

член 18

член 23, първа алинея, първо и трето изречение

член 23, първа алинея, второ изречение

член 23, втора алинея

член 24

член 19

член 25

приложение, раздел А, първа алинея

приложение I, раздел А, първа алинея, първо изречение

приложение I, раздел А, първа алинея, второ и трето изречение

приложение I, раздел А, втора алинея, точки 1—4

приложение, раздел А, втора алинея, точки 1—5

приложение, раздел Б

приложение I, раздел Б

приложение, раздел В

приложение II

приложение III


Top