EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1664

Регламент (EО) № 1664/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (EО) № 2074/2005 по отношение на мерки за прилагане за някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на някои мерки за прилаганеТекст от значение за ЕИП.

OB L 320, 18.11.2006, p. 13–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1664/oj

03/ 77

BG

Официален вестник на Европейския съюз

46


32006R1664


L 320/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1664/2006 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2006 година

за изменение на Регламент (EО) № 2074/2005 по отношение на мерки за прилагане за някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на някои мерки за прилагане

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално членове 9 и 11 от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфични правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека (2), и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на храните и фуражите, изискванията за здравеопазване и хуманно отношение към животните (3), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (EО) № 2074/2005 на Комисията (4) се определят мерки за прилагане на Регламенти (EО) № 853/2004, (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004.

(2)

В приложение VI към Регламент (EО) № 2074/2005 се определят образци на здравни сертификати за вноса на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека. Тези сертификати са разработени с цел спазване изискванията на експертната система Traces, създадена от Комисията за проследяване движението на животните и продуктите, получени от тях, в рамките на територията на ЕС и от трети страни. Подробностите относно описанието на стоките бяха актуализирани наскоро. Следователно съществуващите образци на здравни сертификати трябва съответно да бъдат изменени.

(3)

В Регламенти (EО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5) и (EО) № 853/2004 се определят правилата за производството на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели и мед, предназначени за консумация от човека. В Регламент (EО) № 2074/2005 трябва да се заложат специфични изисквания, включително образци на здравни сертификати, за вноса на тези продукти от трети страни. Поради това решенията, определящи сертификатите за внос, трябва да се отменят с известно закъснение, което да даде възможност на третите страни да адаптират своето законодателство.

(4)

Уместно е също така да се опрости процедурата за сертифициране на рибни продукти и живи двучерупчести мекотели, а за пратки, предназначени за консумация от човека, да се включат изискванията за здравно сертифициране на животните, заложени в Решение 2003/804/EО на Комисията от 14 ноември 2003 г. за определяне на здравните условия за животните и изискванията за сертифициране при вноса на мекотели, техните яйца и гамети с цел по-нататъшен растеж, угояване или консумация от човека (6) и Решение 2003/858/EО на Комисията от 21 ноември 2003 г. за определяне на здравните условия за животните и изискванията за сертифициране при вноса на жива риба, нейния хайвер и гамети, предназначени за отглеждане, и жива риба с аквакултурен произход и продукти от нея, предназначени за консумация от човека (7).

(5)

Съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (EО) № 882/2004 трябва да са определят методи за анализ и изпитвания на мляко и млечни продукти. В този контекст референтната лаборатория на Общността е съставила списък с актуализирани референтни методи, който е одобрен от националните референтни лаборатории по време на срещата през 2005 г. Следователно в Регламент (EО) № 2074/2005 е необходимо да се включи последният съгласуван списък с референтни методи за анализ и изпитвания, които да се използват за контрол върху спазването на изискванията, заложени в Регламент (EО) № 853/2004. Следователно Решение 91/180/ЕИО на Комисията от 14 февруари 1991 г. за определяне на някои методи за анализ и изпитвания на сурово мляко и топлинно обработено мляко (8) следва да бъде изменено. Трябва да се даде известен период от време на държавите-членки, за да се приведат в съответствие с новите методи.

(6)

В Регламент (EО) № 2074/2005 се определят аналитичните методи за откриване на съдържание на паралитична отрова в черупчести мекотели (PSP) в ядивните части на мекотелите (цялото тяло или отделни ядивни части). Така нареченият метод на Lawrence, публикуван в AOAC като Официален метод 2005.06 (паралитична отрова в черупчести мекотели) следва да се счита като алтернативен метод за откриване на PSP в двучерупчести мекотели. Неговата употреба трябва да се разглежда в светлината на аналитичната работа, извършена в последно време от референтната лаборатория на Общността за морски биотоксини.

(7)

Следователно Регламент (EО) № 2074/2005 следва съответно да се измени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EО) № 2074/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

Образци на здравни сертификати за внос на някои продукти от животински произход за целите на Регламент (EО) № 853/2004

Образците на здравни сертификати по член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (EО) № 853/2004, които трябва да се използват при внос на продуктите от животински произход, изброени в приложение VI към настоящия регламент, са дадени в посоченото приложение VI.“

2.

Добавя се член 6a:

„Член 6a

Изпитвателни методи за сурово мляко и топлинно обработено мляко

Аналитичните методи, дадени в приложение VIa към настоящия регламент, се използват от компетентните органи, а когато е целесъобразно, и от икономическите оператори в хранителната промишленост, за да се проверява спазването на пределните норми, определени в приложение III, раздел IX, глава I, част III от Регламент (EО) № 853/2004, и за да се обезпечи правилното прилагане на пастьоризационният процес към млечните продукти, посочени в приложение III, раздел IX, глава II, част II от посочения регламент.“

3.

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

4.

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

5.

Добавя се приложение VIa в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Решенията, изброени в приложение IV към настоящия регламент, се отменят считано от 1 май 2007 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Приложение III към настоящия регламент се прилага най-късно шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2076/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83).

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206, поправен в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.

(3)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1, поправен в ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 776/2006 на Комисията (ОВ L 136, 24.5.2006 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1, поправен в

ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 302, 20.11.2003 г., стр. 22. Решение, последно изменено с Решение 2005/409/EО (ОВ L 139, 2.6.2005 г., стр. 16).

(7)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 37. Решение, последно изменено с Решение 2006/680/EО (ОВ L 279, 11.10.2006 г., стр. 24).

(8)  ОВ L 93, 13.4.1991 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Глава I от приложение III към Регламент (EО) № 2074/2005 се заменя със следното:

„ГЛАВА I

МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРАЛИТИЧНА ОТРОВА В ЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ (PSP)

1.

Съдържанието на паралитична отрова в черупчести мекотели (PSP) в ядивните части на мекотелите (цялото тяло или отделни ядивни части) трябва да се открива съгласно биологичния метод за изпитване или какъв да е международно признат метод. Като алтернативен метод за откриване на тези токсини може да се използва също т.нар. метод на Lawrence, както е публикуван в AOAC Официален метод 2005.06 (паралитична отрова в черупчести мекотели).

2.

Ако резултатите са спорни, референтен метод е биологичният метод.

3.

Точки 1 и 2 ще се преразгледат в светлината на успешното завършване на хармонизирането на стъпките за прилагане на метода на Lawrence от референтната лаборатория на Общността за морски биотоксини.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение VI към Регламент (EО) № 2074/2005 се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБРАЗЦИ НА ЗДРАВНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ВНОСА НА НЯКОИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

РАЗДЕЛ I

ЖАБЕШКИ БУТЧЕТА И ОХЛЮВИ

Здравните сертификати по член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (EО) № 853/2004 за внос на жабешки бутчета и охлюви съответстват на образците, определени съответно в част A и част Б от допълнение I към настоящото приложение.

РАЗДЕЛ II

ЖЕЛАТИН

Без да се накърнява останалото специфично законодателство на Общността, и по-специално законодателството за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и хормони, здравните сертификати по член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (EО) № 853/2004 за вноса на желатин и суровини за производството на желатин съответстват на образците, дадени респективно в част A и част Б от допълнение II към настоящото приложение.

РАЗДЕЛ III

КОЛАГЕН

Без да се накърнява останалото специфично законодателство на Общността, и по-специално законодателството за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и хормони, здравните сертификати по член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (EО) № 853/2004 за вноса на колаген и суровини за производството на колаген съответстват на образците, посочени респективно в част A и част Б от допълнение III към настоящото приложение.

РАЗДЕЛ IV

РИБНИ ПРОДУКТИ

Здравният сертификат по член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (EО) № 853/2004 за вноса на рибни продукти съответства на образеца, даден в допълнение IV към настоящото приложение.

РАЗДЕЛ V

ЖИВИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ

Здравният сертификат по член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (EО) № 853/2004 за вноса на живи двучерупчести мекотели съответства на образеца, даден в допълнение V към настоящото приложение.

РАЗДЕЛ VI

МЕД И ДРУГИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Здравният сертификат по член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (EО) № 853/2004 за вноса на мед и други пчелни продукти съответства на образеца, даден в допълнение VI към настоящото приложение.

Допълнение I към приложение VI

ЧАСТ A

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА ОХЛАДЕНИ, ЗАМРАЗЕНИ ИЛИ ПРИГОТВЕНИ ЖАБЕШКИ БУТЧЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

ЧАСТ Б

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА ОХЛАДЕНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ПОЧИСТЕНИ ОТ ЧЕРУПКИ, СГОТВЕНИ, ПРИГОТВЕНИ ИЛИ КОНСЕРВИРАНИ ОХЛЮВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

Допълнение II към приложение VI

ЧАСТ A

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА ЖЕЛАТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

ЧАСТ Б

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖЕЛАТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

Допълнение III към приложение VI

ЧАСТ A

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА КОЛАГЕН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

ЧАСТ Б

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОЛАГЕН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

Допълнение IV към приложение VI

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА РИБНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

Image

Допълнение V към приложение VI

ЧАСТ A

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА ЖИВИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image

Image

ЧАСТ Б

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВНА АТЕСТАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТЕНИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ВИДА ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

С настоящото официалният инспектор удостоверява, че преработените двучерупчести мекотели от вида Acanthocardia tuberculatum, декларирани в здравния сертификат с референтен №: …

1.

са събрани в производствени райони, които са лесно различими, наблюдавани и разрешени от компетентния орган за целите на Решение 2006/766/EО на Комисията (1) и в които нивото на PSP в ядивните части на тези мекотели е по-малко от 300 μg на 100 g;

2.

са транспортирани в контейнери или пътни превозни средства, запечатани от компетентния орган, и отиват директно в предприятие:

(име и официален номер на одобрението на предприятието, получило специално разрешение от компетентния орган да извършва тяхната обработка);

3.

са придружавани по време на транспорта до това предприятие от документ, издаден от компетентния орган, разрешил транспорта, удостоверяващ вида и количеството на продукта, района на произход и предприятието по местоназначение;

4.

са били топлинно обработени съгласно приложението към Решение 96/77/EО;

5.

не съдържат ниво на PSP, което може да се открие чрез биологичен метод, както се вижда от приложения(ите) аналитичен(чни) доклад(и) за изпитването, проведено върху всяка партида от пратката, предмет на настоящата атестация.

С настоящото официалният инспектор удостоверява, че компетентния орган е потвърдил, че „собствените здравни“ проверки, извършени в предприятието съгласно точка 2, са приложени конкретно към топлинната обработка по точка 4.

С настоящото долуподписаният официален инспектор декларира, че той/тя е запознат(а) с разпоредбите на Решение 96/77/EО и че приложеният(ите) аналитичен(чни) доклад(и) отговаря(т) на изпитването, извършено върху продуктите след преработка.

Официален инспектор

Име (с главни букви):

Дата:

Печат:

Квалификация и длъжност:

Подпис:

Допълнение VI към приложение VI

ОБРАЗЕЦ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА МЕД И ДРУГИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Image

Image


(1)  ОВ L 320, 18.11.2006 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Към Регламент (EО) № 2074/2005 се добавя приложение VIa за изпитвателни методи за сурово мляко и топлинно обработено мляко:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

ИЗПИТВАТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА СУРОВО МЛЯКО И ТОПЛИННО ОБРАБОТЕНО МЛЯКО

ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ МИКРООРГАНИЗМИ В ЕДНО ПЕТРИ И БРОЯ СОМАТИЧНИ КЛЕТКИ

1.

Когато се извършва проверка спрямо критериите, заложени в приложение III, раздел IX, глава I, част III към Регламент (EО) № 853/2004, като референтни методи се прилагат следните стандарти:

a)

EN/ISO 4833 за брой в едно петри при 30 °C;

б)

ISO 13366-1 за брой соматични клетки.

2.

Допуска се прилагането на алтернативни аналитични методи:

a)

За брой в едно петри при 30 °C, когато методите са валидирани по отношение на референтния метод, упоменат в точка 1, буква a) в съответствие с протокола, посочен в EN/ISO стандарт 16140 или други подобни международно приети протоколи.

В частност връзката за превръщане между алтернативния метод и референтния метод, упоменат в точка 1, буква a), е установена съгласно ISO стандарт 21187.

б)

За брой соматични клетки, когато методите са валидирани по отношение на референтния метод, упоменат в параграф 1, буква б) съгласно протокола, посочен в ISO 8196, и когато се работи съгласно ISO стандарт 13366-2 или други подобни международно приети протоколи.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛКАЛНА ФОСФАТАЗНА АКТИВНОСТ

1.

Като референтен метод за определяне на алкална фосфатазна активност трябва да се прилага ISO стандарт 11816-1.

2.

Алкалната фосфатазна активност се изразява като милиединици ензимна активност за литър (mU/l). Една единица алкална фосфатазна активност представлява количеството алкален фосфатазен ензим, който катализира преобразуването на 1 микромол субстрат за минута.

3.

Приема се, че едно алкално фосфатазно изпитване дава отрицателен резултат, ако измерената активност в кравето мляко не надвишава 350 mU/l.

4.

Допуска се използването на алтернативни аналитични методи, ако те са валидирани по отношение на референтния метод, упоменат в точка 1, в съответствие с международно приети протоколи.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

1.

Решение 91/180/ЕИО на Комисията от 14 февруари 1991 г. за определяне на някои методи за анализ и изпитвания на сурово мляко и топлинно обработено мляко (1).

2.

Решение 2000/20/EО на Комисията от 10 декември 1999 г. за установяване на здравни сертификати за вноса от трети страни на желатин, предназначен за консумация от човека, и на суровини за производството на желатин, предназначен за консумация от човека (2).

3.

Решения, определящи условията за внос на рибни продукти.

1)

Решение 93/436/ЕИО на Комисията от 30 юни 1993 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Чили (3).

2)

Решение 93/437/ЕИО на Комисията от 30 юни 1993 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Аржентина (4).

3)

Решение 93/494/ЕИО на Комисията от 23 юли 1993 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Фарьорските острови (5).

4)

Решение 93/495/ЕИО на Комисията от 26 юли 1993 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Канада (6).

5)

Решение 94/198/EО на Комисията от 7 април 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Бразилия (7).

6)

Решение 94/200/EО на Комисията от 7 април 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Еквадор (8).

7)

Решение 94/269/EО на Комисията от 8 април 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Колумбия (9).

8)

Решение 94/323/EО на Комисията от 19 май 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Сингапур (10).

9)

Решение 94/324/EО на Комисията от 19 май 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Индонезия (11).

10)

Решение 94/325/EО на Комисията от 19 май 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Тайланд (12).

11)

Решение 94/448/EО на Комисията от 20 юни 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Нова Зеландия (13).

12)

Решение 94/766/EО на Комисията от 21 ноември 1994 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Тайван (14).

13)

Решение 95/30/EО на Комисията от 10 февруари 1995 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Мароко (15).

14)

Решение 95/90/EО на Комисията от 17 март 1995 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Албания (16).

15)

Решение 95/173/EО на Комисията от 7 март 1995 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Перу (17).

16)

Решение 95/190/EО на Комисията от 17 май 1995 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Филипините (18).

17)

Решение 95/454/EО на Комисията от 23 октомври 1995 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Република Корея (19).

18)

Решение 95/538/EО на Комисията от 6 декември 1995 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Япония (20).

19)

Решение 96/355/EО на Комисията от 30 май 1996 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Сенегал (21).

20)

Решение 96/356/EО на Комисията от 30 май 1996 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Гамбия (22).

21)

Решение 96/425/EО на Комисията от 28 юни 1996 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Мавритания (23).

22)

Решение 96/606/EО на Комисията от 11 октомври 1996 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Уругвай (24).

23)

Решение 96/607/EО на Комисията от 11 октомври 1996 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Южна Африка (25).

24)

Решение 96/608/EО на Комисията от 11 октомври 1996 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Малайзия (26).

25)

Решение 96/609/EО на Комисията от 14 октомври 1996 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Бряг на слоновата кост (27).

26)

Решение 97/102/EО на Комисията от 16 януари 1997 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Русия (28).

27)

Решение 97/426/EО на Комисията от 25 юни 1997 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Австралия (29).

28)

Решение 97/757/EО на Комисията от 6 ноември 1997 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Мадагаскар (30).

29)

Решение 97/876/EО на Комисията от 23 декември 1997 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Индия (31).

30)

Решение 98/147/EО на Комисията от 13 февруари 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Бангладеш (32).

31)

Решение 98/420/EО на Комисията от 30 юни 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Нигерия (33).

32)

Решение 98/421/EО на Комисията от 30 юни 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Гана (34).

33)

Решение 98/422/EО на Комисията от 30 юни 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Танзания (35).

34)

Решение 98/423/EО на Комисията от 30 юни 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Фолкландските острови (36).

35)

Решение 98/424/EО на Комисията от 30 юни 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Малдивските острови (37).

36)

Решение 98/568/EО на Комисията от 6 октомври 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Гватемала (38).

37)

Решение 98/570/EО на Комисията от 7 октомври 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Тунис (39).

38)

Решение 98/572/EО на Комисията от 12 октомври 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Куба (40).

39)

Решение 98/695/EО на Комисията от 24 ноември 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Мексико (41).

40)

Решение 1999/245/EО на Комисията от 26 март 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Сейшелските острови (42).

41)

Решение 1999/276/EО на Комисията от 23 април 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Мавриций (43).

42)

Решение 1999/526/EО на Комисията от 14 юли 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Панама (44).

43)

Решение 1999/527/EО на Комисията от 14 юли 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Оман (45).

44)

Решение 1999/528/EО на Комисията от 14 юли 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Йемен (46).

45)

Решение 1999/813/EО на Комисията от 16 ноември 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Социалистическа република Виетнам (47).

46)

Решение 2000/83/EО на Комисията от 21 декември 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни и продукти от аквакултури с произход от Пакистан (48).

47)

Решение 2000/86/EО на Комисията от 21 декември 1999 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 97/368/EО (49).

48)

Решение 2000/672/EО на Комисията от 20 октомври 2000 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Венецуела (50).

49)

Решение 2000/673/EО на Комисията от 20 октомври 2000 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Намибия (51).

50)

Решение 2000/675/EО на Комисията от 20 октомври 2000 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Ислямска република Иран (52).

51)

Решение 2001/36/EО на Комисията от 22 декември 2000 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Ямайка (53).

52)

Решение 2001/632/EО на Комисията от 16 август 2001 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Никарагуа (54).

53)

Решение 2001/633/EО на Комисията от 16 август 2001 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Уганда (55).

54)

Решение 2001/634/EО на Комисията от 16 август 2001 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от или пристигащи от Гвинея (56).

55)

Решение 2002/25/EО на Комисията от 11 януари 2002 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Република Хърватска (57).

56)

Решение 2002/26/EО на Комисията от 11 януари 2002 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Република Габон (58).

57)

Решение 2002/27/EО на Комисията от 11 януари 2002 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти с произход от Република Турция (59).

58)

Решение 2002/472/EО на Комисията от 20 юни 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Република България (60).

59)

Решение 2002/854/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Коста Рика (61).

60)

Решение 2002/855/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Нова Каледония (62).

61)

Решение 2002/856/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Гренландия (63).

62)

Решение 2002/857/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Суринам (64).

63)

Решение 2002/858/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Мозамбик (65).

64)

Решение 2002/859/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Папуа — Нова Гвинея (66).

65)

Решение 2002/860/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Швейцария (67).

66)

Решение 2002/861/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Хондурас (68).

67)

Решение 2002/862/EО на Комисията от 29 октомври 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Казахстан (69).

68)

Решение 2003/302/EО на Комисията от 25 април 2003 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Шри Ланка (70).

69)

Решение 2003/608/EО на Комисията от 18 август 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Майот (71).

70)

Решение 2003/609/EО на Комисията от 18 август 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Сен Пиер и Микелон (72).

71)

Решение 2003/759/EО на Комисията от 15 октомври 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Белийз (73).

72)

Решение 2003/760/EО на Комисията от 15 октомври 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Френска Полинезия (74).

73)

Решение 2003/761/EО на Комисията от 15 октомври 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Обединените арабски емирства (75).

74)

Решение 2003/762/EО на Комисията от 15 октомври 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Нидерландски Антили (76).

75)

Решение 2003/763/EО на Комисията от 15 октомври 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Кабо верде (77).

76)

Решение 2004/37/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Сърбия и Черна гора (78).

77)

Решение 2004/38/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Египет (79).

78)

Решение 2004/39/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Кения и за отмяна на Решение 2000/759/EО (80).

79)

Решение 2004/40/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Гвиана (81).

80)

Решение 2004/360/EО на Комисията от 13 април 2004 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Зимбабве (82).

81)

Решение 2004/361/EО на Комисията от 13 април 2004 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Румъния (83).

82)

Решение 2005/72/EО на Комисията от 28 януари 2005 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Антигуа и Барбуда (84).

83)

Решение 2005/73/EО на Комисията от 28 януари 2005 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Хонконг (85).

84)

Решение 2005/74/EО на Комисията от 28 януари 2005 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Салвадор (86).

85)

Решение 2005/218/EО на Комисията от 11 март 2005 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Саудитска Арабия (87).

86)

Решение 2005/498/EО на Комисията от 12 юли 2005 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Алжир (88).

87)

Решение 2005/499/EО на Комисията от 12 юли 2005 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Бахамските острови (89).

88)

Решение 2005/500/EО на Комисията от 12 юли 2005 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Гренада (90).

4.

Решения, определящи условията за внос на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги:

1)

Решение 93/387/ЕИО на Комисията от 7 юни 1993 г. за определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Мароко (91).

2)

Решение 94/777/EО на Комисията от 30 ноември 1994 г. за определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Турция (92).

3)

Решение 95/453/EО на Комисията от 23 октомври 1995 г. за определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Република Корея (93).

4)

Решение 96/675/EО на Комисията от 25 ноември 1996 г. за определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Чили (94).

5)

Решение 97/427/EО на Комисията от 25 юни 1997 г. за определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Австралия (95).

6)

Решение 97/562/EО на Комисията от 28 юли 1997 г. за определяне на специални условия за внос на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Тайланд (96).

7)

Решение 98/569/EО на Комисията от 6 октомври 1998 г. за определяне на специални условия, регулиращи вноса на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Тунис (97).

8)

Решение 2000/333/EО на Комисията от 25 април 2000 г. за определяне на специални условия за внос на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Социалистическа република Виетнам (98).

9)

Решение 2001/37/EО на Комисията от 22 декември 2000 г. за определяне на специални условия за внос на морски коремоноги с произход от Ямайка (99).

10)

Решение 2002/19/EО на Комисията от 11 януари 2002 г. за определяне на специални условия за внос на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Уругвай (100).

11)

Решение 2002/470/EО на Комисията от 20 юни 2002 г. за определяне на специални условия за внос на преработени или замразени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги от Япония (101).

12)

Решение 2004/30/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за определяне на специфични условия за внос на преработени и замразени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги от Перу и за отмяна на Решения 2001/338/EО и 95/174/EО (102).


(1)  ОВ L 93, 13.4.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 6, 11.1.2000 г., стр. 60.

(3)  ОВ L 202, 12.8.1993 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 202, 12.8.1993 г., стр. 42.

(5)  ОВ L 232, 15.9.1993 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 232, 15.9.1993 г., 43.

(7)  ОВ L 93, 12.4.1994 г., стр. 26.

(8)  ОВ L 93, 12.4.1994 г., стр. 34.

(9)  ОВ L 115, 6.5.1994 г., стр. 38.

(10)  ОВ L 145, 10.6.1994 г., стр. 19.

(11)  ОВ L 145, 10.6.1994 г., стр. 23.

(12)  ОВ L 145, 10.6.1994 г., стр. 30.

(13)  ОВ L 184, 20.7.1994 г., стр. 16.

(14)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 31.

(15)  ОВ L 42, 24.2.1995 г., стр. 32, поправено в

ОВ L 48, 3.3.1995 г.

(16)  ОВ L 70, 30.3.1995 г., стр. 27.

(17)  ОВ L 116, 23.5.1995 г., стр. 41.

(18)  ОВ L 123, 3.6.1995 г., стр. 20.

(19)  ОВ L 264, 7.11.1995 г., стр. 37.

(20)  ОВ L 304, 16.12.1995 г., стр. 52.

(21)  ОВ L 137, 8.6.1996, стр. 24.

(22)  ОВ L 137, 8.6.1996 г., стр. 31.

(23)  ОВ L 175, 13.7.1996 г., стр. 27.

(24)  ОВ L 269, 22.10.1996 г., стр. 18.

(25)  ОВ L 269, 22.10.1996 г., стр. 23.

(26)  ОВ L 269, 22.10.1996 г., стр. 32.

(27)  ОВ L 269, 22.10.1996 г., стр. 37.

(28)  ОВ L 35, 5.2.1997 г., стр. 23.

(29)  ОВ L 183, 11.7.1997 г., стр. 21.

(30)  ОВ L 307, 12.11.1997 г., стр. 33.

(31)  ОВ L 356, 31.12.1997 г., стр. 57.

(32)  ОВ L 46, 17.2.1998 г., стр. 13.

(33)  ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 59.

(34)  ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 66.

(35)  ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 71.

(36)  ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 76.

(37)  ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 81.

(38)  ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 26, поправено в

ОВ L 325, 3.12.1998 г.

(39)  ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 36.

(40)  ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 44.

(41)  ОВ L 33, 8.12.1998 г., стр. 9.

(42)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 40.

(43)  ОВ L 108, 27.4.1999 г., стр. 52.

(44)  ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 58.

(45)  ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 63.

(46)  ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 68.

(47)  ОВ L 315, 9.12.1999 г., стр. 39.

(48)  ОВ L 26, 2.2.2000 г., стр. 13.

(49)  ОВ L 26, 2.2.2000 г., стр. 26.

(50)  ОВ L 280, 4.11.2000 г., стр. 46.

(51)  ОВ L 280, 4.11.2000 г., стр. 52.

(52)  ОВ L 280, 4.11.2000 г., стр. 63.

(53)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 59.

(54)  ОВ L 221, 17.8.2001 г., стр. 40.

(55)  ОВ L 221, 17.8.2001 г., стр. 45.

(56)  ОВ L 221, 17.8.2001 г., стр. 50.

(57)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 25.

(58)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 31.

(59)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 36.

(60)  ОВ L 163, 21.6.2002 г., стр. 24.

(61)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 1.

(62)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 6.

(63)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 11.

(64)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 19.

(65)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 24.

(66)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 33.

(67)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 38.

(68)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 43.

(69)  ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 48.

(70)  ОВ L 110, 3.5.2003 г., стр. 6.

(71)  ОВ L 210, 20.8.2003 г., стр. 25.

(72)  ОВ L 210, 20.8.2003 г., стр. 30.

(73)  ОВ L 273, 24.10.2003 г., стр. 18.

(74)  ОВ L 273, 24.10.2003 г., стр. 23.

(75)  ОВ L 273, 24.10.2003 г., стр. 28.

(76)  ОВ L 273, 24.10.2003 г., стр. 33.

(77)  ОВ L 273, 24.10.2003 г., стр. 38.

(78)  ОВ L 8, 14.1.2004 г., стр. 12.

(79)  ОВ L 8, 14.1.2004 г., стр. 17.

(80)  ОВ L 8, 14.1.2004 г., стр. 22.

(81)  ОВ L 8, 14.1.2004 г., стр. 27.

(82)  ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 48.

(83)  ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 54.

(84)  ОВ L 28, 1.2.2005 г., стр. 45.

(85)  ОВ L 28, 1.2.2005 г., стр. 54.

(86)  ОВ L 28, 1.2.2005 г., стр. 59.

(87)  ОВ L 69, 16.3.2005 г., стр. 50.

(88)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 92.

(89)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 99.

(90)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 104.

(91)  ОВ L 166, 8.7.1993 г., стр. 40. Решение, последно изменено с Решение 96/31/EО.

(92)  ОВ L 312, 6.12.1994 г., стр. 35.

(93)  ОВ L 264, 7.11.1995 г., стр. 35. Решение, последно изменено с Решение 2001/676/EО.

(94)  ОВ L 313, 3.12.1996 г., стр. 38.

(95)  ОВ L 183, 11.7.1997 г., стр. 38.

(96)  ОВ L 232, 23.8.1997 г., стр. 9.

(97)  ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 31. Решение, последно изменено с Решение 2002/819/EО.

(98)  ОВ L 114, 13.5.2000 г., стр. 42.

(99)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 64.

(100)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 73.

(101)  ОВ L 163, 21.6.2002 г., стр. 19.

(102)  ОВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 53.


Top