EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1578

Регламент (ЕО) № 1578/2006 на Комисията от 19 октомври 2006 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 291, 21.10.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M, 17.12.2008, p. 568–570 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 228 - 229

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1578/oj

02/ 22

BG

Официален вестник на Европейския съюз

80


32006R1578


L 291/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1578/2006 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2006 година

относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури единно прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат разпоредби относно класирането на стоките съгласно приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и към всяка друга номенклатура, която се основава изцяло или отчасти на нея, или която прибавя подпозиции към нея и, която е установена от специални разпоредби на Общността, с оглед на прилагането на тарифните и други мерки, свързани с търговия на стоки.

(3)

Съгласно тези Общи правила, стоките, описани в колона 1 от таблицата на приложението към настоящия регламент следва да се класират под кодовете по КН, посочени в колона 2 въз основа на мотивите, изложени в колона 3 от тази таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързваща тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите-членки по отношение класиране на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се прилага от притежателя за период от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата от приложението, се класират в Комбинираната номенклатура под кодове по КН, посочени в колона 2 от тази таблица.

Член 2

Обвързваща тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се прилага за период от три месеца, съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2006 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 996/2006 на Комисията (ОВ L 179, 1.7.2006 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основание

(1)

(2)

(3)

1.

Клавиатурна мембрана (размери 65 × 40 × 1 mm), направена от поликарбонат, без електропроводими елементи. Изделието има клавиши от едната страна и непроводими контактни пинове от другата страна.

Изделието има напечатана повърхност на клавишите, представляващи буквено-цифрова клавиатура, бутони за набиране и други характеристики, типични за мобилни телефони

8529 90 40

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 2 б) към раздел ХVI и от текстовете на кодове по КН 8529, 8529 90 и 8529 90 40.

Конструкцията под специална форма, както и разположението и буквите на клавиатурата, водят към класирането ѝ в код по КН 8529 90 40 като част за употреба изключително или главно с апаратите от позиция 8525.

2.

Чифт надуваеми пластмасови пръстени, всеки с две въздушни камери.

Те са предназначени за носене от деца около ръцете, за да ги предпазват от потъване в плитки води.

Тяхната конструкция не осигурява ниво на сигурност за спасяване или безопасност.

9506 29 00

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 9506, и 9506 29 00.

Поради конструкцията си изделието не притежава нивото на сигурност, необходимо за обезопасяващ или спасителен пояс, или спасителна жилетка за целите на животоспасяване.

Изделието е повече от играчка и затова е изключено от позиция 9503.

Тъй като изделието е достатъчно сигурно, за да поддържа дете над водата, то се класира в код по КН 9506 29 00.


Top