Help Print this page 

Document 32006R1287

Title and reference
Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директиваТекст от значение за ЕИП.
  • In force
OJ L 241, 2.9.2006, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 253–277 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 93 - 117

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1287/oj
Multilingual display
Text

06/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

110


32006R1287


L 241/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1287/2006 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2006 година

за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 4, параграф 1, точки 2 и 7, и член 4, параграф 2, член 13, параграф 10, член 25, параграф 7; член 27, параграф 7, член 28, параграф 3, член 29, параграф 3, член 30, параграф 3; член 40, параграф 6, член 44, параграф 3, член 45, параграф 3, член 56, параграф 5 и член 58, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2004/39/ЕО създава обща рамка за регулаторния режим на финансовите пазари в Общността, като определя наред с другото: оперативните условия, свързани с извършването от страна на инвестиционните посредници на инвестиционни и допълнителни услуги и на инвестиционни дейности; организационни изисквания (включително задължения за водене на регистри) към инвестиционните посредници, извършващи професионално такива услуги и дейности, и към регулираните пазари; изисквания за отчитане на сделките по отношение на сделките с финансови инструменти, както и изисквания за прозрачност по отношение на сделките с акции.

(2)

Необходимо е разпоредбите на настоящия регламент да бъдат в тази законодателна форма с цел осигуряване на хармонизиран режим във всички държави-членки; насърчаване интеграцията на пазара и трансграничното предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги; както и улесняване по-нататъшната консолидация на единния пазар. Разпоредбите, свързани с някои аспекти на воденето на регистри и отчитането на сделките, прозрачността и стоковите деривати, имат малко допирни точки с националното законодателство и с подробните правила, които регулират отношенията с клиентите.

(3)

Необходими са подробни и напълно хармонизирани изисквания за прозрачност и правила, регламентиращи отчитането на сделките, за да се осигурят равностойни пазарни условия в Общността и за да се улесни ефективната интеграция на тези пазари. Някои аспекти на воденето на регистри са тясно свързани, тъй като те използват същите понятия като тези, определени за целите на отчитането на сделките и прозрачността.

(4)

Режимът, установен с Директива 2004/39/ЕО, регулиращ изискванията на отчитането на сделките по отношение на сделките с финансови инструменти цели да осигури съответните компетентни органи да са надлежно информирани за сделките, по отношение на които те имат надзорнически интерес. За тези цели е необходимо да се осигури от всички инвестиционни посредници да се събира единен комплект данни с минимални отклонения между държавите-членки с цел свеждане до минимум на степента, в която търговците, които извършват трансгранични дейности, са подложени на различни изисквания за отчитане, както и да се увеличи максимално делът от данни, държани от компетентен орган, които могат да бъдат споделяни с други компетентни органи. Мерките също така имат за цел да осигурят компетентните органи да са в състояние да извършват своите задължения по посочената директива максимално бързо и ефективно.

(5)

Режимът, установен с Директива 2004/39/ЕО, който регулира изискванията за прозрачност по отношение на сделките с акции, които са допуснати до търговия на регулиран пазар, цели да осигури инвеститорите да бъдат надлежно информирани по отношение на действителното равнище на реалните и потенциалните сделки с такива акции, независимо дали тези сделки се осъществяват на регулирани пазари, многостранни системи за търговия, наричани по-долу „МТС“, систематични участници или извън тези места за търгуване. Тези изисквания са част от една по-широка рамка от правила, предназначени за насърчаване на конкуренцията между местата за търгуване за изпълнение на услуги с цел увеличаване на възможностите за избор на инвеститорите, насърчаване на иновациите, по-ниски разходи, свързани със сделките и увеличаване на ефективността на процеса на ценообразуване на панобщностна основа. Високата степен на прозрачност представлява съществена част на тази рамка за осигуряване на равни условия на конкуренция, за да не се допусне механизмът за определяне на цените по отношение на конкретни акции да бъде нарушен в резултат на фрагментация на ликвидността, като по този начин инвеститорите да бъдат ощетявани. От друга страна, посочената директива признава, че може да има обстоятелства, при които могат да бъдат необходими освобождавания от изискванията за прозрачност преди извършването на сделките или отлагане на задълженията за прозрачност след извършването на сделките. Настоящият регламент конкретизира тези обстоятелства, като отчита необходимостта едновременно от осигуряване на високо равнище на прозрачност и осигуряване на ненарушаването на ликвидността на местата за търгуване и другаде като непредвидена последица от задълженията за разкриване на информация относно сделките и вследствие на това даване гласност на рисковите позиции.

(6)

За целите на разпоредбите относно водене на регистри позоваването на вида на поръчката следва да бъде разбирано като позоваване на нейния статут като лимитирана поръчка, пазарна поръчка или друг специфичен вид поръчка. За целите на разпоредбите относно воденето на регистри позоваването на характера на поръчката или на сделката следва да бъде разбирано като позоваване на поръчки за записване на ценни книжа или на записване на ценни книжа, или на поръчка за упражняване на опция, или на упражняване на опция, или сходни клиентски поръчки или сделки.

(7)

На настоящия етап не е необходимо да се конкретизират или детайлно да се предвидят видът, характерът и сложността на уредбата за обмен на информация между компетентните власти.

(8)

Когато по отношение на осъществена от компетентна власт нотификация, която е свързана с алтернативно определяне на най-относимия пазар за ликвидността, не е реагирано в разумно време или когато компетентният орган не приема изчислението, направено от друг орган, засегнатите компетентни органи следва да се опитат да намерят решение. Компетентните органи могат при необходимост да обсъдят въпроса в Комитета на европейските регулатори на ценни книжа.

(9)

Компетентните органи следва да координират разработването и въвеждането на договорености за обмен на информация за сделките. Те могат да обсъдят отново тези въпроси в Комитета на европейските регулатори на ценни книжа. Компетентните органи следва да докладват на Комисията, която следва да информира Европейския комитет по ценните книжа за такива договорености. При осъществяване на координацията компетентните власти следва да отчитат необходимостта от ефективно наблюдение на дейностите на инвестиционните посредници, за да се гарантира те да действат честно, справедливо и професионално и по начин, който насърчава стабилността на пазара в Общността; необходимостта от това решенията да се основават на подробен анализ на разходите и ползите; необходимостта от осигуряване информацията за сделките да се използва само за нормалното изпълнение на функциите на компетентните органи и на последно място необходимостта от ефективни и отговорни договорености за управление по отношение на всяка обща система, която може да бъде преценена за необходима.

(10)

Необходимо е да се установят критериите за определяне на това кога операциите на регулиран пазар са от изключително значение в приемащата държава-членка и последиците от този статут по такъв начин, че да се избегне създаване на задължение на регулирания пазар за обръщане към или за подчиненост на повече от един компетентен орган, когато в противен случай не би имало такова задължение.

(11)

ISO 10962 (Кодексът за класификация на финансовите инструменти) е пример на единен международно признат стандарт за класификация на финансовите инструменти.

(12)

Ако предоставят освобождаване по отношение на изискванията за прозрачност преди сключването на сделката или разрешаването на отлагането на задълженията за прозрачност след сключване на сделката, компетентните органи следва да третират всички регулирани пазари и МТС еднакво и недискриминационно, така че освобождаването или отлагането се предоставя или на всички регулирани пазари и МТС, на които те са дали разрешение по Директива 2004/39/ЕО, или на нито един. Компетентните органи, които предоставят освобождавания или отлагания, не следва да налагат допълнителни изисквания.

(13)

Необходимо е да се отчете, че търговският алгоритъм, функциониращ на регулиран пазар или МТС, обикновено следва да цели да постигне максимален обем на търговия, но че следва да са възможни други търговски алгоритми.

(14)

Освобождаване от задължения за прозрачност преди извършването на сделките, произтичащи по член 29 или 44 от Директива 2004/39/ЕО, предоставено от компетентната власт, не следва да позволява на инвестиционните посредници да избягват такива задължения по отношение на тези сделки с ликвидни акции, които те сключват на двустранна основа по правилата на регулирания пазар или на МТС, когато тези сделки, ако бяха извършвани извън правилата на регулирания пазар или МТС, биха подлежали на изискванията за оповестяване на оферти, изложени в член 27 от посочената директива.

(15)

Една дейност следва да бъде разглеждана като имаща съществена търговска роля за инвестиционен посредник, ако представлява значителен източник на приходи или значителен източник на разходи. Оценката на значимостта за тези цели следва във всеки случай да отчита степента, в която дейността се извършва или организира обособено, паричната стойност на дейността, нейната сравнителна значимост по отношение както на цялата стопанска дейност на посредника, така и на цялостната му дейност на пазара за съответните акции, с които посредникът оперира. Следва да бъде възможно дейността да се разглежда като значителен източник на приходи за посредника, дори когато само един или два от споменатите фактори са свързани с конкретния случай.

(16)

Акции, които не се търгуват на ежедневна основа, не следва да бъдат разглеждани като имащи ликвиден пазар за целите на Директива 2004/39/ЕО. Независимо от това, ако поради извънредни обстоятелства търговията с акции е спряна временно по причини, свързани с опазването на нормалното функциониране на пазара или с форсмажорни обстоятелства, поради което акция не се търгува през някои от търговските дни, това не следва да означава, че акцията не следва да бъде разглеждана като имаща ликвиден пазар.

(17)

Изискването за даване на гласност на някои котировки, поръчки или сделки по членове 27, 28, 29, 30, 44 и 45 от Директива 2004/39/ЕО и по настоящия регламент не следва да възпрепятства регулираните пазари и МТС да изискват от своите членове или участници да дават гласност на друга подобна информация.

(18)

Информация, за която се изисква да бъде достъпна възможно най-рано в реално време, следва да бъде направена достъпна възможно най-бързо, доколкото това е технически възможно, като се предположи разумно равнище на ефективност и на разходите за системите от страна на засегнатото лице. Информацията следва да се публикува в рамките на три минути само в изключителни случаи, когато наличните системи не позволяват публикуването в по-кратък срок.

(19)

За целите на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на допускането до търговия на регулиран пазар на прехвърлима ценна книга съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 18, буква в) от Директива 2004/39/ЕО в случай на ценна книга по смисъла на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване и относно изменение на Директива 2001/34/ЕО (2), следва да се приеме, че е налице достатъчна публично достъпна информация от вида, необходим за оценка на такъв финансов инструмент.

(20)

Допускането до търговия на регулиран пазар на дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа не следва да позволява дерогиране от съответните разпоредби на Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (3), и по-специално на членове 44—48 от посочената директива.

(21)

Дериватен договор следва да се разглежда като финансов инструмент по раздел В, точка 7 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО само ако той е свързан със стока и отговаря на изискванията в настоящия регламент за определяне на това дали договор следва да бъде разглеждан като имащ характеристики на други дериватни финансови инструменти, а не е с търговска цел. Дериватен договор следва да бъде разглеждан като финансов инструмент по раздел В, точка 10 от посоченото приложение само ако той е свързан с базов инструмент по раздел В, точка 10 или по настоящия регламент и отговаря на изискванията на настоящия регламент за определяне на това дали той следва да бъде разглеждан като имащ характеристики на други дериватни финансови инструменти.

(22)

Може да се очаква, че освобождаванията от задължения в Директива 2004/39/ЕО, които са свързани с извършване на сделки за своя сметка или с извършване на сделки или предоставяне на други инвестиционни услуги във връзка със стокови деривати, обхванати от раздел В, точки 5, 6 и 7 от приложение I към посочената директива, или деривати, които попадат в обхвата на раздел В, точка 10 от посоченото приложение I, ще изключат значителен брой търговски производители и потребители на енергия и други стоки, включително доставчици на енергия, търговци на стоки и техни дъщерни дружества, от обхвата на посочената директива, вследствие на което от такива участници няма да се изисква да прилагат тестовете в настоящия регламент за определяне на това дали договорите, които те сключват, са финансови инструменти.

(23)

В съответствие с раздел Б, точка 7 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО инвестиционните посредници могат да се упражняват свободата за предоставяне на допълнителни услуги в държава-членка, различна от тяхната държава-членка по произход, като извършват инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги от вид, включен в раздел А или Б на посоченото приложение, свързани с базов инструмент на деривати по раздел В, точки 5, 6, 7 и 10 от посоченото приложение, когато те са свързани с предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги. На тази основа посредникът, извършващ инвестиционни услуги или дейности, както и свързана търговия по спот договори, следва да може да се възползва от свободата за предоставяне на допълнителни услуги по отношение на тази свързана търговия.

(24)

Определението за стока не следва да засяга никое друго определение на това понятие в националното законодателство и другото общностно законодателство. Проверките за определяне на това дали договор следва да бъде разглеждан като имащ характеристики на други дериватни инструменти и нямащ търговска цел са предназначени да бъдат използвани единствено за целите на определянето на това дали договорите попадат в обхвата на раздел В, точка7 или 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО.

(25)

Дериватен договор следва да бъде разглеждан като свързан със стока или с друг фактор, когато има пряка връзка между такъв договор и съответната стока или фактор. Дериватен договор за цената на стока следователно следва да бъде разглеждан като дериватен договор, свързан със стоката, докато дериватен договор за транспортните разходи за стоката не следва да бъде разглеждан като дериватен договор, свързан със стоката. Дериватен инструмент, който е свързан със стоков дериват, като опция по стоков фючърс (дериват, свързан с дериват) би представлявал косвено инвестиране в стоки и поради това също така следва да бъде разглеждан като стоков дериват за целите на Директива 2004/39/ЕО.

(26)

Понятието за „стока“ не следва да включва услуги или други изделия, които не са стоки, като валути или права, свързани с недвижима собственост, или такива, които са напълно нематериални.

(27)

Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа, създаден с Решение 2001/527/ЕО на Комисията (4), е консултиран по техническите въпроси.

(28)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя подробните правила за прилагането на член 4, параграф 1, точки 2 и 7; член 13, параграф 6; членове 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 и 58 от Директива 2004/39/ЕО.

2.   Членове 7 и 8 се прилагат към управителните дружества в съответствие с член 5, параграф 4 от Директива 85/611/ЕИО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„стока“ означава всяка заменяема стока, която може да бъде доставена, включително метали и техните руди и сплави, земеделски продукти, както и енергия, например електричество;

2.

„емитент“ означава образуваниие, което издава прехвърлими ценни книжа, а когато е подходящо и други финансови инструменти;

3.

„емитент от Общността“ означава емитент, който има седалище според устройствения акт в Общността;

4.

„емитент от трета страна“ означава емитент, който не е емитент от Общността;

5.

„нормално работно време“ за място за търгуване или на инвестиционен посредник означава времето, което мястото за търгуване или инвестиционният посредник е определил предварително и обявил публично като работно време;

6.

„търговия с портфейл от ценни книжа“ означава сделка с повече от една ценна книга, когато тези ценни книжа са групирани и търгувани като единна партида срещу специфична референтна цена;

7.

„съответен компетентен орган“ за финансов инструмент означава компетентният органи на най-подходящия пазар по отношение на ликвидността на този финансов инструмент;

8.

„място за търгуване“ означава регулиран пазар, МТС или системен интернализатор, действащи в такова качество и при необходимост система извън Общността със сходни функции на регулиран пазар или на МТС;

9.

„оборот“ във връзка с финансов инструмент означава сумата на резултатите от произведението на броя на единиците на такъв инструмент, обменени между купувачи и продавачи за определен срок, по силата на сделки, които се осъществяват на мястото за търгуване или по друг начин с цената на единицата, приложима към всяка такава сделка;

10.

„сделка за финансиране на ценни книжа“ означава случаи на даване или вземане в заем на акции или вземане в заем на други финансови инструменти, репо или обратна репо сделка или сделки за покупка с уговорка за последваща продажба или за продажба с уговорка за последваща покупка.

Член 3

Сделки, свързани с отделна акция в търговия с портфейл от ценни книжа и сделки по обемно претеглени средни цени

1.   Сделка, свързана с отделна акция в търговия с портфейл, се счита, за целите на член 18, параграф 1, буква б), ii), за сделка, подлежаща на условия, различни от текущи пазарни цени.

Тя също така се счита, за целите на член 27, параграф 1, буква б), за сделка, при която размяната на акции се определя от фактори, различни от текуща пазарна оценка на акцията.

2.   Сделка по обемно претеглени средни цени се счита, за целите на член 18, параграф 1, буква б), ii), за сделка, подлежаща на условия, различни от текущи пазарни цени, и, за целите на член 25, за поръчка, подлежаща на условия, различни от текущи пазарни цени.

Тя също така се счита, за целите на член 27, параграф 1, буква б), за сделка, при която размяната на акции се определя от фактори, различни от текуща пазарна оценка на акцията.

Член 4

Позоваване на ден за търгуване

1.   Позоваване на ден за търгуване във връзка с място за търгуване или във връзка с информация, която следва да бъде оповестена публично след извършване на сделката, по членове 30 или 45 от Директива 2004/39/ЕО във връзка с акция, означава позоваването на всеки ден, през който съответното място за търгуване е открито за търгуване.

Позоваването на откриването на деня за търгуване означава позоваване на началото на нормалното работно време на мястото за търгуване.

Позоваването на 12 часа по обяд в деня за търгуване означава позоваване на 12 часа по обяд в часовата зона, в която е установено мястото за търгуване.

Позоваването на края на деня за търгуване означава позоваване на края на нормалното работно време на мястото за търгуване.

2.   Позоваване на ден за търгуване във връзка с най-подходящия пазар по отношение на ликвидността на акция или във връзка с информация, която следва да бъде оповестена публично след извършване на сделката по член 28 от Директива 2004/39/ЕО във връзка с акция, означава позоваване на всеки ден за нормално търгуване на местата за търгуване на този пазар.

Позоваването на откриването на деня за търгуване означава позоваване на най-ранното начало на нормалното търгуване с тази акция на местата за търгуване на този пазар.

Позоваването на 12 часа по обяд в деня за търгуване означава позоваване на 12 часа по обяд в часовата зона на този пазар.

Позоваването на края на деня за търгуване означава позоваване на най-късното прекратяване на нормалното търгуване на местата за търгуване на този пазар.

3.   Позоваване на ден за търгуване във връзка със спот договор по смисъла на член 38, параграф 2, означава позоваване на всеки ден на нормално търгуване на такъв договор на местата за търгуване.

Член 5

Позоваване на сделка

За целите на настоящия регламент позоваване на сделка означава позоваване само на покупка и продажба на финансов инструмент. За целите на настоящия регламент извън глава II покупка и продажба на финансов инструмент не включва следното:

а)

сделки за финансиране на ценни книжа;

б)

упражняване на опции или на покрити варанти;

в)

сделки на първичния пазар (като например: емитиране, разпределяне или записване) с финансови инструменти, попадащи в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, букви а) и б) от Директива 2004/39/ЕО.

Член 6

Първо допускане за търгуване с акция на регулиран пазар

За целите на настоящия регламент се счита, че първо допускане до търгуване с акция на регулиран пазар, посочено в член 40 от Директива 2004/39/ЕО, се осъществява в момента, в който се изпълни едно от следните условия:

а)

акцията не е била допускана преди това за търгуване на регулиран пазар;

б)

акцията е била допускана преди това за търгуване на регулиран пазар, но акцията е извадена от търгуване на всички регулирани пазари, до които тя е била допусната.

ГЛАВА II

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ: КЛИЕНТСКИ ПОРЪЧКИ И СДЕЛКИ

Член 7

(член 13, параграф 6 от Директива 2004/39/ЕО)

Водене на регистри на клиентските поръчки и решенията за извършване на сделки

Инвестиционният посредник във връзка с всяка поръчка, получена от клиент, и във връзка с всяко взето решение за извършване на сделка при предоставяне на услугата за управление на портфейл, незабавно регистрира следните подробности, доколкото те са приложими към съответната поръчка или съответното решение за извършване на сделка:

а)

име или друго обозначаване на клиента;

б)

име или друго обозначаване на всяко засегнато лице, действащо от името на клиента;

в)

подробностите, посочени в точки 4, 6 и 16—19 от таблица 1 в приложение I;

г)

естеството на поръчката, ако тя се различава от покупка или продажба;

д)

вид на поръчката;

е)

други подробности, условия и конкретни указания от клиента, които уточняват как трябва да се изпълни поръчката;

ж)

датата и точното време на получаване на поръчката или на решението за сключване на сделката от страна на инвестиционния посредник.

Член 8

(член 13, параграф 6 от Директива 2004/39/ЕО)

Водене на регистри на сделките

1.   Незабавно след изпълнение на клиентската поръчка или в случай когато инвестиционните посредници предават поръчките за изпълнение от друго лице незабавно след получаване на потвърждението, че поръчката е била изпълнена, инвестиционните посредници регистрират следните подробности на съответната сделка:

а)

име или друго обозначаване на клиента;

б)

подробностите, посочени в точки 2, 3, 4, 6 и 16—21 от таблица 1 в приложение I;

в)

общата цена, която е резултат от единичната цена и количеството;

г)

естеството на сделката, ако тя е различна от покупка или продажба;

д)

физическото лице, което е изпълнило сделката или което отговаря за изпълнението.

2.   Ако инвестиционен посредник предава поръчката за изпълнение от друго лице, инвестиционният посредник незабавно регистрира следните подробности след извършване на предаването:

а)

име или друго обозначаване на клиента, чиято поръчка е била предадена;

б)

име или друго обозначаване на лицето, на което е предадена поръчката;

в)

условията на предадената поръчка;

г)

дата и точно време на предаването.

ГЛАВА III

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ

Член 9

(член 25, параграф 3, втора алинея от Директива 2004/39/ЕО)

Определяне на най-подходящ пазар по отношение на ликвидността

1.   Най-подходящ пазар по отношение на ликвидността на финансов инструмент, който е допуснат до търгуване на регулиран пазар, наричан по-долу „най-подходящ пазар“, се определя в съответствие с параграфи 2—8.

2.   В случай на акция или на друга прехвърлима ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква а) от Директива 2004/39/ЕО или на дялова единица в колективно предприятие за инвестиране, най-подходящият пазар е държавата-членка, в която акцията или дяловата единица е била допусната за първи път за търгуване на регулиран пазар.

3.   В случай на облигация или на друга прехвърлима ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква б) от Директива 2004/39/ЕО или на инструмент на паричен пазар, които са емитирани от дъщерно дружество, по смисъла на Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети (5) на дружество със седалище според устройствения акт в държава-членка, най-подходящият пазар е държавата-членка, в която е разположено седалището според устройствения акт на дружеството майка.

4.   В случай на облигация или на друга прехвърлима ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква б) от Директива 2004/39/ЕО или на инструмент на паричен пазар, които са емитирани от емитент от Общността и които не попадат в обхвата на параграф 3 от настоящия член, най-подходящият пазар е държавата-членка, в която е разположено седалището според устройствения акт на емитента.

5.   В случай на облигация или на друга прехвърлима ценна книга, която попада в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква б) от Директива 2004/39/ЕО, или на инструмент на паричен пазар, които са емитирани от емитент от трета страна и които не попадат в обхвата на параграф 3 от настоящия член, най-подходящият пазар е държавата-членка, в която тази ценна книга е била допусната за първи път до търгуване на регулиран пазар.

6.   В случай на дериватен договор или на финансов договор за разлики, или на прехвърлима ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква в) от Директива 2004/39/ЕО, най-подходящият пазар е:

а)

когато базисната ценна книга е акция или друга прехвърлима ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква а) от Директива 2004/39/ЕО, която е допусната до търгуване на регулиран пазар — държавата-членка, която се приема за най-подходящ пазар по отношение на ликвидността на базисната ценна книга в съответствие с параграф 2;

б)

когато базисната ценна книга е облигация или друга прехвърлима ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква б) от Директива 2004/39/ЕО, или инструмент на паричен пазар, които са допуснати до търгуване на регулиран пазар — държавата-членка, която се приема за най-подходящ пазар по отношение на ликвидността на тази базисна ценна книга в съответствие с параграфи 3, 4 или 5;

в)

когато базисният инструмент е индекс, съставен от акции, всичките от които се търгуват на конкретен регулиран пазар — държавата-членка, в която е разположен този регулиран пазар.

7.   В случаи, които не са обхванати от параграфи 2—6, най-подходящият пазар е държавата-членка, в която е разположен регулираният пазар, на който прехвърлимата ценна книга или дериватен договор, или финансов договор за разлики е бил/а допуснат/а до търгуване.

8.   Когато финансов инструмент, обхванат от параграфи 2, 5 или 7, или базисен финансов инструмент, обхванат от параграф 6, който е свързан с един от параграфи 2, 5 или 7, е бил допуснат за търгуване на повече от един регулиран пазар едновременно и всичките тези регулирани пазари са с една и съща държава-членка по произход, тази държава-членка е най-подходящият пазар.

Когато съответните регулирани пазари не са с една и съща държава-членка по произход, най-подходящата държава-членка по отношение на ликвидността на този инструмент е пазарът, където оборотът на този инструмент е най-голям.

За целите на определянето на най-подходящия пазар, където оборотът на инструмента е най-голям, всеки компетентен орган, който е дал разрешение на един от съответните регулирани пазари, изчислява оборота за този инструмент по отношение на съответния му пазар за предходната календарна година, при условие че този инструмент е бил допуснат за търгуване в началото на тази година.

Когато оборотът на съответния финансов инструмент не може да бъде изчислен поради недостатъчни данни или липса на такива и емитентът е със седалище според устройствения акт в държава-членка, най-подходящият пазар е пазарът на държавата-членка, в която е разположено седалището на емитента.

Когато обаче емитентът няма седалище според устройствения акт в държава-членка, най-подходящият пазар за този инструмент е пазарът, където оборотът на класа на съответния инструмент е най-голям. За целите на определянето на този пазар всеки компетентен орган, който е дал разрешение на един от съответните регулирани пазари, изчислява оборота на инструментите от същия клас на съответния пазар за предходната календарна година.

Съответните класове финансови инструменти са следните:

а)

акции;

б)

облигации или друг вид гарантиран дълг;

в)

всички други финансови инструменти.

Член 10

(член 25, параграф 3, втора алинея от Директива 2004/39/ЕО)

Алтернативно определяне на най-подходящия пазар по отношение на ликвидността

1.   Компетентният орган може през януари всяка година да нотифицира съответния компетентен орган за конкретен финансов инструмент, че той възнамерява да оспори определянето на най-подходящия пазар за този инструмент, извършено в съответствие с член 9.

2.   В срок от четири седмици от изпращането на нотификацията двата органа изчисляват оборота на този финансов инструмент на съответните им пазари за предходната календарна година.

Ако резултатите от това изчисление показват, че оборотът е по-голям на пазара на оспорващия компетентен орган, този пазар е най-подходящият пазар за този финансов инструмент. Когато такъв финансов инструмент е от вида, посочен в член 9, параграф 6, букви а) или б), този пазар е също така най-подходящият пазар за всеки дериватен договор или финансов договор за разлики или за прехвърлима ценна книга, която попада в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква в) от Директива 2004/39/ЕО, по отношение на които този финансов инструмент е базисен.

Член 11

(член 25, параграф 3 от Директива 2004/39/ЕО)

Списък на финансовите инструменти

Съответният компетентен орган за един или повече финансови инструменти осигурява създаването и поддържането на актуализиран списък на тези финансови инструменти. На единния компетентен орган, определен като тoчка за контакти от всяка държава-членка в съответствие с член 56 от Директива 2004/39/ЕО, се предоставя достъп до този списък. До този списък се предоставя достъп за първи път на първия ден за търгуване през юни 2007 г.

С цел оказване на съдействие на компетентните органи да спазят първата алинея всеки регулиран пазар подава определящи референтни данни за всеки финансов инструмент, допуснат до търгуване в електронен и стандартизиран формат, до компетентния орган по произход. Тази информация се подава за всеки финансов инструмент преди започването на търгуването с конкретния инструмент. Компетентня ата орган по произход осигурява изпращането на данните до съответния компетентен орган за засегнатия финансов инструмент. Референтните данни се актуализират във всеки случай, когато има изменение на данните по отношение на инструмента. Изискванията в настоящата алинея могат да не бъдат приложени, ако съответният компетентен орган за този финансов инструмент получава референтните данни по друг начин.

Член 12

(член 25, параграф 5 от Директива 2004/39/ЕО)

Канали за отчитане

1.   Отчетите за сделки с финансови инструменти се изготвят в електронна форма освен в изключителни обстоятелства, когато те могат да бъдат изготвени на носител, позволяващ съхраняването на информацията по начин, достъпен за по-нататъшни справки от компетентните оргaни, различен от електронна форма, и начините на изготвяне на такива отчети отговарят на следните условия:

а)

осигуряват сигурност и поверителност на отчетените данни;

б)

съдържат механизми за установяване и поправяне на грешки в отчета за сделките;

в)

включват механизми за установяване на източника на отчета за сделките;

г)

включват подходящи предпазни мерки, позволяващи навременно възстановяване на отчитането в случай на срив на системата;

д)

позволяват отчитането на информацията, изисквана по член 13 във формата, изискван от компетентната орган и в съответствие с настоящия параграф, в сроковете, определени в член 25, параграф 3 от Директива 2004/39/ЕО.

2.   Системата за съпоставяне или за отчитане се одобрява от компетентния орган за целите на член 25, параграф 5 от Директива 2004/39/ЕО, ако организацията на отчитането на сделките, въведена с тази система, отговаря на изискванията на параграф 1 от настоящия член и подлежи на наблюдение от страна на компетентния орган по отношение на продължаващото отговаряне на изискванията.

Член 13

(член 25, параграфи 3 и 5 от Директива 2004/39/ЕО)

Съдържание на отчет за сделка

1.   Отчетите за сделки по член 25, параграфи 3 и 5, съдържат информацията, посочена в таблица 1 в приложение I към настоящия регламент, която е свързана с вида на съответния финансов инструмент и която компетентният орган декларира,че не е вече на разположение или не е направена достъпна по друг начин.

2.   За целите на определянето на контрагента по сделката, който е регулиран пазар, МТС или друг централен контрагент, съгласно определеното в таблица 1 в приложение I, всеки компетентен орган предоставя публичен достъп до списък на идентификационните кодове на регулираните пазари и МТС, по отношение на които във всеки отделен случай той е компетентен орган на държавата-членка по произход, на всички субекти, които действат като централни контрагенти за такива регулирани пазари и МТС.

3.   Държавите-членки могат да изискват докладите, изготвени в съответствие с член 25, параграфи 3 и 5 от Директива 2004/39/ЕО, да съдържат информация, свързана със съответните сделки, която допълва информацията, посочена в таблица 1 в приложение I, когато такава информация е необходима, за да позволи на компетентния орган да наблюдава дейностите на инвестиционните посредници, за да гарантира, че те действат честно, почтено и професионално и по начин, който насърчава целостта на пазара, и при условие че е изпълнен един от следните критерии:

а)

финансовият инструмент, който подлежи на отчитане, има характеристики, които са специфични за инструмент от този вид и които не са обхванати от информационните изисквания, посочени в същата таблица;

б)

търговските методи, които са специфични за мястото за търгуване, където се осъществява сделката, съдържат характеристики, които не са обхванати от информационните изисквания, посочени в тази таблица.

4.   Държавите-членки могат също така да изискват отчетът за сделка, изготвен в съответствие с член 25, параграфи 3 и 5 от Директива 2004/39/ЕО, да посочва клиентите, от чието име инвестиционният посредник е осъществил тази сделка.

Член 14

(член 25, параграфи 3 и 5 от Директива 2004/39/ЕО)

Обмен на информация относно сделките

1.   Компетентните оргaн създават договорености, предназначени да осигурят предоставянето на достъп до информацията, получена в съответствие с член 25, параграфи 3 и 5 от Директива 2004/39/ЕО, на следните органи:

а)

съответната компетентна власт за съответния финансов инструмент;

б)

в случай на подразделения — на компетентния оргaн, който е дал разрешение на инвестиционния посредник, който предоставя информацията, без да се засяга неговото право да не получи информацията в съответствие с член 25, параграф 6 от Директива 2004/39/ЕО;

в)

всеки друг компетентен орган, който изисква информация с цел надлежното изпълнение на надзорническите си задължения по член 25, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО.

2.   Информацията, до която се предоставя достъп в съответствие с параграф 1, съдържа информационните елементи, описани в таблици 1 и 2 в приложение I.

3.   Достъпът до информацията по параграф 1 се предоставя възможно най-бързо.

Считано от 1 ноември 2008 г. достъпът до тази информация се предоставя не по-късно от закриването на следващия работен ден на компетентния орган, който е получил информацията или искането след деня, в който компетентният орган е получил информацията или искането.

4.   Компетентните орган координират:

а)

изготвянето и създаването на организация за обмен на информация за сделките между компетентните власти съгласно изискванията на Директива 2004/39/ЕО и на настоящия регламент;

б)

всяко бъдещо усъвършенстване на тази организация.

5.   Преди 1 февруари 2007 г. компетентните органи докладват на Комисията, която нотифицира Европейския комитет по ценни книжа относно изготвянето на организацията, която ще се създаде в съответствие с параграф 1.

Те също така докладват на Комисията, която нотифицира Европейския комитет по ценни книжа в случай на предложения за съществени изменения на тази организация.

Член 15

(член 58, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО)

Искане за сътрудничество и за обмен на информация

1.   Когато компетентният орган желае друг компетентен орган да предостави или обмени информация в съответствие с член 58, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, той отправя писмено искане до този компетентен орган, съдържащо достатъчни подробности, които да му позволят да предостави исканата информация.

Независимо от това, в неотложни случаи, искането може да бъде отправено устно, при условие че то бъде потвърдено писмено.

Компетентният орган, който получи искане, потвърждава получаването, доколкото това е практически възможно.

2.   Когато поисканата по параграф 1 информация е вътрешно достъпна за компетентния орган, който получава искането, този орган изпраща незабавно информацията на компетентния орган, който е отправил искането.

Независимо от това, ако компетентният орган, който получава искането, не разполага или контролира поисканата информация, той незабавно предприема необходимите стъпки за получаване на информацията и за съобразяване с искането. Този компетентен орган също така нотифицира компетентния орган, който е отправил искането, за причините, поради които той не е изпратил незабавно поисканата информация.

Член 16

(член 56, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО)

Определяне на съществена значимост на операциите на регулирания пазар в приемащата държава-членка

Счита се, че операциите на регулирания пазар в приемащата държава-членка са от съществена значимост за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава-членка, когато е изпълнен един от следните критерии:

а)

приемащата държава-членка е била преди това държава-членка по произход на съответния регулиран пазар;

б)

съответният регулиран пазар е придобит чрез сливане, поглъщане или всяка друга форма на прехвърляне на стопанската дейност на регулирания пазар, която има седалище според устройствения акт или централно управление в приемащата държава-членка.

ГЛАВА IV

ПРОЗРАЧНОСТ НА ПАЗАРА

РАЗДЕЛ 1

Прозрачност преди сключване на сделките за регулирани пазари и МТС

Член 17

(членове 29 и 44 от Директива 2004/39/ЕО)

Задължения за прозрачност преди сключване на сделките

1.   Инвестиционен посредник или пазарен оператор, опериращ МТС или регулиран пазар оповестява публично по отношение на всяка акция, допусната до търгуване на регулиран пазар, която се търгува в системата, оперирана от него и посочена в таблица 1 в приложение II информацията, посочена в параграфи 2—6.

2.   Когато едно от образуванията по параграф 1 оперира непрекъсната система за аукционно търгуване на книги за поръчки, той оповестява публично по отношение на всяка акция съгласно определеното в параграф 1 през цялото си нормално работно време общия брой поръчки и акциите, които тези поръчки представляват, при всяко ценово равнище, за петте най-добри ценови равнища за „купува“ и „продава“.

3.   Когато един от субектите по параграф 1 оперира търговска система с котировки, той оповестява публично по отношение на всяка акция съгласно определеното в параграф 1 непрекъснато през цялото си нормално работно време най-добрата цена „купува“ и „продава“ на всеки маркет мейкър на тази акция заедно с обемите, съпътстващи тези цени.

Публично оповестени котировки са тези, които представляват обвързващи задължения за купуване и продаване на акциите и които указват цената и обема на акциите, при които регистрираните маркет мейкъри са готови да продават или купуват.

При извънредни пазарни условия обаче за ограничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени.

4.   Когато едно от образуванията по параграф 1 оперира периодична аукционна търговска система, той оповестява публично по отношение на всяка акция съгласно определеното в параграф 1 непрекъснато през цялото си нормално работно време цената, която най-добре отговаря на търговския алгоритъм на системата, и обема, който потенциално е осъществим при тази цена от участниците в тази система.

5.   Когато едно от образуванията по параграф 1 оперира търговска система, която не е напълно обхваната от параграф 2 или 3, или 4, било то понеже системата е хибридна и попада по повече от един от тези параграфи, било то понеже процесът на определяне на цената е с различен характер, той поддържа стандарт за прозрачност преди сключване на сделките, който осигурява публичното оповестяване на подходяща информация по отношение на ценовото равнище на поръчките или котировките за всяка акция, посочена в параграф 1, както и равнището на търговския интерес към тази акция.

По-специално, публично се оповестяват петте най-добри ценови равнища за „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър с тази акция, ако характеристиките на установяване на цените позволяват това.

6.   Резюме на информацията, което се оповестява публично в съответствие с параграфи 2—5, е определено в таблица 1 в приложение II.

Член 18

(Член 29, параграф 2 и член 44, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО)

Освобождавания на основата на пазарния модел и вида поръчка или сделка

1.   Освобождавания в съответствие с член 29, параграф 2 и член 44, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО могат да се предоставят от компетентните власти за системите, оперирани от МТС или от регулиран пазар, ако тези системи отговарят на един от следните критерии:

а)

те се основават на търговска методология, според която цената се определя в съответствие с референтната цена, генерирана от друга система, когато референтната цена е широко публикувана и се приема от участниците на пазара като надеждна референтна цена;

б)

те формализират договорени сделки, всяка от които отговаря на един от следните критерии:

i)

тя се осъществява при или в рамките на текущия обемно претеглен спред, отразен в книгата за поръчките или в котировките на маркет мейкърите на регулиран пазар или МТС, опериращи тази система, или когато акцията не се търгува непрекъснато, в рамките на процент от подходяща референтна цена, които процент и референтна цена са предварително определени от оператора на системата;

ii)

тя подлежи на условия, различни от текущите пазарни цени на акцията.

За целите на буква б) другите условия, определени в правилата на регулирания пазар или на МТС за сделка от този вид, трябва също така да бъдат изпълнени.

В случай на системи с функционалност, различна от описаните в букви а) или б), освобождаването не се прилага към тази друга функционалност.

2.   Освобождавания в съответствие с член 29, параграф 2 и член 44, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО на основата на вида на поръчките могат да бъдат предоставени само във връзка с поръчки, държани от система за управление на поръчки, поддържана от регулиран пазар или от МТС в очакване на тяхното разкриване на пазара.

Член 19

(членове 29, параграф 2 и член 44, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО)

Позоваване на договорена сделка

За целите на член 18, параграф 1, буква б) „договорена сделка“ означава сделка, в която участват членове или участници на регулиран пазар или на МТС, която е договорена частно, но осъществена в рамките на регулирания пазар или МТС и когато този член или участник при това предприеме едно от следните действия:

а)

договаряне за своя сметка с друг член или участник, който действа за сметка на клиент;

б)

договаряне с друг член или участник, когато и двамата изпълняват поръчки за своя сметка;

в)

действие за сметка едновременно на купувача и продавача;

г)

действие за сметка на купувача, когато друг член или участник действа за сметка на продавача;

д)

търгуване за своя сметка срещу клиентска поръчка.

Член 20

(член 29, параграф 2, член 44, параграф 2 и член 27, параграф 1, пета алинея от Директива 2004/39/ЕО)

Освобождаване във връзка със сделки, които са големи по размер

Счита се, че поръчка е голяма по размер в сравнение с нормалния пазарен размер, ако тя е равна или по-голяма от минималния размер на поръчка, посочен в таблица 2 в приложение II. За целите на определянето на това дали една поръчка е голяма по размер в сравнение с нормалния пазарен размер, всички сделки, допуснати за търгуване на регулиран пазар, се класифицират в съответствие с техния среден дневен оборот, който се изчислява в съответствие с процедурата, изложена в член 33.

РАЗДЕЛ 2

Прозрачност преди сключване на сделките за системни интернализатори

Член 21

(член 4, параграфи 1 и 7 от Директива 2004/39/ЕО)

Критерии за определяне дали даден инвестиционен посредник е системен интернализатор

1.   Когато инвестиционен посредник сключва сделки за своя сметка, като изпълнява клиентски поръчки извън регулиран пазар или МТС, той се третира като системен интернализатор, ако той отговаря на следните критерии, указващи, че той извършва тази дейност организирано, често и систематично:

а)

дейността играе съществена търговска роля за посредника и се извършва в съответствие с правила и процедури, които не позволяват свобода на действие;

б)

дейността се извършва от персонал или чрез автоматизирана техническа система, предназначена за тази цел, независимо от това дали този персонал или тази система се използват изключително за тази цел;

в)

дейността е достъпна за клиенти редовно или непрекъснато.

2.   Инвестиционен посредник престава да бъде системен интернализатор с една или повече акции, ако той прекрати извършването на посочената в параграф 1 дейност по отношение на тези акции, при условие че той обяви предварително, че възнамерява да прекрати тази дейност, като използва същите канали за публикуване за това съобщение, които той използва за публикуване на своите котировки или когато това е невъзможно, като използва канал, който е достъпен в същата степен за неговите клиенти и другите участници на пазара.

3.   Дейността за договаряне за своя сметка, като се изпълняват клиентски поръчки, не се счита за извършвана организирано, често и систематично, когато се прилагат следните условия:

а)

дейността се извършва ad hoc и на нередовна двустранна основа с контрагенти на едро като част от търговските отношения, които сами по себе си се характеризират с договаряне над стандартния пазарен размер;

б)

сделките се извършват извън системите, обикновено използвани от съответния посредник за всяка една стопанска дейност, която той извършва в качеството на системен интернализатор.

4.   Всеки компетентен оргaн осигурява поддържането и публикуването на списък на всички системни интернализатори по отношение на акциите, допуснати за търгуване на регулиран пазар, на които той е издал разрешение като инвестиционни посредници.

Той осигурява актуалност на списъка, като го преразглежда поне веднъж годишно.

Списъкът се предоставя на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа. Списъкът се счита за публикуван, когато е публикуван от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа в съответствие с член 34, параграф 5.

Член 22

(член 27 от Директива 2004/39/ЕО)

Определяне на ликвидни акции

1.   Счита се, че акция, допусната до търгуване на регулиран пазар, има ликвиден пазар, ако акцията се търгува ежедневно със свободнотъргуем обем акции не по-малък от 500 милиона EUR и е изпълнено едно от следните условия:

а)

средният дневен брой транзакции с акцията е не по-малък от 500;

б)

средният дневен оборот за акцията е не по-малък от 2 милиона EUR.

Независимо от това държава-членка може да определи по отношение на акции, за които тя е най-подходящ пазар, със съобщение, че се прилагат и двете условия. Това съобщение се оповестява публично.

2.   Държава-членка може да определи минимален брой ликвидни акции за тази държава-членка. Минималният брой не може да бъде по-голям от пет. Определението не се оповестява публично.

3.   Когато по силата на параграф 1 държава-членка би била най-подходящ пазар за по-малък брой ликвидни акции отколкото минималният брой, определен в съответствие с параграф 2, компетентният орган за тази държава-членка може да определи една или повече допълнителни ликвидни акции, при условие че общият брой на акциите, които впоследствие са счетени за ликвидни акции, за които тази държава-членка е най-подходящ пазар, не надвишава минималния брой, определен от тази държава-членка.

Компетентният оргaн определя допълнителните ликвидни акции последователно в намаляващ порядък на средния дневен оборот измежду акциите, за които той е съответен компетентен оргaн; които са допуснати за търгуване на регулиран пазар и се търгуват ежедневно.

4.   За целите на параграф 1, първа алинея изчисляването на свободния запас на акция изключва участия, превишаващи 5 % от общите права на глас на емитента, освен ако такова участие е държано от предприятие за колективно инвестиране или от пенсионен фонд.

Правата на глас се изчисляват на основата на всички акции, на които е предоставено право на глас, дори ако упражняването на такова право е спряно временно.

5.   Не се счита, че акция има ликвиден пазар за целите на член 27 от Директива 2004/39/ЕО до изтичане на шест седмици след нейното първо допускане до търгуване на регулиран пазар, ако разчетът на общата пазарна капитализация за тази акция в началото на първия ден на търгуване след допускането, извършен в съответствие с член 33, параграф 3, е по-малък от 500 милиона EUR.

6.   Всека компетентен оргaн осигурява поддържането и публикуването на списък на всички ликвидни акции, за които той е съответен компетентен оргaн.

Той осигурява актуалност на списъка, като го преразглежда поне веднъж годишно.

Списъкът се предоставя на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа. Списъкът се счита за публикуван, когато е публикуван от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа в съответствие с член 34, параграф 5.

Член 23

(член 27, параграф 1, четвърта алинея от Директива 2004/39/ЕО)

Стандартен пазарен размер

С цел определяне на стандартния пазарен размер за ликвидните акции тези акции се групират по класове според средната стойност на поръчките, изпълнени в съответствие с таблица 3 в приложение II.

Член 24

(член 27, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО)

Котировки, отразяващи преобладаващите пазарни условия

Системният интернализатор поддържа за всяка ликвидна акция, за която той е системен интернализатор, следното:

а)

котировка или котировки, които са близки по цена до съпоставими котировки за същата акция на други места за търгуване;

б)

регистър на своите обявени цени, който се съхранява от него за срок от 12 месеца или за срок с по-голяма продължителност, каквато той прецени за необходимо.

Задължението, предвидено в буква б), не засяга задължението на инвестиционния посредник по член 25, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО да съхранява на разположение на компетентния орган съотносимите данни, свързани с всички сделки, извършени от него, в продължение поне на пет години.

Член 25

(член 27, параграф 3, пета алинея и член 27, параграф 6 от Директива 2004/39/ЕО)

Изпълнение на поръчки от системни интернализатори

1.   За целите на член 27, параграф 3, пета алинея от Директива 2004/39/ЕО изпълнението на няколко ценни книги се счита за част от една сделка, ако тази сделка представлява търговия с портфейл, който включва 10 или повече ценни книги.

За същите цели поръчка, подлежаща на условия, различни от текущи пазарни цени, означава всяка поръчка, която не е поръчка за изпълнение на сделка с акции при преобладаваща пазарна цена, нито ограничена поръчка.

2.   За целите на член 27, параграф 6 от Директива 2004/39/ЕО броят или обемът на поръчките се счита за значително надвишаващ нормата, ако системният интернализатор не може да изпълни тези поръчки, без да се изложи неоснователно на риск.

С цел определяне броя и обема поръчки, които той може да изпълни, без да се изложи неоснователно на риск, системният администратор поддържа и прилага като част от своята политика за управление на риска по член 7 от Директива 2006/73/ЕО на Комисията (6) недискриминационна политика, която отчита обема на сделките, капитала, с който разполага посредникът за покриване на риска за такъв вид търговия, както и преобладаващите условия на пазара, на който посредникът оперира.

3.   Когато в съответствие с член 27, параграф 6 от Директива 2004/39/ЕО инвестиционен посредник ограничава броя или обема на поръчките, които той се ангажира да изпълни, той определя писмено и предоставя на разположение на клиентите и на евентуалните клиенти уредбата, предназначена да гарантира това, такова ограничение да не доведе до дискриминационно третиране на клиентите.

Член 26

(член 27, параграф 3, четвърта алинея от Директива 2004/39/ЕО)

Размер на сделки на дребно

За целите на член 27, параграф 3, четвърта алинея от Директива 2004/39/ЕО се счита, че поръчка е с размер, по-голям от размер, обичайно предприеман от непрофесионален инвеститор, ако той надвишава 7 500 EUR.

РАЗДЕЛ 3

Прозрачност след извършване на сделките за регулирани пазари, МТС и инвестиционни посредници

Член 27

(членове 28, 30 и 45 от Директива 2004/39/ЕО)

Задължение за прозрачност след извършване на сделките

1.   Инвестиционните посредници, регулираните пазари, както и инвестиционните посредници и операторите на пазара, опериращи МТС, оповестяват публично по отношение на сделките с акции, допуснати до търгуване на регулирани пазари, сключени от тях, или в случай на регулирани пазари или МТС в рамките на своите системи следните подробности:

а)

подробностите, посочени в точки 2, 3, 6, 16, 17, 18 и 21 от таблица 1 в приложение I;

б)

указание, че размяната на акции се определя от фактори, различни от текуща пазарна оценка на акцията, където това е приложимо;

в)

указание, че търговията е договорена търговия, където това е приложимо;

г)

всички изменения на разкрита преди това информация, където това е приложимо.

Тези подробности се оповестяват или във връзка с всяка отделна сделка, или във форма, обобщаваща обема и цената на всички сделки с една и съща акция, които са извършени при една цена по едно и също време.

2.   По изключение системен интернализатор има право да използва акронима „SI“ вместо идентификацията на мястото за търгуване по параграф 1, буква а) по отношение на сделка с акция, която се извършва в качеството му на системен интернализатор по отношение на тази акция.

Системният интернализатор може да упражни това право само при условие че той оповестява публично обобщени тримесечни данни по отношение на сделките, извършени от него в качеството му на системен интернализатор във връзка с тази акция, свързани с най-скорошното календарно тримесечие или част от календарно тримесечие, през което посредникът е действал като системен интернализатор по отношение на тази акция. Тези данни се оповестяват не по-късно от един месец след края на всяко календарно тримесечие.

Той може също така да упражни това право на по-късната от следните дати: срока, посочен в член 41, параграф 2, или датата, на която инвестиционният посредник започва да действа като системен интернализатор по отношение на акция и на датата, на която обобщените тримесечни данни във връзка с акцията подлежат на публикуване за първи път.

3.   Обобщените данни по параграф 2, втора алинея съдържат следната информация за акцията по отношение на всеки търговски ден от съответното календарно тримесечие:

а)

най-висока цена;

б)

най-ниска цена;

в)

средна цена;

г)

общ брой търгувани акции;

д)

общ брой сделки;

е)

друга подобна информация, която системният интернализатор реши да оповести.

4.   Когато сделката е сключена извън правилата на регулиран пазар или на МТС, един от следните инвестиционни посредници по споразумение на страните организира публичното оповестяване на информацията:

а)

инвестиционният посредник, който продава съответната акция;

б)

инвестиционният посредник, който действа от името или организира сделката за продавача;

в)

инвестиционният посредник, който действа от името или организира сделката за продавача;

г)

инвестиционният посредник, който купува съответната акция.

При липса на такова споразумение информацията се оповестява публично от инвестиционния посредник, определен като се изхожда последователно от буква а) до буква г) до първата буква, която се прилага към съответния случай.

Страните предприемат всички разумни стъпки за осигуряване на публичното оповестяване на сделката като единна сделка. За тази цел две съответстващи продажби, осъществени по едно и също време и при една и съща цена с една посредничеща страна, се счита за единна сделка.

Член 28

(членове 28, 30 и 45 от Директива 2004/39/ЕО)

Отложено публикуване на големи сделки

Отложено публикуване на информация по отношение на сделки може да бъде разрешено за срок, не по-голям от срока, посочен в таблица 4 в приложение II за съответния клас акции и сделки, при условие че са спазени следните критерии:

а)

сделката е между инвестиционен посредник, осъществяващ сделки за своя сметка, и клиент на този посредник;

б)

размерът на сделката е равен или по-голям от съответния минимален квалифициращ размер съгласно определеното в таблица 4 в приложение II.

За да се определи съответният минимален квалифициращ размер за целите на буква б), всички сделки, допуснати до търгуване на регулиран пазар, се класифицират в съответствие с техния среднодневен оборот, който се изчислява в съответствие с член 33.

РАЗДЕЛ 4

Общи разпоредби за прозрачност преди и след сключване на сделките

Член 29

(член 27, параграф 3, член 28, параграф 1, член 29, параграф 1, член 44, параграф 1 и член 45, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО)

Публикуване и наличност на данни, осигуряващи прозрачност преди и след сключването на сделките

1.   Счита се, че регулиран пазар, МТС или системен интернализатор публикува непрекъснато информация преди сключването на сделки през нормалното работно време, ако тази информация се публикува веднага, след като тя се предостави на разположение през нормалното работно време на съответния регулиран пазар, МТС или системен интернализатор, и остане на разположение до нейното актуализиране.

2.   Информацията преди сключване на сделките и информацията след сключване на сделките, свързана със сделки, осъществявани на местата за търгуване и в рамките на нормалното работно време, се предоставя на разположение възможно най-близко до реалното време. Информацията след сключване на сделките, свързана с такива сделки, във всеки случай се предоставя на разположение в рамките на три минути след съответната сделка.

3.   Информацията, свързана с търговия с портфейл, се предоставя на разположение по отношение на всяка съставна сделка възможно най-близко до реалното време, като се отчете необходимостта от разпределение на цените на конкретните акции. Всяка съставна акция се оценява поотделно за целите на определянето на това дали е достъпно отложено публикуване по отношение на такава сделка по член 28.

4.   Информацията след сключване на сделките, свързана със сделки, осъществявани на мястото за търгуване, но извън нормалното работно време, се оповестяват публично преди откриването на следващия ден за търгуване на мястото за търгуване, на което е осъществена сделката.

5.   За акции, които са осъществени извън мястото за търгуване, информацията след сключване на сделките се оповестява публично:

а)

ако сделката се осъществява през деня за търгуване на най-подходящия пазар за съответната акция или през нормалното работно време на инвестиционния посредник, възможно най-близко до реалното време. Информацията след сключване на сделките, свързана с такива сделки, се оповестява във всеки случай в рамките на три минути след съответната сделка;

б)

в случай, който не е обхванат от буква а), незабавно след започването на нормалното работно време на инвестиционния посредник или най-късно преди откриването на следващия ден за търгуване на най-подходящия пазар за тази акция.

Член 30

(членове 27, 28, 29, 30, 44 и 45 от Директива 2004/39/ЕО)

Публична достъпност на информацията преди и след сключване на сделките

За целите на членове 27, 28, 29, 30, 44 и 45 от Директива 2004/39/ЕО и на настоящия регламент, се счита, че информацията преди и след сключване на сделките е оповестена публично или е осигурен публичен достъп до нея, ако до нея е осигурен общ достъп чрез един от следните инвеститори, разположени в Общността:

а)

системи на регулиран пазар или МТС;

б)

системи на трета страна;

в)

собствени мерки.

Член 31

(член 22, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО)

Разкриване на ограничени поръчки на клиент

Счита се, че инвестиционен посредник разкрива ограничени поръчки, които не подлежат на незабавно изпълнение, ако той изпраща поръчката на регулиран пазар или МТС, който/която оперира търговска система за книга на поръчките или осигурява поръчката да бъде публично оповестена и тя да може да бъде лесно изпълнена веднага щом пазарните условия позволят това.

Член 32

(член 22, параграф 2, членове 27, 28, 29, 30, 44 и 45 от Директива 2004/39/ЕО)

Договорености за публичното оповестяване

Всяка организация на публичното оповестяване, прието за целите на членове 30 и 31, отговаря на следните условия:

а)

тя трябва да включва всички разумни стъпки, необходими за осигуряване, че информацията, която ще се публикува, е надеждна, наблюдавана непрекъснато за грешки и коригирана незабавно след установяване на грешките;

б)

тя трябва да улеснява консолидирането на данните със сходни данни от други източници;

в)

тя трябва да осигури информацията да бъде на разположение на обществеността на недискриминационна търговска основа при разумна цена.

Член 33

(членове 27, 28, 29, 30, 44 и 45 от Директива 2004/39/ЕО)

Изчисления и разчети за акции, допуснати за търгуване на регулиран пазар

1.   По отношение на всяка акция, която е допусната до търгуване на регулиран пазар, съответният компетентен орган за тази акция осигурява извършването на следните изчисления по отношение на тази акция незабавно след края на всяка календарна година:

а)

среднодневен оборот;

б)

среднодневен брой сделки;

в)

за акциите, които отговарят на условията, определени в член 22, параграф 1, буква а) или б) (когато е приложимо) — свободния запас към 31 декември;

г)

ако акцията е ликвидна акция — средната стойност на изпълнените поръчки.

Настоящият параграф и параграф 2 не се прилагат към акция, която е допусната за търгуване за първи път четири седмици или по-малко преди края на календарната година.

2.   Изчисляването на среднодневния оборот, средната стойност на изпълнените поръчки и среднодневният брой сделки отчита всички поръчки, изпълнени в Общността по отношение на съответната акция между 1 януари и 31 декември на предходната година, или при необходимост тази част от годината, през която акцията е била допусната до търгуване на регулиран пазар и не е била спряна временно от търгуване на регулирания пазар.

При изчисляването на среднодневния оборот средната стойност на изпълнените поръчки и среднодневният брой сделки с акции, нетърговските дни в държавата-членка на съответния компетентен орган за тази акция се изключват.

3.   Преди първо допускане на акция до търгуване на регулиран пазар съответният компетентен орган за тази акция осигурява извършването на разчети по отношение на тази акция на среднодневния оборот, пазарната капитализация към началото на първия ден на търгуване и, когато разчетът на пазарната капитализация е 500 милиона EUR или повече:

а)

среднодневния брой сделки и за акциите, които отговарят на условията, определени в член 22, параграф 1, буква а) или б) (когато е приложимо) —свободния запас;

б)

в случай на акция, която се очаква да бъде ликвидна акция — средната стойност на изпълнените поръчки.

Разчетите са свързани с шестседмичен период след допускането до търгуване или с края на този период съгласно приложимото и отчитат всяка предишна история на търгуване с акцията, както и историята на търгуване на акции, за които се счита, че имат сходни характеристики.

4.   След първото допускане за сделката за търгуване на регулиран пазар съответният компетентен орган за тази акция осигурява по отношение на тази акция стойностите по параграф 1, букви а)—г) да се изчисляват, като се използват данни, свързани с първите четири седмици на търгуване, както ако позоваването на параграф 1, буква в) на 31 декември би било позоваване на края на търгуването през първите четири седмици възможно най-рано, доколкото това е практически възможно, след като тези данни бъдат предоставени на разположение и във всеки случай преди края на шестседмичния период, посочен в член 22, параграф 5.

5.   В хода на календарната година съответните компетентни власти осигуряват преглед и при необходимост преизчисляване на среднодневния оборот, средната стойност на изпълнените поръчки, среднодневния брой сключени сделки и свободния запас, винаги когато има промяна във връзка с акцията или емитента, която промяна текущо засяга в значителна степен предишните изчисления.

6.   Изчисленията по параграфи 1—5, които трябва да се публикуват през или преди първия ден за търгуване през март 2009 г., се извършват на основата на данните, свързани с регулирания пазар или регулираните пазари на държавата-членка, която е най-подходящ пазар по отношение на ликвидността на съответната акция. За тези цели договорените сделки по смисъла на член 19 се изключват от изчисленията.

Член 34

(членове 27, 28, 29, 30, 44 и 45 от Директива 2004/39/ЕО)

Публикуване и последици от изискваните изчисления и разчети

1.   На първия ден за търгуване през март всеки година всяка компетентен оргaн осигурява по отношение на всяка акция, за която той е съответният компетентен оргaн и която акция е била допусната за търгуване на регулиран пазар в края на предходната календарна година, публикуването на следната информация:

а)

среднодневен оборот и среднодневен брой сделки съгласно изчисленото в съответствие с член 33, параграфи 1 и 2;

б)

свободен запас и средна стойност на изпълнените поръчки, когато те са изчислени в съответствие с член 33, параграфи 1 и 2.

Настоящият параграф не се прилага към акции, към които се прилага член 33, параграф 1, втора алинея.

2.   Резултатите на разчетите и изчисленията, изисквани по член 33, параграфи 3, 4 или 5, се публикуват възможно най-рано, доколкото това е практически възможно, след завършване на изчислението или разчета.

3.   Счита се, че информацията по параграфи 1 и 2 е публикувана, когато тя е публикувана от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа в съответствие с параграф 5.

4.   За целите на настоящия регламент се прилага следното:

а)

класификацията, основана на публикацията по параграф 1, се прилага за срок от 12 месеца, започващ на 1 април след публикацията и завършващ на следващия 31 март;

б)

класификацията, основана на разчетите, предвидени в член 33, параграф 3, се прилага от съответното първо допускане до търгуване до края на шестседмичния период по член 22, параграф 5;

в)

класификацията, основана на изчисленията, посочени в член 33, параграф 4, се прилага от края на шестседмичния период по член 22, параграф 5 до:

i)

когато краят на този шестседмичен период попада между 15 януари и 31 март (включително двете крайни дати) през дадена година — 31 март от следващата година;

ii)

в противен случай — 31 март след края на този период.

Независимо от това класификацията, основана на преизчисления, посочена в член 33, параграф 5, се прилага от датата на публикуване и освен ако не бъде преизчислена отново по член 33, параграф 5, до края на следващия 31 март.

5.   Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа въз основа на данните, които са му предоставени от или от името на компетентните органи, публикува на своята интернет страница консолидираните и редовно актуализирани списъци на:

а)

всеки системен интернализатор — по отношение на сделка, допусната за търгуване на регулиран пазар;

б)

всяка акция, допусната за търгуване на регулиран пазар, съдържащи:

i)

среднодневния оборот, среднодневния брой акции и за акциите, които отговарят на условията, определени в член 22, параграф 1, буква а) или б) (съгласно приложимото), свободния запас;

ii)

в случай на ликвидна акция — средната стойност на изпълнените поръчки и стандартния пазарен размер за тази акция;

iii)

в случай на ликвидна акция, която е била определена като допълнителна ликвидна акция в съответствие с член 22, параграф 3 — името на компетентната власт, която я е определила за такава; и

iv)

съответната компетентна власт.

6.   Всека компетентен оргaн осигурява първото публикуване на подробностите, посочени в параграф 1, букви а) и б), през първия ден на търгуване през юли 2007 г., на основата на референтен период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. Чрез дерогация на параграф 4 класификацията, основана на тази публикация, се прилага за срок от пет месеца, започващ на 1 ноември 2007 г. и завършващ на 31 март 2008 г.

ГЛАВА V

ДОПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ДО ТЪРГУВАНЕ

Член 35

(член 40, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО)

Прехвърляеми ценни книжа

1.   Прехвърлимите ценни книжа се считат за оборотни за целите на член 40, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, ако те се търгуват между страни по сделка и след което се прехвърлят без ограничение и ако всички ценни книжа в рамките на същия клас като съответната ценна книга са заменяеми.

2.   Прехвърлимите ценни книжа, които подлежат на ограничение при прехвърлянето, не се считат за оборотни, освен ако няма вероятност това ограничение да наруши пазара.

3.   Прехвърлимите ценни книжа, които не са напълно изплатени, могат да бъдат считани за оборотни, ако са предприети мерки за осигуряване, че обращаемостта на такива ценни книжа не се ограничава и подходяща информация относно факта, че ценните книжа не са напълно изплатени, както и последиците от този факт за акционерите, е предоставена публично.

4.   При упражняване на свободата си на действие по отношение на това дали да допусне акция до търгуване регулираният пазар, като оценява дали акцията може да бъде търгувана по коректен, надлежен и ефективен начин, отчита следното:

а)

разпространението на тези акции до обществеността;

б)

историческа финансова информация, информация относно емитента и информация, която осигурява бизнес преглед, който се изисква да бъде изготвен по Директива 2003/71/ЕО или която е или която ще бъде предоставена публично по друг начин.

5.   Прехвърлима ценна книга, която е официално вписана в съответствие с Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), и чието вписване не е временно спряно, се счита за оборотна и за можеща да бъде търгувана по коректен, надлежен и ефективен начин.

6.   За целите на член 40, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, когато се оценява дали прехвърлима ценна книга по член 4, параграф 1, точка 18, буква в) от посочената директива може да бъде търгувана по коректен, систематичен и ефективен начин, регулираният пазар отчита в зависимост от характера на ценната книга, която се допуска, дали са изпълнени следните критерии:

а)

условията на ценната книга са ясни и недвусмислени и позволяват съотнасяне между цената на ценната книга и цената или друга мярка на стойността на базисния инструмент;

б)

цената или другата надеждна и предоставена публично;

в)

налице е достатъчна публично предоставена информация от вид, необходим за оценяване на ценната книга;

г)

договореностите за определяне на цената на сетълмента на ценната книга осигурява това цената да отразява надлежно цената или друга мярка на стойността на базисния инструмент;

д)

когато сетълментът на ценната книга изисква или предвижда възможността за доставяне на базисна ценна книга или актив, различен от паричен сетълмент, налице са достатъчен сетълмент и процедури за доставка за този базов инструмент, както и достатъчна уредба за получаване на съответна информация, относно този базов инструмент.

Член 36

(член 40, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО)

Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране

1.   Регулираният пазар, при допускане до търговия на дялови единици в предприятие за колективно инвестиране, независимо дали това предприятие е учредено в съответствие с Директива 85/611/ЕИО, се уверява, че предприятието за колективно инвестиране спазва или е спазило регистрацията, нотификацията или другите процедури, които са задължителна предпоставка за търгуване на предприятието за колективно инвестиране по юрисдикцията на регулирания пазар.

2.   Без да се засяга Директива 85/611/ЕИО или друго законодателство на Общността или национално право, свързано с предприятията за колективно инвестиране, държавите-членки могат да предвидят, че спазването на изискванията по параграф 1 не е задължителна предпоставка за допускането на дялови единици в предприятия за колективно договаряне до търгуване на регулиран пазар.

3.   При оценяване на това дали дяловите единици в предприятие за колективно инвестиране от отворен тип могат да бъдат търгувани по коректен, систематичен и ефективен начин в съответствие с член 40, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, регулираният пазар отчита следните аспекти:

а)

разпространението на тези дялови единици до обществеността;

б)

дали са налице подходящи договорености за „маркет мейкинг“ или дали управителното дружество на схемата осигурява подходящи алтернативни договорености за инвеститорите да откупят дяловите единици;

в)

дали стойността на дяловите единици е направена достатъчно прозрачна за инвеститорите чрез периодично публикуване на нетната стойност на активите.

4.   При оценяване на това дали дялови единици в предприятие за колективно инвестиране от затворен тип могат да бъдат търгувани по коректен, систематичен и ефективен начин в съответствие с член 40, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, регулираният пазар отчита следните аспекти:

а)

разпространението на тези дялови единици до обществеността;

б)

дали стойността на дяловите единици е направена достатъчно прозрачна за инвеститорите, било то чрез публикуване на инвестиционната стратегия на фонда, или чрез периодично публикуване на нетната стойност на активите.

Член 37

(член 40, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/39/ЕО)

Деривати

1.   Когато се допуска до търгуване финансовият инструмент, посочен в раздел В, точки 4—10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО, регулираните пазари проверяват дали са изпълнени следните условия:

а)

условията на договора за създаване на финансовия инструмент трябва да бъдат ясни и недвусмислени и да позволяват съпоставяне между цената на финансовия инструмент и цената или друга мярка на стойността на базисния инструмент;

б)

цената или другата мярка на стойността на базисния инструмент трябва да е надеждна и предоставена публично;

в)

трябва да има публично предоставена достатъчна информация от вид, необходим за оценка на деривата;

г)

уредбата за определяне на цената на сетълмента на ценната книга трябва да бъде такава, че цената да отразява адекватно цената или друга мярка на стойността на базисния инструмент;

д)

когато сетълментът на ценната книга изисква или предвижда възможността за доставяне на базисна ценна книга или актив, различен от паричен сетълмент, трябва да има подходяща уредба, която да позволи на участниците на пазара да получават съответна информация относно този базов инструмент, както и подходящи процедури за сетълмент и доставка на базисния инструмент.

2.   Когато съответните финансови инструменти са от вид, посочен в раздел В, точки 5, 6, 7 или 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО, параграф 1, буква б) не се прилага, ако са изпълнени следните условия:

а)

трябва да е вероятно договорът за създаване на този инструмент да предвижда начин за разкриване пред пазара или да позволява достъп на пазара до цената или друга мярка на стойността на базисния инструмент, когато цената или друга мярка на стойността не е предоставена публично по друг начин;

б)

регулираният пазар трябва да осигури наличието на уредба за надзор за наблюдение на търгуването и сетълмента с такива финансови инструменти;

в)

регулираният пазар трябва да осигури сетълментът и доставката, независимо дали е физическа доставка или паричен сетълмент, да могат да бъдат извършвани в съответствие с реда и условията по договорите за тези финансови инструменти.

ГЛАВА VI

ДЕРИВАТНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 38

(член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/39/ЕО)

Характеристики на другите дериватни финансови инструменти

1.   За целите на раздел В, точка 7 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО се счита, че договор, който не е спот договор по параграф 2 от настоящия член и който не е обхванат от параграф 4, има характеристики на други дериватни финансови инструменти и не е с търговска цел, ако той отговаря на следните условия:

а)

той отговаря на един от следните критерии:

i)

той се търгува на търговската система на трета страна, която изпълнява същата функция като регулиран пазар или МТС;

ii)

той е изрично посочен за търгуване или подлежи на правила на регулиран пазар, МТС или такава търговска система на трета страна;

iii)

той е изрично посочен като равностоен на договор, търгуван на регулиран пазар, МТС или такава търговска система на трета страна;

б)

към него е извършен клиринг от клирингова къща или друг субект, извършващ същите функции като централен контрагент или има договорености за плащане или осигуряване на марж във връзка с договора;

в)

той е стандартизиран, така че по-специално цената, партидата, датата на доставка или другите въпроси са определени предимно чрез позоваване на редовно публикувани цени, стандартни партиди или стандартни дати на доставка.

2.   Спот договор за целите на параграф 1 означава договор за продажба на стока, актив или право, по условията на който доставката е насрочена да се извърши в по-дългия от следните срокове:

а)

два търговски дни;

б)

срок, който е общоприет на пазара на тази стока, актив или право като стандартен срок на доставка.

Независимо от това договор не е спот договор, ако независимо от неговите изрични условия между страните по договора има договореност, че доставката на базисния инструмент ще бъде отложена и няма да бъде изпълнена в срока, посочен в първата алинея.

3.   За целите на раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО, се счита, че дериватен договор, свързан с базов инструмент по посочения раздел или по член 39 има характеристики на други дериватни финансови инструменти, ако е изпълнено едно от следните условия:

а)

към този договор е извършен или може да бъде извършен сетълмент в пари по избор на една или повече от страните по причини, различни от неизпълнение или друго събитие, водещо до прекратяване на договора;

б)

такъв договор се търгува на регулиран пазар или МТС;

в)

условията, определени в параграф 1, са изпълнени във връзка с посочения договор.

4.   Счита се, че договорът е с търговска цел за целите на раздел В, точка 7 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО и че няма характеристики на други дериватни финансови инструменти за целите на раздел В, точки 7 и 10 от посоченото приложение, ако страна по него е оператор или администратор на мрежа за пренос на енергия, механизъм за енергийно балансиране или тръбопроводна мрежа и той е необходим за поддържане на баланс на доставките и потреблението на енергия в определен момент.

Член 39

(член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/39/ЕО)

Деривати по раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО

В допълнение към дериватни договори от вид по раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО дериватен договор попада в обхвата на същия раздел, ако отговаря на критериите, определени в същия раздел и в член 38, параграф 3:

а)

диапазон на честотите в областта на телекомуникациите;

б)

капацитет за съхранение на стоки;

в)

капацитет за предаване или транспортиране, свързани със стоки, независимо дали чрез кабел, тръбопровод или друг начин;

г)

помощ, кредит, разрешение, право или подобен актив, който е пряко свързан с доставка, разпространение или потребление на енергия, получена от възобновяеми източници;

д)

геологична, екологична или друга физична променлива;

е)

всеки друг актив или право със заменяем характер, различен от право на получаване на услуга, който може да бъде прехвърлен;

ж)

индекс или мярка, свързана с цената или стойността или обема на сделки с всеки актив, право, услуга или задължение.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 40

Преразглеждане

1.   Поне веднъж на всеки две години и след консултиране с Комитета на европейските регулатори на ценни книжа Комисията преразглежда определението на „сделка“ за целите на настоящия регламент, таблиците, включени в приложение II, както и критериите за определяне на ликвидните акции, съдържащи се в член 22.

2.   Комисията след консултиране с Комитета на европейските регулатори на ценни книжа преразглежда разпоредбите на членове 38 и 39, свързани с критериите за определяне кои инструменти следва да бъдат третирани като имащи характеристики на други дериватни финансови инструменти или като имащи търговска цел, или които попадат в обхвата на раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО, ако по отношение на тях са изпълнени другите критерии, изложени в посочения раздел.

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета едновременно с изготвянето на нейните доклади по член 65, параграф 3, букви а) и г) от Директива 2004/39/ЕО.

3.   Комисията, не по-късно от две години след датата на прилагане на настоящия регламент, след консултиране с Комитета на европейските регулатори на ценни книжа, преразглежда таблица 4 в приложение II и докладва за резултатите от това преразглеждане на Европейския парламент и на Съвета.

Член 41

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 ноември 2007 г. освен член 11 и член 34, параграфи 5 и 6, които се прилагат от 1 юни 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2006 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/31/ЕО (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60).

(2)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(3)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

(4)  ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.

(7)  ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1

Списък на полетата за целите на отчитането

Идентификатор на полето

Описание

1.

Идентифициране на докладващия посредник

Уникален код за идентифициране на посредника, който извършва сделката.

2.

Ден за търгуване

Денят за търгуване, в който сделката е извършена.

3.

Време на търгуване

Времето, в което сделката е извършена, отчитано в местното време на компетентния орган, на когото сделката ще се докладва, и основанието, на което сделката се докладва, изразено в координирано универсално време (UTC) +/– часове.

4.

Индикатор купува/продава

Идентифицира, дали сделката е „купува“ или „продава“ от гледна точка на докладващия инвестиционен посредник или в случай на докладване на клиент на клиента.

5.

Търговски качество

Идентифицира, дали посредникът е извършил сделката:

за своя собствена сметка (или от свое име или от името на клиент),

за сметка и от името на клиент.

6.

Идентифициране на инструмента

Това състои от:

уникален код, който се определя от компетентния орган (ако има такъв), до който се докладва, като в доклада се идентифицира финансовият инструмент, който е предмет на сделката,

ако съответният финансов инструмент няма уникален идентификационен код, докладът трябва да включва името на инструмента.

7.

Вид на кода на инструмента

Вид на кода, използван за докладване на инструмента.

8.

Идентифициране на базисния инструмент

Идентифициране на инструмента, приложимо към ценна книга, която е базисен актив по дериватен договор, както и прехвърляема ценна книга, попадаща в обхвата на член 4, параграф 1, точка 18, буква в) от Директива 2004/39/ЕО.

9.

Вид на кода на базисния инструмент

Вид на кода, използван за докладване на базисния инструмент.

10.

Вид на инструмента

Хармонизирана класификация на финансовия инструмент, който е предмет на сделката. Описанието трябва най-малкото да указва дали инструментът спада към една от категориите на върховно равнище съгласно предвиденото в единния международно признат стандарт за класификация на финансови инструменти.

11.

Дата на падежа

Дата на падежа на облигация или на друга форма секюритизиран дълг или дата на изпълнение/дата на падежа на дериватен договор.

12.

Вид на деривата

Хармонизираното описание на вида на деривата следва да се извърши съгласно една от категориите на върховно равнище съгласно предвиденото в единния международно признат стандарт за класификация на финансови инструменти.

13.

Пут/кол

Уточняване дали опцията или друг финансов инструмент е пут или кол.

14.

Цена на упражняване

Цената на упражняване на опция или на друг финансов инструмент.

15.

Множител на цената

Брой на дяловите единици на съответния финансов инструмент, които се съдържат в търговската партида; например брой на деривати или ценни книжа, представени в един договор.

16.

Единична цена

Единична цена на ценна книга или дериватен договор, като се изключи комисионата и (където това е приложимо) натрупаната лихва. В случай с дългов инструмент цената може да бъде изразена или във валута, или като процент.

17.

Парична единица

Валутата, в която е изразена цената. Ако в случай на облигация или на друга форма на секюритизиран дълг цената се изразява като процент, включва се този процент.

18.

Количество

Брой на дяловите единици на финансовите инструменти, номиналната стойност на облигациите или брой на дериватните договори, включени в сделката.

19.

Количествена единица

Указание дали количеството е брой на дялови единици на финансови инструменти, номинална стойност на облигациите или брой на дериватни договори.

20.

Контрагент

Идентифициране на контрагента по сделката. Тази идентификация състои от:

когато контрагентът е инвестиционен посредник — уникалния код за този посредник, подлежи на определяне от компетентния орган (ако има такъв), до който се докладва,

когато контрагентът е регулиран пазар или МТС, или субект, действащ като централен контрагент — уникалния хармонизиран идентификационен код за този пазар, МТС или субект, действащ като централен контрагент съгласно определеното в списъка, публикуван от компетентния орган на държавата-членка по произход на този субект в съответствие с член 13, параграф 2,

когато контрагентът не е инвестиционен посредник, регулиран пазар, МТС или субект, действащ като централен контрагент, той следва да бъде идентифициран като клиент на инвестиционния посредник, който извършва сделката.

21.

Идентифициране на мястото

Идентифициране на мястото, където се извършва сделката. Идентифицирането състои от:

когато мястото е място за търгуване: неговия уникален хармонизиран код,

в останалите случай: код „OTC“.

22.

Референтен номер на сделката

Уникален идентификационен номер за сделката, определен от инвестиционния посредник или от третата страна, която докладва от негово име.

23.

Указание за канцелиране

Указание дали сделката е била канцелирана.

Таблица 2

Допълнителни подробности за ползване от компетентните органи

Идентификатор на полето

Описание

1.

Идентификация на докладващия инвестиционен посредник

Ако уникалният код по таблица 1 от приложение I не е достатъчен за идентифициране на контрагента, компетентните органи следва да разработят подходящи мерки, които гарантират идентифицирането на контрагента.

6.

Идентификация на инструмента

Използва се уникалният код, договорен между всички компетентни органи, приложим към съответния финансов инструмент.

20.

Контрагент

Ако уникалният код или уникалният хармонизиран код по таблица 1 от приложение I не е достатъчен за идентифициране на контрагента, компетентните органи следва да разработят подходящи мерки, които гарантират идентифицирането на контрагента.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица 1

Информация, която подлежи на публично оповестяване в съответствие с член 17

Тип на системата

Описание на системата

Резюме на информацията, която подлежи на публично оповестяване в съответствие с член 17

Непрекъсната система за аукционно търгуване на книги с поръчки

Система, която чрез книга за поръчки и търговски алгоритъм, опериран без човешка намеса, съчетава непрекъснато поръчките за продажба със съответстващите поръчки за покупка на основата на най-добрата налична цена.

Обобщен брой поръчки и акциите, които те представляват при всяко ценово равнище, за поне петте най-добри равнища „купува“ и „предлага“.

Търговска система с котировки

Система, при която сделките се сключват на основата на твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участниците, което изисква от маркет мейкърите да поддържат котировки в размер, който балансира потребностите на членовете и участниците да договарят в търговски размери и риска, на който маркет мейкърът излага себе си.

Най-добра цена „купува“ и „продава“ на всеки маркет мейкър за тази акция заедно с обемите, свързани с тези цени.

Периодична аукционна търговска система

Система, която съчетава поръчките на основата на периодичен аукцион и търговски алгоритъм, опериран без човешка намеса.

Цената, при която аукционната търговска система би отговорила в най-голяма степен на търговския ѝ алгоритъм и обемът, който потенциално би бил изпълним при тази цена.

Търговска система, която не е обхваната от първите три реда

Хибридна система, попадаща в два или повече от първите три реда, или система, при която процесът на определяне на цената е с различен характер в сравнение с този, приложим към видовете системи, обхванати от първите три реда.

Подходяща информация по отношение на равнището на поръчките или котировките и на търговския интерес; по-специално, петте най-добри ценови равнища за „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър с тази акция, ако характеристиките на установяване на цените позволяват това.

Таблица 2

Големи по размер поръчки в сравнение с нормалния пазарен размер

(в EUR)

Клас според среднодневния оборот (СДО)

СДО < 500 000

500 000 ≤ СДО < 1 000 000

1 000 000 ≤ СДО < 25 000 000

25 000 000 ≤ СДО < 50 000 000

СДО ≥ 50 000 000

Минимален размер на поръчка, квалифициращ като голяма по размер поръчка в сравнение с нормалния пазарен размер

50 000

100 000

250 000

400 000

500 000

Таблица 3

Стандартен пазарен размер

(в EUR)

Клас според средната стойност на сделките (ССС)

< 10 000

10 000 ≤ ССС < 20 000

20 000 ≤ ССС < 30 000

30 000 ≤ ССС < 40 000

40 000 ≤ ССС < 50 000

50 000 ≤ ССС < 70 000

70 000 ≤ССС < 90 000

и т.н.

Стандартен пазарен размер

7 500

15 000

25 000

35 000

45 000

60 000

80 000

и т.н.

Таблица 4

Прагове и забавяне при отложено публикуване

Таблицата по-долу показва, за всяко допустимо забавяне за публикуване и всеки клас от акциите според среднодневния оборот (СДО) минималния квалифициращ размер на сделката, който ще квалифицира такова забавяне по отношение на акция от този вид.

 

Клас на акциите според среднодневния оборот (ADT)

СДО < 100 000 EUR

100 000 EUR ≤ СДО < 1 000 000 EUR

1 000 000 EUR ≤ СДО < 50 000 000 EUR

СДО ≥ 50 000 000 EUR

Минимален квалифициращ размер на сделката за допустимо забавяне

Допустимо забавяне на публикуването

60 минути

10 000 EUR

Повече от 5 % от СДО и 25 000 EUR

По-малко от 10 % от СДО и 3 500 000 EUR

По-малко от 10 % от СДО и 7 500 000 EUR

180 минути

25 000 EUR

Повече от 15 % от СДО и 75 000 EUR

По-малко от 15 % от СДО и 5 000 000 EUR

По-малко от 20 % от СДО и 15 000 000 EUR

До края на деня на търгуване (или до 12 часа на обяд на следващия ден на търгуване, ако търговията е предприета през последните два часа от деня на търгуване)

45 000 EUR

Повече от 25 % от СДО и 100 000 EUR

По-малко от 25 % от СДО и 10 000 000 EUR

По-малко от 30 % от СДО и 30 000 000 EUR

До края на деня на търгуване след търговията

EUR 60 000

Повече от 50 % от СДО и EUR 100 000

Повече от 50 % от СДО и EUR 1 000 000

100 % от СДО

До края на втория ден на търгуване след търговията

EUR 80 000

100 % от СДО

100 % от СДО

250 % от СДО

До края на третия ден на търгуване след търговията

 

250 % от СДО

250 % от СДО

 


Top