EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1195

Регламент (EО) № 1195/2006 на Съвета от 18 юли 2006 година за изменение на приложение IV към Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на устойчиви органични замърсителиТекст от значение за ЕИП.

OJ L 217, 8.8.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 206–208 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 71 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; отменен от 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1195/oj

15/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

15


32006R1195


L 217/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1195/2006 НА СЪВЕТА

от 18 юли 2006 година

за изменение на приложение IV към Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на устойчиви органични замърсители

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 850/2004 (1), и по-специално член 7, параграф 4, буква a) и член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията извърши изследване по изпълнението на разпоредбите на Регламент (EО) № 850/2004, свързани с отпадъците.

(2)

Предложените максимално допустими концентрации в приложение IV към Регламент (EО) № 850/2004 се считат за най-подходящите за осигуряване на високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда с оглед разграждането или необратимото преобразуване на устойчивите органични замърсители.

(3)

Не съществува съгласувана и подходяща аналитична методология за определяне на общата концентрация на токсафена, който представлява смес от над 670 вещества. Гореупоменатото изследване обаче не откри никакви наличности в Европейския съюз, състоящи се от, съдържащи или замърсени с токсафен. Освен това изследването показа, че при всяко откриване на устойчиви органични замърсители — пестициди, в отпадъците, техните концентрации обикновено са високи в сравнение с предложените максимално допустими концентрации. Към настоящия момент наличните аналитични методологии за определяне на токсафен може да се считат за задоволителни за целите на настоящия регламент.

(4)

Максималната допустима концентрация за PCDF/PCDD се изразява в токсичен еквивалент („TEQ“), който използва факторите за токсична еквивалентност („TEFs“) на Световната здравна организация от 1998 г. Съществуващите данни за диоксиноподобни PCBs не са достатъчни, за да се включат тези съединения в TEQ.

(5)

Хексахлорциклохексанът (HCH) е наименованието на техническа смес от различни изомери. Усилията да се анализират всички тези изомери биха били прекомерни. Токсикологичен смисъл имат само алфа-, бета- и гама- HCH. Следователно граничната концентрация се отнася изключително до тях. Повечето търговски налични аналитични стандартни смеси за анализа на този клас съединения идентифицират само тези изомери.

(6)

Следователно Регламент (EО) № 850/2004 трябва съответно да се измени.

(7)

Комитетът, предвиден в член 17, параграф 1 от Регламент (EО) № 850/2004, още не е дал становище относно мерките, предвидени в настоящия регламент, след консултациите на 25 януари 2006 г. в съответствие с процедурата, определена в член 17, параграф 2 посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (EО) № 850/2004 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7. Поправен вариант в ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на веществата, предмет на разпоредбите за управление на отпадъци по член 7

Вещество

CAS №

EО №

Максимално допустима концентрация по член 7, параграф 4, буква a)

Алдрин

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Хлордан

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Диелдрин

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Ендрин

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Хептахлор

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Хексахлорбензен

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Мирекс

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Токсафен

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил) етан)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Хлордекон

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Полихлорирани дибензо-п-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Сумата от алфа-, бета- и гама-HCH

58-89-9, 319-84-6,

19-85-7

206-270-8, 206-271-3 и 200-401-2

50 mg/kg

Хексабромбифенил

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Когато е приложим, се използва изчислителният метод, посочен в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2.

(2)  Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните фактори за токсична еквивалентност (TEFs):

 

TEF

PCDD

 

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001“


Top