EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

Регламент (ЕО) № 730/2006 на Комисията от 11 май 2006 година за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195Текст от значение за ЕИП.

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; отменен от 32016R1185 . Latest consolidated version: 04/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

215


32006R0730


L 128/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 730/2006 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2006 година

за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (1), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамка за създаването на единно европейско небе (Рамков регламент) (2), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Глава 2, параграф 6 от приложение 11 (3) към Чикагската конвенция от 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване изисква класифицирането на въздушното пространство на въздушни пространства на видове услуги на въздушно движение с дефинирани размери, азбучно обозначени от клас А до клас G, в рамките на които могат да оперират конкретни видове полети и за които са специфицирани услуги на въздушен трафик и правила за опериране.

(2)

Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) бе упълномощена в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 549/2004 да изследва хармонизираната схема на въздушното пространство за единното европейско небе. Получените в резултат мандатни доклади от 30 декември 2004 г. и от 30 април 2005 г. предложиха въвеждането на въздушно пространство клас А като подходяща класификация за въздушното пространство над полетно ниво 195. Настоящият регламент се съобразява напълно с тези доклади. С оглед последователността при прилагането на тази класификация от държавите-членки е необходимо да се създаде хармонизирана класификация на въздушното пространство и да се уреди достъпа в него на полети, извършвани според правилата за визуални полети.

(3)

Доколкото в настоящия регламент не е определена горна граница на въздушното пространство, класификацията на въздушното пространство над полетно ниво 195 следва да бъде съвместима за всички полети, осъществявани в това въздушно пространство.

(4)

Глава 4, параграф 5 от приложение 2 (4) към Чикагската конвенция от 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване въвежда ограничения във връзка с областите на редуцирано минимално вертикално ешелониране за полети, осъществявани съгласно правилата за визуални полети (ПВП полети) над полетно ниво 290, а параграф 4 от посочената глава предвижда, че за полетите над полетно ниво 200 се изисква разрешение.

(5)

Процедурите за разрешаване на достъп на ПВП полети до въздушно пространство над полетно ниво 195 до и включително полетно ниво 285 трябва да бъдат открити и прозрачни във всички държави-членки, без да ограничават легитимния достъп на ПВП полетите или гъвкавостта на услугите на въздушния трафик.

(6)

Държавите-членки следва да осигурят безопасен преход към класифицирането на въздушното пространство над полетно ниво 195 като въздушно пространство клас С. Тъй като държавите-членки се нуждаят от време, за да променят тяхната класификация на въздушното пространство, прилагането на настоящия регламент се отлага до 1 юли 2007 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единното небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент създава хармонизирана класификация на въздушното пространство, която се прилага над полетно ниво 195 и установява хармонизирани изисквания за достъпа до това въздушно пространство на полети, осъществявани съгласно правилата за визуални полети.

2.   В съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 551/2004 настоящият регламент се прилага за въздушното пространство в европейския регион (ИКАО ЕУР) и в африканския регион (ИКАО АФИ) на Международната организация за гражданска авиация, в което държавите-членки отговарят за предоставяне на услуги на въздушното движение.

Член 2

Определения

В допълнение към съответните определения, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004, се прилагат следните определения:

1.

„резервация на въздушното пространство“ означава определен обем от въздушното пространство, временно резервиран за изключително или конкретно ползване от категории ползватели;

2.

„единица за обслужване на въздушното движение“ означава гражданска или военна единица, която отговаря за предоставянето на обслужване на въздушното движение.

3.

„полети по правилата за полети по прибори“ (ППП полети) означава всички полети, изпълнявани по правилата за полети по прибори, както са определени в приложение 2 (4) към Чикагската конвенция от 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване;

4.

„полети, изпълнявани по правилата за визуални полети“ (ПВП полети) означава всички полети, изпълнявани по правилата за визуални полети, както са определени в приложение 2 (4) към Чикагската конвенция от 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване;

5.

„класификация на въздушното пространство“ означава класифицирането на въздушното пространство на въздушни пространства на видове услуги на въздушно движение с дефинирани размери, в рамките на които могат да оперират конкретни видове полети и за които са специфицирани услуги на въздушен трафик и правила за опериране; въздушните пространства на видове услуги на въздушното пространство са класифицирани от клас А до клас G, както са определени в глава 2, параграф 6.1 от приложение 11 (3) към Чикагската конвенция от 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване.

Член 3

Класификация на въздушното пространство над полетно ниво 195

1.   Държавите-членки класифицират цялото въздушно пространство над полетно ниво 195 като въздушно пространство клас С.

2.   При спазване на член 4 държавите-членки осигуряват във въздушното пространство клас С да бъдат разрешени ППП и ПВП полетите, всички тези полети да бъдат обезпечени от служба за контрол на въздушното движение и ППП полетите да са отделени от другите ППП полети и от ПВП полетите.

ПВП полетите следва да бъдат отделени от ППП полетите и да получават информация за движението по отношение на другите ПВП полети.

Член 4

Достъп на ПВП полети над полетно ниво 195

Във въздушното пространство над полетно ниво 195 държавите-членки могат да установят резервация на въздушно пространство, когато това е практически приложимо, в която може да бъдат разрешени ПВП полети.

Във въздушното пространство над полетно ниво 195, до и включително полетно ниво 285, ПВП полети може също да бъдат разрешавани от отговарящите за обслужване на въздушното движение единици в съответствие с процедурите за разрешаване, установени и публикувани от държавите-членки в съответните информационни публикации по въздухоплаване.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2006 годна.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(3)  13-то издание – юли 2001 г. www.icao.int

(4)  10-то издание – юли 2005 г. www.icao.int


Top