EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

Регламент (ЕО) № 456/2006 на Съвета от 20 март 2006 година за поправка на Регламент (ЕО) № 1786/2003 относно общата организация на пазара на сух фураж

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; заключение отменено от 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

03/ 70

BG

Официален вестник на Европейския съюз

207


32006R0456


L 082/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 456/2006 НА СЪВЕТА

от 20 март 2006 година

за поправка на Регламент (ЕО) № 1786/2003 относно общата организация на пазара на сух фураж

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 36 и член 37, параграф 2, третата алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Текстът на Регламент (ЕО) № 1786/2003 (2) съдържа редица грешки.

(2)

В член 1 от посочения регламент кодовете по КН ex 1214 90 91 и ex 1214 90 99 следва да се заменят с код по КН ex 1214 90 90 вследствие изменение на Комбинираната номенклатура.

(3)

В член 5, параграф 1 от посочения регламент максималното гарантирано количество от 4 855 900 тона следва да се замени с максималното гарантирано количество от 4 960 723 тона, сумата от гарантираните национални количества, описани във втора алинея от посочения член.

(4)

Първата алинея от член 6 от посочения регламент следва да бъде перифразирана така, че да описва коректно метода на намаляване на помощта, в случай че максималното гарантирано количество бъде надхвърлено. Във втората алинея от същия член всички лингвистични версии следва да се хармонизират така, че да използват една и съща терминология за изразяване на принципа, че не е възможно увеличение на бюджетните разходи, в случай че бъде надхвърлено максималното гарантирано количество.

(5)

Регламент (ЕО) № 1786/2003 следва съответно да бъде поправен.

(6)

При положение, че поправките не окажат отрицателен ефект върху икономическите оператори, настоящият регламент се прилага от датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1786/2003 се поправя, както следва:

1.

В буква а) от първата колона на таблицата в член 1 кодовете по КН „ex 1214 90 91 и ex 1214 90 99“ са заменят с код по КН „ex 1214 90 90“.

2.

В член 5, параграф 1 максималното гарантирано количество от „4 855 900“ тона се заменя с максималното гарантирано количество от „4 960 723“ тона.

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

В случай че по време на пазарната година обемът сух фураж, за който се заявява помощ, както е посочено в член 4, параграф 2, надхвърли максималното гарантирано количество, посочено в член 5, параграф 1, помощта се намалява във всяка държава-членка, в която производството надхвърля гарантираното национално количество, като се намалят разходите, като функция от процента от сумата на надвишаванията, който представлява надвишаването на съответната държава-членка.

Намалението се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2, на ниво, което гарантира, че бюджетните разходи, изразени в еуро, не надхвърлят разходите, които щяха да бъдат направени, ако не беше надхвърлено максималното гарантирано количество.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2006 година.

За Съвета

Председател

J. PRÖLL


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 114. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 583/2004 (ОВ L 91, 30.3.2004 г., стр. 1).


Top