Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0197

Регламент (ЕО) № 197/2006 на Kомисията от 3 февруари 2006 година относно преходните мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 по отношение събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаване на хранителни продукти с изтекъл срок на годностТекст от значение за ЕИП.

OJ L 32, 4.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 90–91 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; отменен от 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/197/oj

03/ 69

BG

Официален вестник на Европейския съюз

143


32006R0197


L 032/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 197/2006 НА KОМИСИЯТА

от 3 февруари 2006 година

относно преходните мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 по отношение събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаване на хранителни продукти с изтекъл срок на годност

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на ветеринарно-санитарните правила по отношение на животински странични продукти, които не са предназначени за консумация от човек (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 предвижда пълното преразглеждане на правилата на Общността относно животински странични продукти, които не са предназначени за консумация от човека, включително въвеждането на известен брой стриктни изисквания. Освен това, той предвижда, че могат да бъдат приети на необходимите преходни мерки.

(2)

Благодарение на стриктния характер на тези изисквания, Регламент (ЕО) № 813/2003 на Комисията от 12 май 2003 г. относно преходните мерки, Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския Парламент и на Съвета относно събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаването на храни с изтекъл срок на годност (2), предостави дерогация за държавите-членки, с цел за ги подпомогне при оторизирането на оператори, които да продължат да прилагат националните правила за събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаването на храни с животински произход с изтекъл срок на годност до 31 декември 2005 г. Държавите-членки поискаха удължаване на дерогацията за допълнителен период от време, за да се избегне нарушение на търговията. Следователно е необходимо удължаване на периода на дерогацията.

(3)

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депониране на отпадъци (3), установява условията за даване на разрешителни за депониране и приемането на отпадъците за депониране. В това отношение е уместно да се прилагат мерките, предвидени в директивата, където компетентните органи считат, че храните с изтекъл срок на годност не представляват риск за общественото здраве и за здравето на животните, ако те бъдат депонирани.

(4)

Определени хранителни продукти с изтекъл срок на годност, като хляб, макаронени изделия, сладкарски продукти и други подобни, представляват относително малък риск за общественото здраве и здравето на животните, при условие че не са били в контакт със сурово месо, сурови рибни продукти, сурови яйца и сурово мляко. В такива случаи компетентните органи следва също така да оторизирани да разрешат използването на храните с изтекъл срок на годност да бъдат използвани като хранителни материали, при условие че компетентните органи са убедени, че тази практика не представлява риск за общественото здраве и здравето на животните. На компетентните органи следва също така да бъде разрешено да разрешат използването на тези продукти за други цели, като торове или обработвани или използвани по друг начин, като например за биогаз или биологични торови вещества, които не са одобрени в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

(5)

Комисията трябва да потърси становището на Европейските компетентни органи за безопасност по храните относно възможните рискове от превръщането на настоящото удължаване на дерогацията в мерки за прилагане, съгласно член 6, параграф 2, i) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

(6)

За предотвратяване на рискове за общественото здраве и здравето на животните, следва да се поддържа подходяща система за контрол в държавите-членки, за периода на действие на преходните мерки.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогации по отношение на събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаването на хранителни продукти с изтекъл срок на годност

1.   Чрез дерогация от член 6, параграф 2 и член 7 и глави I—III, и и глави V—VIII на приложение II към Регламент (ЕО) № 1774/2002, държавите-членки могат да оторизират събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаването на храни с изтекъл срок на годност, съгласно член 6, параграф 1, буква е) от този регламент (за храни с изтекъл срок на годност), в съответствие с членове 2 и 3 от регламента, при условие че:

a)

те не са били в контакт със странични животински продукти, посочени в членове 4 и 5 и в букви a)—д) и ж)—к) от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 или с други суровини от животински произход;

б)

това не създава рискове за общественото здраве или за здравето на животните.

2.   Дерогацията, предвидена в първия параграф, не се прилага по отношение на суровини от животински произход.

Член 2

Събиране и транспортиране

Държавите-членки могат да оторизират събирането и транспортирането на храни с изтекъл срок на годност, при условие че лицето, което се занимава със складирането и транспортирането на храни с изтекъл срок на годност:

a)

гарантира, че храни с изтекъл срок на годност, се складират и транспортират до предприятие или друг изходен пункт, съгласно разпоредбите на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 или предприятие или друг изходен пункт или депо, съгласно член 3 от настоящия регламент; и

б)

записва пратките за период от най-малко две години от датата на дадена пратка или транспортиране, като показва и предоставя информацията на компетентния орган, при поискване.

Член 3

Обработване, използване и депониране

Държавите-членки могат да гарантират, че храни с изтекъл срок на годност, да бъдат:

a)

депонирани посредством закопаване в местата за депониране, разрешени съгласно Директива 1999/31/ЕО;

б)

третирани в алтернативни системи, одобрени съгласно условията на минимизирания риск за общественото здраве и здравето на животните, при условие че са спазени следните условия:

i)

крайният материал се изпраща за унищожаване в инсинератор или в завод с инсинератор, в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/76/ЕО (4), или в места за депониране, в съответствие с Директива 1999/31/ЕО; и

ii)

не се използва като храна или се използва като органична тор или за подобряване на почвата;

или

в)

да бъдат използвани за храни без по-нататъшна обработка или използвани за други цели, без по-нататъшна обработка. Ако такива храни с изтекъл срок на годност не са били в контакт със суровини от животински произход и компетентните органи са убедени, че те не представляват риск за общественото здраве и здравето на животните.

Член 4

Контролни мерки

Компетентните органи предприемат необходимите мерки за осигуряване на контрол на дейността на операторите, в съответствие с настоящия регламент.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2006 г. до 31 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисиятa


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен от Регламент (ЕО) № 416/2005 на Комисията (ОВ L 66, 12.3.2005 г., стр. 10).

(2)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.


Top