EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

Директива 2006/139/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на арсенови съединения с цел адаптиране на нейното приложение I към техническия прогресТекст от значение за ЕИП.

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

13/ 58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

104


32006L0139


L 384/94

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/139/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2006 година

за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на арсенови съединения с цел адаптиране на нейното приложение I към техническия прогрес

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на опасни вещества и препарати (1), и по-специално член 2а от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 76/769/ЕИО позволява употребата на определени арсенови съединения като биоциди при обработката на дървесина и въвежда правила за пускането на пазара и употребата на дървесина, обработена с арсен.

(2)

Пускането на пазара и употребата на биоцидни продукти се регулират и от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (2). Ефектът от директивата, разглеждана съвместно с Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията от 4 ноември 2003 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/EО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди и за изменение на Регламент (EО) № 1896/2000 (3), е, че от 1 септември 2006 г. пускането на пазара и употребата на биоцидни продукти, съдържащи арсен и арсенови съединения, с цел консервиране на дървесината, са невъзможни, освен ако тези вещества са получили разрешение в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО.

(3)

Следователно, с цел да се осигури последователно прилагане на въпросното законодателство, е необходимо да се адаптират правилата относно биоцидните продукти, съдържащи арсенови съединения в Директива 76/769/ЕИО към правилата на Директива 98/8/ЕО.

(4)

Правилата относно обработена с арсенови съединения дървесина в Директива 76/769/ЕИО не различават в достатъчна степен първото пускане на пазара и повторната употреба на такава дървесина. Следователно е необходимо тези правила да бъдат изяснени, особено във връзка с пускането на такава дървесина на пазара за повторна употреба.

(5)

Директива 76/769/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Предвидените в настоящата директива мерки съответстват на становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директивите за премахване на техническите пречки при търговията с опасни вещества и препарати,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 76/769/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 2007 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на разпоредбите, както и таблицата на съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби не по-късно от 30 септември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 2005/90/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 28).

(2)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/50/ЕО на Комисията (ОВ L 142, 30.5.2006 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 307, 24.11.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1048/2005 (ОВ L 178, 9.7.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I точка 20 от Директива 76/769/ЕИО се заменя със следния текст:

„20.

Арсенови съединения

1.

Не могат да бъдат пускани на пазара или употребявани като вещества и съставки на препарати, предназначени за предотвратяване обрастването с микроорганизми, растителни или животински организми на:

корпуси на плавателни съдове,

кошове, поплавъци, мрежи и други принадлежности или съоръжения, използвани в рибовъдството и развъждането на черупчести мекотели,

всякакви напълно или частично потопени съоръжения или оборудване.

2.

Не могат да бъдат пускани на пазара или употребявани като вещества или съставки на препарати, предназначени за третиране на промишлени води, независимо от тяхната употреба.

3.

Не могат да бъдат употребявани за консервиране на дървесина. В допълнение така обработената дървесина не може да бъде пускана на пазара.

4.

Независимо от това чрез дерогация:

а)

Относно веществата и препаратите за консервиране на дървесината: такива могат да се използват единствено в промишлени инсталации, в които импрегнирането на дървесината се извършва под вакуум или под налягане, ако са разтвори на неорганични съединения на медта, хрома и арсена (ССА) от тип С и ако са разрешени в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО. Така обработената дървесина не може да бъде пускана на пазара, преди да завърши фиксирането на консерванта.

б)

Дървесината, обработена с разтвори на ССА в промишлени инсталации съгласно буква а), може да бъде пускана на пазара за професионална и промишлена употреба, при условие че с оглед безопасността на хората и животните е осигурена структурната цялост на дървесината и не съществува вероятност от контакт с кожата на масовия потребител по време на експлоатационния ù период:

като строителен материал за изграждане на обществени и селскостопански постройки, учреждения и сгради с промишлено предназначение,

за мостове и мостови конструкции,

като дървен строителен материал в сладко и слабосоленоводни зони напр. кейове и мостове,

за шумозаглушаващи прегради,

за контрол върху лавините,

за обезопасяващи ограждения и бариери по пътните магистрали,

за стълбове на заграждения за добитък (обелени кръгли иглолистни трупи),

за противосвлачищни конструкции,

за стълбове на електропреносни и телекомуникационни далекопроводи,

за подземно положени железопътни траверси.

в)

Без да се засяга прилагането на другите разпоредби на Общността относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, всяка обработена дървесина, пускана на пазара, се етикетира отделно с надпис:„Само за професионални и промишлени инсталации и употреби, съдържа арсен“. В допълнение всички пакети с обработена дървесина, пускани на пазара, трябва също да носят етикет с надпис:„Носете предпазни ръкавици при работа с тази дървесина. Носете противопрахова маска и защитни очила при рязане или други видове дъврообработване на тази дървесина. Отпадъците от тази дървесина следва да се третират като опасни и да се обработват от оторизирано за съответната дейност предприятие.“

г)

Обработената дървесина, посочена в буква а), не може да бъде използвана:

за жилищни сгради или постройки с битово предназначение независимо от тяхното предназначение,

за всякакви цели, когато съществува риск от многократен контакт с кожата,

в морски води,

за селскостопански цели, с изключение на стълбовете за загражденията за добитъка и конструктивни употреби в съответствие с буква б),

за всякакви цели, при които обработената дървесина може да влезе в контакт с междинни или крайни продукти, предназначени за консумация от човека и/или животните.

5.

Дървесината, обработена с арсенови съединения, която се е употребявала в Общността до 30 септември 2007 г. или тази, която е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на настоящата директива, може да остане на пазара, и да бъде употребявана до достигане на края на експлоатационния ѝ срок.

6.

Дървесината, обработена със ССА, тип С, която се е употребявала в Общността до 30 септември 2007 г. или тази, която е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на настоящата директива:

може да бъде употребявана или повторно използвана при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г),

може да бъде пускана на пазара за повторна употреба при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г).

7.

Държавите-членки могат да разрешат дървесина, обработена с други видове разтвори на ССА, която се е употребявала в Общността до 30 септември 2007 г.:

да бъде употребявана или повторно използвана при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г).

да бъде пускана на пазара за повторна употреба при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г).“


Top