EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0117

Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

OB L 337, 5.12.2006, p. 21–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OB L 200M, 1.8.2007, p. 254–265 (MT)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/117/oj

15/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

61


32006L0117


L 337/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/117/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 31, параграф 2 и член 32 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, изготвено след получаване на становището на група лица, избрани от Научния и технически комитет сред научните експерти в държавите-членки, в съответствие с член 31 от Договора и след консултация с Европейския икономически и социален комитет (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Дейностите по превоза на радиоактивни отпадъци или отработено гориво трябва да отговарят на множество изисквания на нормативните документи на Общността и международни такива, касаещи по-специално безопасния превоз на радиоактивни материали и условията за погребване или съхранение на радиоактивни отпадъци или отработено гориво в приемащата страна.

(2)

В продължение на изискванията по-горе, защитата на здравето на работниците и на населението изисква превоза на радиоактивни отпадъци или отработено гориво между държави-членки, както и на територията на Общността и от нея към трети страни да подлежи на задължителна и обща система за предварителни разрешителни.

(3)

Както е посочено в Резолюция на Съвета от 22 май 2002 г. относно създаването на национални системи за надзор и контрол на наличието на радиоактивни материали при рециклиране на метални материали в държавите-членки (3), е необходимо минимизиране на радиологичния риск, произтичащ от наличието на радиоактивни материали сред металните материали, определени за рециклиране.

(4)

Директива 92/3/Евратом на Съвета от 3 февруари 1992 г. относно надзора и контрола на превози на радиоактивни отпадъци между държавите-членки, както и тези, внасяни във и изнасяни от Общността (4), установи система на Общността за строг контрол и предварителни разрешителни за превоза на радиоактивни отпадъци, която се оказа задоволителна. Въпреки това, необходимо е тя да бъде изменена в светлината на натрупания опит с оглед изясняване и добавяне на понятия и определения, за уреждани на хипотези, пропуснати в миналото, опростяване на съществуващата процедура за превоз на радиоактивни отпадъци между държавите-членки и гарантиране на последователност с останалите разпоредби на Общността и международните разпоредби, и по-специално Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (наричана по-долу „Единна конвенция“), към която Общността се присъедини на 2 януари 2006 г.

(5)

В рамките на Петия етап от инициативата за опростено законодателство за вътрешния пазар (SLIM) бе създадена работна група от представители на държавите-членки и на ползвателите с оглед предлагане на решение в отговор на множество опасения, изразени от ползвателите на Директива 92/3/Евратом, и едновременно с това нейното хармонизиране с действащи международни правила и актове.

(6)

Изложената в Директива 92/3/Евратом процедура се прилага на практика единствено по отношение на превоз на отработено гориво, за което не се предвижда допълнителна употреба и по този начин се разглежда за целите на директивата като „радиоактивен отпадък“. От радиологична гледна точка не е оправдано да се изключи прилагането на подобна процедура за надзор и контрол по отношение на отработеното гориво, в случаите когато то е предназначено за допълнително обработване. Затова би било подходящо настоящата директива да включва всички превози на отработено гориво, независимо дали то е предназначено за погребване или за допълнително обработване.

(7)

Всяка държава-членка следва да остане изцяло отговорна за избора на собствена политика за управление на ядрените отпадъци и отработеното гориво в рамките на своята юрисдикция, като някои предпочитат допълнително обработване на отработеното гориво, а други целят окончателно погребване на отработеното гориво, без да предвиждат допълнителна употреба. Затова настоящата директива не следва да засяга правата на държавите-членки да изнасят своето отработено гориво за допълнително обработване и нищо в настоящата директива не следва да се тълкува, че държавата-членка по местоназначение трябва да приеме превозвани радиоактивни отпадъци и отработено гориво за окончателно третиране или погребване, освен в случаите на повторно транспортиране. Отказ от подобни превози следва да се обоснове на базата на критериите, изложени в настоящата директива.

(8)

Опростяването на действащата процедура не следва да затруднява упражняването на съществуващите права на държавите-членки да възразят или налагат условия във връзка с превоза на радиоактивни отпадъци, за който се изисква тяхното съгласие. Възразяването не трябва да бъде произволно, а да се основава на съответното национално, Общностно или международно законодателство. Настоящата директива не следва да засяга правата и задълженията по международното право, и по-специално упражняването от страна на кораби и летателни апарати, на морски, речни и въздухоплавателни права и свободи, предвидени в международното право.

(9)

Възможността държава-членка по местоназначение или по транзитно преминаване да откаже автоматична процедура за предоставяне на съгласие за превоз налага неоправдана административна тежест и създава несигурност. Задължителното потвърждаване на получаването на заявлението от страна на органите от приемащата страна или страната на транзитно преминаване, заедно с удължаване на периода за предоставяне на съгласие, следва да даде възможност за приемане на мълчаливо одобрение с висока степен на сигурност.

(10)

„Разрешителните“ за превоз по смисъла на настоящата директива не следва да заменят специфични национални изисквания за превоз, като например транспортни лицензи.

(11)

С оглед защита здравето на хората и околната среда от опасностите, произтичащи от радиоактивните отпадъци, следва да се вземат предвид рисковете извън Общността. Ако радиоактивни отпадъци и отработено гориво се изнасят от Общността към трети страни, третата приемаща страна не само трябва да бъде информирана за превоза, но също трябва да даде своето съгласие за това.

(12)

Компетентните органи от приемащата държава-членка трябва да сътрудничат и установят контакт с другите участващи компетентни органи с оглед избягване на прекомерни закъснения и да се осигури гладкото прилагане на процедурата за даване на съгласие, предвидена в настоящата директива.

(13)

Изискването лицето, отговорно за превоза, да предприеме коригиращи мерки с оглед на безопасността, когато това се налага при неуспешен превоз, не следва да пречи на прилагането на механизми, установени на национално равнище от държавите-членки.

(14)

Изискването държателят да носи отговорност за разходи, възникващи при неуспешен превоз, не следва да пречи на прилагането на механизми, установени на национално равнище от държавите-членки, нито договорни споразумения между държателя и друго участващо в превоза лице.

(15)

Въпреки че, доколкото е съвместимо с безопасното управление на този вид материали, радиоактивните отпадъци следва да бъдат погребвани в страната, в която са произведени, държавите-членки трябва да насърчават сключването на споразумения помежду си с оглед улесняване безопасното и ефективно управление на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво от държавите-членки, които са го произвели в малки количества и когато изграждането на необходимите за целта съоръжения не би било оправдано от радиологична гледна точка.

(16)

Когато в изпълнение на изискванията на член 27 от Единната конвенция е постигната договореност между получателя в трета страна и държателя в трета страна, тази договореност би могла да се използва за целите на настоящата директива.

(17)

За целите на настоящата директива и в светлината на натрупания опит е необходимо адаптиране на съществуващия стандартен документ. С оглед по-голяма яснота трябва да се предвиди задължението за създаване на нов стандартен документ до датата на транспонирането на настоящата директива. При все това, ако този краен срок не е спазен, преходните разпоредби трябва да предвиждат използване на съществуващия стандартен документ. Нещо повече, ясни правила за използването на езиците следва да осигурят правна яснота и недопускане на неоправдани закъснения.

(18)

Представянето на периодични доклади от държавите-членки на Комисията и от Комисията на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет следва да представят полезно обобщение за предоставените на ниво Общност разрешителни и трябва да посочат евентуални трудности, срещани в практиката от държавите-членки и прилаганите решения.

(19)

Директива 96/29/Евратом от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (5) се прилага, inter alia, по отношение на превоза, вноса и износа от територията на Общността на радиоактивни вещества и предвижда система за доклади и издаване на разрешителни за практики, включващи йонизиращо лъчение. Затова, тези разпоредби са от значение за областта, уреждана от настоящата директива.

(20)

В светлината на посоченото е необходимо, от съображения за по-голяма яснота, Директива 92/3/Евратом да бъде отменена и заменена. Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство и прилагането на отменената директива.

(21)

В съответствие с точка 34 от Междуинстутиционалното споразумение за по-добро законотворчество (6), държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността собствени таблици, които – доколкото е възможно – да илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящата директива установява система на Общността за надзор и контрол на трансграничния превоз на радиоактивни отпадъци и отработено гориво с оглед осигуряване на адекватна защита на населението.

2.   Настоящата директива се прилага за трансграничен превоз на радиоактивни отпадъци или отработено гориво, в случаите, когато:

а)

изпращащата страна, приемащата страна или страната на транзитно преминаване е държава-членка на Общността; и

б)

количествата и концентрацията на пратката надхвърлят нивата по член 3, параграф 2, букви а) и б) от Директива 96/29/Евратом.

3.   Настоящата директива не се прилага за превоз на изведени от употреба източници до доставчик или производител на радиоактивни източници или до признато предприятие.

4.   Настоящата директива не се прилага по отношение на пратки радиоактивни материали, получени след допълнително обработване за последваща употреба.

5.   Настоящата директива не се прилага по отношение на трансграничен превоз на отпадъци, съдържащи само естествени радиоактивни материали, които не са резултат от определени практики.

6.   Настоящата директива не засяга правата и задълженията по международното право.

Член 2

Повторен превоз, свързан с обработване и допълнително обработване

Настоящата директива не засяга правото на държава-членка или на предприятие в държавата-членка, в/на която:

а)

ще бъдат доставени радиоактивни отпадъци за обработване; или

б)

ще бъде доставен друг материал с цел извличане на радиоактивните отпадъци,

след третиране да върне радиоактивните отпадъци в изпращащата страна. Не се засяга и правото на държава-членка или на предприятие в държавата, на която ще бъде превозено горивото за допълнително обработване да върне в изпращащата страна радиоактивни отпадъци, извлечени при операцията по допълнително обработване.

Член 3

Трансгранични доставки на отработено гориво за допълнително обработване

Без да засяга компетентността на всяка държава-членка да определя собствена политика по цикъла на отработено гориво, настоящата директива не засяга правото на държава-членка да изнася отработено гориво за допълнително обработване, като взема предвид принципите на общия ядрен пазар, по-специално свободното движение на стоки. Тези доставки и износ се наблюдават и контролират в съответствие с процедурите, предвидени в настоящата директива.

Член 4

Повторен превоз във връзка с неразрешени доставки и недекларирани радиоактивни отпадъци

Настоящата директива не засяга правото на държава-членка безопасно да върне в изпращащата страна:

а)

доставени радиоактивни отпадъци и отработено гориво, попадащи в обхвата на настоящата директива, но които не са били надлежно разрешени в съответствие с настоящата директива; и

б)

отпадъци, замърсени с радиоактивни вещества или материал, съдържащ радиоактивен източник, когато този материал не е бил деклариран като радиоактивен отпадък от изпращащата страна.

Член 5

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„радиоактивни отпадъци“ означава радиоактивен материал в газообразно, течно или твърдо състояние, за който не се предвижда по-нататъшна употреба от изпращащите и приемащи страни, нито от физическо или юридическо лице, чието решение се приема от тези страни, и което се контролира като радиоактивен отпадък от регулаторен орган съгласно законодателната и подзаконова нормативна уредба на изпращащите и приемащи страни;

2.

„отработено гориво“ означава ядрено гориво, което е било облъчено в активната зона на ядрен реактор и е окончателно извадено от нея; отработеното гориво може да се счита или за използваем източник, който може да се обработи допълнително или е предназначено за окончателно погребване без предвидена по-нататъшна употреба и третирано като радиоактивен отпадък;

3.

„допълнително обработване“ означава процес или действие, чиято цел е извличане на радиоактивни изотопи от отработено гориво за по-нататъшна употреба;

4.

„превоз“ означава всички действия и операции за преместване на радиоактивни отпадъци или отработено гориво от изпращащата страна или държава-членка до приемащата страна или държава-членка;

5.

„превоз на територията на Общността“ означава превоз, при който изпращащата и примащата страни са държави-членки;

6.

„превоз извън територията на Общността“ означава превоз, при който изпращащата и приемащата страна са трети страни;

7.

„погребване“ означава разполагане на радиоактивен отпадък или отработено гориво в получило съответно разрешително съоръжение без намерение за неговото извличане от там;

8.

„съхраняване“ означава разполагане на радиоактивен отпадък или отработено гориво в съоръжение, което осигурява ограничаване на тяхното въздействие, с намерение за извличането им;

9.

„държател“ означава физическо или юридическо лице, което преди да осъществи превоз на радиоактивен отпадък или отработено гориво носи отговоронст съгласно приложимото национално законодателство за този вид материали и планира да извърши превоз до получателя;

10.

„получател“ означава физическо или юридическо лице, до когото се превозва радиоактивния отпадък или отработено гориво;

11.

„изпращаща страна или държава-членка“ и съответно „приемаща страна или държава-членка“ означава страна или държава-членка, от която се планира започване на превоз или е започнал превоз, и страна или държава-членка, до която е планиран или се осъществява превоз;

12.

„страна или държава-членка на транзитно преминаване“ означава страна или държава-членка, различна от изпращащата страна или държава-членка или приемащата страна или държава-членк , през територията на която се планира или осъществява превоза;

13.

„компетентни органи“ означава орган, който съгласно законодателството или подзаконовите нормативни актове на изпращащата или приемащата страна или страната на транзитно преминаване имат право да прилагат системата за наблюдение и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци или отработено гориво;

14.

„запечатан източник“ има значението, дадено в Директива 96/29/Евратом и включва капсулата, където има такава, изолираща радиоактивния материал като неразделна част от източника;

15.

„изведени от употреба източник“ означава запечатан източник, който вече не се използва или е предназначен да се използва за дейност, за която е било издадено разрешително;

16.

„признато предприятие“ означава съоръжение, намиращо се на територията на страна, за което в съответствие с националното законодателство е получено разрешение от компетентните органи в тази страна за дългосрочно съхраняване или погребване на запечатани източници или предприятие, получило разрешително по надлежен ред в съответствие с националното законодателство за временно съхраняване на запечатани източници;

17.

„надлежно подадено заявление“ означава стандартен документ, отговарящ на всички изисквания по член 17.

ГЛАВА 2

ПРЕВОЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

Член 6

Заявления за получаване на разрешително за превоз

1.   Държател, планиращ осъществяването на превоз на радиоактивни отпадъци или отработено гориво или да организира подобен превоз на територията на общността, е длъжен да подаде до компетентните органи на изпращащата държава-членка надлежно попълнено заявление за получаване на разрешително.

2.   Едно заявлението може да бъде подадено и за повече от един превоз, ако:

а)

радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, за които се отнася, по своята същност имат едни и същи физически, химически и радиоактивни характеристики; и

б)

превозите ще се осъществяват от едни и същ държател до един и същ получател и да изискват разрешително от едни и същи компетентни органи; и

в)

в случаите, когато превозите включват транзитно преминаване през трети страни, те се осъществяват през един и същ граничен пункт на влизане и/или излизане от територията на Общността и през едни и същи гранични постове на съответните трети страни или засегнатите страни, освен ако не е договорено друго между компетентните органи.

Член 7

Предаване на заявлението на компетентните органи

1.   Компетентните органи от изпращащата държава-членка препращат надлежно попълненото заявление, предвидено в член 6, за получавано на съгласие до компетентните органи от приемащата държава-членка и държавите-членки на транзитно преминаване, ако има такива.

2.   Компетентните органи от съответните държави-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че с цялата информация относно превозите, предмет на настоящата директива, се използва с дължимата грижа и че тя е защитена от злоупотреби.

Член 8

Потвърждаване на приемане и искане за информация

1.   В срок от 20 дни от получаването на заявлението, компетентните органи от приемащата държава-членка и държавите-членки на транзитно преминаване, проверяват дали заявлението е надлежно попълнено по смисъла на член 5, параграф 17.

2.   Ако заявлението е надлежно попълнено, компетентните органи от приемащата държава-членка изпращат потвърждение за получаването до компетентните органи от изпращащата държава-членка с копие до другите компетентни органи, но не по-късно от 10 дни след изтичане на 20-дневния срок по параграф 1.

3.   Ако компетентните органи на съответните държави-членки счетат, че заявлението не е надлежно попълнено, те изискват липсващата информация от компетентните органи от изпращащата държава-членка и информират другите компетентни органи за такова искане. Искането се прави в рамките на периода по параграф 1.

Компетентните органи от изпращащата държава-членка изпращат поисканата информация на съответните компетентни органи.

В рамките на 10 дни от датата на получаване на липсващата информация и не по-ранно от изтичане на 20 дневния период по параграф 1, компетентните органи на приемащата държава-членка изпраща потвърждение за получаване до компетентните органи от изпращащата държава-членка и копие от потвърждението до другите заинтересовани компетентни органи.

4.   Сроковете за издаване на потвърждение за получаване, посочени в параграфи 1, 2 и 3, могат да бъдат съкратени, ако компетентните органи от приемащата държава-членка и от държавите-членки на транзитно преминаване приемат, че заявлението е надлежно попълнено.

Член 9

Съгласие и отказ

1.   Не по-късно от два месеца от датата на потвърждението за приемане компетентните органи от всички съответни държави-членки уведомяват компетентните органи на изпращащата държава-членка за своето съгласие или за условията, изпълнението на които считат за необходими, за да предоставят съгласието си или за отказа си да предоставят съгласие.

Въпреки това, компетентните органи от приемащата държава-членка или на всяка една държава-членка на транзитно преминаване може да изисква допълнителен срок от не повече от един месец към посочения в първата алинея срок, за да обявят позицията си.

2.   Ако при изтичане на сроковете по параграф 1 не е получен никакъв отговор от компетентните органи от приемащата държава-членка и/или на посочената държава-членка на транзитно преминаване, се счита, че страните са дали своето съгласие за искания превоз.

3.   Държавите-членки съобщават основанията за отказа си да предоставят съгласие или за условията, при чието изпълнение биха го предоставили, които се основават:

а)

за държавите-членки на транзитно преминаване - на изисквания на съответното национално, общностно или международно законодателство, приложимо по отношение на транспортирането на радиоактивни материали;

б)

за приемащата държавата-членка - на съответното законодателство, уреждащо управлението на радиоактивни отпадъци или отработено гориво или на съответното национално, общностно или международно законодателство, приложимо за транспортиране на радиоактивни материали.

Условия, налагани от компетентните органи на държавите-членки, независимо дали сапримащи страни или страни на транзитно преминаване, не могат да бъдат по-строги от предвидените за подобни превози в тези държави-членки.

4.   Държавите-членки или страните, дали съгласие за транзитно преминаване на определен превоз, не могат да откажат съгласие за повторен превоз в следните случаи:

а)

когато първоначалното съгласие се е отнасяло за материал, превозен с цел третиране или допълнително обработване, ако повторният превоз се отнася за радиоактивни отпадъци или други продукти, съответстващи на първоначалния материал след претърпяно третиране или допълнително обработване; и са спазени всички нормативни изисквания;

б)

при обстоятелствата, описани в член 12, ако повторният превоз е предприет при същите условия и със същите спецификации.

5.   Неоснователни забавяния и/или липса на сътрудничество от страна на компетентните органи на друга държава-членка се докладват на Комисията.

Член 10

Издаване на разрешителни за превоз

1.   Ако са получени всички съгласия, необходими за извършване на превоза, компетентните органи от изпращащата държава-членка имат право да предоставят разрешително на държателя да извърши превоза и информират компетентните органи от приемащата държава-членка, както и държава-членка или съответна трета страна, през която преминава транзитно.

2.   Разрешителното, предвидено в параграф 1 е без последици върху отговорността на държателя, лицата, извършващи превоза, собственика, получателя или други физически и юридически лица, участващи в превоза.

3.   Едно разрешително може да е валидно за повече от един превоз, когато са изпълнени условията по член 6, параграф 2.

4.   Всяко разрешително е валидно за период до три години.

Когато се установява този период на валидност, държавите-членки вземат предвид условията, изложени в съгласието, дадено от приемащите държави-членки и/или на държавите-членки на транзитно преминаване.

Член 11

Потвърждение за получаване на превоза

1.   До 15 дни от получаването, получателят изпраща на компетентните органи от приемащата държава-членка потвърждение за получаване за всеки превоз.

2.   Компетентните органи от приемащата държава-членка изпращат копия на потвърждението за получаване на превоза до изпращащата държава-членка и държава-членка или трета страна на транзитно преминаване.

3.   Компетентните органи от изпращащата държава-членка изпращат копие от потвърждението за получаване до държателя на оригинала.

Член 12

Неизпълнение на превоз

1.   Приемащата или, изпращащата държава-членка,ккато и държавата-членка на транзитно преминаване може да прецени, че превоза не може да се осъществи, ако вече не са спазени условията за превоз съгласно настоящата директива или не отговарят на разрешителните или съгласията, предоставени в съответствие с настоящата директива.

Подобни държави-членки незабавно информират за решението си компетентните органи на другата държава-членка, участваща в превоза.

2.   В случаите, когато даден превоз не може да бъде осъществен, или ако не са спазени съгласно настоящата директива условията за превоза, компетентните органи от изпращащата държава-членка следят съответните радиоактивни отпадъци или отработено гориво да бъдат взети обратно от държателя, освен ако не може да бъде постигната друга договореност за безопасност. При необходимост, тези компетентни органи следят за това лицето, отговарящо за превоза, да предприеме коригиращи мерки за безопасност.

3.   Държателят носи отговорност за разходите, в случай че превоза не може да бъде извършен.

ГЛАВА 3

ПРЕВОЗ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

Член 13

Внос на територията на Общността

1.   В случаите, когато радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, попадащо в обхвата на настоящата директива, трябва да влезе на територията на Общността от трета страна и приемащата страна е държава-членка, получателят подава до компетентните органи на държавата-членка заявление за получаване на разрешително. Заявлението може да бъде изпратено по отношение на повече от един превоз, при условията на член 6, параграф 2.

Заявлението включва доказателство, че получателят е постигнал договореност с държателя, установен в третата страна, и тя е била приета от компетентните органи на третата страна, задължаваща държателя да вземе обратно радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, в случай че превоза не може да се извърши в съответствие с настоящата директива, както и предвидено в параграф 5 от настоящия член.

2.   Компетентните органи от приемащите държави-членки изпращат заявлението, предвидено в параграф 1 за получаване на съгласие до компетентните органи от държавите-членки на транзитно преминаване, ако има такива.

Прилагат се членове 8 и 9.

3.   Ако са получени всички съгласия, необходими за превоза, компетентните органи от приемащите държави-членки имат право да разрешат на получателя да извърши превоза и информират компетентните органи на държава-членка или трета изпращащата страна или страна на транзитно преминаване.

Прилага се член 10, параграфи 2, 3 и 4.

4.   До 15 дни от получаването на превозеното количество получателят изпраща на компетентните органи от приемащата държава-членка потвърждение за получаване за всеки превоз. Компетентните органи от приемащата държава-членка изпращат копия на потвърждението за получаване до изпращащата страна и всяка държава-членка или трета страна на транзитно преминаване.

5.   Приемащата държава-членка или държава-членка на транзитно преминаване могат да преценят, че превоза не може да бъде извършен, ако условията за него вече не отговарят на изискванията на настоящата директива, или не съответстват на получените по силата на настоящата директива разрешителни или съгласия. Тази държава-членка незабавно информира за решението си компетентните органи на изпращащата страна.

6.   Получателят носи отговорност за разходите в случаите, когато превоза не може да бъде извършен.

Член 14

Преминаване през територията на Общността

1.   В случаите, когато радиоактивни отпадъци или отработено гориво трябва да влезе на територията на Общността от трета страна и приемащата страна не е държава-членка, физическото или юридическо лице, носещи отговорност за управлението на превоза в държавата-членка, през чиято митница първо преминават радиоактивните отпадъци или отработено гориво, за да влезе на територията на Общността (първа държава-членка на транзитно преминаване) подава заявление за разрешително до компетентните органи на тази държава-членка. Заявлението може да бъде изпратено за повече от един превоз, при условията на член 6, параграф 2.

Заявлението включва доказателство, че получателя, установен в третата страна, е постигнал договореност с държателя, установен в третата страна и одобрен от нейните компетентни органи, с което държателя се задължава да прибере обратно радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, когато даден превоз не може да бъде извършен в съответствие с настоящата директива, както е предвидено в параграф 5 от настоящия член.

2.   Компетентните органи от първата държава-членка на транзитно преминаване изпраща заявлението за получаване на съгласие по параграф 1 до компетентните органи на други държави-членки на транзитно преминаване.

Прилагат се членове 8 и 9.

3.   Ако всички съгласия, необходими за осъществяване на превоза са получени, компетентните органи на първата държава-членка на транзитно преминаване имат право да оправомощят отговорното лице по параграф 1 да извърши превоза и информират компетентните органи на съответно друга държава-членка или трета изпращаща страна или страна на транзитно преминаване.

Прилага се член 10, параграфи 2, 3 и 4.

4.   До 15 дни от датата на пристигане, посоченото в параграф 1 отговорно лице уведомява компетентните органи от първата държавата-членка на транзит, че радиоактивните отпадъци или отработеното гориво е достигнало получателя си в третата страна и посочва последната митница в Общността, през който е преминало превозваното количество.

Към уведомлението се прилага декларация или удостоверение от получателя, в което заявява, че радиоактивните отпадъци или отработеното гориво са били доставени на правилното лице и посочва митницата на влизане в третата страна.

5.   Държава-членка на транзитно преминаване може да прецени, че превоза не може да бъде извършен, ако условията за него вече не отговарят на изискванията на настоящата директива, или не съответстват на получените по силата на настоящата директива разрешения или съгласия. Тази държава-членка незабавно информира за решението си компетентните органи от изпращащата страна. Отговорното лице по смисъла на параграф 1 покрива разходите, възникнали в случаите, когато превоза не може да бъде извършен.

Член 15

Износ от територията на Общността

1.   В случаите, когато радиоактивните отпадъци или отработеното гориво се изнася от територията на Общността за трета страна, държателят подава заявление за разрешително до компетентните органи от изпращащата държава-членка. Заявлението може да бъде изпратено за повече от един превоз, при условията по член 6, параграф 2.

2.   Компетентните органи от изпращащата държава-членка са длъжни да:

а)

уведомят компетентните органи от приемащата страна за планирания превоз и да поискат тяхното съгласие; и

б)

изпратят заявлението за получаване на съгласие по параграф 1 до компетентните органи от държавите-членки на транзитно преминаване, ако има такива.

Прилага се член 8.

3.   При получаване на всички необходими съгласия за извършване на превоза, компетентните органи от изпращащите държави-членки имат право да разрешат на държателя да извърши превоза и информират компетентните органи от третата приемаща както и съответно държава-членка или трета страна на транзитно преминаване.

Прилага се член 10, параграфи 2, 3 и 4.

4.   До 15 дни от датата на пристигане, държателят уведомява компетентните органи от изпращащата държава-членка, че радиоактивните отпадъци или отработеното гориво е достигнало получателя си в третата страна и посочва последната митница в Общността, през който е преминало превозваното количество.

Към уведомлението се прилага декларация или удостоверение от получателя, в което заявява, че радиоактивните отпадъци или отработеното гориво са били доставени на правилното лице и посочва митницата на влизане в третата страна.

5.   Изпращащата държава-членка или държавата-членка на транзитно преминаване може да прецени, че превоза не може да бъде извършен, ако условията за него вече не отговарят на изискванията на настоящата директива, или не съответстват на получените по силата на настоящата директива разрешения или съгласия. Тази държава-членка незабавно информира за решението компетентните органи на изпращащата държава-членка.

Прилага се член 12, параграфи 2 и 3.

Член 16

Забранен износ

1.   Компетентните органи от държавите-членки не разрешават превози:

а)

до местоназначения, намиращи се на 60 градуса на юг географска дължина; или

б)

до държава, която е страна по Споразумението за партньорство между членките на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и държавите-членки, от друга (Споразумението АКТБ—ЕО от Котону), която не е държава-членка, без да се засяга член 2, или

в)

до трета страна, на която, по мнение на компетентните органи от изпращащите държави-членки, съгласно критериите посочени в параграф 2 от настоящия член, липсва административен и технически капацитет и нормативна уредба, за да управлява безопасно радиоактивни отпадъци или отработено гориво съгласно Единната конвенция. При вземане на становището си държавите-членки отчитат надлежно всяка информация от другите държави-членки. В тази връзка държавите-членки ежегодно информират Комисията и Консултативния комитет, по член 21.

2.   В съответствие с процедурата, изложена в член 21, Комисията установява критерии, като взема надлежно предвид, inter alia, съответните стандарти за безопасност на Международната агенция по атомна енергия, като по този начин улеснява държавите-членки в оценката им за спазване изискванията за износ.

ГЛАВА 4

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 17

Използване на стандартен документ

1.   За всички превози, попадащи в обхвата на настоящата директива, се използва стандартен документ.

2.   В съответствие с процедурата по член 21, Комисията създава стандартен документ, който включва като приложение списък на минималните изисквания за надлежно попълване на заявление.

Стандартният документ и приложенията към него се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се предоставят в електронен вид не по късно от 25 декември 2008 г. При необходимост, той се актуализира по същата процедура.

3.   Заявленията за получаване на разрешително се попълват, като се предоставя и допълнителната информация по членове 10, 13, 14 и 15 на език, приемлив за компетентните органи на държавата-членка, до която се подава заявлението в съответствие с настоящата директива.

При поискване от компетентните органи от приемащата страна или от страната на транзитно преминаване, държателят предоставя заверен превод на приемлив за тях език.

4.   Към стандартния документ се прилагат допълнителни изисквания за разрешаване на превоза.

5.   Без да се засяга изискването за други придружаващи документи, предвидено в други нормативни разпоредби, попълнените стандартни документи, удостоверяващи, че разрешителната процедура е била надлежно изпълнена, се прилагат към всеки превоз, попадащ в обхвата на настоящата директива, включително случаи, при които разрешението се отнася за повече от един превоз в един документ.

6.   Тези документи трябва да бъдат на разположение на компетентните органи от изпращащата и приемащата страна, както и от страната на транзитно преминаване.

Член 18

Компетентни органи

1.   Не по-късно от 25 декември 2008 г. държавите-членки изпращат на Комисията името (имената) и адреса (адресите) на компетентния орган или органи, както и цялата необходима информация за установяване на бърза връзка с тези органи.

2.   Държавите-членки уведомяват своевременно Комисията за всяка промяна в тези данни.

Член 19

Предаване

1.   В съответствие с процедурата по член 21, Комисията дава препоръки за сигурна и ефективна система за предаване на документи и информация, свързани с разпоредбите на настоящата директива.

2.   Комисията създава и поддържа електронна комуникационна платформа за публикуването:

а)

наименование/я и адрес/и на компетентния орган или органи от всяка държава-членка;

б)

приемливите за компетентните органи на всяка държава-членка езици; и

в)

всички необходими общи условия и допълнителни изисквания, ако има такива, за разрешаване на превоз от компетентните органи на всяка държава-членка.

Член 20

Редовни доклади

1.   До 25 декември 2011 г. и на всеки три години след това държавите-членки изпращат на Комисията доклади за въвеждането на настоящата директива.

2.   Въз основа на тези доклади, съгласно процедурата по член 21, Комисията изготвя обобщен доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, като обръща специално внимание на прилагането на член 4.

Член 21

Консултативен комитет

1.   При изпълнението на задачите, определени в член 16, параграф 2, член 17, параграф 2, член 19, параграф 1 и член 20, параграф 2, Комисията е подпомагана от Комитет с консултативни функции, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представители на Комисията (наричан по-долу „Комитета“).

2.   Представителят на Комисията предоставя на Комитета проект на мерките, които предстои да бъдат взети. Комитетът приема становище по проекта в срока, определен от председателя в зависимост от степента на неотложност на въпроса, като при необходимост се гласува.

3.   Становището се записва в протокол. Всяка държава-членка има право да поиска вписване на становището ѝ в протокола.

4.   Комисията взема предвид становището на Комитета. Тя информира Комитета за начина, по който е било взето предвид становището му.

Член 22

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 25 декември 2008 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 23

Отмяна

1.   Директива 92/3/Евратом се отменя от 25 декември 2008 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспонирането ѝ в националното законодателство и нейното прилагане.

2.   Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания към настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението.

Член 24

Преходни разпоредби

1.   В случаите, когато заявлението за разрешително е било надлежно одобрено или подадено до компетентните органи от изпращащата страна преди 25 декември 2008 г., Директива 92/3/Евратом се прилага по отношение на всички дейности за превоз, обхванати от същото разрешително.

2.   Когато разглеждат заявления за разрешителни, подадени преди 25 декември 2008 г. за повече от един превоз на радиоактивни отпадъци или отработено гориво до трета приемаща страна, изпращащите държави-членки вземат предвид всички съответни обстоятелства, и по-специално:

а)

планирания график за извършване на всички превози, обхванати от едно и също заявление;

б)

основанията за включването на всички превози в заявлението;

в)

до колко е уместно да се разреши по-малък от включения в заявлението брой превози.

3.   До изготвяне на стандартния документ, предвиден в член 17 от настоящата директива, за целите на директивата се използва mutatis mutandis установеният в Решение 93/552/Евратом на Комисията (7).

Член 25

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз

Член 26

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ C 286, 17.11.2005 г., стр. 34.

(2)  Становище от 5 юли 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 119, 22.5.2002 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 35, 12.2.1992 г., стр. 24.

(5)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

(6)  ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(7)  Решение 93/552/Евратом на Комисията от 1 октомври 1993 г. за създаване на стандартен документ за надзор и контрол на превози на радиоактивни отпадъци, посочени в Директива 92/3/Евратом на Съвета (ОВ L 268, 29.10.1993 г., стр. 83).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Директива 92/3/Евратом

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 5

Член 3

Първо съображение

Член 4, първа алинея, първо изречение

Член 6, параграф 1

Член 4, първа алинея, второ изречение

Член 7, параграф 1

Член 4, втора алинея

Член 17, параграф 1

Член 4, трета алинея

Няма

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 10, параграф 4

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 9, параграф 1

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 17, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 4

Член 9, параграф 2

Член 7, първа алинея

Член 10, параграф 1

Член 7, втора алинея

Член 17, параграф 1

Член 7, трета алинея

Член 10, параграф 2

Член 8

Член 17, параграф 5

Член 9, параграф 1, първа част от изречението

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 1, крайна част на изречението

Член 17, параграф 1

Член 9, параграф 2, първо изречение

Член 11, параграф 2

Член 9, параграф 2, второ изречение

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 1

Член 13

Член10, параграф 1, края на първо изречение

Член 17, параграф 1

Член10, параграф 2

Член 14

Член10, параграф 3

Член 13

Член 11

Член 16, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 15, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 12, параграф 3

Член 10, параграф 2

Член 12, параграф 4

Член 17, параграф 1

Член 12, параграф 5

Член 15, параграф 4, първа алинея

Член 12, параграф 6

Член15, параграф 4, втора алинея

Член 13

Член 1, параграф 3

Член 14

Член 2

Член 15, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 15, параграф 2

Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 16

Член 9, параграф 4

Член 17

Член 18

Член 18

Член 20

Член 19

Член 21

Член 20, (първо, второ и трето тире)

Член 17, параграф 1

Член 20, четвърто тире

Член 16, параграф 2

Член 20, пето тире

Член 20, параграф 2

Член 21

Член 22

Член 22

Член 26

 

Член 3 (нов)

 

Член 4 (нов)

 

Член 8 (нов)

 

Член 19 (нов)

 

Член 23 (нов)

 

Член 24 (нов)

 

Член 25 (нов)


Top