Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0113

Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми (кодифицирана версия)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 14–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 222 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 222 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 54 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; заключение отменено от 32000L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/113/oj

15/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

222


32006L0113


L 376/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/113/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2006 година

относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми

(кодифицирана версия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

след като се консултираха с Комитета на регионите,

действайки в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30 октомври 1979 г. относно изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми (2) е била съществено изменена (3). С оглед постигането на яснота и рационалност, тази директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Опазването и подобряването на околната среда налага конкретни мерки за опазване на водите от замърсяване, включително водите с черупкови организми.

(3)

Необходимостта да се опазят някои популации черупкови организми от различните вредни въздействия, вследствие на изпускането в морето на замърсяващи околната среда вещества.

(4)

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на Общността за околна среда (4) предвижда установяване на общи цели за качество, с които се установяват различните изисквания, на които трябва да отговаря околната среда, inter alia, определяне на параметри за водата, включително на водите с черупкови организми.

(5)

Различия между действащите в различните държави-членки разпоредби относно качеството на водите с черупкови организми, могат да създадат неравнопоставени условия на конкуренция и по този начин да засегнат пряко функционирането на общия пазар.

(6)

За да се постигнат целите на настоящата директива, държавите-членки трябва да посочат водите, за които тя ще се прилага и да въведат максимално допустими стойности, съответстващи на определени параметри. Така посочените води ще трябва да бъдат в съответствие с тези стойности в срок от шест години, считано от посочването им.

(7)

За да се осигури контрол на качеството на водите с черупкови организми, следва да се вземат минимален брой проби и да се извършват измервания на параметрите, посочени в приложение I. Вземането на такива проби може да се намали или преустанови в зависимост от резултатите от измерванията.

(8)

Някои природни явления са извън контрола на държавите-членки и поради тази причина е необходимо да се предвиди възможност за дерогация от настоящата директива в определени случаи.

(9)

Техническият и научният прогрес може да наложи бързо привеждане в съответствие на някои от изискванията, определени в приложение I. За да се улесни осъществяването на необходимите за тази цел мерки, следва да се предвиди процедура за установяване на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията. Това сътрудничество следва да се осъществява в рамките на Комитета по привеждане в съответствие към научно-техническия напредък, създаден с член 13, параграф 1 на Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване, с цел да бъдат годни за живота на рибите (5).

(10)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, съгласно част Б на приложение II,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се отнася до качеството на водите с черупкови организми и се прилага за тези крайбрежни и леко солени (бракични) води, определени от държавите-членки като води, които се нуждаят от опазване или подобряване, за да поддържат живота и растежа на черупкови организми (двучерупчести мекотели и коремоноги), като по този начин се допринесе за високото качество на продуктите от черупкови организми, които директно се консумират от човека.

Член 2

Параметрите, приложими към определените от държавите-членки води, са изброени в приложение I.

Член 3

1.   За посочените от тях води държавите-членки въвеждат съответни стойности на параметрите, изброени в приложение I, доколкото тези стойности са посочени в колоните О и З. Те спазват и бележките, съдържащи се в двете колони.

2.   Държавите-членки не определят по-малко строги стойности от тези в колона З на приложение I и се стремят да спазват стойностите в колоната О, като отчитат въведения в член 8 принцип.

3.   Що се отнася до заустването на отпадъчни води, попадащи в параметрите „халогенирани органични вещества“ и „метали“, емисионните норми, въведени от държавите-членки в съответствие с Директива 2006/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността (6), се прилагат едновременно с целите за качество и другите, произтичащи от настоящата директива задължения, по-специално тези, свързани с вземането на проби.

Член 4

1.   Държавите-членки посочват водите с черупкови организми, като впоследствие могат да правят допълнителни посочвания.

2.   Държавите-членки могат да преразгледат посочването на някои води, в частност, поради наличие на фактори, които не са били предвидени към датата на посочването, отчитайки принципа, въведен в член 8.

Член 5

Държавите-членки изготвят програми за намаляване на замърсяването и да гарантират, че посочените води, в срок от шест години след тяхното посочване съгласно член 4, са приведени в съответствие със стойностите, определени от държавите-членки в съответствие с член 3 и на бележките, съдържащи се в колони О и З в приложение I.

Член 6

1.   За целите на прилагането на член 5, се приема ,че посочените води са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, ако пробите от такива води, вземани с минималната определена в приложение I честота, от една и съща точка на вземане на проби и в продължение на период от дванадесет месеца, показват, че се спазват определените от държавите-членки стойности, в съответствие с член 3 и на бележките в колони О и З в приложение I по отношение на:

а)

100 % от пробите за параметрите „халогенирани органични вещества“ и „метали“;

б)

95 % от пробите за параметрите „соленост“ и „разтворен кислород“;

в)

75 % от пробите за останалите параметри, посочени в приложение I.

Ако съгласно член 7, параграф 2, честотата на вземане на проби за всички параметри в приложение I, с изключение на параметрите „халогенирани органични веществата“ и „метали“, е по-ниска от посочената в приложение I, стойностите и бележките, отнасящи се до първата алинея на този параграф, следва да са спазени при всички проби.

2.   Случаи, в които стойностите, определени от държавите-членки, съгласно изискванията на член 3 или бележките в колонки О и З в приложение I не са спазени, не се вземат предвид при изчисляването на процентите, съгласно параграф 1 по-горе, ако те се дължат на бедствие.

Член 7

1.   Компетентните органи на държавите-членки извършват дейностите по взимането на проби, чиято минималната честота е определена в приложение I.

2.   Когато компетентният орган регистрира, че качеството на посочените води е чувствително по-високо от това, което би било постигнато в резултат на прилагането на стойностите, определени в съответствие с член 3 и на бележките в колони О и З в приложение I, честотата на вземане на проби може да бъде намалена. Когато няма замърсяване или риск от влошаване качеството на водите, съответният компетентен орган може да реши, че не е необходимо вземането на проби.

3.   Ако след вземане на проба се окаже, че не е спазена определена от държавата-членка стойност в съответствие с член 3 и бележка в колони О или З в приложение I, държавата-членка установява дали това се дължи на случайност на природно явление или на замърсяване и предприема съответните мерки.

4.   Точното място на вземане на проби, разстоянието от тази точка до най-близката точка, в която са изхвърлени опасни вещества в отпадъчните води, както и дълбочината, на която се вземат пробите, се определят от компетентните органи на всяка държава-членка в зависимост по-специално от местните условия на околната среда.

5.   Референтните методи за анализ, които да се използват при изчисляването на стойностите на съответните параметри, са посочени в приложение 1. Лабораториите, които използват други методи, гарантират, че получените резултати са равностойни или сравними с тези, определени в приложение I.

Член 8

Прилагането на взетите съгласно настоящата директива мерки в никакъв случай не водят пряко или косвено до увеличаване на замърсяването на крайбрежните и бракични води.

Член 9

Държавите-членки могат по всяко време да определят по-строги стойности за посочените води, отколкото определените в настоящата директива. Те могат също да въвеждат разпоредби, свързани с други параметри, освен предвидените в настоящата директива.

Член 10

Когато държава-членка възнамерява да посочи води с черупкови организми в непосредствена близост до границата с друга държава-членка, тези държави се консултират помежду си, за да определят частта от водите, за която настоящата директива би могла да се прилага и последиците,които трябва да бъдат постигнати чрез общите цели за качество; тези последици се определят от всяка от засегната държавите-членки, след официално съгласуване. Комисията може да участва в разискванията.

Член 11

Държавите-членки могат да се отклонят от настоящата директива, в случай на изключителни метеорологични или географски условия.

Член 12

Необходимите изменения за привеждане в съответствие към научно-техническия прогрес на О стойностите на параметрите и на методите за анализ, посочени в приложение I, се приемат от Комитета, учреден съгласно член 13, параграф 1 от Директива 2006/44/ЕО съгласно процедурата, предвидена в член 13, параграф 2 от нея.

Член 13

1.   За целите на прилагането на настоящата директива, държавите-членки предоставят на Комисията информация относно:

а)

водите, посочени съгласно член 4, параграф 1, в обобщена форма,

б)

преразглеждането на посочването на някои води, в съответствие с член 4, параграф 2,

в)

приетите разпоредби с оглед въвеждането на нови параметри, съгласно член 9.

2.   Когато държава-членка прилага разпоредбите на член 11, тя незабавно нотифицира Комисията за това, като посочи мотивите и очакваните срокове.

3.   В по-общ план, държавите-членки предоставят на Комисията, по нейно мотивирано искане, информацията, необходима за прилагането на настоящата директива.

Член 14

На интервали от три години и за първи път за периода от 1993 г. до 1995 г. включително, държавите-членки изпращат на Комисията информация за прилагането на настоящата директива под формата на секторен доклад, който обхваща и други приложими директиви на Общността. Този доклад се разработва на базата на въпросник или план, разработен от Комисията, в съответствие с процедурата, определена в член 6, параграф 1 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда. (7) Въпросникът или планът се изпращат на държавите-членки шест месеца преди началото на периода, обхванат от доклада. Докладът се изпраща на Комисията, в срок от девет месеца от изтичането на тригодишния период, обхванат от него.

Комисията публикува доклад на Общността за прилагането на настоящата директива, в срок от девет месеца след получаването на докладите от държавите-членки.

Член 15

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 16

Директива 79/923/ЕИО в резултат на това се отменя без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране на директивите в националното законодателство, съгласно част Б на приложение II.

Позоваванията на отменената директива се считат позовавания на настоящата директива и се тълкуват в съответствие с таблицата на съответствие в приложение III.

Член 17

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. PEKKARINEN


(1)  Становище на Европейския парламент от 12 октомври 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 30 ноември 2006 г.

(2)  ОВ L 281, 10.11.1979, стр. 47. Директива, изменена с Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(3)  Виж приложение II, част A.

(4)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 20.

(6)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 52.

(7)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ С ЧЕРУПКОВИ ОРГАНИЗМИ

 

Параметър

О

З

Сравнителни методи за анализ

Минимална честота на вземане на проби или измерване

1

рН

рН единица

 

7—9

Електрометрия

Измерването се извършва на място едновременно с вземането на проба

Веднъж на три месеца

2

Температура °С

Температурното отклонение, предизвикано от заустване във водите с черупкови организми, не бива да надвишава с 2 °С температурата в незамърсена вода.

 

Термометрия

Измерването се извършва на място едновременно с вземането на проба

Веднъж на три месеца

3

Оцветяване (след филтриране) (mg Pt/l)

 

Цветът на водата след филтриране, предизвикан от заустване във водите с черупкови организми, не бива да се отклонява с повече от 100 mg Pt/л от цвета на незамърсена вода.

Филтриране през мембрана с пропускливост от 0,45 μm

Фотометричен метод, използващ платиново-кобалтова скала

Веднъж на три месеца

4

Суспендирани твърди частици (mg/l)

 

Увеличаването на съдържанието на суспендирани вещества, предизвикано от изхвърляне на замърсител във води с черупкови организми, не бива да надвишава с повече от 30 % това, измерено в незамърсени води

Филтриране през мембрана с пропускливост от 0,45 μm, сушене при 105 °С и претегляне

Центрофугиране (минимум 5 минути, средно ускорение 2 800 - 3 200 об.) сушене при 105 °С и претегляне.

Веднъж на три месеца

5

Соленост (‰)

12 - 38 ‰

≤ 40 ‰

Колебанията в солеността, предизвикани от заустване във води с черупкови организми, не бива да надвишава с повече от 10 % тази, измерена в незамърсени води

Кондуктометрия

Ежемесечно

6

Разтворен кислород

(наситеност в %)

≥ 80 %

≥ 70 % (средна стойност

Ако едно отделно измерване покаже стойност по-малка от 70 %, измерванията се повтарят

Отделното измерване не може да показва стойност по-ниска от 60 %, освен когато няма вредни последствия за развитието на черупковите организми

— Метод на Винклер

— Електрохимичен метод)

Веднъж месечно, с поне една представителна проба в деня на вземането на проба покаже ниско съдържание на разтворен кислород. При наличие на съмнения за значителни колебания през деня, се вземат най-малко по две проби за деня.

7

Въглеводороди от нефтен произход

 

Във водите за черупкови организми не бива да има въглеводороди в такива количества, че:

да образуват видим слой на повърхността на водата и/или да се отлагат върху черупковите организми;

да имат вредно въздействие върху черупковите организми.

Визуален преглед

Веднъж на три месеца

8

Халогенирани органични вещества

Концентрацията на всяко вещество в месото на черупковите организми трябва да е в такива граници, че да допринася в съответствие с член 1 за доброто качество на черупковите организми продукти.

Концентрацията на всяко вещество във водите за черупчести или в месото на черупковите организми, не трябва да достига или надвишава равнището, което предизвиква вредно въздействие върху черупковите организми и ларвите им.

Газова хроматография след екстракция с подходящи разтворители и пречистване

Веднъж на шест месеца

9

Метали

Концентрацията на всяко вещество в месото на черупковите организми трябва да е в такива граници, че да допринася в съответствие с член 1за доброто качество на продуктите от черупкови организми

Концентрацията на всяко вещество във водите за черупчести или в месото на черупковите организми, не трябва да достига или надвишава равнището, което предизвиква вредно въздействие върху черупковите организми и ларвите им.

Трябва да се вземат предвид синергичните ефекти от тези метали.

Атомно-абсорбционна спектрометрия евентуално предхождана от концентриране и/или екстракция

Веднъж на шест месеца

Сребро

Ag

Арсен

As

Кадмий

Cd

Хром

Cr

Мед

Cu

Живак

Hg

Никел

Ni

Олово

Pb

Цинк

Zn

mg/l

 

10

Фекални колиформи/100 ml

≤ 300 в месото на черупковите организми и междувалвената течност

 

Метод на разреждане с ферментация в течен субстрат поне в три епруветки в три разтвора. Субкултивиране на позитивните епруветки на среда за потвърждение. Преброяване по НВЧ (най-вероятно число). Температура на инкубация 44 ± 0,5 °С.

Веднъж на три месеца

11

Вещества, които влияят върху вкуса на черупковите организми

 

Концентрация по-ниска от тази, която влошава вкуса на черупковите организми

Вкусово изследване на черупковите организми, когато се предполага наличие на едно от тези вещества.

 

12

Сакситоксин (произвеждан от динофлагелати)

 

 

 

 

Съкращения:

О

=

ориентировъчна стойност

З

=

задължителна стойност


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменена директива с нейното изменение

Директива 79/923/ЕИО на Съвета

(ОВ L 281, 10.11.1979 г., стр. 47)

 

Директива 91/692/ЕИО на Съвета

(ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48)

Само приложение I, буква д)

ЧАСТ Б

Списък със срокове за транспониране в националното законодателство

(посочено в член 16)

Директива

Срок за транспониране

79/923/ЕИО

6 ноември 1981 г.

91/692/ЕИО

1 януари 1993 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 79/923/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 2

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1, първа алинея, встъпително изречение

Член 6, параграф 1, първа алинея, встъпително изречение

Член 6, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 6, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 6, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 6, параграф 1, първа алинея, буква в)

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13, първа алинея, встъпително изречение

Член 13, параграф 1, встъпително изречение

Член 13, първа алинея, първо тире

Член 13, параграф 1, буква a)

Член 13, първа алинея, второ тире

Член 13, параграф 1, буква б)

Член 13, първа алинея, трето тире

Член 13, параграф 1, буква в)

Член 13, втора алинея

Член 13, параграф 2

Член 13, трета алинея

Член 13, параграф 3

Член 14

Член 14

Член 15, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 15

Член 16

Член 17

Член 16

Член 18

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top