Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0103

Директива 2006/103/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година относно адаптиране на някои директиви в областта на транспортната политика поради присъединяването на България и Румъния

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 875–882 (MT)
OJ L 363, 20.12.2006, p. 344–351 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 152 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/103/oj

13/ 57

BG

Официален вестник на Европейския съюз

305


32006L0103


L 363/344

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/103/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

относно адаптиране на някои директиви в областта на транспортната политика поради присъединяването на България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяването на България и Румъния (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 56 от Акта за присъединяване, съгласно който, когато актовете на институциите остават валидни след 1 януари 2007 г. и изискват адаптиране, дължащо се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване или в неговите приложения, необходимите актове трябва да бъдат приети от Съвета, освен ако Комисията не е приела първоначалния акт.

(2)

Заключителният акт на конференцията, която подготви окончателния текст на Договора за присъединяване, посочва, че високодоговарящите се страни са достигнали до политическо споразумение относно поредица от адаптации на актове, приети от институциите, необходими поради присъединяването, и приканва Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването в тяхната пълнота и последна редакция, когато това е необходимо, за да бъде взето предвид развитието на законодателството на Съюза.

(3)

Директиви 82/714/ЕИО (2), 91/439/ЕИО (3), 91/440/ЕИО (4), 91/672/ЕИО (5), 92/106/ЕИО (6), 96/26/ЕО (7), 1999/37/ЕО (8), 1999/62/ЕО (9) и 2003/59/ЕО (10) трябва следователно да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 82/714/ЕИО, 91/439/ЕИО, 91/440/ЕИО, 91/672/ЕИО, 92/106/ЕИО, 96/26/ЕО, 1999/37/ЕО, 1999/62/ЕО и 2003/59/ЕО се изменят в съответствие с приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, , за да се съобразят с настоящата директива, най-късно към датата на присъединяване на България и Румъния. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяване на България и Румъния влезе в сила, и на датата на влизането му в сила.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 301, 28.10.1982 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 29.

(6)  ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38.

(7)  ОВ L 124, 23.5.1996 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57.

(9)  ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42.

(10)  ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

А.   АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

1.

31991 L 0439: Директива 91/439/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1), изменена със:

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31994 L 0072: Директива 94/72/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. (ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 86),

31996 L 0047: Директива 96/47/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 1),

31997 L 0026: Директива 97/26/ЕО на Съвета от 2 юни 1997 г. (ОВ L 150, 7.6.1997 г., стр. 41),

32000 L 0056: Директива 2000/56/ЕО на Комисията от 14 септември 2000 г. (ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 45),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 L 0059: Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4),

32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

а)

В приложение I, точка 2, третото тире и текстът след него под думите „страница 1 трябва да съдържа“ се заменят със следния текст:

„—

отличителният знак на държавата-членка, издаваща свидетелството за управление, като тези знаци са, както следва:

В

:

Белгия

BG

:

България

CZ

:

Чешката република

DK

:

Дания

D

:

Германия

EST

:

Естония

GR

:

Гърция

E

:

Испания

F

:

Франция

IRL

:

Ирландия

I

:

Италия

CY

:

Кипър

LV

:

Латвия

LT

:

Литва

L

:

Люксембург

H

:

Унгария

M

:

Малта

NL

:

Нидерландия

A

:

Австрия

PL

:

Полша

P

:

Португалия

RO

:

Румъния

SLO

:

Словения

SK

:

Словакия

FIN

:

Финландия

S

:

Швеция

UK

:

Обединеното кралство.“

б)

В приложение I, точка 3, второто тире се заменя със следния текст:

„Ако държава-членка желае да състави тези данни на национален език, който е различен от един от следните езици: български, испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински или шведски, то тя трябва да подготви двуезична версия на свидетелството за управление, като използва един от гореспоменатите езици, без да се нарушават другите разпоредби на настоящото приложение.“.

в)

В приложение Iа, точка 2, буква в) се заменя със следния текст:

„в)

отличителният знак на държавата-членка, издаваща свидетелството за управление, като тези знаци са, както следва:

В

:

Белгия

BG

:

България

CZ

:

Чешката република

DK

:

Дания

D

:

Германия

EST

:

Естония

GR

:

Гърция

E

:

Испания

F

:

Франция

IRL

:

Ирландия

I

:

Италия

CY

:

Кипър

LV

:

Латвия

LT

:

Литва

L

:

Люксембург

H

:

Унгария

M

:

Малта

NL

:

Нидерландия

A

:

Австрия

PL

:

Полша

P

:

Португалия

RO

:

Румъния

SLO

:

Словения

SK

:

Словакия

FIN

:

Финландия

S

:

Швеция

UK

:

Обединеното кралство.“

г)

В приложение Iа, точка 2, буква д) се заменя със следния текст:

„д)

думите „модел на Европейските общности“ на езика(езиците) на държавата-членка, издаваща свидетелството за управление, и думите „Свидетелство за управление на МПС“ на другите езици на Общността, отпечатани в розово, които оформят фона на свидетелството за управление:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;“

д)

В приложение Iа, текстът на точка 2, буква б) текстът под думите „Страница 2 трябва да съдържа“ се заменя със следния текст:

„Ако държава-членка желае да състави тези данни на национален език, който е различен от един от следните езици: български, испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински или шведски, то тя трябва да подготви двуезична версия на свидетелството за управление, като използва един от гореспоменатите езици, без да се нарушават другите разпоредби на настоящото приложение.“

2.

31992 L 0106: Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. за създаване на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38), изменена със:

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В член 6, параграф 3 между текстовете за Белгия и за Чешката република се добавя следният текст:

„—   България:

данък върху превозните средства;“

и между текстовете за Португалия и Словения се добавя следният текст:

„—   Румъния:

Taxa asupra mijloacelor de transport;“.

3.

31996 L 0026: Директива 96/26/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. за допускане до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, предназначени да улеснят упражняването на правото на свободно установяване на тези превозвачи за осъществяване на вътрешни и международни превози (ОВ L 124, 23.5.1996 г., стр. 1), последно изменена със:

31998 L 0076: Директива 98/76/ЕО на Съвета от 1 октомври 1998 г. (ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 17),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

В приложение Iа бележка под линия 1 се заменя със следния текст:

„1.

Отличителен символ за държавата: (В) Белгия, (BG) България, (CZ) Чешка Република, (DK) Дания, (D) Германия, (EST) Естония, (GR) Гърция, (E) Испания, (F) Франция, (IRL) Ирландия, (I) Италия, (CY) Кипър, (LV) Латвия, (LT) Литва, (L) Люксембург, (H) Унгария, (M) Малта, (NL) Нидерландия, (A) Австрия, (PL) Полша, (P) Португалия, (RO) Румъния, (SLO) Словения, (SK) Словакия, (FIN) Финландия, (S) Швеция, (UK) Обединеното кралство.“

4.

31999 L 0037: Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документи за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57), изменена със:

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 L 0127: Директива 2003/127/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 г. (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 29).

а)

В приложение I, точка II.4 след текста за Белгия се добавя следният текст:

„BG

:

България“

и след текста за Португалия:

„RO

:

Румъния“.

б)

В приложение I, точка III.1.А, буква б) след текста за Белгия се добавя следният текст:

„BG

:

България“

и след текста за Португалия:

„RO

:

Румъния“.

в)

В приложение II, точка II.4 след текста за Белгия се добавя следният текст:

„BG

:

България“

и след текста за Португалия:

„RO

:

Румъния“.

г)

В приложение II, точка III.1.А, буква б) след текста за Белгия се добавя следният текст:

„BG

:

България“

и след текста за Португалия:

„RO

:

Румъния“.

5.

31999 L 0062: Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42), изменена със:

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32006 L 0038: Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 8).

В член 3, параграф 1, между текстовете за Белгия и Чешката република се добавя следният текст:

„—   България:

данък върху превозните средства,“;

и между текстовете за Португалия и Словения:

„—   Румъния:

Taxa asupra mijloacelor de transport;“.

6.

32003 L 0059: Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отменяне на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4), изменена със:

32004 L 0066: Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

а)

В приложение II, точка 2, след думите „страна 1 съдържа“ в буква в) между текстовете за Белгия и Чешката република се добавя следният текст:

„BG

:

България“

и между текстовете за Португалия и Словения:

„RO

:

Румъния“.

б)

В приложение II, точка 2, под думите „страна 1 съдържа“ в буква д) преди текста за Чешката република се добавя следният текст:

„карта за квалификация на водача“

и между текстовете за Португалия и Словакия:

„Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto“.

в)

В приложение II, точка 2, под думите „страна 2 съдържа“ второто изречение на буква б) се заменя със следния текст:

„Ако държава-членка желае да състави тези данни на национален език, който е различен от един от следните езици: български, испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински или шведски, то тя трябва да подготви двуезична версия на свидетелството за управление, като използва един от гореспоменатите езици, без да се нарушават другите разпоредби на настоящото приложение.“.

Б.   ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

31991 L 0440: Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 25), изменена със:

32001 L 0011: Директива 2001/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. (ОВ L 75, 15.3.2001 г., стр. 1),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 L 0051: Директива 2004/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 164).

В приложение I след списъка на пристанища след текста за Белгия се добавя следният текст:

„БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин“;

и след текста за Португалия:

„ROMÂNIA

Constanța

Mangalia

Midia

Tulcea

Galați

Brăila

Medgidia

Oltenița

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orșova“

В.   ТРАНСПОРТ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

1.

31982 L 0714: Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 301, 28.10.1982 г., стр. 1) изменена със:

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

Приложение I се изменя, както следва:

i)

към „ГЛАВА II“, „Зона 3“ се добавя следният текст:

„Република България

Дунав: от rkm 845,650 до rkm 374,100“,

„Румъния

Дунав: от границата Сърбия и Черна гора—Румъния до Черно море на ръкава Sulina,

Канал Дунав—Черно море (дължина 64,410 km): от сливането с река Дунав на km 299,300 на река Дунав на Cernavodă (съответно km 64 и km 410 на канала) до пристанището Констанца Юг—Agigea (km „0“ на Канала);

Poarta Albă—Midia Năvodari Canal (дължина 34,600 km): от сливането с река Дунав с канал Черно море на km 29 и km 410 на Poarta Albă (съответно km 27 и km 500 на канала) до пристанище Midia (km „0“ на канала)“

ii)

към „ГЛАВА III“, „Зона 4“ се добавя следният текст:

„Румъния

Всички други водни пътища, които не са изброени в Зона 3.“.

2.

31991 L 0672: Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на националните свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 29), изменена със:

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт относно условията за присъединяване и промените в учредителните договори — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

а)

Приложение I се изменя, както следва:

i)

в „ГРУПА А“ се добавя следният текст:

„Румъния

brevet de căpitan fluvial categoria A (капитански сертификат А) (в съответствие със Заповед № 984/4.7.2001 на министъра на благоустройството, транспорта и жилищната политика за утвърждаване на регламента за издаване на национални сертификати за професионална квалификация за персонал на речното корабоплаване, M. Of., p. I, № 441/6.VIII.2001).“;

ii)

в „ГРУПА Б“ се добавя следният текст:

„Република България

Свидетелство за правоспособност „Капитан вътрешно плаване“;

Свидетелство за правоспособност „Щурман вътрешно плаване“ (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр. 83 от 2003 г.)“,

„Румъния

brevet de căpitan fluvial categoria B (капитански сертификат Б) (в съответствие със Заповедта № 984/4.7.2001 на министъра на благоустройството, транспорта и жилищната политика за утвърждаване на регламента за издаване на национални сертификати за професионална квалификация за персонал на речното корабоплаване, M. Of., р. I, № 441/6.VIII.2001).“;

б)

В приложение II се добавя следният текст:

„Румъния

Дунав: от Браила (km 175) до Черно море на ръкава Sulina“.


Top