EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0067

Директива 2006/67/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 година относно налагането на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров петрол и/или петролни продукти (кодифицирана версия)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 217, 8.8.2006, p. 8–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 209–216 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; отменен от 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/67/oj

12/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

244


32006L0067


L 217/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/67/ЕО НА СЪВЕТА

от 24 юли 2006 година

относно налагането на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров петрол и/или петролни продукти

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 68/414/ЕИО на Съвета от 20 декември 1968 г. за налагането на задължение на държавите-членки на Европейската икономическа общност да поддържат минимални запаси от суров петрол и/или петролни продукти (3) е била съществено изменяна няколко пъти (4). За целите на яснотата и рационалността упоменатата директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Вносните суров петрол и петролни продукти са от значение за снабдяването на Общността с енергия. Всяко затруднение, дори временно, чийто ефект е намаляване на доставките на такива продукти, внасяни от трети страни или съществено увеличение на цените им на международните пазари, би могло да причини сериозни нарушения в икономическата дейност на Общността. В тази връзка Общността трябва да бъде в състояние да компенсира или поне да намали евентуалните вредни последици при подобен случай.

(3)

Криза в получаването на доставки би могла да възникне неочаквано и следователно е от съществена важност незабавно да се установят необходимите средства за компенсиране на евентуалния недостиг.

(4)

За тази цел е необходимо да се повиши сигурността на снабдяването на държавите-членки със суров петрол и петролни продукти чрез установяване и поддържане на минимални запаси от най-важните петролни продукти.

(5)

Необходимо е организационните договорености във връзка с петролните запаси да не накърняват безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(6)

С Директива 73/238/ЕИО (5) Съветът взе решение за подходящите мерки — включително черпене от петролните запаси — които трябва да бъдат предприети в случай на затруднения при снабдяването със суров петрол и петролни продукти за Общността; държавите-членки са поели подобни ангажименти в споразумението за „Международна енергийна програма“.

(7)

Необходимо е запасите да бъдат на разположение на държавите-членки в случай на възникване на затруднение при петролните доставки. Държавите-членки следва да имат правомощия и капацитет да контролират използването на запасите, така че да могат да бъдат осигурени навреме в полза на областите, които най-много се нуждаят от петролни доставки.

(8)

Организационните мерки за поддържане на запасите следва да гарантират запасите да са налични и достъпни за потребителите.

(9)

Необходимо е организационните мерки за поддържането на запасите да са прозрачни, да гарантират справедливо и недискриминационно споделяне на тежестта на задължението за поддържане на запасите. Следователно, информация, която се отнася до разходите за поддържане на петролните запаси, може да бъде предоставяна от държавите-членки на заинтересованите страни.

(10)

С цел организиране поддръжката на запасите държавите-членки могат да се позоват на система, която се основава на орган или юридическо лице, което ще съхранява всички или част от запасите, които съставляват задължението за поддържане на запаси. Останалата част следва да бъде поддържана от преработвателите и другите пазарни участници. Партньорството между правителството и промишлеността е крайно необходимо за осъществяването на ефективни и надеждни механизми на поддържане на запасите.

(11)

Националното производство само по себе си допринася за сигурността на снабдяването. Развитието на петролния пазар може да оправдае съответна дерогация от задължението за поддържане на петролни запаси за държавите-членки, които имат собствено производство. В съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки могат да освободят предприятията от задължението да поддържат запаси в рамките на определен размер, който не надвишава количеството на продуктите, които тези предприятия произвеждат от местно добит суров петрол.

(12)

Целесъобразно е приемането на подходи, които вече се следват от Общността и държавите-членки в рамките на техните международни задължения и споразумения. Поради промени в модела на потребление на петролни продукти бункерите за горива на международната авиация са важен елемент от това потребление.

(13)

Има нужда от адаптиране и опростяване на механизма за статистически отчети по отношение на запасите от петролни продукти.

(14)

Запасите от петролни продукти могат да бъдат складирани на различни места в Общността и следователно е целесъобразно да бъде подпомогнато установяването на запаси извън територията на страната. Необходимо е решенията за поддържане на запаси извън националната територия да бъдат вземани от правителството на съответната държава-членка в съответствие с нуждите ѝ и съображения, свързани със сигурността на доставките. В случай на запаси, поддържани на разположение на друго предприятие или орган/юридическо лице, са необходими по-подробни правила за гарантиране на тяхната наличност и достъпност в случай на трудности при снабдяването с петролни продукти.

(15)

Необходимо е, за да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, да се насърчи сключването на споразумения между държавите-членки относно минималните запаси с цел да се разшири използването на складови съоръжения на други държави-членки. Засегнатите държави-членки сами следва да вземат решение относно сключването на такива споразумения.

(16)

Необходимо е да се засили административното наблюдение на запасите и да бъдат установени ефективни механизми за техния контрол и проверка. За налагането на такъв контрол е необходимо въвеждане на режим на санкции.

(17)

Съветът следва да бъде редовно информиран за състоянието на запасите за сигурността в Общността.

(18)

Тъй като целта на действията, които следва да бъдат предприети, а именно поддръжката на високо ниво на сигурност на доставките на суров петрол в рамките на Общността посредством надеждни и прозрачни мерки, основани на единомислието между държавите-членки, като същевременно се съблюдават правилата на вътрешния пазар и правилата на конкуренция, би могла да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, както е посочено в посочения член, настоящата директива не излиза извън необходимото за постигане на тази цел.

(19)

Настоящата директива не накърнява задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение I, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови или административни разпоредби, за да поддържат по всяко време в рамките на Общността, при спазване на разпоредбите на член 10, запаси от петролни продукти на ниво, което отговаря, за всяка от категориите петролни продукти, изброени в член 2, на поне 90 дни от среднодневната вътрешна консумация за предходната календарна година, както е посочено в член 4, параграф 2.

2.   Тази част от вътрешната консумация, която се задоволява от производни на петрол, добиван местно от дадена държава-членка, може да бъде приспадната от посоченото потребление до максимум 25 %. Вътрешното разпределение на резултатите от такова приспадане се решава от съответната държава-членка.

Член 2

При изчисляване на вътрешната консумация се вземат предвид следните категории продукти:

а)

гориво за автомобилни двигатели и авиационно гориво (авиационен бензин и гориво за реактивни двигатели тип бензин);

б)

газьол, дизелово гориво, керосин и гориво за реактивни двигатели тип керосин;

в)

мазути.

Доставките от хранилищата за мореплавателни съдове не се включват в изчисляването на вътрешното потребление.

Член 3

1.   Поддържаните в съответствие с член 1 запаси са изцяло на разположение на държавите-членки, ако възникнат затруднения с получаването на доставки от петрол. Държавите-членки гарантират, че имат законовите правомощия да контролират използването на запасите при такива обстоятелства.

Държавите-членки гарантират наличността и достъпа до запасите по всяко друго време. Те установяват мерки, позволяващи определянето, отчитането и контрола на запасите.

2.   Държавите-членки гарантират прилагането на справедливи и недискриминационни условия по отношение на мерките, отнасящи се до поддържане на запасите.

Тежестта на разходите, направени в резултат на поддържането на запасите в съответствие с член 1, се определя чрез прозрачни процедури. В този смисъл държавите-членки могат да приемат мерки за получаване на съответната информация за тежестта на разходите за поддържане на запасите в съответствие с член 1 и да предоставят тази информация на заинтересованите страни.

3.   С оглед удовлетворяване изискванията на параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да решат да прибегнат към орган или юридическо лице за съхранение на запасите, което ще отговаря за съхраняването на всички или на част от запасите.

Две или повече държави-членки могат да решат да прибегнат до един общ орган или лице за съхраняване на запасите. В такъв случай те ще са отговорни солидарно за задълженията, произтичащи от настоящата директива.

Член 4

1.   Държавите-членки представят на Комисията обобщена статистическа справка за съществуващите в края на всеки месец запаси, изготвена в съответствие с член 5, параграфи 2 и 3 и член 6 и посочваща броя дни средна консумация през предходната календарна година, за които тези запаси се отнасят. Справката трябва да се представи в срок най-късно до двадесет и петия ден на втория месец след месеца, за който се отнася статистическият отчет.

2.   Задължението за поддържане на запаси на съответната държава-членка се базира на вътрешното потребление за предходната календарна година. В началото на всяка календарна година държавите-членки трябва да преизчислят своето задължение за поддържане на запаси най-късно до 31 март на съответната година и да гарантират изпълнението на новите си задължения възможно най-бързо и във всеки случай най-късно до 31 юли на съответната година.

3.   Запасите от самолетни горива от типа на керосина се посочват отделно в статистическата справка в категорията, посочена в член 2, буква б).

Член 5

1.   Изискваните по член 1 запаси могат да бъдат поддържани под формата на суров петрол и междинни продукти, както и под формата на крайни продукти.

2.   В обобщената статистическа справка за наличните запаси в края на всеки месец:

а)

крайните продукти се отчитат въз основа на действителния им тонаж;

б)

суровият петрол и междинните продукти се отчитат:

i)

като размера на количествата за всяка категория продукт, получени през предходната календарна година от рафинериите на съответната държава-членка, или

ii)

на базата на производствените програми на рафинериите на съответната държава-членка за текущата година, или

iii)

на базата на съотношението между общото произведено количество през предходната календарна година в съответната държава-членка на продукти, включени в задължението за поддържане на запаси и общото количество суров петрол, използвано през годината; посоченото по-горе се прилага за не повече от 40 % от общото задължение за първата и втората категория (петрол и газьол) и за не повече от 50 % за третата категория (мазут).

3.   Компонентите за смесване, когато са предназначени за преработка в крайните продукти, изброени в член 2, могат да заместват продуктите, за които те са предназначени.

Член 6

1.   При изчисляване на предвиденото в член 1 минимално ниво на запасите в статистическата справка се включват само тези количества, които биха се съхранявали съгласно член 3, параграф 1.

2.   Предмет на разпоредбите на параграф 1, към запасите може да бъде включено следното:

а)

запасите на борда на петролни танкери в пристанище с цел разтоварване след приключване на пристанищните формалности;

б)

запасите, съхранявани на пристанище за разтоварване;

в)

запасите, съхранявани в цистерни на входа на петролопроводи;

г)

запасите, съхранявани в цистерни на рафинерии, с изключение на тези, които се намират в тръбопроводите и завода за рафиниране;

д)

запаси, съхранявани от складовете на рафинерии и на предприятия, занимаващи се с внос, съхранение и дистрибуция на едро;

е)

запаси, които се съхраняват в складове на големи потребители, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство във връзка със задължението за поддържане на постоянни запаси;

ж)

запаси, които се съхраняват в шлепове или крайбрежни плавателни съдове, които осъществяват транспортиране в рамките на националните граници, доколкото за компетентните органи е възможно да контролират такива запаси и при условие, че те могат да бъдат на разположение незабавно.

3.   От статистическата справка по-специално следва да бъде изключено следното: местен суров петрол, който още не е добит; запаси, които са предназначени за цистерните на мореплавателните съдове; запаси за директно транзитиране с изключение на запасите, посочени в член 7, параграф 1; запаси в тръбопроводи, цистерни за превоз по шосе и в цистерни-вагони за железопътен превоз, в резервоарите на разпределителните станции и тези, които се държат от дребните потребители.

Количествата, които се поддържат от въоръжените сили и онези, които се поддържат за тях от страна на петролните дружества, следва да се изключат от статистическата справка.

Член 7

1.   За целите на прилагането на настоящата директива могат да бъдат създавани запаси съгласно индивидуални споразумения между правителствата на територията на дадена държава-членка за сметка на предприятия или органи/юридически лица, установени в друга държава-членка. Правителството на съответната държава-членка решава дали да поддържа част от запасите си извън националната територия.

Държавата-членка, на чиято територия се държат запасите в рамките на такова споразумение, не може да възразява на прехвърлянето им до други държави-членки, за чиято сметка се държат запасите в рамките на това споразумение; тя следи за тези запаси в съответствие с процедурите, определени в това споразумение, но не ги включва в статистическата си справка. Държавата-членка, за чиято сметка се съхраняват запасите, може да ги включи в статистическата си справка.

Заедно със статистическата справка всяка държава-членка изпраща до Комисията доклад относно запасите, които се поддържат на нейна територия в полза на друга държава-членка, както и относно запасите, които се поддържат от други държави-членки в нейна полза. И в двата случая в доклада се посочват местата за съхраняване и/или дружествата, които поддържат запасите, количествата и категорията на продукта или суровия петрол.

2.   Проектите на посочените в параграф 1, първа алинея споразумения се изпращат на Комисията, която може да нотифицира съответните правителства за своите бележки. Комисията следва да бъде уведомена за вече сключените споразумения и тя ги оповестява на останалите държави-членки.

Споразуменията отговарят на следните условия:

а)

трябва да се отнасят за суров петрол и всички петролни продукти, които са обхванати от настоящата директива;

б)

трябва да установяват условията и мерките за поддържане на запасите с оглед запазването на контрола и наличността на тези запаси;

в)

трябва да специфицират процедурите за проверка и идентифициране на предвидените запаси, inter alia, методите за осъществяване и сътрудничество при проверките;

г)

трябва като правило да бъдат сключени за неопределен период;

д)

трябва да уточняват, че когато се предвижда едностранно прекратяване, то не може да се приведе в действие в случай на криза в снабдяването и че при всички случаи Комисията получава предварителна информация за всяко прекратяване.

3.   Когато запасите, създадени съгласно такива споразумения, не се притежават от предприятието или органа/лицето, което има задължението да поддържа запасите, а се държат на разположение на това предприятие или орган/лице от друго предприятие или орган/лице, се удовлетворяват следните условия:

а)

предприятието бенефициер или органът/лицето трябва да има договорното право да придобива тези запаси за целия период на договора; методологията за определяне на цената на това придобиване трябва да бъде договорена между засегнатите страни;

б)

минималният срок на такъв договор трябва да бъде 90 дни;

в)

трябва да се специфицират местоположението на съхраняване на запасите и/или дружествата, държащи запасите на разположение на предприятието или органът/лицето бенефициер, както и количеството и категорията на продукта или суровия петрол;

г)

реалната наличност на запасите за предприятието или органът/лицето бенефициер трябва да бъде гарантирано по всяко време за целия срок на договора от предприятието или органът/лицето, държащо запасите на разположение на предприятието, или органът/лицето бенефициер;

д)

предприятието или органът/лицето, държащо запасите на разположение на предприятието, или органът/лицето бенефициер трябва да е такова, което да е подчинено на юрисдикцията на държавата-членка, на чиято територия са разположени запасите, доколкото се касае до законовите правомощия на тази държава-членка да контролира и проверява съществуването на запасите.

Член 8

Държавите-членки приемат всички необходими разпоредби и вземат всички необходими мерки за гарантиране на контрола и надзора на запасите. Те въвеждат механизми за проверка на запасите съгласно разпоредбите на настоящата директива.

Член 9

Държавите-членки определят санкциите, които се налагат при нарушаване на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за изпълнението на тези разпоредби. Санкциите са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 10

1.   Ако възникнат затруднения по отношение на снабдяването с петрол в Общността, Комисията, по искане на някоя държава-членка или по своя собствена инициатива, урежда консултации между държавите-членки.

2.   С изключение на случаите на изключителна неотложност или с цел задоволяване на незначителни местни потребности държавите-членки се въздържат да ползват, преди предвидената в параграф 1 консултация, запасите си по начин, който би намалил тези запаси под задължителното минимално ниво.

3.   Държавите-членки информират Комисията всеки път, когато ползват от резервните си запаси, като съобщават възможно най-рано:

а)

датата, на която запасите са паднали под задължителния минимум;

б)

причините да се използва от тях;

в)

мерките, ако има такива, за попълване на запасите;

г)

оценка, ако е възможна, за вероятното развитие на положението по отношение на запасите за времето, през което те са под задължителния минимум.

Член 11

Комисията предоставя на Съвета редовен доклад относно ситуацията, свързана със запасите в Общността, включително, ако е необходимо по отношение на хармонизирането с цел постигане на ефективен контрол и наблюдение на запасите.

Член 12

Директива 68/414/ЕИО се отменя, без да се накърняват задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране в националното законодателство и прилагане на директивите, посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат като позовавания на настоящата директива и се тълкуват в съответствие с таблицата на съответствието от приложение II.

Член 13

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2006 година.

За Съвета

Председател

M. PEKKARINEN


(1)  ОВ С 226 Е, 15.9.2005 г., стр. 44.

(2)  ОВ С 112, 30.4.2004 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 308, 23.12.1968 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 98/93/ЕО (ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 100).

(4)  Виж приложение I, част А.

(5)  ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Отменената директива с актовете за изменение

Директива 68/414/ЕИО на Съвета

(ОВ L 308, 23.12.1968 г., стр. 14)

Директива 72/425/ЕИО на Съвета

(ОВ L 291, 28.12.1972 г., стр. 154)

Директива 98/93/ЕО на Съвета

(ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 100)


ЧАСТ Б

Списък на сроковете за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 12)

Директиви

Срок за транспониране

Дата на прилагане

68/414/ЕИО

1 януари 1971 г.

1 януари 1971 г.

98/93/ЕО

1 януари 2000 г. (1)

 


(1)  1 януари 2003 г. за Република Гърция по отношение на задълженията по Директива 98/93/ЕО във връзка с включването на запаси от бункерите за самолетни горива на международната авиация при изчисляването на вътрешното потребление. Виж член 4 от Директива 98/93/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствията

Директива 68/414/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, първи параграф, встъпителни думи

Член 2, първа алинея, встъпителни думи

Член 2, първи параграф, първо тире

Член 2, първа алинея, буква а)

Член 2, първи параграф, второ тире

Член 2, първа алинея, буква б)

Член 2, първи параграф, трето тире

Член 2, първа алинея, буква в)

Член 2, втори параграф

Член 2, втора алинея

Член 3

Член 3

Член 4, първи параграф

Член 4, параграф 1

Член 4, втори параграф

Член 4, параграф 2

Член 4, трети параграф

Член 4, параграф 3

Член 5, първи параграф

Член 5, параграф 1

Член 5, втори параграф, встъпителни думи, първата част на изречението

Член 5, параграф 2, встъпителни думи

Член 5, втори параграф, встъпителни думи, втората част от изречението

Член 5, параграф 2, буква а)

Член 5, втори параграф, встъпителна думи, третата част от изречението

Член 5, параграф 2, буква б) встъпителни думи

Член 5, втори параграф, първо тире

Член 5, параграф 2, буква б), i)

Член 5, втори параграф, второ тире

Член 5, параграф 2, буква б), ii)

Член 5, втори параграф, трето тире

Член 5, параграф 2, буква б), iii)

Член 5, трети параграф

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 1, първа алинея

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 2, трета алинея

Член 7, параграф 1, трета алинея

Член 6, параграф 2, четвърта алинея

Член 7, параграф 2, първа алинея

Член 6, параграф 2, пета алинея, встъпителни думи

Член 7, параграф 2, втора алинея, встъпителни думи

Член 6, параграф 2, пета алинея, първо тире

Член 7, параграф 2, втора алинея, буква а)

Член 6, параграф 2, пета алинея, второ тире

Член 7, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 6, параграф 2, пета алинея, трето тире

Член 7, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 6, параграф 2, пета алинея, четвърто тире

Член 7, параграф 2, втора алинея, буква г)

Член 6, параграф 2, пета алинея, пето тире

Член 7, параграф 2, втора алинея, буква д)

Член 6, параграф 2, шеста алинея, встъпителни думи

Член 7, параграф 3, встъпителни думи

Член 6, параграф 2, шеста алинея, първо тире

Член 7, параграф 3, буква а)

Член 6, параграф 2, шеста алинея, второ тире

Член 7, параграф 3, буква б)

Член 6, параграф 2, шеста алинея, трето тире

Член 7, параграф 3, буква в)

Член 6, параграф 2, шеста алинея, четвърто тире

Член 7, параграф 3, буква г)

Член 6, параграф 2, шеста алинея, пето тире

Член 7, параграф 3, буква д)

Член 6, параграф 3, първа алинея, встъпителни думи

Член 6, параграф 2, встъпителни думи

Член 6, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 2, буква а)

Член 6, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 2, буква б)

Член 6, параграф 3, първа алинея, трето тире

Член 6, параграф 2, буква в)

Член 6, параграф 3, първа алинея, четвърто тире

Член 6, параграф 2, буква г)

Член 6, параграф 3, първа алинея, пето тире

Член 6, параграф 2, буква д)

Член 6, параграф 3, първа алинея, шесто тире

Член 6, параграф 2, буква е)

Член 6, параграф 3, първа алинея, седмо тире

Член 6, параграф 2, буква ж)

Член 6, параграф 3, втора алинея, първо изречение

Член 6, параграф 3, първа алинея

Член 6, параграф 3, втора алинея, второ изречение

Член 6, параграф 3, втора алинея

Член 6а

Член 8

Член 6б

Член 9

Член 7, първи параграф

Член 10, параграф 1

Член 7, втори параграф

Член 10, параграф 2

Член 7, трети параграф, встъпителни думи

Член 10, параграф 3, встъпителни думи

Член 7, трети параграф, първо тире

Член 10, параграф 3, буква а)

Член 7, трети параграф, второ тире

Член 10, параграф 3, буква б

Член 7, трети параграф, трето тире

Член 10, параграф 3, буква в)

Член 7, трети параграф, четвърто тире

Член 10, параграф 3, буква г)

Член 8

Член 11

Член 12

Член 13

Член 9

Член 14

Приложение I

Приложение II


Top