EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0040

Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на СъветаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 161, 14.6.2006, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 84 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 84 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 102 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/40/oj

15/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

84


32006L0040


L 161/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/40/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2006 година

относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 14 март 2006 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар се състои от пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали трябва да бъде гарантирано, и че за тази цел е създадена система за типово одобрение на ЕО на моторни превозни средства. Техническите изисквания за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на климатичните системи следва да бъдат хармонизирани, за да се избегне приемането на изисквания, които се различават в отделните държави-членки, и за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2)

Нарастващ брой от държави-членки възнамеряват да регулират употребата на климатични системи в моторните превозни средства като следствие от Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. относно одобрението от страна на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите по тях (3). Решението обвързва Общността и нейните държави-членки в периода 2008—2012 г. да намалят своите общи антропогенни емисии на парникови газове, изброени в приложение А към Протокола от Киото, с 8 % в сравнение с равнищата от 1990 г. Некоординираното изпълнение на тези ангажименти носи риск за създаване на бариери за свободното движение на моторни превозни средства в Общността. Следователно, уместно е да се установят изискванията, които трябва да бъдат изпълнени по отношение на климатичните системи, монтирани в моторните превозни средства, за да се разрешат на пазара и да се забранят от определена дата въздушните климатични системи, проектирани да съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150.

(3)

Емисиите на хидрофлуоровъглерод-134а (HFC-134a), който има потенциал за глобално затопляне 1 300, от климатичните системи в моторните превозни средства пораждат нарастваща загриженост поради въздействието им за изменението на климата. Ефективни по отношение на разходите и безопасни алтернативи на хидрофлуоровъглерод-134а (HFC-134a) се очаква да са налични в близкото бъдеще. Следва да се направи преглед с оглед установяване, в светлината на прогреса за потенциално ограничаване на емисиите или замяната на флуорирани парникови газове в такива системи, дали настоящата директива трябва да бъде разширена към други категории моторни превозни средства и дали разпоредбите, засягащи потенциала за глобално затопляне на тези газове, трябва да бъдат изменени, като се вземат предвид технологичният и научният напредък и необходимостта да са спазват времевите планови мащаби за индустриалните продукти.

(4)

С оглед гарантиране, че забраната на определени флуорирани парникови газове е ефективна, е необходимо да се ограничи възможността за последващо монтиране в моторните превозни средства на климатични системи, проектирани да съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, и да се забрани напълването на климатични системи с такива газове.

(5)

С оглед ограничаване на емисиите на определени флуорирани парникови газове от въздушните климатични системи в моторните превозни средства е необходимо да се предвидят пределни стойности за нивата на течовете и процедура за изпитване за установяването на течове в климатичните системи, проектирани да съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, и които са монтирани в моторните превозни средства.

(6)

С оглед допринасяне за изпълнението на ангажиментите на Общността и нейните държави-членки съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации за изменението на климата, Протоколът от Киото и Решение 2002/358/ЕО, Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (4) и настоящата директива, които допринасят за намаляването на емисиите на флуорирани парникови газове, трябва да бъдат приети и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз едновременно.

(7)

Всеки производител на превозни средства трябва да предостави на одобряващия орган цялата релевантна техническа информация относно инсталираните климатични системи и газовете, използвани в тях. В случая на въздушни климатични системи, проектирани да съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, производителят трябва да предостави и нормата на течове от тези системи.

(8)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняването на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(9)

Настоящата директива е една от специалните директиви за процедурата за типово одобрение на ЕО, която бе установена с Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се за типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (6). Следователно Директива 70/156/ЕИО трябва да бъде съответно изменена.

(10)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно да контролира течовете на специфични флуорирани парникови газове във въздушните климатични системи, монтирани в превозни средства, и да забрани от определена дата въздушни климатични системи, проектирани да съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, действащи сами и, следователно, по причина на мащаба и ефектите на настоящата директива могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в посочения член, настоящата директива не отива по-далече от това, което е необходимо за постигането на тези цели.

(11)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (7) държавите-членки се насърчават да съставят, за себе си и в интерес на Общността собствени таблици, които да илюстрират колкото е възможно съотношението между настоящата директива и мерките за транспониране и да ги направят публично достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява изискванията за типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение на превозни средства по отношение на емисиите и безопасното функциониране на климатичните системи, монтирани в превозните средства. Тя също така установява разпоредби за повторното монтиране и повторното пълнене на такива системи.

Член 2

Обхват

Директивата се прилага по отношение на моторни превозни средства от категории М1 и N1, както са определени в приложение II към Директива 70/156/ЕИО. По смисъла на настоящата директива превозните средства от категория N1 се ограничават до тези от клас I, както е описан в първата таблица от точка 5.3.1.4 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се приемат за контрол върху замърсяването на въздуха от газовете на двигателите с принудително запалване, с които са оборудвани моторните превозни средства (8), както е добавено с Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

Член 3

Определения

По смисъла на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, попадащо в обхвата на настоящата директива;

2.

„тип превозно средство“ означава тип, както е дефиниран в раздел Б от приложение II към Директива 70/156/ЕИО;

3.

„климатични система“ означава всяка система, чиято главна цел е да намалява въздушната температура и влажността на пасажерското отделение на превозното средство;

4.

„двойна изпарителна система“ означава система, в която един изпарител е монтиран в двигателното отделение на превозното средство, а другият — в различно отделение на превозното средство; всички други системи ще се считат за „единични изпарителни системи“;

5.

„флуорирани парникови газове“ означава хидрофлуоровъглероди (HFC), перфлуорвъглероди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6), както са изброени в приложение I към Протокола от Киото, и препаратите, които съдържат тези вещества, но изключва веществата, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (10);

6.

„хидрофлуоровъглерод“ означава органично съединение, състоящо се от въглерод, водород и флуор и в което няма повече от шест въглеродни атома в молекулата;

7.

„перфлуорвъглерод“ означава органично съединение, състоящо се само от въглерод и флуор и в което няма повече от шест въглеродни атома в молекулата;

8.

„потенциал за глобално затопляне“ означава потенциал за климатично затопляне на даден флуориран парников газ по отношение на този на въглеродния диоксид. Потенциалът за глобално затопляне (ПГЗ) се изчислява чрез 100-годишния потенциал на един килограм газ по отношение на един килограм СО2. Съответните стойности за ПГЗ са тези, които са публикувани в Третия доклад за оценка, приет от Междуправителствената група по изменение на климата (стойности за 2001 г. МПГИК ПГЗ) (11);

9.

„препарат“ означава смес, съставена от две или повече вещества, от които поне едно е флуориран парников газ. Общият потенциал за глобално затопляне (12) на препарата се определя в съответствие с част 2 от приложението;

10.

„последващо монтиране“ означава инсталирането на климатична система в моторното средство, след като то е било регистрирано.

Член 4

Задължения на държавите-членки

1.   Според това, когато е целесъобразно, държавите-членки предоставят типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение по отношение на емисиите от климатични системи само на типове превозни средства, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   По смисъла на предоставянето на типово одобрение за цялото превозно средство по силата на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 70/156/ЕИО държавите-членки гарантират, че производителите предоставят информация за типа хладилен агент, използван във въздушните климатични системи, монтирани в нови моторни превозни средства.

3.   За целта на типовото одобрение на превозни средства, в които са монтирани климатични системи, проектирани да съдържат флуориран парников газ с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, държавите-членки гарантират, че в съответствие с хармонизираното изпитване за детекция на течове, предвидено в член 7, параграф 1, нормата за теч на такива газове няма да надхвърля максимално допустимите граници, посочени в член 5.

Член 5

Типово одобрение

1.   Считано в срок шест месеца от датата на приемането на хармонизираното изпитване за откриване на течове, държавите-членки не могат на основания, свързани с емисии от въздушни климатични системи:

а)

да откажат по отношение на нов тип превозно средство да предоставят типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение; или

б)

да забранят регистрацията, продажбата или пускането в експлоатация на нови превозни средства,

ако превозното средство, в което е монтирана климатична система, проектирана да съдържа флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, отговаря на изискванията на настоящата директива.

2.   В срок 12 месеца от датата на приемането на хармонизираното изпитване за детекция на течове или от 1 януари 2007 г., в зависимост от това кой е по-късен, държавите-членки вече няма да предоставят типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за тип превозно средство, в което е монтирана климатична система, проектирана да съдържа флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, освен ако нормата за теч от тази система не надхвърля 40 грама флуорирани парникови газове годишно за единична изпарителна система или 60 грама флуорирани парникови газове годишно за двойна изпарителна система.

3.   В срок 24 месеца от датата на приемането на хармонизираното изпитване за детекция на течове или от 1 януари 2008 г., в зависимост от това кой е по-късен, по отношение на нови превозни средства, в които е монтирана климатична система, проектирана да съдържа флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, освен ако нормата за теч от тази система не надхвърля 40 грама флуорирани парникови газове годишно за единична изпарителна система или 60 грама флуорирани парникови газове годишно за двойна изпарителна система, държавите-членки:

а)

считат сертификатите за съответствие за невалидни по смисъла на член 7, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО; и

б)

ще отказват регистрация и ще забраняват продажбата или влизането в сервиз.

4.   Считано от 1 януари 2017 г. държавите-членки вече няма да предоставят типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за тип превозно средство, в което е монтирана климатична система, проектирана да съдържа флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150.

5.   Считано от 1 януари 2017 г. по отношение на нови превозни средства, в които е монтирана климатична система, проектирана да съдържа флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, държавите-членки:

а)

считат сертификатите за съответствие за невалидни по смисъла на член 7, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО; и

б)

ще отказват регистрация и ще забраняват продажбата или пускането в експлоатация.

6.   Без да се накърнява съответното законодателство на Общността, и по-специално правилата на Общността за държавни помощи и Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила (13), държавите-членки могат да насърчават инсталирането на климатични системи, които са ефективни, новаторски и намаляват още въздействието върху климата.

Член 6

Последващо монтиране и повторно пълнене

1.   Считано от 1 януари 2011 г. климатични системи, проектирани да съдържат флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, няма да бъдат последващо монтирани на превозни средства, които са били типово одобрени от тази дата нататък. Считано от 1 януари 2017 г. такива климатични системи няма да бъдат последващо монтирани на каквито и да е превозни средства.

2.   Климатични системи, монтирани на превозни средства, които са били типово одобрени на или след 1 януари 2011 г., няма да бъдат пълнени с флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150. Считано от 1 януари 2017 г. въздушните климатични системи във всички превозни средства няма да бъдат пълнени с флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, с изключение на повторно пълнене на въздушните климатични системи, съдържащи тези газове, които са били монтирани на превозните средства преди тази дата.

3.   Доставчиците на услуги, които предлагат сервиз и ремонт на въздушни климатични системи, няма да пълнят това оборудване с флуорирани парникови газове, ако ненормално количество от хладилния агент е изтекъл от системата, докато не е завършен необходимият ремонт.

Член 7

Мерки за прилагане

1.   До 4 юли 2007 г. Комисията приема мерките за прилагане на членове 4 и 5, и по-специално:

а)

административните разпоредби за типово одобрение на ЕО на превозни средства; и

б)

хармонизирано изпитване за откриване на течове за измерването на нормата за теч на флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, от въздушните климатични системи.

2.   Комисията приема мерките в съответствие с процедурата, предвидена в член 13 от Директива 70/156/ЕИО.

3.   Комисията публикува тези мерки в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   Процедурата, упомената в параграф 2, се прилага за приемането, когато е уместно, на:

а)

мерки, необходими за гарантиране на безопасното функциониране и правилната ескплоатация на хладилни агенти в мобилни климатични системи;

б)

мерки, отнасящи се до последващото монтиране в превозни средства в движение на въздушни климатични системи и повторното пълнене на въздушни климатични системи в употреба до степента, предвидена в член 6;

в)

приспособяването на метода за определяне на съответния потенциал за глобално затопляне на препарати.

Член 8

Преглед

1.   На основата на напредъка в потенциалното ограничаване на емисиите или замяната на флуорирани парникови газове във въздушните климатични системи, монтирани в моторни превозни средства, Комисията ще разгледа дали:

настоящото законодателство следва да бъде разпространено към други категории превозни средства, и по-специално категории М2 и М3, както и класове II и III на категория N1, и

разпоредбите на Общността, отнасящи се за потенциала за глобално затопляне на флуорирани парникови газове, трябва да бъдат изменени; всякакви промени следва да отчитат технологичния и научния напредък и необходимостта да се спазват индустриалните времеви мащаби за продуктовото планиране;

и публикува доклад до 4 юли 2011 г. Където е необходимо, тя представя подходящи законодателни предложения.

2.   Когато даден флуориран парников газ с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, който все още не е включен в доклада на Междуправителствената група по изменение на климата, спомената в член 3, параграф 8, бъде включен в бъдещ доклад на Междуправителствената група по изменение на климата, Комисията ще прецени дали е подходящо да се измени настоящата директива с оглед този газ да бъде включен. Ако Комисията счете за нужно, в съответствие с процедурата, предвидена в член 13 от Директива 70/156/ЕИО, тя:

ще приеме необходимите мерки; и

ще определи преходни периоди за прилагането на тези мерки. Правейки това, Комисията трябва да намери баланс между необходимостта от подходящ толеранс от време и риска, който създава съответният флуориран парников газ за околната среда.

Член 9

Изменения на Директива 70/156/ЕИО

Директива 70/156/ЕИО се изменя в съответствие с част 1 от приложението към настоящата директива.

Член 10

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 4 януари 2008 г.

Те прилагат тези разпоредби считано от 5 януари 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 11

Влизане в сила

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 17 май 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ С 108, 30.4.2004 г., стр. 62.

(2)  Становище на Европейския парламент от 31 март 2004 г. (ОВ С 103 Е, 29.4.2004 г., стр. 600), Обща позиция на Съвета от 21 юни 2005 г. (ОВ С 183 Е, 26.7.2005 г., стр. 17) и Позиция на Европейския парламент от 26 октомври 2005 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 април 2006 г. и Решение на Съвета от 25 април 2006 г.

(3)  ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО на Комисията (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 27).

(7)  ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1. Директивата, последно изменена с Директива 2003/76/ЕО на Комисията (ОВ L 206, 15.8.2003 г., стр. 29).

(9)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 29/2006 на Комисията (ОВ L 6, 11.1.2006 г., стр. 27).

(11)  МПГИК. Трета оценка за изменението на климата 2001 г. Доклад на Междуправителствената група по изменение на климата (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(12)  За изчисляването на ПГЗ на нефлуорирани парникови газове в препарати се прилагат стойностите, публикувани в Първата научна оценка на МПГИК. Виж: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T.Houghton, G.J.Jenkins, J.J.Ephraums (ed.), Cambridge University press, Cambridge (UK), 1990.

(13)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ 1

Директива 70/156/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В приложение ІV, част 1 се добавя нова точка с номер 61 и бележка под линия, както следва:

Предмет

Директива №

Позоваване на Официален вестник

Приложимост

М1

М2

М3

N1

N2

N3

О1

О2

О3

О4

„61.Климатична система

(2006/40/ЕО)

L 161, 14.6.2006 г., стр. 12

Х

 

 

Х (1)

 

 

 

 

 

 

2.

Приложение ХІ се изменя, както следва:

а)

в допълнение 1 се добавя нова точка с номер 61, както следва:

Точка

Предмет

Директива №

М1 ≤ 2 500 (1) kg

М1 > 2 500 (1) kg

М2

М3

„61.

климатична система

2006/40/ЕО

Х

Х“

 

 

б)

в допълнение 2 се добавя нова точка с номер 61, както следва:

Точка

Предмет

Директива №

М1

М2

М3

N1

N2

N3

О1

О2

О3

О4

„61.

Климатична система

2006/40/ЕО

Х

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

в)

в допълнение 3 се добавя нова точка с номер 61, както следва:

Точка

Предмет

Директива №

М2

М3

N1

N2

N3

О1

О2

О3

О4

„61.

Климатична система

2006/40/ЕО

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

г)

в „Значение на буквите“ се добавя следната буква:

„W

Само за превозни средства от категория N1, клас І, както е описан в първата таблица в точка 5.3.1.4 от приложение І към Директива 70/220/ЕИО, както е добавено с Директива 98/69/ЕО“

ЧАСТ 2

Метод за изчисляване на общия потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) за препарат

Общият ПГЗ за препарат е претеглена средна величина, получена от сумата на тегловите фракции на отделните вещества, умножена по техните ПГЗ.

Σ (Вещество Х % × ГПЗ) + (Вещество Y % × ПГЗ) +…(Вещество N % × ПГЗ),

където % е приносът в тегло с теглова толерантност от +/– 1 %.

Например: прилагайки формулата по отношение на теоретична смес от газове, състояща се от 23 % HFC-32; 25 % HFC-125 и 52 % HFC-134а:

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ Общ ПГЗ = 1652,5.


(1)  Само за превозни средства от категория N1, клас І, както е описано в първата таблица в точка 5.3.1.4 от приложение І към Директива 70/220/ЕИО, както е добавено с Директива 98/69/ЕО.“


Top