Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0006

Директива 2006/6/ЕО на Комисията от 17 януари 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на толилфлуанид като активно веществоТекст от значение за ЕИП.

OJ L 12, 18.1.2006, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 19–21 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 76 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 76 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/6/oj

03/ 69

BG

Официален вестник на Европейския съюз

76


32006L0006


L 012/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/6/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2006 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на толилфлуанид като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и № 703/2001 (3) на Комисията определят подробни правила за изпълнението на втория етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО и установяват списък на активните вещества, които следва да бъдат оценени, с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък се включва толилфлуанид.

(2)

Въздействията на толилфлуанид върху човешкото здраве и околната среда е оценено съгласно разпоредбите, определени в Регламенти (ЕО) № 451/2000 и № 703/2001 по отношение на редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това, регламентите определят държавите-членки докладчици, които следва да представят на Европейската служба за хранителна безопасност (EFSA) съответните доклади от оценките и препоръки в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 451/2000. За толилфлуанид държава-членка докладчик е Финландия, като цялата съответна документация е представена на 13 юни 2003 г.

(3)

Докладът за оценка е обстойно прегледан от държавите-членки и от EFSA в рамките на работната група за оценка и е представен на Комисията на 14 март 2005 г. под формата на научен доклад на EFSA за толилфлуанид (4). Докладът е прегледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и завършен на 23 септември 2005 г. във форма на доклад на Комисията относно веществото толилфлуанид.

(4)

От направените различни изследвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи толилфлуанид като цяло да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на употребите, които са били изследвани и подробно разгледани в доклада за преглед, изготвен от Комисията. Затова е целесъобразно толилфлуанид да се включи в приложение I, като по този начин се осигури, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да бъдат издавани съгласно разпоредбите на споменатата директива.

(5)

Без да се засяга заключението, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по определени специфични точки. Член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО предвижда включването на дадено вещество в приложение I да подлежи на определени условия. Следователно е подходящо да се изиска веществото толилфлуанид да бъде подложено на допълнителни изследвания с цел потвърждаване на дългосрочната оценка на риска за тревопасните бозайници, като изследванията следва да бъдат представени от нотифициращото лице.

(6)

Следва да се позволи да изтече един разумен срок преди дадено активно вещество да се включи в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и заинтересованите страни да се подготвят да отговорят на новите изисквания, които ще са налице в резултат на това включване.

(7)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на активно вещество в приложение I, следва да се разреши на държавите-членки, в срок от шест месеца след това включване, да преразгледат действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи толилфлуанид, за да се осигури, че изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в нейния член 13 и съответните условия, описани в приложение I, са изпълнени. Държавите-членки следва да променят, заменят или отменят, доколкото е необходимо, действащите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. В изключение от горепосочения срок, следва да се предвиди един по-дълъг срок за представянето и оценката на пълното досие в приложение III на всеки продукт за растителна защита, предназначен за използване в съответствие с единните принципи, определени в Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Натрупаният опит от предишните включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са оценени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 (5), е показал, че могат да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на действащи разрешения във връзка с достъпа до информация. За да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се потвърди, че притежателят на разрешение позволява достъпа до досие, като по този начин изпълнява изискванията на приложение II към споменатата директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите-членки или на притежателите на разрешения в сравнение с досега приетите директиви за изменение на приложение I.

(9)

Следователно е подходящо да се измени Директива 91/414/ЕИО съобразно това.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя така, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 март 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на разпоредбите, както и таблица на съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 април 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

1.   Държавите-членки, в съответствие с Директива 91/414/ЕИО и когато е необходимо, изменят или отменят действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи толилфлуанид като активно вещество, до 31 март 2007 г.

До тази дата те по-специално потвърждават, че условията в приложение I към споменатата директива, отнасящи се до толилфлуанид, са изпълнени, с изключение на определените в част Б от реда относно това активно вещество, както и че притежателят на разрешението разполага или има достъп до досие, което отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива, съгласно условията на член 13 от тази директива.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ толилфлуанид като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, не по-късно от 30 септември 2006 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията на приложение III към спомената директива, и като се взема под внимание част Б от реда в приложение I към директивата относно толилфлуанид. На основата на тази оценка, те определят дали продуктът отговаря на условията, описани в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След това определяне държавите-членки:

а)

в случай на продукт, съдържащ толилфлуанид като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или отменят разрешението не по-късно от 30 септември 2010 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ толилфлуанид като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отменят разрешението не по-късно от 30 септември 2010 г. или до датата, определена за това изменение или отмяна в съответната директива или директиви, с които са добавени веществото или веществата към приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-крайна.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 октомври 2006 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 98, 7.4.2001 г., стр. 6.

(4)  EFSA, Научен доклад (2005) 29, 1-76. Заключения от партньорската проверка за толилфлуанид (завършен на 14 март 2005 г.).

(5)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10., Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2266/2000 (ОВ L 259, 13.10.2000 г., стр. 27).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният ред:

Общоприето наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специфични изисквания

 

Толилфлуанид

CAS № 731-27-1

CIPAC № 275

N-дихлорофлуорометилтио-N',N'-диметил-N-p-толилсулфамид

960 g/kg

1 октомври 2006 г.

30 септември 2016 г.

ЧАСТ А

Разрешават се само употреби като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагане на единните принципи в приложение VI, заключенията на доклада за толилфлуанид и по-специално приложения I и II към него, завършени от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 септември 2005 г., следва да бъдат взети под внимание.

В това цялостно изследване:

държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на защитата на тревопасни бозайници, водните организми и нецелевите артроподи (различни от пчели). Условията за получаване на разрешение следва да включват мерки за намаляване на риска, когато това е подходящо.

трябва да обърнат специално внимание на остатъчните вещества в храната и да определят дневните допустими дози за потребителите.

Заинтересованите държави-членки следва да изискват допълнителни проучвания за потвърждаване на оценката на риска за тревопасни бозайниците. Те трябва да гарантират, че заявителите за включване на веществото толилфлуанид в настоящото приложение са представили тези проучвания на Комисията, в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.


(1)  Допълнителна информация за идентичността и спецификацията на активните вещества е представена в доклада за прегледа.“


Top