EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0964

Решение на Съвета от 18 декември 2006 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада за установяване на рамка на сътрудничество в областта на висшето образование, обучението и младежта

OJ L 397, 30.12.2006, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 166 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/964/oj

11/ 52

BG

Официален вестник на Европейския съюз

117


32006D0964


L 397/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 декември 2006 година

относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада за установяване на рамка на сътрудничество в областта на висшето образование, обучението и младежта

(2006/964/EО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 149 и 150 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

С решението си от 24 октомври 2005 г. Съветът упълномощи Комисията да договори с правителството на Канада споразумение за подновяване на програмата за сътрудничество в областта на висшето образование, обучението и младежта.

(2)

От името на Общността Комисията проведе преговори за споразумение с правителството на Канада в съответствие с директивите в приложението към същото решение.

(3)

Общността и Канада очакват да имат взаимна полза от подобно сътрудничество, което от страна на Общността трябва да допълва двустранните програми между държавите-членки и Канада и да придаде допълнителна европейска стойност.

(4)

Споразумението бе подписано от името на Общността на 5 декември 2006 г., като подлежи на сключване на по-късна дата.

(5)

Споразумението трябва да се одобри,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Споразумението между Европейската общност и правителството на Канада за установяване на рамка на сътрудничество в областта на висшето образование, обучението и младежта се одобрява от името на Общността.

2.   Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Делегацията на Европейската общност към Съвместния комитет, посочен в член 6 от споразумението, се състои от представител на Комисията, подпомаган от представител на всяка държава-членка.

Член 3

Председателят на Съвета се упълномощава да посочи лицето, оправомощено да извърши нотификацията, предвидена в член 12, параграф 1 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2006 година.

За Съвета

Председател

J.-E. ENESTAM


Top