EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

Решение на Комисията от 4 август 2006 година за изготвяне на списък на държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за периода 2007—2013 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3479)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

14/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

136


32006D0596


L 243/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2006 година

за изготвяне на списък на държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за периода 2007—2013 г.

(нотифицирано под номер С(2006) 3479)

(2006/596/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (1), и по-специално член 5, параграф 3 и член 8, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за създаването на Кохезионния фонд Кохезионният фонд допринася за засилване на икономическото и социалното сближаване на Общността, в интерес на насърчаване на устойчивото развитие.

(2)

Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 разпорежда, че държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд са тези, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението, измерен чрез паритетите на покупателна възможност и изчислен въз основа на цифри на Общността за периода 2001—2003 г., е по-малък от 90 % от средния БНД на ЕС 25.

(3)

Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 разпорежда, че държавите-членки, които биха отговаряли на критериите за допустимост за финансиране от Кохезионния фонд през 2006 г. и биха останали такива, ако прагът за допустимост беше останал 90 % от средния БНД за ЕС 15, но които са престанали да отговарят на критериите, тъй като номиналното им равнище на БНД на глава от населението ще превиши 90 % от средния БНД на ЕС 25, измерен и изчислен съгласно член 5, параграф 2, отговарят на изискванията за преходно и специфично финансиране от Кохезионния фонд.

(4)

Следователно се налага да се изготви списък на държавите-членки, за които се допуска финансиране.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд от 1 януари 2007 г., са посочените в приложение I.

Член 2

Държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд на база преходно и специфично подпомагане съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, са посочените в приложение II.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2006 година.

За Комисията

Danuta HÜBNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд към 1 януари 2007 г.

 

Чешка република

 

Естония

 

Гърция

 

Кипър

 

Латвия

 

Литва

 

Унгария

 

Малта

 

Полша

 

Португалия

 

Словения

 

Словакия


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд на база преходно и специфично подпомагане за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Испания


Top