Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

Решение на Съвета от 23 януари 2006 година относно пригодността на страните, включени в Европейската политика за добросъседство, както и на Русия, да участват в Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

11/ 44

BG

Официален вестник на Европейския съюз

227


32006D0062


L 032/80

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 януари 2006 година

относно пригодността на страните, включени в Европейската политика за добросъседство, както и на Русия, да участват в Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX)

(2006/62/EO)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 181а, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В областта на предприсъединителната помощ централизираното непряко управление се оказа ценен инструмент в миналото, по-специално по отношение на дейностите на Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX).

(2)

Целта на Европейската политика за добросъседство (ЕПД), както е декларирана в Стратегическия документ на Комисията, приет през месец май 2004 г., е да споделя придобивките от разширяването на Европейския съюз през 2004 г. със съседни страни и да използва някои от инструментите и опита, придобит по време на процеса на разширяване, за доближаване на партньорски страни до Европейския съюз, като цели постепенна икономическа интеграция и задълбочаване на политическото сътрудничество. Европейските страни съседи следователно трябва да имат възможност да ползват TAIEX.

(3)

На Петнадесетата среща на върха ЕС - Русия на 10 май 2005 г. ЕС и Русия приеха пътни карти за създаването на четири общи пространства, които поставят цели, които са сходни до тези на ЕПД, а именно засилване на двустранното сътрудничество и преследване на регулаторна конвергенция и законодателно сближаване към по-високи стандарти.

(4)

Русия ще има право да кандидатства за финансиране по Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП).

(5)

Член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2) (Финансовия регламент) позволява изпълнението на бюджета на Общността посредством централизирано непряко управление и определя специфични изисквания за изпълнение, при условие че това е разрешено с основния акт на програмата.

(6)

Необходимо е хармонизирано прилагане на помощта чрез TAIEX. Настоящото решение следователно трябва да следва същия подход, както Регламент (ЕИО) № 3906/89 на Съвета от 18 декември 1989 г. относно икономическа помощ за определени страни от Централна и Източна Европа (3) (ФАР), Регламент (ЕО) № 2666/2000 на Съвета от 5 декември 2000 г. относно помощта за Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Съюзна република Югославия и Бивша югославска република Македония (4) (CARDS) и Регламент (ЕО) № 2500/2001 на Съвета от 17 декември 2001 г. относно предприсъединителната финансова помощ за Турция (5).

(7)

Част от дейностите на Регламент (ЕО, Евратом) № 99/2000 на Съвета от 29 декември 1999 г. относно разпоредби за предоставяне на помощ на държавите-партньори от Източна Европа и Централна Азия (6) попадат в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договор за Евратом). Настоящото решение не засяга тези дейности,

РЕШИ:

Член 1

Целта на настоящото решение е да позволи на страните, обхванати от Европейската политика за добросъседство, а така също и Русия, по-специално тези, които в момента прилагат планове за действие или пътни карти, да ползват помощта, която се предоставя по програма TAIEX, която предоставя целева техническа помощ за подпомагане на страни партньори при разработването на законодателство, свързано с плановете за действие и при неговото прилагане и изпълнение.

Член 2

За целите на прилагането на Регламент (ЕО) № 1488/96 на Съвета от 23 юли 1996 г. относно финансови и технически мерки (MEDA), които съпътстват реформата на икономическите и социалните структури в рамките на евросредиземноморското партньорство (7) и Регламент (ЕО, Евратом) № 99/2000 Комисията може, в съответствие с член 54, парграф 2 от Финансовия регламент, да реши да възложи задачи на публичен орган, и по-специално задачи по изпълнението на бюджета в резултат на такова решение, на органа, който прилага програма TAIEX, която се прилага съгласно Регламент (ЕИО) № 3906/89, Регламент (ЕО) № 2666/2000 и Регламент (ЕО) № 2500/2001.

Член 3

Настоящото решение не се прилага за тези части от дейности, прилагащи сесъгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 99/2000, които попадат в обхвата на Договора за Евратом.

Член 4

Дейности, които са разрешени с настоящото решение, се финансират от бюджетен ред19 06 01 „Помощ за страни партньори в Източна Европа и Централна Азия“ и свързания бюджетен ред за административни разходи 19 01 04 07, както и бюджетен ред 19 08 02 01 MEDA (мерки, които придружават реформите на икономически и социални структури в средиземноморските страни, които не членуват в ЕС) и свързания бюджетен ред за административни разходи 19 01 04 06.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2006 година.

За Съвета

Председател

J. PRÖLL


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2257/2004 (ОВ L 389, 30.12.2004 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2112/2005 (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 23).

(5)  ОВ L 342, 27.12.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2112/2005.

(6)  ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 189, 30.7.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2112/2005.


Top