EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2126

Регламент (ЕO) № 2126/2005 на Комисията от 22 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 350/93 относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 340, 23.12.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 423–424 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 22 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 22 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2126/oj

02/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

22


32005R2126


L 340/33

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 2126/2005 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2005 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 350/93 относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 350/93 на Комисията от 17 февруари 1993 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (2), класира в комбинираната номенклатура шорти, описани в точка 8 на приложението към него (виж снимка 509).

(2)

Необходимо е да се уточни описанието на джобовете на въпросната дреха и да се измени в съответствие вторият параграф на мотивите, за да се избегне разнородно класиране. Досега фактът, че джобовете нямат система за затваряне, едва се забелязваше на снимка 509.

(3)

Освен това, в посочените мотиви за класиране на дрехата се прави позоваване на бележка 8 от глава 62 от Комбинираната номенклатура, без да се уточнява кой параграф на тази бележка се взема предвид, а това създава риск за разнородно класиране.

(4)

За да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, трябва да се уточни, че класирането, прието с Регламент (ЕИО) № 350/93 не се основава на първи параграф от бележка 8 и следователно в мотивите не се определя, че въпросната дреха има кройка, позволяваща ясно да се определи, че е за жени.

(5)

Трябва да се посочи, че може да се приложи вторият параграф на бележка 8 от глава 62 и че въпросната дреха е класирана с код по КН 6204 63 90, защото кройката ѝ не указва ясно дали е за мъже или за жени, и следователно не може да се определи като дреха за мъже или момчета, нито като дреха за жени или момичета.

(6)

Следователно Регламент (ЕИО) № 350/93 трябва да бъде изменен в съответствие.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 8 от приложението към Регламент (ЕИО) № 350/93 се изменя, както следва:

1.

В колона 1 (Описание) последното изречение се заменя със следното:

„Тази дреха има по един отворен джоб от двете страни, както и слип от трикотаж (65 % полиестер, 35 % памук), зашит на нивото на талията (шорти). (виж снимка 509) (*)“.

2.

В колона 3 (Мотиви) текстът се заменя със следния текст:

„Класирането се определя според общите правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от втори параграф на бележка 8 от глава 62, както и описанието на кодове по КН 6204, 6204 63 и 6204 63 90.

Класирането като бански костюм е изключено, защото кройката, общият вид и наличието на джобове без система за затваряне не позволяват дрехата да се определи като предназначена да се носи изключително или предимно като такава.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2005 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1719/2005 (ОВ L 286, 28.10.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 41, 18.2.1993 г., стр. 7.


Top