Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1347

Регламент (ЕО) № 1347/2005 на Комисията от 16 август 2005 година за изменение за петдесет и първи път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

OJ L 212, 17.8.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 184–187 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 151 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1347/oj

18/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

57


32005R1347


L 212/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1347/2005 НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2005 година

за изменение за петдесет и първи път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени компетентните органи, на които следва да се изпращат данни и молби във връзка с мерките, наложени от посочения регламент.

(2)

Германия, Литва, Нидерландия и Швеция отправиха искане за промяна на адресните данни на съответните им компетентни органи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 август 2005 година.

За Комисията

Eneko LANDÀBURU

Генерален директор „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1278/2005 на Комисията (ОВ L 202, 3.8.2005 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1.

Адресните данни под заглавието „Германия“ се заменят с:

„—

privind înghețarea fondurilor:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

privind înghețarea resurselor economice

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800“

2.

Адресните данни под заглавието „Литва“ се заменят с:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90“

3.

Адресните данни под заглавието „Нидерландия“ се заменят с:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84“

4.

Адресните данни под заглавието „Швеция“ се заменят с:

„Articolul 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Член 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel: (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Член 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35“


Top