Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1111

Регламент (ЕО) № 1111/2005 на Съвета от 24 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1365/75 относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

OJ L 184, 15.7.2005, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 230–233 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 244 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 244 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 208 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; заключение отменено от 32019R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1111/oj

05/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

244


32005R1111


L 184/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1111/2005 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2005 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 1365/75 относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. за създаване на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (2) включва разпоредби относно организацията на Фондацията, и по-специално на нейния административен съвет. Тези разпоредби бяха изменяни няколко пъти след всяко присъединяване на нови държави-членки, когато към административния съвет трябваше да се добавят нови членове.

(2)

Външната оценка на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд (наречена тук по-долу Фондацията), извършена през 2001 г., подчертава необходимостта да се адаптират разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1365/75, с цел да се поддържа ефикасността и ефективността на Фондацията и на нейните управленски структури, включително преглед на разпоредбите, относно експертния комитет.

(3)

Европейският парламент призова Комисията да преразгледа състава и работните методи на съветите към агенциите и да направи подходящи предложения.

(4)

Съвместно становище относно бъдещото ръководство и функционирането на съветите към Фондацията, към Европейската агенция за сигурност и здравеопазване на работното място и към Европейския център за развитие на професионалното обучение, бе предадено на Комисията от съответните им ръководства или административни съвети.

(5)

Тристранното ръководство на Фондацията, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, и Европейския център за развитие на професионалното обучение, с представители на националните правителства, организациите на работодателите и синдикатите, е от основно значение за успеха на тези органи.

(6)

Участието на социалните партньори в ръководството на тези три органи на Общността създава специфика, която изисква те да функционират съгласно общ правилник.

(7)

Съществуването, в рамките на тристранния съвет, на три групи, съставени от правителство, работодатели и синдикати, и назначаването на координатор за групите от работодатели и синдикати, се оказа от съществено значение. Тази организация следва поради това да бъде формализирана и освен това разширена до правителствената група.

(8)

Поддържането на тристранното представителство от всяка държава-членка гарантира участието на всички големи заинтересувани групи и взимането под внимание на разнообразието от интереси и подходи, характеризиращи социалните въпроси.

(9)

Необходимо е да се предвидят практическите последици от предстоящото разширение на Съюза по отношение на Фондацията. Съставът и функционирането на съвета следва да се адаптират така, че да се отчете присъединяването на новите държави-членки.

(10)

Бюрото предвижда в процедурния правилник на съвета необходимост от засилване, така че да се гарантира непрекъснатост във функционирането на Фондацията и ефикасност при вземане на решения; съставът на Бюрото следва да продължи да отразява тристранната структура на съвета.

(11)

Съгласно член 3 от Договора за създаване на Европейската общност Общността се стреми да отстранява неравенствата и насърчава равенството между мъжете и жените във всичките им дейности. Поради това е целесъобразно да се предвиди разпоредба за насърчаване на балансирано представителство на мъже и жени в състава на съвета.

(12)

Съветът следва да може да гарантира официален принос на независими експерти за определен период от време, съгласно конкретните нужди във връзка с изпълнението на работната програма.

(13)

Целесъобразно е персоналът на Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд, която бе единствената агенция на Общността със собствени правила относно персонала, да се третира по същия начин, както другите служители, наети по договор от Общностите, и да им се даде право на същите придобивки от реформираните правила за персонала, като се спазят придобитите права, особено по отношение на правото на кариера и пенсия.

(14)

Поради това Регламент (ЕИО) № 1365/75 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Договорът за създаване на Европейската общност не предвижда други пълномощия за приемане на настоящия Регламент от посочените в член 308 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 1365/75 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Фондацията си сътрудничи максимално със специализирани институции, фондации и органи в държавите-членки, както и на международно ниво. По-специално Фондацията гарантира подходящо сътрудничество с Европейската агенция за сигурност и здравеопазване на работното място, без при това да накърнява собствените си цели.“;

2.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Ръководната и управленска структура на Фондацията включва:

а)

Управителен съвет;

б)

Бюро;

в)

Директор и заместник-директор.“;

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Управителният съвет се състои от:

а)

един член, представляващ правителството на всяка държава-членка;

б)

един член, представляващ организациите на работодателите на всяка държава-членка;

в)

един член, представляващ синдикатите на всяка държава-членка;

г)

трима членове, представляващи Комисията.

2.   Членовете, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), се назначават от съвета на базата на един член за всяка държава-членка и за всяка от гореупоменатите категории. Съветът назначава същевременно при същите условия, както и за членовете, заместник, който да присъства на събранията на управителния съвет само в отсъствие на съответния член.

Комисията назначава членовете и заместниците, които трябва да я представляват, отчитайки балансираното представителство на мъже и жени.

При представяне на списъците с кандидатите, държавите-членки, организациите на работодателите и синдикатите полагат усилия да гарантират балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

Списъкът на членовете на управителния съвет се публикува от Съвета в Официалния вестник на Европейския съюз, а от Фондацията — на нейната електронна страница.

3.   Продължителността на мандата на членовете на Управителния съвет е три години. Този срок може да се подновява.

При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

4.   Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, по един от всяка от трите групи, посочени в параграф 7, и един измежду представителите на Комисията, за срок от една година и който може да бъде подновен.

5.   Председателят свиква управителния съвет най-малко веднъж в годината. Председателят свиква допълнителни събрания по молба на най-малко една трета от членовете на управителния съвет.

6.   Решенията на управителния съвет се вземат с абсолютно мнозинство на неговите членове.

7.   В рамките на управителния съвет представителите на правителствата, синдикатите и организациите на работодателите формират всеки своя група. Всяка група назначава координатор, който участва в събранията на управителния съвет. Координаторите на групите на синдикатите и работодателите са представители на съответните им организации на европейско ниво. Координаторите, които не са назначени за членове на съвета по смисъла на параграф 1, участват в събранията без право на глас.

8.   Управителният съвет създава бюро от 11 членове. Бюрото се съставя от председателя и тримата заместник-председатели на управителния съвет, по един координатор на група, така както е посочено в параграф 7, и по още един представител на всяка група и на Комисията. Всяка група може да посочи до трима заместници, които да присъстват на събранията на бюрото, в отсъствие на пълноправните членове.

9.   Годишният брой събрания на бюрото се решава от управителния съвет. Председателят на бюрото свиква допълнителни събрания по молба на неговите членове.

10.   Решенията на бюрото се вземат с консенсус. Ако не бъде постигнат консенсус, бюрото отнася въпроса за решаване до управителния съвет.

11.   Управителният съвет се информира незабавно и пълно относно дейностите и решенията на бюрото.“;

4.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Управителният съвет ръководи Фондацията, за която създава общи насоки. На основата на проект, представен от директора, управителният съвет, в съгласие с Комисията, приема годишна и четиригодишна повтаряща се програма на Фондацията.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Управителният съвет, след като получи становището на Комисията, приема свой процедурен правилник, който определя практическата организация на неговите дейности. Процедурният правилник се изпраща за информация на Европейския парламент и на Съвета. В срок от три месеца след изпращането на процедурния правилник обаче и действайки с просто мнозинство, Съветът може да измени този правилник.“;

в)

Добавя се следният параграф:

„4.   Без да се засягат отговорностите на директора, определени в членове 8 и 9, бюрото, съгласно правомощията, които управителния съвет му делегира, наблюдава изпълнението на решенията на управителния съвет и предприема всички необходими мерки за правилното управление на Фондацията между събранията на управителния съвет. Управителният съвет може да не делегира на бюрото правомощията, посочени в членове 12 и 15.“;

5.

Членове 9 и 10 се заменят със следното:

„Член 9

1.   Директорът отговаря за управлението на Фондацията, а така също и за изпълнението на решенията и програмите, приети от управителния съвет и бюрото. Директорът е законният представител на Фондацията.

2.   Без да се засята член 8, параграф 1, директорът упражнява пълномощията, посочени в член 17, параграф 1.

3.   Директорът подготвя дейностите на управителния съвет и на бюрото. Директорът или заместник-директорът, или и двамата, присъстват на събранията на съвета и бюрото.

4.   Директорът се отчита пред управителния съвет за работата на Фондацията.

Член 10

На основата на предложение на директора управителният съвет може да избере независими експерти и потърси становището им по отделни въпроси във връзка с четиригодишната повтаряща са програма и годишната работна програма.“;

6.

Член 11 се заличава;

7.

Член 12 се изменя, както следва:

а)

В член 12, параграф 1, първата и втората алинея се заменят със следното:

„1.   Директорът съставя годишна работна програма до 1 юли всяка година, на основата на общите насоки, посочени в член 7. Годишната работна програма е част от четиригодишната повтаряща са програма. Проектите в годишната работна програма се придружават от оценка на необходимите разходи.

При съставяне на програмата директорът взема под внимание становищата на институциите на Общността и на Европейския икономически и социален комитет.“;

б)

Член 12, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Директорът изпраща програмите за одобрение от Управителния съвет.“;

8.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

1.   Персоналът на Фондацията, набран след 4 август 2005 г., се подчинява на Правилника за длъжностни лица на Европейските общности или на Условията за работа на другите служители на Общностите, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (3). Прилага се раздел 2 на приложение XIII към Правилника за персонала.

2.   Всички договори за наемане, сключени от Фондацията и членовете на нейния персонал съгласно Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 (4) преди 4 август 2005 г., се считат за сключени съгласно член 2, буква а). Разпоредбите на раздел 1, 3 и 4, с изключение на член 22, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за персонала, се прилагат кът тези договори от същата дата.

Членовете на персонала имат право да прекратят договора на същата дата, без да спазват периода на предизвестие, предвиден в член 45 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76. За целите на отпусканите суми при прекратяване на договор и за помощите при безработица, това прекратяване на договор се счита за резултат от действие на Фондацията.

3.   Фондацията упражнява, по отношение на персонала, пълномощията, които се дават на назначаващ орган или на орган, упълномощен да сключва договори, в зависимост от конкретния случай.

4.   Управителният съвет приема, след съгласуване с Комисията, подходящ правилник за прилагане.

9.

Всеки път, когато в членовете се появява терминът „Административен съвет“, той се заменя с „Управителен съвет“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2005 година.

За Съвета

Председател

L. LUX


(1)  Становище от 28 април 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1649/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 25).

(3)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 31/2005 (ОВ L 8, 12.1.2005 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на служителите на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24). Регламент, последно изменение с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 680/87 (ОВ L 72, 14.3.1987 г., стр. 15).“


Top