Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0920

Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 година за изменение на Регламент № 1 от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, и на Регламент № 1 от 15 април 1958 година относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, както и за въвеждане за мерки за временна дерогация от тези регламенти

OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj

01/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

195


32005R0920


L 156/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 920/2005 НА СЪВЕТА

от 13 юни 2005 година

за изменение на Регламент № 1 от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, и на Регламент № 1 от 15 април 1958 година относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, както и за въвеждане за мерки за временна дерогация от тези регламенти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 290 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 190 от него,

като взе предвид Договора за Европейски съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Ирландското правителство поиска на ирландския език да бъде даден същия статут като този, даден на националните официални езици на другите държави-членки, както и за тази цел да бъдат направени необходимите изменения на Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим на Европейската икономическа общност (1), и Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим на Европейската общност за атомна енергия (2), като двата регламента са наричани по-долу „Регламент № 1“.

(2)

От член 53 от Договора за Европейски съюз и член 314 от Договора за създаване на Европейската общност произтича, че ирландският език е един от оригиналните езици на всеки един от тези Договори.

(3)

Ирландското правителство подчерта, че в съответствие с член 8 от Конституцията на Ирландия, ирландският език като национален език е първият официален език на Ирландия.

(4)

Уместно е да се отговори положително на искането на ирландското правителство да се измени Регламент № 1. Освен това е уместно да се вземе решение, че по практически причини и на преходна основа институциите на Европейския съюз не следва да бъдат обвързани със задължението да съставят и превеждат всички актове, включително решенията на Съда на европейските общности, на ирландски език. Също така е да се предвиди, че такава дерогация е частична и не засяга съвместно приетите от Европейския парламент и Съвета регламенти, както, и че дава правомощия на Съвета да определя единодушно, в рамките на период от четири години след датата на прилагането на настоящия регламент и на петгодишни интервали след това, прекратяване на тази дерогация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото, Регламент № 1 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Официалните езици и работните езици на институциите на Европейския съюз са английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, ирландски, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски финландски, френски, чешки, шведски.“

2.

Член 4 се заменя от следния текст:

„Член 4

Регламентите и другите документи, които имат общо приложение, се съставят на всичките 21 официални езици.“;

3.

Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

Официален вестник на Европейският съюз се публикува на 21 официални езици.“

Член 2

Чрез дерогация от регламент № 1 и за подновим петгодишен период, който започва да тече от деня на прилагане на настоящия регламент, институциите на Европейския съюз не са обвързани от задължението да съставят всички актове на ирландски език и да ги публикуват на този език в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият член не се прилага за регламенти, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета.

Член 3

Не по-късно от четири години след датата на прилагане на настоящия регламент, както и на петгодишни интервали след това, Съветът прави преглед на прилагането на член 2 и определя единодушно прекратяване на дерогацията, посочена в този член.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 13 юни 2005 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(2)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 401/58. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.


Top