EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0853

Регламент 853/2005 на Комисията от 3 юни 2005 година за изменение за четиридест и седми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

OJ L 141, 4.6.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 110–112 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 235 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 143 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/853/oj

18/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

235


32005R0853


L 141/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ 853/2005 НА КОМИСИЯТА

от 3 юни 2005 година

за изменение за четиридест и седми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него.

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и организациите, спрямо които се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси по смисъла на посочения регламент.

(2)

На 1 юни 2005 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН реши да внесе някои изменения в списъка на лицата, групите и организациите, спрямо които следва да се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси. Следователно приложение I следва да бъде съответно изменено.

(3)

С оглед гарантиране ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2005 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на външните отношения


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 757/2005 (ОВ L 126, 19.5.2005 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

Под заглавието „Юридически лица, групи и образувания“ се добавя следното:

 

Islamic Jihad Group (известна още като: а) Jama'at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama'at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami).


Top